WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ДЛЯ САМОУЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ БЕТОНІВ З ШВИДКИМ НАРОСТАННЯМ МІЦНОСТІ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

КІРАКЕВИЧ ІРИНА ІЛЬКІВНА

УДК 666.971

СУПЕРПЛАСТИФІКОВАНІ ЦЕМЕНТУЮЧІ СИСТЕМИ

ДЛЯ САМОУЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ БЕТОНІВ

З ШВИДКИМ НАРОСТАННЯМ МІЦНОСТІ

05.23.05 – будівельні матеріали та вироби

Автореферат

дисертації на здобуття наук

ового ступеня

кандидата технічних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет „Львівська політехніка”, завідувач кафедри будівельного виробництва.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Вировий Валерій Миколайович, Одеська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри виробництва будівельних виробів та конструкцій;

кандидат технічних наук Терлига Сергій Юрійович, ТзОВ „Ферозіт”, м. Львів, директор з виробництва.

Захист відбудеться “20” грудня 2012 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.17 Національного університету “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. Карпінського 6, навчальний корпус ІІ, ауд. 212.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1).

Автореферат розісланий “ ” листопада 2012 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.17 к.т.н., доцент П.Ф. Холод

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В технології сучасного монолітного бетонування актуальною проблемою є одержання бетонів з високими технологічними і експлуатаційними властивостями при мінімальних енергетичних, матеріальних і трудових затратах. Враховуючи ці чинники, у будівництві складних інженерних споруд все ширше впроваджуються самоущільнювальні бетони (Self-Сompacting Сoncrete – SCC), особливістю яких є здатність ущільнюватися під дією власної ваги без механічного впливу, в т.ч. в густоармованих конструкціях. При цьому актуальним з теоретичної і практичної точки зору є отримання самоущільнювального бетону з швидким наростанням міцності, що забезпечує можливість раннього навантаження конструкцій, скорочення виробничого циклу, збільшення оборотності опалубки та прискорення зведення монолітних будівель і споруд в різних температурних умовах.

Узагальнення результатів досліджень в області технології монолітного бетонування свідчить, що прискорення тверднення самоущільнювального бетону вимагає нового підходу до створення пластифікованої цементної матриці, основою якого є регулювання процесу структуроутворення, а також якнайповніше використання властивостей в’яжучих. Тому одержання самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності та покращеними будівельно-технічними характеристиками вимагає розроблення цементуючих систем „портландцемент – активні мінеральні добавки – мікронаповнювачі – суперпластифікатор – прискорювачі тверднення”, що дозволяє направлено керувати технологічними властивостями і кінетикою структуроутворення, інтенсифікувати початкові стадії тверднення та створити особливо міцну і монолітну структуру бетону, в т.ч. при твердненні в різних температурних умовах.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах держбюджетної науково-дослідної роботи „Фізико-хімічні основи створення цементуючих систем для конструкційних матеріалів нового покоління” за тематичним планом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (номер держреєстрації 0110U001109) та гранту Національного університету „Львівська політехніка” для молодих вчених „Високофункціональні та самоущільнювальні бетони на основі модифікованих цементних композицій нової генерації” (номер держреєстрації 0110U001101). У зазначених роботах автор був виконавцем.

Мета роботи і задачі дослідження. Метою роботи є розроблення суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю, оптимізація їх складів, дослідження процесів структуроутворення та будівельнотехнічних властивостей самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності на їх основі, в т.ч. при твердненні в різних температурних умовах.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- дослідити вплив комплексних добавок пластифікуюче-прискорюючої дії на реологічні властивості та міцність портландцементних систем;

- визначити вплив різних типів мінеральних добавок на фізико-механічні властивості модифікованих цементуючих систем;

- оптимізувати склади суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю;

- встановити фізико-хімічні особливості гідратації розроблених цементуючих систем;

- на основі комплексного аналізу розроблених математичних моделей за критеріями легковкладальності та міцності запроектувати ефективні склади самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності;

- дослідити реологічні властивості самоущільнювальних сумішей та будівельнотехнічні характеристики бетонів з швидким наростанням міцності на їх основі;

- встановити особливості тверднення самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих швидкотверднучих цементуючих систем при понижених додатних, знакозмінних температурах та в сухих жарких умовах;

- провести практичну апробацію розроблених самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності на основі суперпластифікованих цементуючих систем та обґрунтувати їх техніко-економічну ефективність.

