WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Характеристика завдання Випробування складається у письмовій формі. Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань. Блок І містить десять тестових завдань закритої форми ...»

Характеристика завдання

Випробування складається у письмовій формі.

Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань.

Блок І містить десять тестових завдань закритої форми (потребує вибору однієї

вірної відповіді).

Блок ІІ містить три завдання відкритої форми (потребує наведення повного рішення з поясненнями).

Час виконання завдання 1,5 год.

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на екзаменаційних білетах.

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються.

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами (зокрема калькуляторами, мобільними телефонами та ін.), підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами.

Програма випробування Програма випробування розроблена на базі програм навчальних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів рекомендованих Міністерством освіти і науки України, а також деяких розділів програм підготовки молодших спеціалістів зі спеціальних дисциплін у відповідності до профілю підготовки.

У залежності від напряму підготовки, на який вступає абітурієнт, екзаменаційні завдання розділені на наступі профілі:

Напрями підготовки машинобудівного профілю 6.010104.10 Професійна освіта. Зварювання.

6.010104.08 Професійна освіта. Машинобудування.

6.010104.17 Професійна освіта. Транспорт.

6.010104.26 Професійна освіта. Будівництво.

6.010104.21 Професійна освіта. Гірництво.

6.050503 Машинобудування.

6.050504 Зварювання.

Напрями підготовки енергетичного та електромеханічного профілів 6.010104.05 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок.

6.010104.04 Професійна освіта. Електроніка.

6.010104.29 Професійна освіта. Електромеханіка.

6.010104.06 Професійна освіта. Комп’ютерні технології.

6.010104.01 Професійна освіта. Енергетика.

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація.

6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці.

6.050201 Системна інженерія.

6.050601 Теплоенергетика.

6.050701 Електротехніка та електротехнології.

6.050702 Електромеханіка.

6.010104.21 Професійна освіта. Гірництво.

Напрями підготовки технологічного профілю 6.010104.24 Професійна освіта. Дизайн.

6.010104.20 Професійна освіта. Харчові технології.

6.010104.23 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості.

6.010104.28 Професійна освіта. Нафтогазова справа.

6.010104.34 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа.

6.010104.27 Професійна освіта. Хімічна технологія.

6.051602 Технологія виробів легкої промисловості.

6.051301 Хімічна технологія.

Напрями підготовки економічного профілю 6.010104.30 Професійна освіта. Економіка.

6.010104.33 Професійна освіта. Побутове обслуговування.

6.010104.03 Професійна освіта. Товарознавство.

6.030601 Менеджмент.

Напрям підготовки психологічного профілю

6.030103 Практична психологія.

Завдання Блоку І містять запитання по наступним розділам програми:

Розділи

1. Українська мова (для усіх профілів) Визначення орфографічних помилок.

1.1 Правопис ненаголошених голосних [е], [и], [о] в коренях слів.

1.2 Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і; сполучення йо, ьо.

Правила вживання м'якого знака. Правила вживання апострофа.

1.4 Правопис н та нн у прикметниках та дієприкметниках.

1.5 Написання слів іншомовного походження.

1.6 Особливості написання числівників. Відмінювання числівників. Вживання числівників з іменниками.

2. Математика (для усіх профілів, крім психологічного) Виконання арифметичних дій: додавання, віднімання, множення, ділення, 2.1 знаходження кореня, піднесення до степеня.

Одиниці виміру лінійних розмірів, площі, об'єму, кутів, часу. Переведення з одних одиниць виміру в інші. Поняття масштабу.

Рішення систем алгебраїчних рівнянь.

2.3

3. Основи графічної підготовки (для усіх профілів, крім психологічного) Важливість графічної підготовки для людей різних професій.

3.1 Елементи графічної грамоти. Поняття про ескіз, креслення, технічний 3.2 малюнок.

Розрахунок кількості деталей, яку можна виготовити із заготовки певного 3.3 розміру.

4. Основи економічних знань (для усіх профілів) Сімейний бюджет. Доходи родини. Види доходів. Бюджет родини.

4.1 Основні поняття системи оподаткування.

4.2 Витрати родини. Рахування витрат родини.

4.3 Ціна виготовленої продукції. Рахування вартості виготовленої продукції 4.5 Основні поняття ринкової економіки 4.6

5. Техніка безпеки і охорона праці (для усіх профілів) Основи охорони праці 5.1 Основи екології 5.2 Електробезпека.

5.3 Пожежна безпека 5.4

6. Електротехніка (для енергетичного та електромеханічного профілів) Короткі відомості про електротехніку. Джерела і споживачі електричної 6.1 енергії, які використовуються в побуті та на виробництві; їх види, призначення.

Призначення побутових електричних приладів.

6.2 Складові квартирної електромережі та їх призначення. Умовні позначення на схемах елементів квартирної електромережі.

7. Історія України (для психологічного профілю) Стародавня історія України. Кочовики за раннього залізного віку.

7.1 Виникнення та розквіт Київської Русі. Внутрішньо та зовнішньополітична діяльність князя Володимира Великого.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших 7.3 держав (у другій половині XIV - першій половині XVI ст.). Входження українських земель до складу Литовської держави.

