WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і ...»

-- [ Страница 1 ] --

Краснейчук А.О.,

кандидат наук з державного управління,

головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ

Державно-управлінські акценти взаємовідносин України

з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови)

Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного

механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже

існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності

управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження та використання державно-управлінської термінології.

Ключові слова: державний механізм, моделі демократичного розвитку, державноуправлінська парадигма, державно-управлінська термінологія.

Краснейчук А.А. Государственно-управленческие акценты взаимоотношений Украины со странами Европы (на примере Румынии и Молдовы) Предлагаемая статья посвящена проблемам становления и развития государственного механизма (президент, парламент, правительство) Украины, Румынии и Молдовы на основе уже существующих мировых и европейских моделей. Остро стоит вопрос соответствия управленческой парадигмы запросам общества. Проблематичным является внедрение и использование государственно-управленческой терминологии.

Ключевые слова: государственный механизм, модели демократического развития, государственно-управленческая парадигма, государственно-управленческая терминология.

Krasneychuk A.О. State-administrative accents of mutual relations of Ukraine with the countries of Europe (on the example of Romania and Moldova) The offered article is sanctified to the problems of becoming and development of state mechanism (president, parliament, government) of Ukraine, Romania and Moldova on the basis of already existent world and European models. Sharply there is a question of conformity of an administrative paradigm to inquiries of a society. Introduction and use of state-administrative terminology is problematic.

Key words: state mechanism, models of democratic development, state-administrative paradigm, state-administrative terminology.

Постановка проблеми. Набуття Україною незалежності, побудова демократичної держави потребують ефективного державного управління. Багаторічна соціалістична дійсність не давала змоги демократичного розвитку, приховувала негативи існуючої закритої соціальної системи. Управління державою здійснювалось так би мовити “по накатаному”, тримаючись на авторитарній системі вождів – ідолів.

Дев’яності роки минулого століття надали початок інституційної перебудови органів влади, можливості побудови сильної держави, що опирається на фундамент вочевидь зрілих суспільних відносин, заснованих на верховенстві права, особистісному і колективному розвитку. Цьому має відповідати дієвий державний механізм (президент, парламент, уряд), організація роботи ключових ланок якого після періоду становлення повинна удосконалюватися, набирати нових прогресивних обертів. Не тільки Україна проходить нелегкий шлях власного становлення. Аналогічні перетворення притаманні нашим найближчим сусідам – Румунії і Молдові. Отже обравши демократичний шлях розвитку, три найближчі сусіди вибудовують нові держави на пострадянському, посткомуністичному просторі, маючи на меті якісні суспільні перетворення. Однак після періоду певної ейфорії та романтизму потрібно чітко й свідомо окреслити перспективи на найближчий і подальший терміни, грунтуючись на аналізі вже пройденого, знайти ту модель розвитку, яка підійде для ефективного та демократичного державного управління країнами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До питань трьохсторонніх відносин звертаються українські та зарубіжні автори, зокрема А.Круглашов, С.Василенко, Ю.Макар, В.Бурдяк, Н.Ротар, О.Добржанський, Ш.Пурич, В.Петров, М.Петров, С.Гакман, Г.Дроздова, З.Бройде, П.Молочко, Н.Стрельчук, М.Токар, Є.Юрійчук, Ю.Юрійчук та ін. Більшість науковців приділяють увагу внутрішньому і зовнішньому аналізу політичного становлення України, Румунії та Молдови, питанням транскордонного співробітництва між ними тощо, тоді як проблеми ефективного державного будівництва досліджуються недостатньою мірою.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). На прикладі аналізу становлення та розвитку державного механізму України, Румунії і Молдови доцільним убачається розгляд формування основних державних інституцій, порівняння їх конституційного статусу задля підвищення ефективності роботи. Також необхідним є вивчення та використання країнами прогресивного зарубіжного досвіду, вже існуючих досліджень з державного управління. Особливо з питань формування нової державно-управлінської парадигми, упровадження ідентичної державно-управлінської лексики та термінології.

Виклад основного матеріалу дослідження. Безперечним є той факт, що спільним в Україні, Румунії та Молдові є створення демократичного суспільства на засадах власного суверенітету, верховенства права, переважання суспільно-економічних гарантій.

