WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Экономика предприятия 13 5. Гладченко Т.М. Економічна безпека підприємницької діяльності / Т.М. Гладченко // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин»: Вип. 26. — ...»

-- [ Страница 1 ] --

Экономика предприятия 13

5. Гладченко Т.М. Економічна безпека підприємницької діяльності / Т.М. Гладченко // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин»: Вип. 26. — К.: ВПЦ «Київський університет», Інститут міжнародних відносин, 2001. — С. 357 — 360.

6. Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» /К.С. Горячева. — К.: НАУ, 2006. — 17 с.

7. Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства, сутність та місце в системі економічної безпеки. / К.С. Горячева // Економіст. — 2003. — № 8. — С. 216 —-220.

8. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник для студ. вищ. навч.

закл. / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. — К. : Правова єдність, 2009. — 544 с.

9. Забродский В. А. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы / В. А. Забродский, Н. Капустин // Бизнес Информ. — 1999. — № 15. — С. 35 — 37.

10. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. — К.: Знання, 2007 – 1072 с.

11. Ильяшенко С. Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия / С.Н. Ильяшенко // Проблемы обеспечения экономической безопасности: междунар. науч.-практ. конф. —Донецк, 2001. — С. 175—177.

12. Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтіян. — К.: КВІЦ, 1999. — 464 с.

13. Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность / Е.А. Олейников. — М., 2004.

— 586 с.

14. Папехин Р.С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий [Текст] / Р.С. Папехин // Взгляд молодых ученых на экономические и финансовые реформы в России: сб. ст. — Волгоград: Волгоградское научное изд–во, 2007. — 27 с

15. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур. / Н.Й. Реверчук.

— Львів.: ЛБІ НБУ, 2004. — 195 с.

16. Соснин А.С. Менеджмент безопасности предпринимательства :[учеб. пособие] / А.С. Соснин, П.Я. Пригунов. — К.: Издательство Европейского университета, 2002. — 504 с.

17. Ярочкин В.И. Предприниматель и безопасность. / В.И. Ярочкин. — Ч.2. — М.: Экспертное бюро, 1994.—112 с.

УДК 339.138

БА ИМЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПІДТРИМКОЮ

АБ Ц ЛНА АВ.Ь МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОДІЇ Балабаниць А.В.

У статті показана роль інформаційних технологій у каналі маркетингової взаємодії підприємств, розкрито ключові механізми управління інформаційнотехнологічною підтримкою маркетингу взаємодії і запропонована інформаційнотехнологічна архітектура управління процесами маркетингу взаємодії для досліджуваних підприємств.

Ключові слова: інформаційні технології, канал маркетингової взаємодії, інформаційно-технологічна архітектура управління процесами маркетингу взаємодії.

Інтеграція маркетингових зусиль суб’єктів маркетингової взаємодії обумовлює необхідність підвищення надійності й удосконалення інформаційних систем для забезпечення кращої координації дій і формування раціональної маркетингової політики взаємодії на ринку. Таким чином, одЭкономика и управление № 1 - 2012г.

Экономика предприятия нією з основних задач інтегрованого управління системою маркетингової взаємодії стає розробка інформаційно-технологічної архітектури, що орієнтована на адаптацію та інтеграцію, яка забезпечує ефективну інформаційну взаємодію і координацію діяльності суб’єктів маркетингової взаємодії.

Висвітленню ролі інформаційних технологій для розвитку всіх процесів в діяльності підприємств присвячено чимало робіт вітчизняних вчених. Так, професор І.Т. Балабанов визначає глобалізацію як «універсальний процес, який охоплює усю земну кулю і який складається з нових інтелектуально-інформаційних технологій, що активно діють на світовому ринку у напрямку зміцнення зв’язку грошового капіталу з інноваціями» [1, с. 84]. Як слушно зазначають вітчизняні науковці, «розвиток інформдинамічних процесів та систем вимагає переходу до нового, багатовимірного розуміння інформаційних процесів, соціальної ролі інформаційного ресурсу» [2, с.120-121]. Однією з найважливіших проблем сучасної теорії управління, за думкою цих авторів, є розробка такої інформаційної моделі, яка б забезпечила життєздатність підприємства в умовах постійної зміни і ускладнення середовища, в якому воно функціонує [2, с. 120].

Одним з основним напрямків національної інформаційної політики є розвиток інформаційної (електронної) економіки шляхом заохочення впровадження сучасних комп’ютерних інформаційних технологій у підприємницьку діяльність [3, с. 34]. Ключовим результатом такої політики є активне впровадження інформаційних технологій в сферу роздрібної торгівлі, а саме до її маркетингової компоненти.

