WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Научно-технический сборник №94 6.Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2002. – 224 с. Отримано 11.03.2010 УДК 332.834 Д.Л.ЛЕВЧИНСЬКИЙ, канд. ...»

Научно-технический сборник №94

6.Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. – Дніпропетровськ:

ДУЕП, 2002. – 224 с.

Отримано 11.03.2010

УДК 332.834

Д.Л.ЛЕВЧИНСЬКИЙ, канд. техн. наук

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м.Дніпропетровськ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Досліджено основні тенденції підвищення ефективності інвестиційно-будівельної діяльності, які спрямовані на розробку моделі інвестиційної поведінки в частині виконання певних функцій підтримки загальної стратегії та розвитку.

Исследованы основные тенденции повышения эффективности инвестиционностроительной деятельности, которые направлены на разработку модели инвестиционного поведения в составе выполнения определенных функций поддержки общей стратегии и развития.

This article is devoted research of basic tendencies of increase of efficiency investment – to a build activity, which directed for development of model of investment conduct in composition implementation of certain support of general strategy and development functions Ключові слова: будівництво, інвестиційно-будівельна діяльність, інвестиційна програма, ефективність.

Будівельний ринок як система включає суб'єкти й об'єкти будівельного ринку. К його суб'єктам відносяться: інвестори, замовники, підрядчики, проектні і наукові організації, підприємства промисловості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, будівельного і дорожнього машинобудування, виробники технологічного, енергетичного і іншого устаткування та ін.

Об'єкти будівельного ринку включають:

будівельну продукцію (будівлі, споруди, їх комплекси та ін.), будівельні машини, транспортні засоби, матеріали, вироби, конструкції, капітал, робочу силу, інформацію і т.д.

Будівельна діяльність в літературі визначається, з одного боку, як галузь матеріального виробництва, з другого – як діяльність, пов'язана з виконанням будівельних робіт, з іншого – як галузь матеріального виробництва, зведення та реконструкції будівель і споруд. У технічному та інженерному сенсі будівництво – це вид виробничої діяльності, пов'язаної з проектно-дослідницькими роботами, зведенням будівель і споруд різного значення, реконструкцією, модернізацією, переобладнанням, перепрофілюванням та ін. В економічному сенсі будівництво

– це галузь національної економіки.

Сучасні концепції інвестиційної діяльності припускають вкладення інвестицій в основний капітал згідно інвестиційному проекту. МеКоммунальное хозяйство городов тоди управління проектами дозволяють вирішувати такі завдання, як визначення цілей проекту, обґрунтування проекту, визначення фінансових потреб і джерел фінансування, підготовка і висновок контрактів, контроль за ходом виконання проекту, управління ризиками проекту та інші. Звідси ухвалення ефективних рішень в інвестиційній або інвестиційно-будівельній діяльності згідно інвестиційному проекту припускає облік ризику або надійності [4].

У зв'язку з вищесказаним, при розробці інвестиційно-будівельній діяльності визначаються загальний об'єм інвестицій, способи раціонального використання власних засобів і можливості залучення додаткових грошових ресурсів. Проекти інвестиційної діяльності узгоджуються між собою по об'ємах ресурсів, що виділяються, і термінах здійснення ресурсних потоків виходячи з досягнення максимального загального економічного ефекту.

Підвищення ефективності інвестиційно-будівельної діяльності зумовлює розробку моделі інвестиційної поведінки в частині виконання певних функцій або досягнення функціональних цілей. Фактично інвестиційна діяльність інтегрована в модель стратегічного розвитку та позначає найбільш бажані функціональні цілі. Головне завдання інвестиційно-будівельної діяльності – підтримка загальної стратегії її розвитку. Інша роль – досягнення функціональних цілей з використанням методів підвищення ефективності інвестиційної діяльності.

Серед вказаних методів ми можемо виділити п'ять основних груп:

- методи планування;

- методи організації;

- методи координації;

- методи мотивації;

- методи контролю і регулювання.

