WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Електричні машини (ЕМ) - складні системи, що складаються з електромагнітної системи, механічної системи і системи обмоток. Якість ЕМ визначається в основному якістю обмоток [1]. Судячи ...»

УДК 531.7.08

ОЦІНКА СТАТИЧНИХ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДОБРОТНОСТІ

Кучерук В.Ю., Поджаренко В.О., Кухарчук В.В.

Вінницький державний технічний університет

Електричні машини (ЕМ) - складні системи, що складаються з електромагнітної системи,

механічної системи і системи обмоток. Якість ЕМ визначається в основному якістю обмоток [1]. Судячи

з результатів статистичних досліджень причин виходу з ладу ЕМ [1], більшість відмов у функціонуванні ще нових обмоток відбувається через своєчасно не виявлені дефекти. Відмови по вузлах ЕМ розподіляються таким чином: 50-95% відмов відбувається через ушкодження обмотки статора (пробій міжвиткової ізоляції); підшипники 10-40%; інші вузли і деталі 5-10%.

Обмотки ЕМ виготовлюються на високомеханізованому чи автоматизованому обладнанні. Висока швидкість обробки проводів обмотки і часта наступна деформація обмотки ведуть до великого навантаження ізоляції. Таким чином, найбільш характерним видом браку є наявність короткозамкнених витків в обмотках. У зв‘язку з цим велику практичну цінність представляють методи технічної діагностики та вимірювання параметрів обмоток.

В [2, 3] запропонований високочутливий фазовий метод вимірювання добротності котушок індуктивності, в якому використовується схема вимірювального перетворювача (рис. 1), що містить такі елементи: R розділювальний резистор; C0 зразковий конденсатор; ZX комплексний опір R досліджуваної котушки; RX, LX - активний опір і індуктивність досліджуваної котушки C0 відповідно.

U C0 Рівняння вимірювального перетворення добротності Q для даного методу має вигляд:

Q ctg X. (1) Вимірюючи фазовий зсув Х між Rx напругами UCO та UZX, можна визначити U добротність котушки індуктивності, а отже, і добротність Q обмотки ЕМ. На рис. 2 зображена статична характеристика U ZX вимірювального перетворювача добротності, а

–  –  –

яких знаходяться і номінальні значення Рис. 1. Схема вимірювального перетворювача добротностей обмоток ЕМ.

добротності Отримана статична характеристика нелінійна, а функція перетворення (1) є вихідною для отримання аналітичних залежностей для оцінки таких статичних метрологічних характеристик: номінальна функція перетворення; чутливість; похибка нелінійності; адитивна і мультиплікативні складові похибок.

На основі проведених досліджень можна сформувати узагальнену структурну схему (рис. 4), у якій реалізовано вимірювання зсуву фаз двох напруг методом зіставлення. Цифрові фазометри зіставлення вимірюють зсув фаз за значенням проміжку часу між моментами проходження відповідних фронтів синусоїд через нульові значення (перетворення фази в інтервал часу). Формувачі керуючих імпульсів F1 та F2 у моменти проходження миттєвих значень напруг через нульові значення генерують керуючі імпульси, які відкривають ключ SW на час tX, пропорційний вимірюваному зсуву фаз Х. Цей проміжок часу вимірюється заповненням tX імпульсами, що квантувуться, від генератора імпульсів G частотою f0, число яких зчитується двійковим лічильником CT2. Тоді залежність Х f t X визначиться Х 1 2 t1 t 2 2fq t X, (2) де fq частота вхідної напруги генератора G.

–  –  –

Висновки:

1. Виведено функцію перетворення вимірювального каналу добротності. В результаті математичного моделювання показано, що статична характеристика даного вимірювального каналу нелінійна.

2. Застосувавши розкладання функції перетворення вимірювального каналу добротності в ряд Тейлора, отримано аналітичні залежності для оцінки основних статичних метрологічних характеристик (номінальна функція перетворення, чутливість, адитивна і мультиплікативна складові похибок).

Nн н Рис. 8. Абсолютна похибка нелінійності Рис. 9. Відносна похибка нелінійності вимірювального перетворення добротності вимірювального перетворення добротності

–  –  –

Література

1. Ермолин Н.П., Жерихин И.П. Надежность электрических машин.-Л.: Энергия, 1976.

2. Джарадат Р.Х., Поджаренко В.О., Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю. Фазовий метод мікропроцесорного вимірювання добротності електричних машин.// Вимірювальна техніка та метрологія, Львів, Випуск 51, 1995, с.19-21.

3. Патент України на винахід №23637А, G 01 R 27/26, G 01 R 27/02. Спосіб вимірювання добротності котушок індуктивності.// Куцевол М.О., Поджаренко В.О., Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю.заявл. 03.12.96, опубл. 31.08.98, бюл. №4.-3с.

4. Воловик Г. С. Основы теории инвариантных измерений.–Севастополь: "Севпол", 1995 – 160 с.

УДК 621.317 Оцінка статичних метрологічних характеристик вимірювального перетворення добротності/ Кучерук В.Ю., Поджаренко В.О., Кухарчук В.В.// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.-2001.-№.-С.

Розглянуто принципи побудови вимірювальних каналів добротності. Отримано аналітичні залежності для оцінки основних статичних метрологічних характеристик вимірювального каналу добротності за допомогою розкладання функції перетворення в ряд Тейлора.

Estimation of the static metrology characteristics of measuring conversion of a quality-factor/ V.Yu.Kucheruk, V.O.Podzharenko, V.V.Kuharchuk // MCTTP. -2001. -№. –P.

The principles of construction of counting channels of a quality-factor are considered. The analytical dependencies for main static metrological characteristics evaluation of quality-factor measuring channel are got by the expansion of the transformation function in Taylor's series.