Об’єкт дослідження: процеси регулювання технологічних властивостей самоущільнювальних бетонних сумішей та направленого формування структури бетону з швидким наростанням міцності на основі суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю.

Предмет дослідження: суперпластифіковані цементуючі системи з високою ранньою міцністю та самоущільнювальні бетони з швидким наростанням міцності на їх основі.

Методи дослідження. Експериментальні результати одержані із застосуванням комплексу сучасних методів фізико-хімічного аналізу, зокрема рентгенівської дифрактометрії, растрової електронної мікроскопії, диференційно-термічного аналізу, низькотемпературної дилатометрії. Визначення фізичних, фізикомеханічних та будівельно-технічних властивостей цементуючих систем та бетонів на їх основі проведено згідно з діючими нормативними документами і загальноприйнятими методиками. Реологічні властивості самоущільнювальних бетонних сумішей досліджено за спеціальними методами оцінки їх якості.

Оптимізацію суперпластифікованих цементуючих систем та проектування складів самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності на їх основі проведено із застосуванням експериментально-статистичних методів планування експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше розроблено суперпластифіковані цементуючі системи з високою ранньою міцністю за рахунок системного поєднання комплексних хімічних добавок пластифікуюче-прискорюючої дії, високодисперсних алюмосилікатних активних мінеральних добавок, двоводного сульфату кальцію та вапнякового мікронаповнювача з врахуванням специфіки індивідуального впливу і механізму структуроутворюючої дії кожного компоненту на реологічні та фізико-механічні властивості для одержання самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності;

розкрито закономірності структуроутворення суперпластифікованих цементуючих систем для самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності, які визначаються інтенсифікацією гідролізу алітової фази портландцементу солями лужних металів, прискоренням пуцоланової реакції, ущільненням структури цементної матриці за рахунок топохімічних реакцій в неклінкерній частині в’яжучого з утворенням додаткової кількості дрібнокристалічного вторинного етрингіту та стабілізацією структурно-активних AFm-фаз;

- набули подальшого розвитку фізико-хімічні основи композиційної побудови самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих швидкотверднучих цементуючих систем за критеріями функціональності бетонної суміші, ранньої та марочної міцностей шляхом направленого формування мінімально напруженої мікроструктури за рахунок регулювання утворення етрингіту в неклінкерній частині в’яжучого;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- встановлено особливості структуроутворення самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності на основі суперпластифікованих цементуючих систем в різних температурних умовах, які полягають у формуванні низькопористої структури цементного каменю, зниженні температури замерзання порової рідини та деформацій льодоутворення, прискоренні досягнення критичної міцності при від’ємних температурах, а в сухих жарких умовах – у пролонгованому збереженні рухливості та прискореному зв’язуванні води в гідратні новоутворення з попередженням усадочних деформацій.