–  –  –

Рис. 1. Ключові процеси механізму управління інформаійно-технологічною підтримкою маркетингу взаємодії Незважаючи на велику кількість досліджень, що ведуться в цієї сфері, відкритими залишаються такі проблемні питання, як: дослідження інформаційно-технологічної політики підприємств в конЭкономика и управление № 1 - 2012г.

Экономика предприятия 15 тексті маркетингу взаємодії, розробка ефективних ІТ-рішень для підприємств роздрібної торгівлі різних форматів.

Метою статті є теоретичне обґрунтування та конкретизація змісту механізму управління інформаійно-технологічною підтримкою маркетингу взаємодії, реалізація якого буде сприяти інтеграції маркетингових зусиль суб’єктів маркетингових відносин, а на цій основі – посиленню гнучкості бізнесу.

Механізм управління інформаійно-технологічною підтримкою маркетингу взаємодії, виступаючи важливим координаційним механізмом інтегрованого управління системою маркетингової взаємодії, передбачає реалізацію ключових управлінських процесів, які представлено на рис. 1.

Для забезпечення ефективної інформаційної взаємодії між суб’єктами маркетингових відносин необхідно, перш за все, продіагностувати проблеми впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльність підприємств в сфері маркетингу взаємодії.

Велике число впроваджень складних ІТ-рішень в діяльність підприємств свідчить про те, що ринок інформаційних технологій став більш зрілим. Підприємства з метою створення стійких конкурентних переваг все частіше використовують електронні системи управління ресурсами (ERP), виробництвом (MES), відносинами із споживачами (CRM), логістичною мережею (SRM).

В останні роки автоматизація поступово проникає усе глибше в маркетингову діяльність вітчизняних торговельних підприємств. Якщо в 2006 році у великих підприємствах найбільш помітною була сфера автоматизації систем нижнього рівня, що стосується роботи касових систем і інших апаратних засобів торговельного залу, то в теперішній час підприємства цього формату все більшу зацікавленість виявляють до таких напрямків, як інтеграція ERP і CRM-систем, створення систем управління складом і логістикою. Проте, як показали дослідження, все ж таки незначна кількість торговельних підприємств (20,7% досліджуваних підприємств) використовують сучасні інформаційні технології для комплексного вирішення маркетингових завдань щодо управління маркетинговими відносинами із споживачами.

Проблеми неефективного впровадження і використання CRM-систем у досліджуваних торговельних підприємствах, які було виявлено, можна умовно поділити на дві групи:

-проблеми етапу формування CRM-стратегій, що пов’язані з відношенням керівництва до CRMніціатив, з вибором системи CRM, з необхідними підготовчими заходами;

-проблеми етапу реалізації CRM-стратегії, що виникають в процесі здійснення організаційних, координуючих та інших заходів неперервного управління системою CRM.

На етапі формування CRM-стратегій основною проблемою є поверхневе розуміння концепції CRM керівництвом підприємств. У групі великих підприємств цей показник склав 79,3%. У групі дрібних підприємств 92% керівників недооцінюють важливість і економічну доцільність впровадження систем СRМ. Більшість керівників досліджуваних підприємств розглядають систему CRM як технологічну функцію (42,8%), як інструмент ІТ (27,2%) і лише 10,3% визначають її як функцію першорядного значення та інструмент реалізації стратегічних планів.

На етапі реалізації СRM-стратегії значною перешкодою для успішного вирішення поставлених задач є неефективне управління змінами, що було визначено у 72,7% досліджуваних підприємств (в основному з групи середніх торговельних підприємств - 69,5%).

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Це призводить до непередбаченого опору з боку персоналу СRM-ініціативам (у 65,5% великих торговельних підприємств), до органзаційних бар’єрів через відсутність необхідних змін у системі відповідальності і організаційної структури підприємств (що спостерігається у 64% дрібних підприємств). Керівникам підприємств слід розуміти, що система СRM повинна діяти в якості механізму запуску необхідних змін, підтримуючих її успішну реалізацію.

Слід погодитися з думкою деяких науковців відносно того, що успіх від впровадження СRMніціатив залежить від чотирьох ключових сфер діяльності [4, с. 227]:

1.Оцінка можливостей і ризику. Успішна реалізація СRM-стратегії залежить від ідентифікації і визначення пріоритетів необхідних засобів і організаційно-економічних вимог; від визначення і аналізу факторів ризику, що дозволяє звести до мінімуму можливість невдачі.