РЕЦЕНЗІЯ на наукову статтю “Оцінка статичних метрологічних характеристик вимірювального перетворення добротності” авторів Кучерука В.Ю., Поджаренко В.О., Кухарчука В.В.

Одним із важливих вузлів технологічного обладнання, систем автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки є електромагнітний перетворювач – електрична машина. Це визначає актуальність вирішення задачі розробки технічних засобів діагностики його характеристик і параметрів, які дозволяють достовірно визначати якість останніх.

Актуальність теми підтверджується і тим, що нині засоби вимірювання для проведення випробувань серійно не випускаються.

В останній час найбільше поширення при визначення параметрів обмоток електричних машин найшли методи вимірювання добротності, які дозволяють значно підвищити надійність і точність вимірювань. В пропонованій науковій статті розглядається оцінка метрологічних характеристик методу вимірювання добротності. В статті проведено аналіз вимірювального перетворення добротності, розглянуто основні принципи побудови пристроїв для визначення добротності; запропоновано метод оцінки статичних метрологічних характеристик вимірювального перетворення добротності на основі розкладу рівняння перетворення в ряд Тейлора.

Вважаю, що наукова стаття “Оцінка статичних метрологічних характеристик вимірювального перетворення добротності” авторів Кучерука В.Ю., Поджаренко В.О., Кухарчука В.В. за своєю науковою новизною та практичною цінністю може бути опублікована в науковому журналі “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”.

Рецензент:

Завідуючий кафедрою комп’ютеризованих систем управління Вінницького державного технічного університету, доктор технічних наук, професор В.М.ДубовийПохожие работы:

«Історія науки і біографістика. — 2007. — N 1 УДК 001:631.363:631.115.1 (477) Сторожук Людмила Олександрівна, старш. викладач, Національний аграрний університет (Київ) З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТЕХНІКИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНОВОГО КОРМУ В ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ Стаття висвітлює деякі аспекти історії розвитку в Україні техніки для переробки зернового корму в індивідуальних підсобних господарствах,зокрема етапи створення машин відповідно розвитку суспільства. Статья освещает...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXIX УДК 613.98(477)(092) О. А. Палієнко СТАНОВЛЕННЯ ГЕРОНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ У ХХ СТОЛІТТІ: ВНЕСОК АКАДЕМІКА В.В. ФРОЛЬКІСА У статті розкриваються основні аспекти становлення геронтологічної науки в Україні, висвітлюється внесок учених в її розвиток. Розглядаються організаційна та науково-дослідна робота відомого українського вченого-геронтолога В.В. Фролькіса впродовж 1960-1990-х рр. ХХ століття в...»

«УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ Секції з механіки № П.І.Б. Звідки 1. Авдюшина Елена Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 2. Авраменко Ольга Олександрівна Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ, Україна 3. Адамчук Михайло Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна 4. Айрапетян Вардан Жоресович Гаварский государственный университет, Армения 5. Александров Игорь Московский авиационный институт (государственный технический университет), Москва, Россия...»

«МІ НІСТЕРСТВО ОСВІ ТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ РОБОЧА ПРОГРАМА, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму підготовки 6.050702 – електромеханіка Дніпропетровськ НМетАУ 2010 МІ НІСТЕРСТВО ОСВІ ТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ РОБОЧА ПРОГРАМА, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму підготовки...»

«Державний університет “Львівська політехніка” На правах рукопису МАКАР ВОЛОДИМИР МИРОСЛАВОВИЧ УДК 539.3:517.959 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В СИЛОВИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДАХ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Спеціальність 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Львівському державному університеті імені Івана...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУУКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РАСКИДКИН Володимир Вікторович УДК 622.831 ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СПОЛУЧЕНЬ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК ГЛИБОКИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Спеціальність: 05.15.04 – Шахтне та підземне будівництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Публічному акціонерному...»

«УДК 338.47 П. С. Клімушин, к.т.н., доц., доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління ХарРІ НАДУ; М. В. Григоряк, аспірант кафедри інформаційних технологій і систем управління ХарРІ НАДУ, м. Харків ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Обґрунтовано актуальність та особливості дослідження проблем державного управління інтелектуальною власністю у сфері технологій, інформаційних продуктів і послуг. Визначені завдання...»

«.3 Купчик М.П., Гандзкж М.П., Степанець І.Ф., Вендичанський В.Н., Литвиненко A.M., Іваненко.О.В. Основи охорони праці.К.: Основа, 2000.416 с. У підручнику викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії та гігієни праці, основ техніки безпеки та пожежної безпеки. Увагу звернено на соціально-економічне значення охорони праці. Для бакалаврів технологічних, механічних та економічних спеціальностей вищих закладів освіти та...»

«НАЦІОНАЛЬНА РОСІЙСЬКИЙ АКАДЕМІЯ НАУК ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ УКРАЇНИ ДОСЛІДЖЕНЬ СПІЛЬНИЙ КОНКУРС 2011 року Національна академія наук України (НАН України) та Російський фонд фундаментальних досліджень (РФФД) відповідно до укладеної між ними Угоди про співробітництво та Додаткового договору №2 оголошують конкурс на організацію у 2011 році спільних наукових семінарів, що будуть проводитись на території України чи Російської Федерації за наступними науковими напрямами: (01) математика, механіка та...»

«УДК 338.48 ББК У65.43 Гончарук Ю.C., Пирог О.В. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Анотація. Ураховуючи сучасні умови глобалізації та європейської інтеграції, виділено й охарактеризовано основні рівні організаційно-управлінського механізму, які потрібно врахувати для побудови оптимальної організаційної структури з метою забезпечення динамічного розвитку туристичної галузі. Ключові слова: туристична галузь, організаційно-управлінський механізм, державне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»