Практичне значення одержаних результатів:

- розроблено та оптимізовано суперпластифіковані цементуючі системи з підвищеною седиментаційною стійкістю (патент України на корисну модель № 61106), що забезпечують високу ранню та марочну міцності самоущільнювальних бетонів на їх основі, внаслідок чого суттєво підвищується ефективність зведення монолітних залізобетонних конструкцій, в т.ч. при понижених додатних, знакозмінних температурах та в сухих жарких умовах. За результатами досліджень розроблено проект технічних умов ТУ У 26.5Модифіковані композиційні в’яжучі матеріали”;

- здійснено апробацію самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих цементуючих систем в умовах знакозмінних температур (+2...-8оС) для фундаменту гідравлічного преса (ПП „Застава”). На ДП „Спецзалізобетон” ПАТ „Івано-Франківськцемент” проведено промисловий випуск самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності (клас розпливу бетонної суміші SF2, клас бетону за міцністю на стиск В30) об’ємом 320 м3 для колон і рам торгового центру „Велес 555” в м. Івано-Франківськ. При цьому було вирішено технологічні завдання забезпечення рухливості та однорідності суміші при безвібраційній технології бетонування, а також необхідної міцності самоущільнювального бетону, що дозволило підвищити продуктивність праці та збільшити оборотність опалубки.

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних досліджень, інтерпретації одержаних даних, впровадженні результатів роботи у виробництво.

Особистий внесок здобувача відображено в наукових роботах:

- проаналізовано вплив добавок пластифікуюче-прискорюючої дії на реологічні та фізико-механічні властивості портландцементних систем [3, 4, 11];

- вивчено вплив суперпластифікаторів і активних мінеральних добавок на процеси гідратації та структуроутворення суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю та оптимізовано їх склади [5, 8, 9, 12];

- визначено оптимальний гранулометричний склад заповнювачів для самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності [2, 7];

- досліджено будівельно-технічні властивості розроблених самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності на основі суперпластифікованих цементуючих систем [1, 13, 14, 15];

- встановлено фізико-хімічні закономірності тверднення самоущільнювальних бетонів в різних температурних умовах [6, 10].

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на конференціях: I Mіжнародній науково-практичній конференції „Товарний бетон. Нові можливості в будівельних технологіях” (Харків, 2008), ІІ науково-практичній конференції „Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (Львів, 2008), IV Міжнародній науково-технічній інтернетконференції „Композиційні матеріали” (Київ, 2009), науково-практичному семінарі „Технічний стан, реконструкція та визначення залишкового ресурсу несучих конструкцій будівель та споруд енергетичного комплексу” (Львів, 2009), XI Міжнародній нараді з хімії і технології цементу (Москва, 2009), ІІ; ІІІ Міжнародній конференції молодих вчених „Геодезія, архітектура та будівництво” (Львів, 2009; 2010), ХІ Міжнародній науково-практичній конференції „Дні сучасного бетону” (Запоріжжя, 2010), ІІ Міжнародній конференції „Сучасні бетони.

Перспективи розвитку” (Київ, 2010), Міжнародній науково-технічній конференції „Збірно-монолітні і збірні попередньо-напружені залізобетонні конструкції та мости” (Львів, 2010), XIII Міжнародній науковій конференції „Актуальні питання будівництва та інженерії довкілля” (Кошіце, Словаччина, 2011), VIII Міжнародній науково-технічній конференції „Будівництво з оптимізованим енергетичним потенціалом” (Ченстохова, Польща, 2011) та на конференціях професорсько-викладацького складу НУ “Львівська політехніка” 2007-2012 рр.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, з них 7 статей у фахових науково-технічних виданнях України, 7 публікацій у матеріалах вітчизняних та міжнародних конференцій, патент України на корисну модель.

Структура та обсяг роботи. Основна частина дисертаційної роботи викладена на 117 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, п’яти розділів та загальних висновків. Повний обсяг дисертації становить 155 сторінок і включає 26 таблиць на 23 сторінках, 51 рисунок на 48 сторінках, список використаних джерел із 146 найменувань на 15 сторінках та 8 додатків на 23 сторінках.

ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовано мету і задачі досліджень, зазначено найбільш важливі положення, що отримані автором і мають наукову новизну та практичну цінність.