Методи планування не тільки сприяють в отриманні капіталу, залученні інвесторів, партнерів, але й дозволяють визначити контрольні етапи і цифри реалізації інвестиційних програм, за якими можна здійснювати не тільки планування, але і контроль над виконанням.

На стадії планування можливості інвестиційно-будівельній діяльності використовуються для розробки концепції інвестиційної програми і стратегії бізнесу, вироблення нових напрямів інвестиційного розвитку і здійснення інвестицій, дозволяє оцінити можливості цих напрямів. При використанні методів планування інвестиційна програма диференціюється по п'яти основних блоках: цільовому, організаційному, ресурсному, управлінню, юридичного забезпечення [5].

Методи організації можуть бути представлені різними видами структур залежно від цілей реалізації моделі стратегічного розвитку

Научно-технический сборник №94

інвестиційно-будівельної діяльності. Методи формування структур будівельних підприємств у взаємозв'язку з цілями інвестиційної діяльності дозволяють прийти до розуміння значущості мережевої структури, яка вже у свою чергу може бути використана для відображення етапів реалізації інвестиційних програм у вигляді мережевого графіка [2].

Методи координації включають методи оптимізації і оцінки взаємовиключних інвестицій. За допомогою оптимізаційних методів досягають якнайкращої інвестиційної ситуації за певних умов. Тут будівельними підприємствами можуть використовуватися різні методи, такі як дерево рішень, лінійне програмування, теорія масового обслуговування, імітаційні ігри. У свою чергу взаємовиключними можуть бути інвестиції, що забезпечують альтернативні способи досягнення одного і того ж результату, або що конкурують через бюджетні обмеження (ситуація раціонування інвестиційного капіталу будівельного підпримства). Для їх оцінки використовуються метод розрахунку тимчасової цінності інвестиційних засобів впродовж раціонування капіталу та метод витратної ефективності. Перший метод ефективного управління інвестиційно-будівельною діяльністю забезпечує вибір найбільш переважного із взаємовиключних інвестиційних програм за критерієм максимізації приросту суми інвестиційних ресурсів до кінця раціонування інвестиційного капіталу. Метод витратної ефективності управління інвестиційною діяльністю має особливе значення для будівельних підприємств в аспекті застосування програмно-цільового прогнозування, оскільки оцінює не об'єм грошових надходжень, а ступінь раціональності використання обмежених інвестиційних ресурсів [1].

Методи мотивації як методи ефективного управління інвестиційно-будівельною діяльністю включають методи мінімізації ризику, участі в управлінні інвестиційною програмою. Серед методів мінімізації ризиків особливо виділяються методи обліку премії за ризик, метод формування портфеля інвестицій або формування інвестиційного фонду [6]. Метод обліку премії за ризик полягає в розрахунку вартості капіталу інвестиційної програми, скоректованої з урахуванням ризику. За цим методом вартість капіталу для інвестиційної програми визначається як сума безризикового прибутку і премії за ризик, рівної твору відносного коефіцієнта ризику інвестиційної програми і премії за ринковий ризик. Метод формування портфеля інвестицій дозволяє застрахуватися від можливості повної втрати капіталу, що інвестується. Подібно до того, як диверсифікований портфель знижує середній ризик вкладень, так і при формуванні інвестиційних програм разом з високодохідними і ризикованими заходами повинні здійснюватися і заходи з

Коммунальное хозяйство городов

низькою ефективністю і мінімальним рівнем ризику.

Нарешті, метод участі в управлінні інвестиційною програмою припускає участь всіх працівників будівельного підприємства в управлінні реалізацією інвестиційної програми на основі певних правил, що нормують взаємодії на рівні підрозділів і працівників [3].

