WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Сільськогосподарські машини. Випуск 24 УДК 631.356 © О.О. Налобіна, д.т.н. Національний університет водного господарства та природокористування АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ...»

Сільськогосподарські машини. Випуск 24

УДК 631.356

© О.О. Налобіна, д.т.н.

Національний університет водного господарства та

природокористування

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОЦЕСУ

ВЗАЄМОДІЇ РОБОЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

МАШИН З ҐРУНТОМ

У статті розглянуто фактори впливу на процес формування

енерговитрат процесу взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин з ґрунтом.

ҐРУНТ, ОБРОБІТОК, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.

Постановка проблеми. У сільському господарстві гостро стоїть проблема енергозбереження. Особливо актуальною вона стала з ростом робочих швидкостей сільськогосподарських машин.

Пошук напрямків вирішення цієї проблеми ведеться вченими за декількома напрямками:

1) удосконалення сільськогосподарських агрегатів з метою забезпечення оптимальних кінематичних і силових параметрів їх роботи;

2) розробка енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту.

Наука землеробська механіка вирішує проблему енергозбереження, базуючись на дослідженнях процесу взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин з ґрунтом.

Дослідження енергетики машин залишається актуальною науковопрактичною проблемою, яка потребує вирішення.

Аналіз досліджень. Проблеми енергозбереження у сільському господарстві розглядаються в роботах Д.С. Стрєбкова [1], М.В. Бугайченко [2], Н.Є. Демидко [3] та багатьох інших науковців.

Проблема енергозбереження піднімалась у роботах В.П. Горячкіна [4], який започаткував науку «Землеробська механіка». Питання енергозбереження базуються на основах теорії взаємодії ґрунту з робочими органами сільськогосподарських машин.

Метою даної статті є аналіз способів зменшення енерговитрат та факторів, які впливають на них.

Результати дослідження. Ґрунтообробні машини та устаткування, принцип роботи яких ґрунтується на деформуванні ґрунту, його руйнуванні, потребують значних витрат праці і палива, що пояснює значні енерговитрати на їхню роботу. Відомими є різноманітні підходи, що забезпечують мінімізацію процесу обробки Сільськогосподарські машини. Випуск 24 ґрунтів. З цією метою широко застосовують безполицеве розпушування, різання, сколювання та інші прийоми. Відомим підходом до мінімізації обробки ґрунту є чергування неглибокого розпушування дисковим лущильником (до 10 см) і глибокого (до 40 см) безполицевого обробітку один раз за ротацію сівозміни.

Безполицевий плоскорізний обробіток забезпечує зберігання післяжнивних залишків на поверхні ґрунту та розпушування його, виключаючи обертання шару.

Аналіз схем оранки плугами з різними формами полиці виявляє, що відмінність технологічних процесів, які здійснюються з їх використанням, полягає, в основному, у ступені обертання ґрунту. Це веде до формування різних значень енергетичних витрат.

Застосування полицевої оранки ґрунту, яка забезпечує високу продуктивність, характеризується значимими енерговитратами. До зменшення енергетичних витрат приводить скорочення витрат палива, що забезпечується використанням оборотних плугів, які широко застосовуються у якості робочого органу ґрунтообробних машин у аграрних господарствах Західної Європи.

Заміна звичайного плуга на оборотний приводить до:

– виключення операції вирівнювання ґрунту;

– зменшення часу на регулювання плуга;

– самоочищення плуга.

І у кінцевому випадку – до зростання продуктивності процесу оранки та зменшення енерговитрат.

Плоскорізний обробіток – ще один із напрямків енергозбереження. Крім того, застосування технології обробки ґрунтів із застосуванням плоскорізів дозволяє зберегти на полі післяжнивні залишки, створює умови для накопичення вологи, виключає вітрову ерозію. Робота плоскоріза дозволяє спушувати ґрунт без обертання шару.

За даними Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого безплужний обробіток ґрунту підвищує продуктивність праці у порівнянні з полицевим плужним обробітком на 38 відсотків та зменшує витрати пального на 37 відсотків. Широкого застосування набули плоскорізи фірми LEMKEN (рис. 1).

