WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 349.2-053.81 В. В. Товста, студентка 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 349.2-053.81

В. В. Товста, студентка 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету

ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Укранська академія банківської справи Національного банку України” Т. В. Шлапко

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ

У статті досліджено проблематику правового регулювання праці молоді, охарактеризовано особливості праці молоді, проаналізовано поняття “молодь”, “неповнолітні” та “молоді фахівці” у трудовому праві. Здійснено аналіз зарубіжного законодавства на прикладі Трудового кодексу Російської Федерації стосовно особливостей режиму праці неповнолітніх осіб, що поєднують роботу з навчанням.

Ключові слова: молодь, неповнолітній, молодий фахівець, трудовий договір, режим роботи, молодіжний ринок праці.

Постановка проблеми. Молодь – категорія осіб, яка відрізняється певною специфікою, спеціальним статусом, тому є об’єктом численних досліджень, які підтверджують наявність ряду проблем молоді на ринку праці. Характерними явищами для вітчизняного молодіжного ринку праці є: високий рівень безробіття, завищені вимоги до молодих працівників, невідповідність оплати праці професійно-кваліфікаційному рівню, відсутність дієвих механізмів стимулювання ефективної зайнятості молоді, відтік найбільш активної молоді за кордон.

Через відсутність достатнього практичного досвіду, правових та професійних знань, а часто і моральної непідготовленості до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право на працю молодим громадянам доволі складно. В той же час роботодавці при прийнятті на роботу вимагають наявність стажу роботи, досвіду, практичних навичок, глибоких теоретичних знань.

У контексті дослідження правового регулювання праці молоді слід вказати на те, що законодавство не містить чіткої регламентації праці осіб, що досягли 18 років. Головним чином Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) [1] містить норми, що стосуються регулювання праці неповнолітніх осіб, які займаються трудовою діяльністю.

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням аналізу правового регулювання праці молоді в науці трудового права завжди приділялася увага, про що свідчать праці О.О. Абрамової, М. Г. Алєксандрова, О. О. Голованової, Д. О. Карпенка, Є. О. Монастирського, Ю. П.

Орловського, О. І. Процевського, Д. О. Карпенка, Ю. Ю. Івчука, О. С. Кайтанського, О. А.

Трюхан, О. Р. Хамайдюка, С. І. Кравцова, М. Ф Головатого, Г. О. Гочарової, Л. В. Кучера, Д.

В. Назарова, Н. Паніна.

Метою даної статті є дослідження правового регулювання праці молоді у трудовому праві, аналіз понять “молодь”, “неповнолітні” та “молоді фахівці” у трудовому праві, характеристика особливостей праці молоді, дослідження зарубіжного законодавства на прикладі Трудового кодексу Російської Федерації у сфері регулювання праці молоді.

Виклад основного матеріалу. У багатьох розвинених країнах, насамперед європейських, молодою вважається людина віком до 25 років. У США період молодості визначається з 12 до 24 років, при цьому молодь розділяється на “юнацтво” (12–18 років) і “молодих дорослих” (18–24 роки) [2, c. 3].

О. С. Кайтанський вважає, що доцільно визначити поняття “молодь” як соціальнодемографічну групу, яка вирізняється на основі вікових характеристик та має специфічні фізіологічні, психологічні, культурні, освітні та інші властивості [3, c. 25].

Стаття 197 КЗпП України, яка регулює надання молоді першого робочого місця, визначає, що працездатна молодь – громадяни України віком від 15 до 28 років. Після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби їм надається перше робоче місце на строк не менше двох років [1].

У Законі України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 5 лютого 1993 р. [4] надається інше визначення терміну “молодь” – це громадяни України віком від 14 до 35 років. Таким чином, питання визначення молодіжного віку є дискусійним. На наше переконання, 14–35 років – це дуже широкий віковий діапазон. До того ж особи після досягнення 28 років, як правило, працевлаштовується, досягає певної мети у трудовій сфері, набуває певного досвіду, практичних навичок. Тому можна говорити вже про її певну зрілість.