У першому розділі зроблено аналітичний огляд літературних джерел, присвячених проблемам отримання суперпластифікованих цементуючих систем для самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності на їх основі та визначено теоретичні передумови досліджень.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Степанова К. Екологізація міжнародних відносин в сфері освоєння морського середовища [Електронний ресурс] / К. Степанова // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 254–261. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13skvoms.pdf. УДК: 351.88+330.15 JELClassification: K32 Катерина Степанова Міжнародний гуманітарний університет, вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, 65009, Україна e-mail: katstep2005@mail.ru доцент кафедри економіки і...»

«УДК 621.67: 621.51 КП № держреєстрації 0113U000135 Інв. № Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел./факс (0542) 33-41-08 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи д-р фіз.-мат. наук, професор _ А.М. Чорноус 2013.12.30 ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ „ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТА РОЗРОБКА ТЕОРІЇ НОВИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ УЩІЛЬНЕНЬ ВІДЦЕНТРОВИХ МАШИН” (проміжний) Начальник...»

«М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМ ІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН БАРАНОВСЬКОГО Кафедра вищої і прикладної математики ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра вищої математики та методики викладання математики ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМ АТИКИ І МЕХАНІКИ Н АЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖ АВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНЕ ДЖ АВАХІШ ВІЛІ Кафедра астрофізики Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ...»

«Випуск 12, квітень 2011 Шановні колеги! Вресурсі рамк ах проекту Всесвітнього фонду природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися у квітні у цих природохоронних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ На правах рукопису Петрунчак Ірина Михайлівна УДК 658:622.32(477) ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ НА ПІЗНІЙ СТАДІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник: доктор економічних наук,...»

«Усаченко Л.М., доктор наук з державного управління Зарубіжний досвід неурядових організацій: функціональні моделі Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню взаємовідносин органів державної влади (ОДВ) з неурядовими організаціями (НУО). У статті проаналізовано зарубіжний досвід з метою його подальшої адаптації в Україні. Ключові слова: моделі функціонування, неурядові організації, органи державної влади. Усаченко Л.М. Зарубежный опыт неправительственных организаций: функциональные модели...»

«УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Методичні рекомендації Проектна технологія як інноваційний ресурс удосконалення науково-методичної роботи (на допомогу керівникам закладів освіти) ЖИТОМИР Методичні рекомендації підготували члени обласної творчої групи заступників директорів шкіл з навчально-виховної та науково-методичної роботи закладів освіти: А.М. Грабар, Т.І. Гуменюк, М.В. Медвєдєва, Т.П. Нижник,...»

«ЗАТВЕРДЖУЮ Президент НААН В.Ф. Петриченко від 11 лютого 2014 року Календарний план основних заходів Національної академії аграрних наук на березень 2014 року: № Назва заходів Дата та місце Контингент та Відповідальні з/п проведення кількість учасників Відділення землеробства, меліорації та механізації Круглий стіл «Значення заповідників для збереження рідкісних видів 03 березня 2014 р., Біосферний Науковці, працівники заповідника, Академік-секретар Відділення тварин і рослин» заповідник...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ БУДІВНИЦТВО У СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ ДБН В.1.1-12-201X (Проект, перша редакція) Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 201X ДБН В.1.1-12-201Х Державне Підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних РОЗРОБЛЕНО: конструкцій» (ДП НДІБК) РОЗРОБНИКИ: Ю.Немчинов, д.т.н. (науковий керівник), А.Антонюк, к.т.н., К.Бабік, к.т.н., А.Бамбура, д.т.н., В.Богдан, Ю.Болотов,...»

«Інновації в суднобудуванні та океанотехніці ІV міжнародна науково-технічна конференція УДК 621.431:621.57 Інноваційні тригенераційні технології для стаціонарної та суднової енергетики Автори: Радченко А.М., Рижков Р.С., Радченко Р.М., Коновалов Д.В., Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова Актуальність теми. Паливна ефективність енергетичних установок на основі теплових двигунів визначається ефективністю трансформації хімічної енергії первинного палива в кінцеві види...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»