WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 351.863:336.71 В.В. Коваленко, канд. екон. наук, доц., ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 351.863:336.71

В.В. Коваленко, канд. екон. наук, доц., ДВНЗ “Українська академія банківської справи

Національного банку України”

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

У статті розглядаються різні точки зору щодо економічної категорії “фінансова безпека банківської системи” та

дається авторське визначення. Виокремлено суб’єкти і об’єкти фінансової безпеки. Проаналізовано основні загрози, що перешкоджають забезпеченню фінансової стійкості банківської системи. Виділено індикатори, за допомогою яких можна оцінити ефективність діючої системи фінансової безпеки банків.

Ключові слова: фінансова безпека, стратегічне управління фінансовою стійкістю, загрози, індикатори фінансової безпеки.

Постановка проблеми. 1 Банківська система виступає однією із важливих складових механізму сучасної ринкової економіки. Основою банківської системи є банківські установи, які володіють певною сукупністю важелів впливу на фінансову, інвестиційну, виробничу та інші сфери економіки.

Слід зазначити, що в умовах зростаючої відкритості економіки України та послідовної її інтеграції у світове господарство завдання забезпечення фінансової безпеки банківської системи стає актуальним у контексті стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи. Це викликано впливом зовнішнього середовища, яке на сьогодні характеризується елементами поглиблення фінансової кризи та внутрішнього – поглибленням конкуренції та консолідацією банківського бізнесу. Вплив стану внутрішнього середовища спричиняє ймовірність виникнення загроз, які перешкоджають процесу реалізації стратегічних напрямків розвитку банку з точки зору прибутковості та мінімізації ризиковості. Тому проблема забезпечення фінансової безпеки банку є досить актуальною і повинна розглядатися як системоутворюючий елемент фінансової стійкості банківської системи.

Аналіз останніх публікацій. Відповідно до визначеної проблеми слід відзначити, що безпеці банківської діяльності присвячено багато наукових праць, де безпека банку розглядається з різних точок зору, зокрема: безпека банків, економічна безпека, фінансова безпека, безпека проведення банківських операцій тощо.

В енциклопедії банківської справи надається таке визначення безпеки банків: “система заходів, яка забезпечує захищеність інтересів власників, клієнтів, працівників і керівництва банку від зовнішніх та внутрішніх загроз…” [1, с. 91].

У концепції економічної безпеки України, розробленій Інститутом економічного прогнозування при Національній академії наук України, під фінансовою безпекою розуміють захищеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на всіх рівнях фінансових відносин [2].

Окремі дослідники під економічною безпекою банку розуміють “здатність протистояти деструктивним змінам на фінансовому ринку і забезпечити виживання в конкурентній боротьбі банківського бізнесу” [3]. Подібної думки дотримуються й автори інших наукових праць [4, 5]. Зважаючи на те, що економічна безпека банківської системи є складовою фінансової безпеки країни, доцільно розширити зміст аналізованого поняття, розуміючи під ним такий стан, за якого банківські установи не можуть втрачати фінансову стійкість і ділову репутацію в результаті цілеспрямованих дій певної групи осіб чи організацій як усередині, так і за межами держави, а також у результаті негативних макроекономічних та політичних чинників.

У методиці розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженій наказом Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60, фінансова безпека трактується як стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, © В.В. Коваленко, 2009 здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання [6].

Так, М.М. Єрмошенко зазначає, що економічна безпека має безпосередньо включати як ґрунтовну складову фінансову безпеку або безпеку фінансово-кредитної сфери [7].

Пильну увагу проблемі забезпечення фінансової безпеці банківської діяльності приділяє

О.І. Барановський. Він дає наступне визначення фінансової безпеки комерційного банку:

“сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану комерційного банку дії чи обставини попереджені чи зведені до такого рівня, за якого вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку функціонування банку, збереженню й відтворенню його майна та інфраструктури і перешкоджати досягненню банком статутних цілей; стан захищеності фінансових інтересів комерційного банку, його фінансової стійкості, а також середовища, в якому він функціонує” [8, с.

13]. Із наведеного визначення видно, що автор пов’язує фінансову безпеку з фінансової стійкістю.