Україна в Першій світовій війні. Політичні плани і наміри ворогуючих 7.4 держав щодо українських земель.

Радянська модернізація України (1929 - 1938 рр.). Особливості суспільнополітичного та культурного життя періоду.

Україна під час Другої світової війни (1939 - 1945 рр.). Включення Західної України, Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР.

Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 - початку 1950-х рр.

7.7 Україна - суб'єкт міжнародних відносин Україна в умовах незалежності 7.8

8. Основи психології (для психологічного профілю) Темперамент і його характеристика 8.1

9. Біологія (для психологічного профілю) Будова та якості організму людини 9.1 Хімічний склад організмів 9.2 Організація та будова клітин 9.3 Життєві форми рослин 9.4 Механізм проникнення вірусів та бактерій в організм 9.5 Основи еволюційного вчення 9.6

Завдання Блоку ІІ містять запитання по наступним розділам програми:

Математика (для усіх напрямів) Диференційне та інтегральне обчислювання Таблиці похідних та інтегралів. Знаходження похідних та інтегралів складних функцій. Похідні суми, різниці, добутку та частки функцій. Визначення точок екстремуму, найбільших та найменших значень функції.

Математика (для напрямів підготовки економічного профілю) Розв’язання арифметичних задач.

Геометрія (для напряму підготовки машинобудівного профілю) Основні теореми геометрії. Розрахунок периметрів геометричних фігур. Розрахунок площ геометричних фігур. Вписані та описані многокутники.

Елементи нарисної геометрії (для напрямів підготовки машинобудівного профілю) Види проеціювання (центральне, паралельне). Проеціювання на три площини проекції (фронтальна, профільна, горизонтальна).

Проекції деталей об’ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної, пірамідальної), зображення елементів деталей на проекціях.

Хімія (для напрямів підготовки технологічного профілю) Електрохімічні процеси. Визначення ступенів окиснення. Складання електронних рівнянь. Визначення процесів окиснення та відновлення, окисників та відновників. Розрахунок стехіометричних коефіцієнтів в рівняннях окисно-відновних реакцій.

Розчини. Способи вираження концентрацій: масова частка, молярна концентрація. Густина розчинів. Переходи від одного способу вираження концентрації до іншої. Реакції в розчинах електролітів.

Електротехніка (для напрямів підготовки енергетичного та електромеханічного профілів) Елементи електричних кіл. Схеми заміщення електротехнічних пристроїв постійного струму. Нерозгалужені та розгалужені електричні кола з одним джерелом електричної енергії. Енергетичні співвідношення в електричних колах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Аналіз електричного стану розгалужених електричних кіл з декількома джерелами електричної енергії.

Електричні пристрої та електричні кола змінного струму. Способи представлення електричних величин синусоїдних функцій: часовими діаграмами, комплексними числами.

Однофазні кола. Схеми заміщення електричних кіл змінного струму.

Активний, реактивний і повний опір двополюсника. Векторні діаграми на комплексній площині. Фазові співвідношення між струмом і напругою.

Активна, реактивна та повна потужність. Коефіцієнт потужності.

Симетричні і несиметричні трифазні кола. З'єднання елементів трифазного кола "зіркою", "трикутником". Потужність трифазного кола. Коефіцієнт потужності симетричних трифазних приймачів і способи його збільшення. Вимірювання потужності у трифазних колах.

Опис принципу дії розповсюджених електротехнічних пристроїв: електричних двигунів, електричних генераторів, трансформаторів, джерел електричного струму, реле, електричних запобіжників, електричних нагрівачів. Виконання завдань потребує стислого, але повного розкриття сутності явищ, які лежать в основі принципу роботи даного пристрою без опису його конструкційних особливостей, а також формулювання фізичного закону на основі якого працюють ці пристрої.

Економіка (для напрямів підготовки економічного профілю) Поняття собівартості продукції. Поняття витрат підприємства та їх класифікація. Поняття фінансових результатів діяльності підприємства та джерела інформації для аналізу. Поняття рентабельності підприємства. Поняття прибутку підприємства та методи його аналізу. Поняття тарифних коефіцієнтів та тарифних ставок при розрахунку заробітної плати. Форми та види оплати праці.

Психологія (для напрямів підготовки психологічного профілю) Характеристика різних типів темпераменту: флегматик, холерик, сангвінік, меланхолік.

Формулювання логічного закінченого твердження з наведених варіантів його складових частин.

Охорона праці (для напрямів підготовки психологічного профілю) Порядок надання першої медичної допомоги при стресах, ушкодженнях шкіри та кінцівок, отруєннях, опіках та обмороженнях, укусах отруйних тварин, ураженнях електричним струмом, утопленні, теплових ударах.

Критерії бальної оцінки знань абітурієнтів Тестові завдання Блоку І з вибором однієї вірної відповіді вважається виконаним вірно, якщо у відповіді указана тільки одна буква, якою позначена вірна відповідь.

Кожне вірно виконане завдання оцінюється у 4 бали.