2. Інтеграція даних про споживачів, що передбачає об’єднання і узагальнення всієї інформації Экономика и управление № 1 - 2012г.

Экономика предприятия про споживачів, продукцію партнерів; постійне оновлення баз даних.

3.Управління змінами. Для успішного впровадження СRM-системи, необхідно: чітке усвідомлення персоналом і керівництвом значущості СRM-ініціатив для ефективної діяльності підприємства; створення і впровадження особливої системи оцінки результатів діяльності, заходів матеріального заохочення; розробка плану обміну інформацією щодо стратегії в сфері СRM і створення програми її впровадження; інформування всього персоналу про хід реалізації програми за допомогою регулярно обновлюваних даних.

4.Створення системи безперервного управління СRM-ініціативами, що підкреслює необхідність організаційної перебудови, зміни системи відповідальності і організаційної структури підприємства з метою забезпечення відповідності процесам оптимізації та комерційним цілям СRM.

Дослідження досвіду використання СRM-ініціатив і сучасних IT-рішень в роздрібній торгівлі взагалі дозволяє стверджувати, що у підприємств з високою ІТ-активністю спостерігається підвищення ефективності за усіма функціональними зонами – від стратегічного планування до контролю логістики на операційному рівні. Таким чином, слід наголосити на необхідності використання сучасних інформаційних технологій в маркетинговій діяльності підприємств, а особливо в сфері маркетингу взаємодії, тому що це забезпечує прозорість інформації і високий рівень формалізації бізнеспроцесів підприємства, а на цій основі - посилення гнучкості бізнесу, підвищення операційної ефективності і досягнення стійких конкурентних переваг.

Як відзначено у концепції національної інформаційної політики інформаційна технологія – це цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів із використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість оброблення даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їхнього розташування [3, с. 322].

Останнім часом для опису процесів взаємодії інформаційних технологій і бізнесу усе частіше стало використовуватися поняття «інформаційна архітектура». Незважаючи на відсутність цілком устояного поняття інформаційної архітектури та її предмета, можна виділити основні підходи до їх визначення. Цей термін вперше був введений у 1976 році Ричардом Вурманом, який визначав задачу інформаційної архітектури в організації ефективного візуального представлення великих масивів даних [5].

У сучасній економічній теорії під інформаційною архітектурою розуміють сукупність методів організації і представлення інформації, спрямованих на забезпечення ефективного задоволення інформаційних потреб споживачів інформації [6].

Ключовою концепцією розуміння ролі інформаційно-технологічної архітектури для управління маркетингом взаємодії підприємства, є концепція «ланцюжка додаткової вартості», що запропонована М.

Портером у своїй праці «Конкурентна перевага» [7]. При аналізі діяльності підприємства Портер рекомендує припинити мислити в термінах організаційного розподілу і пропонує сконцентруватися на бізнес-процесах або ланцюжках створення додаткової вартості, що перетинають органзаційні рамки, межі департаментів і функціональних утворень. Ланцюжок створення додаткової вартості включає всі бізнес-процеси, що повинні бути виконані від моменту одержання замовлення від споживача до постачання остаточного продукту.

Канал маркетингової взаємодії підприємства, що функціонує за принципами «ланцюжка створення додаткової вартості» М. Портера, охоплює всі необхідні бізнес-процеси циклу маркетингової взаємодії для забезпечення найвищого рівня задоволеності покупців, що обумовлює необхідність формування всеохоплюючого простору інформаційної взаємодії (рис. 2.).

Інформаційно-технологічна архітектура інтегрованого управління системою маркетингової взаємодії (ІТ-архітектура ІУСМВ) - це загальна модель інформатизації маркетингу взаємодії, що визначає політику, стратегії, технології, процеси інформаційної підтримки діяльності підприємства в сфері маркетингу взаємодії.

Розробка і впровадження ІТ-архітектури ІУСМВ повинно забезпечити реалізацію важливих функцій інтегрованого управління системою маркетингової взаємодії:

- формування релевантного портфеля інформаційного капіталу підприємства і його ефективне