Як останній вид методів підвищення ефективного управління інвестиційно-будівельною діяльністю ми розглядаємо методи контролю і регулювання і, зокрема, методи аналізу результатів інвестицій і методи управління по відхиленнях.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Методи аналізу результатів інвестиційної діяльності дозволяє виявити відхилення від встановлених значень показників і визначити причини цих відхилень. Серед чинників, що впливають на зміну аналізованого показника, можуть виділятися чинники, контрольовані будівельним підприємством і неконтрольовані, що особливо важливо знати в рамках розробки конкурентної стратегії розвитку інвестиційно-будівельної діяльності. У свою чергу, управління по відхиленнях може здійснюватися на основі результатів інвестиційної діяльності і моніторингу поточного стану. В першому випадку здійснюється дія в потрібному напрямі на контрольовані чинники, і приймаються заходи по адаптації інвестиційної діяльності до неконтрольованості чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ. При регулюванні на основі моніторингу відбувається управління по відхиленнях досягнутих результатів від запланованих.

Комплексне використання вказаних методів є основним для формування інвестиційно-будівельної діяльності. Інвестиційно-будівельна діяльність визначає вибір, способи і напрями реалізації найбільш раціональних шляхів оновлення і розширення інвестиційного потенціалу.

Комплексне використання методів ефективного управління інвестиційною діяльністю направлено на досягнення фінансової стійкості і створення умов для майбутнього розвитку, також інвестиційна діяльність реалізує плани щодо забезпечення цього майбутнього з погляду раніше позначених параметрів в аспекті розуміння можливостей програмно-цільового прогнозування.

1.Панченко И.В., Смоляга В.К. Комплексная оценка территорий при размещении строительства. – К.: Будівельник, 1991. – 144 с.

2.Кравченко В.І., Паливода К.В. Фінансування будівництва житла: Новітні тенденції. Ч.2. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 257 с.

3.Дзяд О.В. Ринкові трансформації у житловому секторі економіки України. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1996. – 48 с.

4.Онищук Г.І. Проблеми розвитку міського комплексу України: теорія і практика.

– К.: Науковий світ, 2002. – 439 с.

5.Манцевич Ю.М. Житло: проблеми та перспективи. – К.: Профі, 2004. – 360 с.

6.Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы, политика: В 2-х т. Т.1:

–  –  –

УДК 330.341 А.Н.ТИЩЕНКО, д-р экон. наук Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины, г.Харьков Н.Б.ПЕТРОВА, канд. экон. наук Харьковская национальная академия городского хозяйства

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КЛАСТЕРОВ

В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Рассмотрены целесообразность формирования кластерных структур для устойчивого развития города и региона. Показаны приоритетные направления образования кластеров в Харьковской области.

Розглянуто доцільність формування кластерных структур для стійкого розвитку міста й регіону. Показано пріоритетні напрямки утворення кластерів у Харківській області.

We consider the feasibility of forming cluster structures for the sustainable development of the city and region. Showing the priorities of cluster formation in the Kharkov region.

Ключевые слова: развитие региона, конкурентоспособность, промышленноинновационный кластер, туристский кластер, культурно-рекреационный потенциал.

Отраслевой принцип управления промышленностью на современном этапе развития мировой экономики показал свою недостаточную эффективность. С 60-х годов ХХ ст. он поступательно заменяется новым, более эффективным подходом, предполагающим развитие экономики на региональном (территориальном) уровне на основе создания промышленных кластеров и других сетевых производственных систем. Как показала мировая практика, кластерный подход демонстрирует большие возможности повышения конкурентоспособности региона и государства в целом. Такой подход может быть осуществлен в рамках специальных проектов, в том числе путем создания условий для повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов.

Развитие многих регионов сдерживается отсутствием необходимых условий: недостаточностью материальных и финансовых ресурсов и неудовлетворительным качеством трудовых; неразвитостью исследовательской базы; непоследовательной региональной политикой.