На шляху надбання незалежності Україна, Румунія і Молдова пройшли складний шлях власного становлення, певних помилок, пов’язаних з національним відродженням, територіальними претензіями, у тому числі і одна до одної, проблемами європейського та світового визнання. Цей нелегкий, але вже пройдений етап, надає можливості побудови високорозвинених суспільних відносин, існуючих в інтересах усіх і кожного.

Три держави, проголосивши республіканську форму державного правління, порізному будують управління країнами, використовуючи для цього власний і зарубіжний досвід. Спільним є те, що на прикордонних територіях трьох держав проживає українське, румунське і молдавське населення, яке тісно пов’язане між собою соціальними проблемами економічного, культурно-релігійного характеру. Вони зацікавлені у створенні міждержавних організацій, за типом єврорегіонів, зі спільним керівництвом, яке повинно приймати певні рішення і стежити за їх виконанням.

Україна, Румунія і Молдова є членами єврорегіонів “Верхній Прут” (Україна – Північна Буковина, Румунія – Сучава та Ботошани, Молдова – Бєльці та Єдинці), “Нижній Дунай” (Україна – Тульча та Одеська область, Румунія – Браїла, Галаті, Молдова – Кахул, Кантемір, Вулканєшті); Україна і Румунія також належать до Карпатського єврорегіону. Україна, Молдова та Румунія є партнерами по Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

Україну і Молдову об’єднує те, що вони довгий час перебували у складі Радянського Союзу, існували одна з одною без кордонів (просторових, фінансовоекономічних тощо). І зараз – обидві унітарні, мають однопалатні парламенти, з початку 90-х рр. ХХ ст. і в Молдові, і в Україні започатковано роботу інститутів Президента. Однак останній в Україні обирається всенародно, а в Молдові – парламентом. Є певна різниця у формуванні урядів [14].

За дослідженнями Г.Дроздової [1] Молдова – типова мала аграрна держава з обмеженим колом ресурсів та можливостей. Україна ж має певні переваги, пов’язані з належністю до середніх європейських держав із відповідним потенціалом, що можуть реалізуватись повністю у разі завершення трансформаційних процесів. Незважаючи на існуючі на той час сепаратистські настрої деякої частини населення, Україні вдалося зберегти суверенітет і територіальну цілісність. Молдова має проблемне Придністров’я. Однак тільки вона з країн СНД є парламентарною.

Вплив на соціально-економічне життя, а в ньому і державне управління Румунії безперечно має належність у минулому до соціалістичного табору, географічне положення на Балканському півострові, сусідство (крім України і Молдови) з Угорщиною, Сербією, Болгарією. Додаткової політичної ваги набуває членство у Раді Європи, НАТО та Європейському Союзі.

Безперечно, Румунію і Молдову об’єднують давні історичні відносини, незначні відмінності у мовах, існуюча думка етнічного об’єднання румунського та молдавського народів. Також варто зауважити, що відносини між Молдовою і Румунією виходять за межі звичайних міждержавних відносин. Молдова для румун, як і багатьох молдаван, є “другою румунською державою”. Значна частина населення обох країн підтримують ідею уніфікації [6].Тісне співробітництво обох держав повинно і в подальшому працювати на розвиток демократичних відносин.

Перебіг політичних подій у Румунії [6] вселяє оптимізм щодо розвитку за центральноєвропейською моделлю. Тут дуже гостро стоїть питання румуноугорських проблем, насамперед трансильванських. Територіальні зазіхання на українські землі Північної Буковини, району Герца, Південну Бессарабію та острів Зміїний час від часу стають предметом українсько-румунських відносин.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Щодо державного правління, то при введенні та існуванні того ж інституту Президента, відмінністю Румунії є двопалатний парламент (Сенат і Палата депутатів).

За аналогією розвинених держав до складу парламенту, крім інших партій, входить фракція національних меншин, що передбачено Конституцією Румунії. Тобто в Палаті депутатів усі офіційно визнані організації нацменшин, у тому числі й українська, мають свого представника [8]. Під час реального здійснення наданих можливостей останнім – це значущий, демократичний крок уперед.