На наш погляд, на сьогодні недостатньо повно розкрито зв’язок між ефективною системою стратегічного управління фінансовою стійкістю та фінансовою безпекою банку.

Мета статті – дослідити місце фінансової безпеки в системі стратегічного управління банківською системою та визначити загрози, що викликають небезпечне її функціонування.

Виклад основного матеріалу. Ефективність функціонування банківської системи країни переважно визначається фінансовою стійкістю кожного комерційного банку зокрема.

Під стійкістю банківської системи розуміють спроможність банку у динамічних умовах ринкового середовища протистояти негативним внутрішнім і зовнішнім чинникам, забезпечити захист інтересів вкладників банківської системи, акціонерів банків та своєчасно виконувати власні зобов’язання щодо обслуговування клієнтів, що в цілому визначає стабільність та ритмічність отримання прибутку.

Фінансова криза на міжнародному ринку та економічна нестабільність в Україні визначили для банківських установ нове операційне середовище. Довгострокові інвестиції користуються серед населення меншим попитом, що в свою чергу негативно впливає на економічну діяльність підприємств. Наслідком цього може бути зростання простроченої заборгованості у кредитному портфелі банків. Слід враховувати і той факт, що робота з простроченою заборгованістю вимагає від банків нових методів і прийомів, які повинна включати фінансова безпека. Можливості позик на зовнішніх ринках у банків на сьогодні недостатні. Зростає процента вартість позик, Національний банк України стримує ліквідність гривні, що призводить до підвищення процентних ставок на міжбанківському ринку.

За попередніми прогнозами, темпи зростання банківської системи набувають тенденції до зниження – з 76 % у 2007 р. до 30–40 % у 2008 р. Як зазначив Олександр Павлов, старший банкір Європейського банку реконструкції та розвитку: “В этих условиях стратегия бурного роста филиальной сети (количество на 1 тыс. жителей) и активов не является настолько очевидной и привлекательной для акционеров и потенциальных покупателей банков в Украине, как раньше. Неудивительно, что ожидавшиеся сделки по продаже банков стратегическим инвесторам не состоялись в текущем году, поскольку как существующие акционеры, так и потенциальные покупатели переосмысливают свои подходы” [9].

Якщо розглядати стратегічне управління банківською системою, то доцільно характеризувати стійкість, яка визначає собою певну систему параметрів, перехід за межі яких приводить систему із стійкого стану до нестійкого. Тому при переході межі стійкості суттєво зростає ступінь ризику.

На стійкість банківської системи впливають ряд чинників, які можна поділити на зовнішні та внутрішні. До першої групи доцільно віднести ті чинники, на зміну яких діяльність банківської системи не має прямого впливу, а саме: система управління економічною системою країни, нормативно-правова база, інфляційні очікування, стабільність цін, податкова система та інше. По відношенню до банківської системи зовнішні чинники можна охарактеризувати поняттям “економічне середовище”. Ризики, які виникають у результаті його негативного впливу на банківську систему, можна назвати системними ризиками.

До внутрішніх чинників відносять ті, що залежать безпосередньо від діяльності самого банку.

До них слід віднести різні форми і механізми банківської діяльності. У зв’язку зі складною внутрішньою структурою банку, на наш погляд, класифікацію внутрішніх чинників доцільно будувати на підставі їх функціональної діяльності. У цьому випадку її основними елементами будуть: організаційно-структурна, комерційна, капітальна, фінансово-економічна, яка характеризує обсяг і якість власних та запозичених коштів банку та ефективність їх використання, інформаційна.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У контексті стратегічного управління банківською системою, на наш погляд, доцільно виділити наступні системоутворюючі складові, що забезпечують ефективність процесу (рис. 1).

Система стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи

–  –  –

Розглянемо місце ефективної організації фінансової безпеки у процесі, що досліджується в даній статті.

Виходячи з того, що на фінансову стійкість банківської системи впливають зовнішні та внутрішні чинники, фінансова безпека банків повинна бути направлена на нейтралізацію негативного їх впливу та досягнення певного ефекту від проведених заходів.

Розглядаючи фінансову безпеку банків як систему, доцільно виділити її об’єкти і суб’єкти (рис. 2).