–  –  –

Рис. 2. Інформаційний простір в каналі маркетингової взаємодії Розробляти ІТ-архітектуру ІУСМВ доцільно за компонентно-ієрархічним підходом, який передбачає розбиття ІТ-архітектури на ієрархічні рівні. На кожному рівні ієрархії розв’язуються задачі відповідної складності. Таким чином, в інформаційно-технологічній архітектурі ІУСМВ, необхідно чітко виокремити три рівні: рівень прийняття управлінських рішень, рівень ядра, рівень доступу.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 631.01(091) ДЕРКАЧ Олексій Павлович, канд. іст. наук, доцент, НАУ (м. Київ) ЗДОБУТКИ ЛАБОРАТОРІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ І ПРОБЛЕМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МЕХАНІКИ У статті проведений аналіз здобутків Лабораторії машинобудування і проблем сільськогосподарської механіки при АН УРСР у 40-х роках ХХ ст. В статье проведен анализ достижений Лаборатории машиностроения и проблем сельскохозяйственной механики при АН УССР в 40-х годах ХХ века. Analyses of Mechanical engineering and agricultural mechanics...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка» КОЦЮБИНСЬКА ОЛЕНА ЮРІЇВНА УДК 340.12 (075) ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського...»

«УДК.674.053:621.935. І.Т. Ребезнюк, Л.Ф. Дзюба, О.В. Меншикова* Національний лісотехнічний університет України, *Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИЛИ РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ СТРІЧКОПИЛКОВОМУ ВЕРСТАТІ © Ребезнюк І.Т., Дзюба Л.Ф., Меншикова О.В.*, 2008 Запропоновано методику динамічного моделювання сили різання деревини на горизонтальному стрічкопилковому верстаті. The contacts fatigue of teeth active surface in cog-wheels was estimated....»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Геологічний факультет Кафедра гідрогеології та інженерної геології М.М. КОСТЮЧЕНКО МЕХАНІКА ГРУНТІВ Навчальний посібник Київ – 2013 УДК 624.131 Р е ц е н з е н т и: д-р техн. наук, проф. М.Г.Демчишин, канд. техн. наук, асистент А.В.Шостак Рекомендовано до друку вченою радою геологічного факультету (протокол № 2 від 30 жовтня 2013 року) Костюченко М.М. Механіка грунтів : навчальний посібник/ М.М.Костюченко. – Інтернет-ресурс Київського...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону М С Е Р Р Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 6-7 травня 2010 року) Суми «Видавництво СумДУ» 2010 УДК 005.21:332.1:339.5/.9(063) ББК 65.9(4Укр-4Сум) М 58 Рецензенти: Л.Г. Мельник – доктор економічних наук, професор Сумського державного університету; С.М. Козьменко – доктор економічних наук, професор ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»...»

«Теорія стратегії та економічного розвитку УДК 334.722.26(100+477) Свинчук А.А., аспірант кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», nsvynchuk@gmail.com МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація. Досліджено досвід створення та підтримки соціальних підпримств у різних країнах і визначено пріоритети розвитку таких підприємств в Україні. Ключові слова. Соціальне підприємство, моделі соціальних підприємств,...»

«Конспект лекцій з дисципліни ЕОІР складено к.е.н., доц. Нікіфоровою Л.О. Лекція складена к.е.н., доц. Нікіфоровою Л.О. Лекція 1 Мета, задачі та зміст дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень»1. Мета, задачі та зміст дисципліни 2. Методи дослідження економічної доцільності розробки інноваційних рішень.3. ТЕО інноваційного проекту 1. Предметом дослідження дисципліни є основні принципи й методи встановлення економічної доцільності здійснення та подальшого використання нововведень....»

«Научные сообщения ВИСНОВКИ Використання запропонованої методики оцінки конкурентної стійкості, що враховує вплив найважливіших факторів конкурентної стійкості підприємства, їхню ієрархію та дозволяє оцінити окремо конкурентоспроможність, стійкість та конкурентну стійкість машинобудівного підприємства. Оцінка значень найважливіших факторів, що охоплюють всі сфери діяльності підприємства дозволить визначити напрямки управлінських рішень щодо підвищення рівня конкурентної стійкості машинобудівних...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія педаг. 2010. Вип. 26. С.56–68 Ser. Pedag. 2010. Is. 26. P.56–68 УДК 378.4.016:37:159.9.018.2 РЕФЛЕКСИВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Лариса Ковальчук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, 79000 Львів, Україна На підставі аналізу психолого-педагогічних джерел теоретично осмислено підходи до трактування сутності рефлексії. Розкрито рефлексивні механізми (самопізнання,...»

«В. А. Огородніков, В. О. Федотов, В. Є. Перлов Теоретична механіка. Кінематика Конспект лекцій Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. А. Огородніков, В. О. Федотов, В. Є. Перлов Теоретична механіка. Кінематика Конспект лекцій Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 531.1 ББК 22.21я73 О39 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від..2013 р.) Рецензенти: В. А....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»