–  –  –

Неглибока оранка отримала розвиток ще в 1911 році.

І.Є. Овсинський розробив наукові основи її здійснення. Вчений довів доцільність обробітку ґрунту на глибину лише до 5 см. Ефективність такого обробітку пояснюється тим, що рослинні залишки залишаються у поверхневому шарі ґрунту.

Вибір способу механічного обробітку ґрунту обґрунтовувати лише з точки зору зменшення витрат праці та паливних ресурсів не доцільно. Необхідно враховувати і такі фактори як величина об’ємної маси рослин, тип ґрунту, його щільність, зволоженість тощо.

Фактори процесів взаємодії робочих органів з ґрунтом аналізуються у землеробській механіці.

До них віднесені:

– режими різання x1 ;

– сили тертя ґрунту по поверхні робочих органів x2 ;

– геометрія ріжучих поверхонь x3 ;

– фізико-математичні властивості ґрунту x4 ;

– типи кріплення робочих органів x5.

Нижче розглянемо, яким чином дані фактори впливають на формування енерговитрат. Подамо фактори впливу у вигляді моделі (рис. 2).

–  –  –

Фактори можна описати як функції. Наприклад хі x1 f xij, де х11 – швидкість руху машини, х12 – глибина заходу робочого органу і т.д.

Фактори х1, х2, х3, х4 підлягають зміні, коректуванню у ході роботи машини. Тобто ці фактори керовані. Група факторів х5 не залежить від людини, ними не можна керувати; крім того, деякі складові даної групи носять імовірнісний характер. Це значним чином ускладнює моделювання енергетичних витрат.

Якщо робочі органи сільськогосподарських машин і ґрунт, з яким вони взаємодіють, розглядати як систему, то процес формування витрат можна спрощено подати у вигляді векторного оператора впливу: Е W K, H, де Е – енергетичний показник (приймаємо залежно від потреб, наприклад, сила опору руху або сила тяги); K – вектор керованих факторів; H – вектор некерованих факторів.

Якщо врахувати те, що сила опору змінна, то така векторна модель дає досить наближений опис енерговитрат процесу взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин із ґрунтом. Врахувати змінний характер факторів можна за допомогою формування динамічних моделей. Слід зауважити, що динамічні моделі також не враховують імовірнісного характеру складових групи факторів х5.

Тому для отримання коректних моделей формування енерговитрат процесу взаємодії ґрунту з робочими органами в них потрібно закладати результати експериментальних досліджень і багаторічних спостережень, поданих у вигляді величин, отриманих внаслідок статистичної оцінки емпіричних даних.

Висновки. Енергозберігаючі технології обробітку ґрунту повинні розроблятись із врахуванням кліматичних умов, стану ґрунтів та підлягати диференціюванню залежно від сівозміни.

Запровадженню цих рекомендацій сприяє застосування комбінованих робочих агрегатів для обробітку ґрунту. Моделі для

–  –  –

оцінювання енерговитрат потрібно обґрунтовувати з урахуванням змінних факторів та статистичних характеристик.

Література

1. Стребков Д.С. Концепции и пути развития энергетики сельского хазяйства / Д.С. Стребков // Техника в сельском хозяйстве. – 1995. № 6. – С. 2 – 5.

2. Бугайченко Н.В. Обоснование параметров полольных лап культиваторов для работы на повышенных скоростях в зонах недостаточного увлажнения / Н.В. Бугайченко. Автореф. дис.... канд.

техн. наук. – Киев, 1964. – 22 с.

3. Демидко М.Е. Исследование влияния скорости на работу полольных лап культиватора/ М.Е. Демидко. Автореф. дис.... канд.

техн. наук. – Киев: УСХА,1964. – 27 с.