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ

–  –  –

Рис. 2. Суб’єкти і об’єкти фінансової безпеки банків Фінансову безпеку банків доцільно розглядати на двох рівнях, оскільки банківська система має дворівневу будову.

При оцінці відповідності банківської системи критеріям і стратегії фінансової безпеки, на думку фахівців, доцільно виділяти три взаємопов’язані аспекти:

• загальна оцінка життєздатності системи;

• оцінка ролі центрального банку у банківській системі, його законодавчих функцій і надійності практичного механізму їх реалізації;

• оцінка здатності банківської системи до взаємодії як між її окремими суб’єктами, так і з державними і громадськими центрами з приводу вироблення стратегічних і короткострокових цілей розвитку економіки [10, с. 150].

Відповідно до визначених критеріїв та стратегій доцільно розглянути основні загрози, що перешкоджають системі стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи та її основного елемента – фінансової безпеки.

М. Зубок [4, с. 55-58] під загрозами безпеці банку розуміє потенційно можливі або реальні дії зловмисників чи конкурентів, здатних завдати банку матеріальну або моральну шкоду, що виявляються як сукупність факторів і умов, які створюють небезпеку для нормального функціонування банку відповідно до його завдань та інтересів.

На думку А. Артеменка, існують зовнішні і внутрішні загрози фінансовій безпеці комерційних банків [11].

М. Єрмошенко вважає, що до основних загроз банківської системи слід віднести: низький рівень капіталізації банківської системи; слабкість вітчизняної системи комерційних банків, їх роботу в управлінні грошовими ресурсами, дефіцит фінансових послуг та інструментів; участь банківської системи у тіньовій діяльності та її криміналізацію;

недостатнє законодавче врегулювання банківської діяльності; недостатній контроль за діяльністю комерційних банків з боку НБУ; характер кредитної діяльності банківської системи; низький рівень залучення іноземної валюти і готівки у національній валюті, що знаходиться у населення; відсутність достатнього золотого запасу; практичну відсутність системи страхування вкладів населення і депозитів підприємств у комерційних банків;

платіжну кризу і використання пов’язаних з нею сурогатів; невідповідність вимог щодо збільшення темпів розвитку банківської системи обсягам реального грошового капіталу для формування коштів банків; невиправдано високі обсяги коштів комерційних банків, заощаджених у вигляді викуплених у держави ОВДП, у тому числі і реструктурованих урядом у конвертовані ОВДП [14, с. 212–216].

Проаналізувавши думки науковців, на наш погляд, можна подати наступну систему загроз фінансовій безпеці банків, виходячи із макро- та мікросередовища функціонування банків (табл. 1).

Таблиця 1 Загрози фінансовій безпеці банківських установ Зовнішні загрози (макрорівень) Внутрішні загрози (мікрорівень)

Глобальні банківські кризи. Причини виникнення: Недосконалість організації системи фінансового менеджменту в банку:

фінансова глобалізація; зменшення обсягів виробництва, некваліфіковане управління; помилки в стратегічному плануванні та погіршення платоспроможності підприємств- прогнозуванні банківської діяльності; недостовірна оцінка прибутковості позичальників; надмірна кредитна експансія під час діяльності банку та капіталу банку і визначення джерел поповнення тривалого економічного підйому; вплив інфляції на власного капіталу; виникнення конфлікту інтересів між акціонерами;

банківський сектор; різке коливання товарних цін, цін значне вкладення коштів в основні засоби; необґрунтовано високі виплати на фінансові активи процентних ставок; вплив дивідендів чи повернення банком коштів, залучених на умовах зовнішньоекономічних чинників [12, с. 18–22] субординованого боргу [15]

–  –  –

Недосконалість банківського нагляду та регулювання: Недотримання ліквідності банківської установи: нераціональна структура наявність економічних нормативів, що регламентують підрозділів, що займаються проведенням активних операцій, неврахування банківську діяльність, їх обґрунтованості й внутрішніми положеннями та процедурами у визначенні якості активів усіх безумовного дотримання; застосування вимог до особливостей, що притаманні проведенню операцій; нераціональна капіталу банків; система заходів попереднього структура активів; дисбаланс між залученням і розміщенням коштів [16] реагування на проблеми банків та застосування пруденційних заходів впливу

Незабезпечення фінансової стійкості банків через Відсутність висококваліфікованого та чесного кадрового потенціалу банку:Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 31 Серія: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (мовознавство) Кіровоград – 2001 ББК 81.411.4-922.2 Н3 УДК 808.3-2.801.5 Наукові записки. – Випуск 31. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – 228 с. ISBN 966-7401-62До наукових записок увійшли статті, у яких розглядаються загальнотеоретичні питання граматики української мови,...»