Щодо визначення поняття “неповнолітній”, то в українському законодавстві існує два терміни, що позначають особу до досягнення нею повноліття – власне “неповнолітній” та “дитина”. Неповнолітніми є особи віком до 18 років [4]. Стаття 43 Конституції України закріпила, кожен має право на працю, отже, неповнолітні працівники володіють правом на працю нарівні з іншими, але в той же час відповідно до ч. 5 ст. 43 є суб’єктами, які потребують підвищеної охорони їхньої праці, встановлення для них особливого правового механізму реалізації трудових прав [5]. Крім того, ст. 187 КЗпП України передбачає, що у трудових правовідносинах вони прирівнюються у правах до повнолітніх і так само, як повнолітні, зобов’язані чесно і сумлінно працювати, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержуватися трудової дисципліни тощо. А от в сфері охорони праці, робочого часу, відпусток та щодо деяких інших умов праці законодавством України неповнолітнім встановлені певні пільги, оскільки при визначенні умов праці неповнолітніх на виробництві повинні враховуватися фізіологічні особливості організму підлітків, який тільки формується [6, c. 58].

Згідно зі ст. 24 КЗпП України трудовий договір з неповнолітніми обов’язково укладаться в письмовій формі. Для осіб, які не досягли 18 років, випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється (ст. 26 КЗпП України). У зв’язку з тим, що організм неповнолітнього тільки формується, є потреба регулярно слідкувати за станом його здоров’я.

Саме тому усі неповнолітні особи приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому до досягнення двадцяти одного року щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові (ст. 191 КЗпП України).

Щодо праці неповнолітніх, то для порівняння в ст. 268 Трудового кодексу Російської Федерації [7] зазначається, що забороняються направлення у службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років (за винятком творчих працівників засобів масової інформації, організацій кінематографії, теле- і відео знімальних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, що беруть участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні) творів, у відповідності з переліками робіт, професій, посад цих працівників, які затверджуються Урядом Російської Федерації з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин). Отже, можемо спостерігати, що російське законодавство, встановлюючи певні заборони, наводить винятки осіб, яких все ж таки можна залучати до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні, на відміну від українського, адже ст. 192 КЗпП України містить лише чітке положення: забороняється залучати працівників молодше 18 років до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні. На нашу думку, російська норма є недоцільною та не сприяє більш точному та досконалому регулюванню питання понаднормової праці неповнолітніх, а зменшує гарантії неповнолітніх у сфері праці. Ця норма суперечить Конвенції Міжнародної організації праці № 138 про мінімальний вік для прийому на роботу від 26 червня 1973 р. (ратифікована Україною 7 березня 1979 року). Параграф 3 ст. 2 згаданої Конвенції передбачає: “Мінімальний вік… не повинен бути нижчим, ніж вік закінчення обов’язкової шкільної освіти та, в будь-якому випадку, не може бути нижчим ніж 15 років. Незалежно від положень параграфа 3 цієї статті, член Організації, чия економіка і система освіти недостатньо розвинені, може після консультацій із зацікавленими організаціями роботодавців і працівників, де такі існують, спочатку встановити вік у 14 років як мінімальний” [8].

Поняття молодь охоплює певну категорію повнолітніх осіб. Повнолітньою особою є особа, яка досягла 18 років. У трудових правовідносинах такі особи наділені широким спектром прав та обов’язків.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


З цього приводу доцільно охарактеризувати положення осіб, що поднують денну (стаціонарну) форму навчання з трудовою діяльністю. Нині досить часто студенти вищих навчальних закладів (ВНЗ), аспіранти, учні професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), які навчаються на денних відділеннях закладів освіти, одночасно розпочинають трудову діяльність, укладаючи трудові договори з підприємствами, установами та організаціями. Слід зазначити, що якщо студент (аспірант, учень) навчається на стаціонарному відділенні навчального закладу, то виконувати трудові обов’язки він фактично зможе лише у вільний від навчання час: у будні дні після занять (увечері або під час вільного часу у розкладі занять); у вихідні дні; у період канікул.