4. Горячкин В.П. Земледельческая механика/ В.П. Горячкин. – М.: Колос, 1919.Похожие работы:

«ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ ПРОГРАМА СПРИЯННЯ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ УНІВЕРСИТЕТУ ІНДІАНИ США КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Частина 2. Інформаційно-аналітичне дослідження За редакції: Ковриженко Д.С., експерта Лабораторії законодавчих ініціатив КИЇВ – 2006 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ Ефективність реалізації законів багато у чому залежить від ефективності контролю за їхнім виконанням і, зокрема, ролі, яка відведена...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Волинський національний університет імені Лесі Українки Математичний факультет Кафедра прикладної математики «Теоретичні основи комп’ютерної безпеки та її організаційне забезпечення» Методичні вказівки до лабораторних робіт освітньо-професійної програми галузі знань 0403 «системні науки та кібернетика» Луцьк-2010 УДК ББК Теоретичні основи комп’ютерної безпеки та її організаційне забезпечення. Методичні вказівки до лабораторних робіт. –, Луцьк 2010. – 49 с....»

«Семиченко В. Проблема педагогічного оцінювання / В. Семиченко, В. Заслужнюк // Рідна школа. – 15. 2001. – № 7. – С. 3-9. Хридина Н.Н. Современные методы педагогических исследований / Н.Н. Хридина // 16. Профессиональное образование. – 2002. №9. – С.42-47. Якунин В.А. Педагогическая психология / В.А. Якунин. – СПб.: Питер, 1998. – 638 с. 17. УДК 37. 018. 1 : 316. 356.2 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА МОЛОДОЇ СІМ’Ї Штефан Л.А., професор Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С....»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА Телефанко Богдан Миколайович УДК 343.848:159.92(477) ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО АМНІСТІЮ АБО АКТА ПОМИЛУВАННЯ Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі кримінального права та...»

«Елистратов А.И. Очерк административного права / А.И. Елистратов. – М., 1922. – С. 37Ямпольская Ц.А. Органы советского государственного управления в современный 32. период / Отв. ред. В.Ф. Коток; Академия наук СССР. Институт права. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 227 с. УДК 342:35 (477) ФУНКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ Меліхова О.Ю., ст.викладач Запорізький національний університет Проведено аналіз функцій як елемента...»

«Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – № 917. Серія: філософія. Філософські перипетії. – 2010. УДК 316.422:303.444 Біляєва Т.М. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Зараз масштаби всесвітньої кризи, темпи економічних, політичних та соціальних процесів в сучасному глобальному світі потребують досконалого та нового філософського осмислення. Вирішення глобальних проблем сучасної цивілізації потребує розробки достовірних...»

«www.zgia.zp.ua УДК 330.322 Кононський С.І., аспірант Інститут економіко-правових досліджень НАН України ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Кононський С.І. Формування та реалізація регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах. У статті розглянуті сучасні методи формування регіональної політики та механізм її реалізації. Кононский С.И. Формирование и реализация региональной инвестиционной политики в современных условиях. В статье...»

«Міністерство освіти і науки України УМОВИ УЧАСТІ Тернопільська обласна державна адміністрація РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА Тернопільський національний технічний Для участі в конференції необхідно Прізвище університет імені Івана Пулюя направити в оргкомітет: Ім'я_ Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка реєстраційну форму; По батькові Академія соціального управління тези доповідей. Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та Вчене звання_ підприємництва Вчена ступінь Кафедра менеджменту у виробничій...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічних завдань 4-6 з дисципліни «Опір матеріалів» (для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання) Затверждено на засіданні кафедри технічної механіки Протокол № 6 від 23листопада 2004 р. Краматорськ 2004 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК 539.3/6 Методичні вказівки до розрахунково-графічних завдань 4-6 з дисципліни «Опір матеріалів» (для...»

«посібник „Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспект”/ С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – 216 с. ГЛАВА V ТИПОВІ СХЕМИ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ, НАБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ 5.1. Міжнародний досвід з виявлення відмивання коштів 5.1.1. Використання електронних грошових переказів з метою відмивання коштів Аналіз електронних грошових переказів відіграє основну роль у більшості розслідувань фінансових...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»