Особенно характерна такая ситуация для регионов со сложившейся промышленно-производственной структурой. В таких условиях особую важность приобретают: стратегия, позволяющая реализовать са-Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Інститут дистанційного навчання Розробка навчальних курсів у системі ATutor Методичні вказівки для викладачів (інструкторів) Тернопіль 2011 Розробка навчальних курсів у системі ATutor: Методичні вказівки для викладачів (інструкторів) / Шкодзінський О.К., Войт С. О., Луцків М.М. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. Розробили: Шкодзінский О. К., директор ІДН, доцент кафедри автоматизації...»

«В. В. Савуляк УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет В. В. Савуляк Управління якістю продукції Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 658.14 ББК 30.607 : 34.5 С13 Рекомендовано до друку Вченою Радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 5 від 22.12.2011 р.) Рецензенти: О. В. Нахайчук, доктор технічних наук, професор А. П. Поляков,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПЕТРАЧКОВА Олена Леонідівна УДК 330.4:65.12:159.9.0194 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМАМИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті економіки промисловості...»

«5. Статистичний щорічник України за 2008 р. / Державний комітет статистики України ; під ред. О. Г. Осауленка. — К., 2009. — 567 с.6. Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності 2008 : стат. зб. / за ред. І. М. Жук. — К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. — 326 с.7. Діяльність суб’єктів господарювання 2009 : стат. зб. / за ред. І. М. Жук. — К. : ДП Інформаційноаналітичне агентство, 2010. — 448 с.8. Ваджра А. Апокалипсис украинского машиностроения [Электронный...»

«Економічні науки УДК 330.341.1:677 Т. А. СТОВБА Одеський державний економічний університет КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Обґрунтовані напрямки забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств легкої промисловості: здатність приємно дивувати споживача, вдосконалення бізнес-процесів, впровадження управлінських та маркетингових інновацій, формування людського капіталу. Для ефективного функціонування підприємств на основі...»

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА УДК 658.512: 658.52.011.56 В.А. Пасічник Національний технічний університет України “КПІ” БІНАРНІ ВІДНОШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ РУХЛИВОСТІ – ОСНОВА МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ СКЛАДАЛЬНИХ ВИРОБІВ © Пасічник В.А., 2014 Запропоновано методологію математичного опису взаємодії елементів складальних одиниць через систему бінарних відношень обмежень рухливості. Показано, що такі відношення потрібно визначати для пар деталей щодо умов початкового положення, можливого...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Шварц Ірина Володимирівна УДК 65.012.32 : 658.012.32 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (легка промисловість та машинобудування) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хмельницький – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Вінницькому національному...»

«ІX Міжнародна науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, 27-28 квітня 2010 року, НТУУ “КПІ”, м. Київ, Україна СЕКЦІЯ 3 ПРОЦЕСИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ КОНТРОЛЮ УДК 536.2:536.42:532.66 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ДИСКРЕТНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 1) Лапа М.В., 2)Менайлов О.М., 1)СНУЯЕтаП, м. Севастополь, Україна; 2)ЧДІЕУ, м. Чернігів, Україна Умовами забезпечення високої якості й ефективності рішення при проектуванні дискретних ТП є:...»

«Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2012, вип. 25, ч.І УДК 629.7.07 І.Л. Якуніна, асп. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету Алгоритм побудови детермінованої моделі прийняття рішень людиною-оператором при парируванні особливих випадків в польоті Наведено алгоритми отримання детермінованої моделі – мережевого графіка парирування особливого випадку в польоті авіаційним спеціалістом, та алгоритм розрахунку...»

«УДК 657 С. В. Гушко, канд. екон. наук, доцент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ГМК УКРАЇНИ В статті розкрито економічні передумови реорганізації економіко-інформаційної політики відповідно до промислових підприємств ГМК України через застосування нових стратегій управління шляхом переходу від запізнілого виправлення дефектів попереднього розвитку до випереджаючих багатовекторних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»