Від часу та тривалості виконання трудових обов’язків залежатиме режим роботи таких працівників та відповідно оплата. Якщо такий працівник зможе працювати вечорами, кілька годин упродовж дня або кілька днів впродовж тижня (тобто у вільний від навчання час), тоді з працівником укладатиметься звичайний трудовий договір з режимом роботи неповного робочого дня або неповного робочого тижня [9, с. 56].

До молоді, безумовно, слід віднести категорію молодих фахівців. Законодавчо закріплене поняття “молодий спеціаліст” недосконале та звужене, оскільки стаття 197 КЗпП України визначає, що це випускники тільки державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями і яким надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Натомість Постановою Кабінету Міністрів України “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” від 22 серпня 1996 року № 992 згадується вже інший термін: “молоді фахівці” – випускники вищих навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і які працевлаштовані на підставі направлення на роботу, та вважаються такими протягом трьох років з моменту укладення ними трудового договору із замовником [10]. Це визначення, на нашу думку, є більш прийнятним та охоплює всі категорії випускників ВНЗ.

Правове регулювання їх праці здебільшого не відрізняється від правового регулювання праці інших працівників. Проблематика в основному існує у сфері їх працевлаштування, забезпечення роботи за фахом їм гарантується шляхом надання першого робочого місця, але це не є предметом дослідження.

Висновки. На підставі вищевикладеного, необхідно вдосконалити та доповнити норми щодо праці молоді. Зокрема, потрібно передбачити окремими статтями у КЗпП України особливості регулювання праці осіб, які досягли 18 років та поєднують роботу з навчанням, потрібно прийняти норми щодо надання їм конкретних пільг, порядку надання відпусток, залучення до понаднормових робіт. КЗпП України слід доповнити наступною статтею: “Особи, які досягли 18 років та поєднують роботу з навчанням не підлягають залученню до понаднормових робіт. Виняток можуть складати випадки, коли надана згода особи, а також забезпечено оплату виконаної роботи та законний вихідний день за виконання понаднормового завдання”. Враховуючи той факт, що такі особи поєднують роботу з навчанням, важливим є їх заохочення, стимулювання, надання певних доплат в силу їх ініціативи працювати та навчатися одночасно. Наприклад, на наш погляд, доречною була б така норма: “Особам, які досягли 18 років та поєднують роботу з навчанням кожного місяця надаються додаткові виплати у разі, якщо такі студенти успішно навчаються та отримують стипендію у навчальному закладі за рахунок державного бюджету. Розмір доплат встановлюється роботодавцем за погодженням із профспілковим органом чи трудовим колективом”. Також необхідно внести зміни до статті197 КЗпП України з приводу визначення поняття “молодий фахівець” та визначити його як це закріплено у Постанові Кабінету Міністрів України “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” від 22 серпня 1996 року № 992.

Список використаних джерел

1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08. – Назва з екрана.

2. Громов И. А. Молодежь в обществе / И. А. Громов, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский // Человек и общество. Социальные проблемы молодежи. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1969. – С. 3–12.

3. Кайтанський О. С. Поняття “молодь” як правова категорія / О. С. Кайтанський // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – 2012. – № 3. – С. 21–23.

4. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закон України від 5 лютого 1993 року № 2998-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 16. – Ст. 167.

5. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.

– 1996. – № 30. – Ст. 141.

6. Івчук Ю. Ю. До питання охорони праці неповнолітніх / Ю. Ю. Івчук // Держава і право. – 2011. – № 3. – С. 276–278.

7. Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 30 декабря 2001 г.

№ 197-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12125268/. – загл. с экрана.

8. Про мінімальний вік для прийому на роботу : Конвенція Міжнародної організації праці від 26 червня 1973 року № 138 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_054. – Назва з екрана.

9. Коваль Г. Проблеми молоді на ринку праці / Г. Коваль // Інвестиції : практика та довід. – 2007. – № 16. – С. 118–121.

10. Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням : Постанова Кабінету Міністрів

України від 22 серпня 1996 р. № 992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992-96-п. – Назва з екрана.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Кафедра експлуатації Факультет механізації машинно-тракторного парку і сільського господарства ремонту машин Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни Експлуатація машин та обладнання в рослинництві Модуль 4 Вінниця 2009 Експлуатація машин та обладнання в рослинництві. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни Експлуатація машин та обладнання в рослинництві Укладачі: А.Д....»

«УДК 378.147 Озеранський Р.Б., студент групи 42МК, ВНАУ Джеджула О.М., професор кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійної освіти, ВНАУ ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ У статті розглядаються можливості формування професійної мобільності майбутніх інженерів-механіків аграрного профілю, пропонуються стратегічні напрями інтернаціоналізації освіти в аграрних університетах як один з шляхів формування...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА Випуск “Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв” Харків 20 УДК 664: 0025: 631. 5 Редакційна колегія: Академік НААНУ, професор, д.т.н. Тіщенко Л.М. (відповідальний редактор) Член-кор. НААНУ, професор, к.т.н. Мазоренко Д.І. (заст. відповідального редактора) Професор, д.т.н. Войтов В.А. (заст. відповідального...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ІГНАТИШИН МИКОЛА ІВАНОВИЧ УДК 539.3:620.0.12 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ НАПРУЖЕНОДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ МОСТІВ Спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Тернопіль –2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«VII Міжнародна науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи” 22-23 квітня 2008 року, НТУУ “КПІ”, м. Київ, Україна СЕКЦІЯ 8 ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЕНЕРГОНОСІЇВ УДК 681.121 НОВІ АСПЕКТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ Крук І.С., ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз Україна”, м.Київ, Україна, Для визначення витрати природного газу використовують різні методи вимірювання. Найбільшого поширення в силу своєї простоти та надійності набув метод...»

«Региональная экономика ко, О.П. Тищенко. — К.: КНЕУ, 2009. — 471 с.35. Тернова, І.А. Економічне регулювання потенціалу в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. канд екон наук / І.А. Тернова — Харків, 2005. — 20 с.36. Федонін, О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник [Текст] / О.СФедонін, І.М.Рєпіна, О.І.Олексюк. — К.:КНЕУ, 2004. — 316 с.37. Фигурнов, Э. Производственный потенциал социалистического общества [Текст] / Э. Фигурнов // Политическое самообразование. — 1982....»

«Зміст ЗМІСТ Секція 3. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ І ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВЕКТОРИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 3.1. Андрієвська Євгенія Валеріївна, Ковальов Анатолій Іванович ІНТЕГРАЦІЙНА ПАРАДИГМА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 3.2. Арцукевич Катерина Валеріївна ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 3.3. Бєлякова Оксана Володимирівна ВИЗНАЧЕННЯ ПРИОРИТЕТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД СОЦІАЛЬНОЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 3.4. Бондаренко Дарина Євгенівна,...»

«УДК 338.436:636:637.1 РОЗВИТОК МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ Ніценко В.С., к.е.н., доцент Одеський державний аграрний університет У статті проаналізовано сучасний стан виробництва та переробки молока в країні. Виділено в окрему групу великотоварні агроформування та агрохолдинги. На основі проведених наукових досліджень розроблено схему взаємозв’язків між різними учасниками ринку молока. The article considered the current state of production and processing of milk in the country. In a...»

«Мартинюк Михайло доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Стеценко Надія кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційнокомунікаційних технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА У статті розкриваються основні проблеми підготовки майбутніх фахівців,...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2013 УДК 001.894:005:378.4 Наталія Шарата, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства, проректор з науково-педагогічної і виховної роботи та підвищення кваліфікації Миколаївського національного аграрного університету ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ У статті автором визначено багатогранне поняття «інновація». Встановлено, що ефективність управління інноваційними процесами реалізується через...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»