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник, вірно виконавши усі завдання Блоку І, дорівнює 40 балів.

Кожне завдання відкритої форми Блоку ІІ оцінюються від 0 до 20 балів виходячи з наступних критеріїв:

рішення вірне, містить малюнок (якщо це передбачене завданням) та пояснення кожного кроку, представлено у загальному вигляді, отриманий вірний результат, вказана вірна розмірність (для розрахункових завдань), але мають місце деякі несуттєві недоліки - 15-20 балів;

хід рішення загалом правильний, представлений у загальному вигляді, але не містить пояснень, або малюнку (якщо це передбачене завданням), або не отриманий вірний кінцевий результат - 8-14 балів;

хід рішення містить тільки деякі вірні елементи, або рішення взагалі відсутнє - 0-7 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник, вірно виконавши усі завдання Блоку ІІ, дорівнює 60 балів.

До набраної суми балів додається 100 (для переводу у шкалу від 100 до 200 балів).

Робота оцінюється в інтервалі від 100 до 200 балів.

Робота, яка оцінена нижче 124 балів вважається виконаною незадовільно.

Якщо сумарна кількість балів, отримана абітурієнтом становить від 100 до 124 або від 176 до 200, робота підлягає повторній перевірці.Похожие работы:

«Методичний посібник підготовлено в рамках виконання проекту «Земельна реформа без проблем» у Дніпропетровській області, що реалізується громадською організацією «Громадська платформа впровадження земельної реформи в Дніпропетровській області» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Партнери проекту: Дніпропетровська обласна рада, Місцева громадська організація «Агенція Регіонального Розвитку Дніпропетровської області», Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Дніпропетровська...»

«Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ Механіко-машинобудівний факультет Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Підготовчі процеси при збагаченні корисних копалин для студентів спеціальності 6.050303 “Збагачення корисних копалин” ДНІПРОПЕТРОВСЬК НГУ 2007 рік Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Підготовчі процеси при збагаченні корисних копалин для студентів спеціальності Збагачення корисних копалин / Упоряд.: П.І....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) МІСЦЕВА ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ: НОВІ СТАНДАРТИ Київ Агентвтво «Україна» УДК 342.72/.73(477) ББК 67.9(4Укр)400.7 М65 Публікацію підготовлено і видано за сприяння Національного фонду демократії (США). Жодну частину цих матеріалів не можна відтворювати, використовувати в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, ксерокопіювальний чи будь-який інший спосіб, без відповідного посилання на оригінальне джерело. Книга випускається...»

«УДК 74.200я73+74.267я73 І. В. ЄВСТІГНЕЄВА (канд. пед. наук) Донецький державний інститут здоров’я фізичного виховання та спорту при НУФВіС ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Подана загальна характеристика педагогічних умов щодо гендерного виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури. Проаналізовано методологічні засади як механізм гендерного виховання особистості та його прояву у вчинках, поведінці та діяльності. Ключові слова:...»

«УДК 37.091.321: 1599 Олеся Столярчук ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПСИХОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Постановка проблеми Незважаючи на всі колізії та складності розвитку українського суспільства, наука і освіта сьогодні відносяться до тих соціальних інститутів, вага високопрофесійної інтелектуальної праці яких надзвичайно велика, і де професійна якість наукових і педагогічних кадрів має вирішальне значення. Викладачі ВНЗ виступають тією професіональною групою, на яку суспільство покладає...»

«УДК 658:001.895 В.А. Гришко, О.Ю. Ємельянов, І.З. Крет Національний університет “Львівська політехніка” МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ІННОВАЦІЙНУ ПРОДУКЦІЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ © Гришко В.А., Ємельянов О.Ю., Крет І.З., 2008 З’ясовано особливості механізму встановлення цін на машинобудівну продукцію. Визначено основні чинники, які впливають на розмір цін на інноваційну продукцію машинобудівних підприємств. Побудовано математичні моделі формування цін на інноваційну продукцію...»

«1. Нормативно-правове забезпечення системи фінансового моніторингу 1.1 Закони України В 2010 році відбулись суттєві зміни в національному законодавстві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 18 травня 2010 року Верховною Радою було прийнято Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон), який набрав чинності 21...»

«ЕММіністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Кафедра електричних машин МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЕМ-1 до виконання лабораторних робіт з дисципліни „ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ” для студентів напрямів 0922 Електромеханіка, 0906 Електротехніка, 0902 Інженерна механіка (Розділ „Машини постійного струму”) Дніпропетровськ ЕМ-1 Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Кафедра електричних машин МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЕМ-1 до виконання лабораторних робіт з дисципліни...»

«УДК 339.13 ФІЛІПЕНКО АНТОН1 Методологічний дискурс міжнародної економічної політики АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена аналізу методологічного дискурсу міжнародної економічної політики (МЕП), який розглядається, з одного боку, в контексті структурних рівнів — з іншого, під кутом зору міжнародної (глобальної) політичної економії. Зокрема, з’ясовуються особливості застосування філософської, загальнонаукової, конкретнонаукової та прикладної методології в дослідженні світогосподарських проблем, у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»