«ISSN 1993-8322. ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (30), 2013. 165 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ УДК 331.101.3 Берсуцький А. Я., Каменська О. О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Вивчення людського капіталу, його розвиток і реалізація не можливі без розуміння внутрішньої будови, аналізу структури й показників оцінки. Даній проблемі присвячено велику кількість робіт зарубіжних і вітчизняних авторів, аналіз яких показує різноманітність наявних...»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ УДК 629.01 І.В. Кузьо, Р.В. Зінько Національний університет «Львівська політехніка» Вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна, 79013 E-mail: rzinko@gmail.com АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЧІПНИХ ПРИСТРОЇВ РОЗЧЛЕНОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Проведено аналіз досліджень процесу руху розчленованих транспортних засобів і визначено шляхи вдосконалення конструкції зчленованих транспортних засобів та їх зчіпних пристроїв. Ключові слова: розчленовані транспортні засоби,...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ЛЕБЕДЮК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК [329: 351] (477) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ: ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ 25.00.02 – механізми державного управління Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Львів – 2012 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Політичні партії є важливим...»

«Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 4 Комунікативні процеси у навчан 2.4.3. Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) Методичні поради Бизнес довольно модная и распространенная форма заработка денег на сегодняшний день. Многие не знают как создать бизнес с нуля или развить свой текущий, юридическ ий форум решает довольно много вопросов. Вивчення цієї теми доцільно починати з розгляду феномену соціального сприйняття та поняття стереотипів сприйняття. На...»

«PN: 0B42196 Printed in China Електронні посібники Lenovo®: збережемо планету! Посібник із техніки безпеки, гарантії та Додаткові відомості щодо продукту наведено в електронному Посібнику користувача, встановлення що знаходиться за адресою: http://www.lenovo.com/thinkuserguides ThinkStation C30 http://www.lenovo.com/support Дістаньте Примітка. диски для відновлення системи не надаються. Усе потрібне для відновлення заводських файлів і додатків міститься в розділі Lenovo_Recovery на жорсткому...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6 Висновки і перспективи подальших досліджень. Здійснені дослідження дають змогу стверджувати: найуспішніші креативні рішення характеризуються диверсифікацією джерел залучення інвестиційних ресурсів і об'єктів інвестування; результативність обраних підходів до реалізації інвестиційних проектів доцільно вимірювати своєчасністю і повнотою ефектів, які суб'єкти інвестиційної діяльності очікують отримати внаслідок інвестиційної діяльності; у період...»

«Міністерство аграрної політики України Українська академія аграрних наук (УААН) Харківська обласна державна адміністрація Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського” Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН — Центр наукового забезпечення АПВ Харківської області Національний науковий центр “Інститут...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (46) 2011 УДК 373.3-052:159.922.1:801.81(=477.75) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ НАРОДІВ КРИМУ А.М. Шевченко У статті розглянуто проблему гендерного виховання, доведено особливість використання фольклору народів Криму для формування гендерної культури молодших школярів. Ключові слова: гендер, гендерне виховання, гендерна культура, молодшішколярі. Значні демократичні...»

«Міжнародне співробітництво установ Відділення економіки НАН України у 2008 році Державна установа Інститут економіки та прогнозування НАН України У 2008 р. вчені Інституту економіки та прогнозування НАН України продовжували спільні із зарубіжними партнерами дослідження та здійснювали інші заходи по міжнародному співробітництву. В рамках співробітництва з Інститутом світової економіки Угорської Академії Наук продовжувались дослідження по темі Співвідношення іноземних та внутрішніх інвестицій в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»