Більш детально порівняти конституційний статус і повноваження президентів, парламентів та урядів України, Румунії та Молдови можливо за допомогою табл. 1.

Таблиця 1 Конституційний статус і повноваження президентів, парламентів та урядів України, Румунії та Молдови

–  –  –

Вищенаведена таблиця дає можливість зробити висновки щодо майже одночасного з історичної точки зору прийняття державами основного закону – Конституції, запровадження постів Президента республік, обрання більш демократичної процедури призначення урядів, що передбачає двосторонню (і парламент, і президент) участь у призначенні Прем’єр-міністрів і кабінетів міністрів у цілому.

Ураховуючи велику схожість ознак, демократичне тяжіння до парламентськопрезидентського правління, Україна останнім часом обрала президентськопарламентську його форму (після скасування Закону України від 8 грудня 2004 р.

№ 2222 “Про внесення змін до Конституції України”). З цього приводу ведеться велика полеміка, але за існуючих обставинах низької ефективності діяльності Верховної Ради України (обмежена законотворча діяльність, неконструктивне протистояння коаліції та опозиції, постійний перехід депутатів з одного табору в іншій, блокування трибуни тощо) на даному етапі державного становлення можливо і потрібне сильне президентське правління. Воно може і має посприяти і покращенню діяльності українського уряду. Однак у подальшому слід вибудовувати роботу верхівки влади неухильно враховуючи введення та дію системи стримувань і противаг, що не дасть можливості узурпації влади, у тому числі й главою держави.

У рамках досліджуваної проблеми вбачається за можливе вивчення і використання світового, європейського досвіду у побудові ефективного державного управління, його моделей та інноваційних технологій. Українські науковці з державного управління говорять про необхідність формування нової парадигми державного управління й розроблення на її засадах нової управлінської моделі (парадигмальної моделі), адекватної викликам сьогодення [10]. Інакше кажучи, парадигму можна трактувати як певну загальну модель пізнання (модель постановки проблеми), що взята за зразок.

Щодо державно-управлінської парадигми український учений О.Молодцов представляє її як зразок, приклад, еталон, який застосовуються для доведення певних смислових зв’язків між явищами тієї чи іншої сфери, розв’язання виникаючих проблем, методи та принципи дослідження. Парадигма, реалізована у практичну діяльність, являє собою сукупність основних принципів та правил (писаних і неписаних), які визначаються не лише регламентуючими документами, а й сукупністю норм, цінностей, зразків поведінки, які діють часто не тільки на свідомому, але й на неусвідомленому рівнях [9].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Original edition: 10 THINGS I WANT MY DAUGHTER TO KNOW Copyright © 2002 by Annie Chapman Published by Harvest House Publishers Eugene, OR 97402 А. Чепмен 10 порад моїй доньці на порозі дорослого життя /Пер. з рос. В. Квітка. – Олександрія: Ездра, 2008. – 160 с. ISBN 966-8182-72-3 Керуючись своїм досвідом, порадами інших матерів, а також черпаючи перлини мудрості із скарбниці Божого Слова, автор звертає увагу читачок на 10 важливих істин, які допоможуть їм виховати своїх доньок мудрими,...»

«УДК 005.2: 658 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ВАРІАНТІВ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА1 Сабадаш В.В., к.е.н., доцент, Люльов О.В., асистент Сумський державний університет У статті описано теоретичний механізм вибору варіантів ефективної стратегії розвитку підприємства, а також проаналізовано вплив факторів на формування рентабельності активів. Ключові слова: стратегія розвитку, рентабельність активів, індекс стійкості, індекс росту, ефективність, фактор. Сабадаш В. В.,...»

«АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СПРИНТЕРІВ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Фоменко Л.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Анотація. У статті розглянуто питання вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціалу у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції при різних фізичних навантаженнях. Проблема дослідження динаміка розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаімки у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«Київський університет імені Тараса Шевченка НОВІКОВ Борис Володимирович УДК 512.664.4 КОГОМОЛОГІЇ НАПІВГРУП – 01.01.06 – алгебра і теорія чисел АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Київ-1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському державному університеті Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, МІХАЛЬОВ Олександр Васильович, професор, проректор, Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, м. Москва доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»