WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 332.122.002.2 Л.Л. Ковальська, Б.Р. Савка Луцький національний технічний університет ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ © Ковальська Л.Л., Савка Б.Р., 2012 ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 332.122.002.2

Л.Л. Ковальська, Б.Р. Савка

Луцький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

© Ковальська Л.Л., Савка Б.Р., 2012

Запропоновано підхід до структуризації логістичної інфраструктури регіону. Проведено

аналіз рівня розвитку логістичної інфраструктури у регіонах держави. Удосконалено механізм

формування регіонального логістичного кластера.

Ключові слова: логістика, логістична інфраструктура регіону, логістичний ланцюг, логістичний кластер.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE

IN THE REGION

© Kovalska L., Savka B., 2012 The approach to structuring of logistic infrastructure is offered in the article. The analysis of level of logistics infrastructure is conducted. The mechanism of formation of regional logistics cluster is improved.

Key words: logistics, logistics infrastructure in the region, the logistic chain, logistics cluster.

Постановка проблем. У сучасних умовах функціонування ринкової економіки особливої актуальності набуває питання формування логістичної інфраструктури регіону. Недостатня забезпеченість регіонів об’єктами логістичної інфраструктури та нерівномірність їх розташування, низький рівень логістичних послуг у регіонах держави призводить до нерівномірного логістичного навантаження та неефективного перебігу усіх видів потоків у логістичних ланцюгах від постачальника до споживача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження логістичної інфраструктури регіону знайшли своє відображення у роботах провідних вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: Алькеми В.Г., Анікіна Б., Герасимчук З.В., Григорак М.І., Дибської В.В., Довби М.О., Крикавського Є.В., Ковальської Л.Л., Ларіної Р.Р., Миротіна Л.Б., Неруша Ю.М., Окландера М.А., Родникова А.Н., Сергєєва В.І., Тридіда О.М., Чорнописької Н.В., Чухрай Н.І. та ін. Проте багато проблем, пов’язаних із формуванням логістичної інфраструктури регіону, залишаються невирішеними, що зумовлює необхідність подальших поглиблених досліджень. Зокрема, це стосується визначення сутнісної характеристики логістичної інфраструктури регіону, структуризації логістичної інфраструктури регіону, розробки методики аналізу та оцінки рівня розвитку логістичної інфраструктури регіону, вибору стратегії формування логістичної інфраструктури регіону, формування регіонального логістичного кластера, удосконалення територіальної організації логістичної інфраструктури регіону. Усе це зумовлює необхідність комплексного дослідження теоретико-методологічних засад формування логістичної інфраструктури регіону. Актуальність та істотність цієї проблеми зумовили вибір теми роботи.

Цілі статті. Мета роботи – розробити теоретико-методологічні та прикладні засади формування та розвитку логістичної інфраструктури регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна має доволі сприятливе геополітичне розташування – між Європою та Азією, яке дає їй можливість інтегруватись у міжнародну транспортну систему. 19 з 26 регіонів України є прикордонними територіями. Зокрема, на заході Україна межує із Польщею, Словаччиною, Румунією, Молдовою, Угорщиною; на півночі та сході – із Білорусією та Російською Федерацією. Південні регіони України мають вихід до Чорного та Азовського морів, що дає можливість використовувати морські шляхи сполучення із Туреччиною, Болгарією та Грузією. Водночас Україна має розгалужену внутрішню транспортну систему, а регіони України характеризуються високим рівнем кооперації. Однак можемо спостерігати неефективне переміщення регіональних потоків, що пов’язано насамперед з нерозвиненою логістичною інфраструктурою регіонів. Так, низька якість автомобільних шляхів сполучення, відсутність інвестицій у модернізацію портів та аеропортів, високе зношення основних засобів транспортних підприємств, відсутність комплексних регіональних логістичних центрів призводять до зростання витрат ресурсів та часу, пов’язаних із використанням регіональних потоків від виробника до споживача.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Задля вибору напрямів розвитку логістичної інфраструктури у подальшому дослідженні необхідно визначитись зі змістом поняття “логістична інфраструктура регіону”. На нашу думку, для визначення змісту поняття “логістична інфраструктура регіону” треба передусім визначитись зі змістом понять “логістика” та “інфраструктура” (рис. 1).

–  –  –

Так, проаналізувавши підходи учених до визначення понять “логістика” та “логістична інфраструктура”, пропонуємо у подальшому дослідженні під логістичною інфраструктурою регіону розуміти сукупність взаємопов’язаних об’єктів господарювання, функціонування яких дає змогу оптимізувати різні види потоків регіону (матеріальні, транспортні, інформаційні, фінансові) у межах логістичного ланцюга та комплексно задовольнити потреби його учасників у логістичних послугах.

Ефективне функціонування логістичної інфраструктури регіону неможливе без її раціональної структуризації. Раціонально побудована та адаптована до специфічних умов функціонування регіону логістична інфраструктура уможливить оптимізувати потоки як всередині регіону, так і поза ним, і задовольнити потреби населення у логістичних послугах. Пропонуємо структурувати логістичну інфраструктуру регіону, враховуючи позицію логістичного ланцюга. Такий підхід до структуризації логістичної інфраструктури, на нашу думку, дасть змогу виділити об’єкти логістичної інфраструктури регіону, що забезпечить ефективне переміщення регіональних потоків на кожній ланці логістичного ланцюга.

Так, на рис. 2 зображено схематично структуру логістичної інфраструктури регіону.

Важливу роль в ефективному функціонуванні логістичної інфраструктури регіону відіграють підприємства та організації, що забезпечують постачання сировини, матеріалів та комплектуючих, необхідних для забезпечення потреб підприємств-виробників готової продукції. Так, джерелом виникнення потоків у логістичному ланцюгу є постачання, яке, на нашу думку, здійснюють видобувні підприємства та підприємствавиробники матеріалів, комплектуючих та напівфабрикатів. Функціонування цих підприємств в умовах ефективно діючої логістичної інфраструктури регіону уможливить задовольнити потреби підприємстввиробників готової продукції у сировині та матеріалах в необхідній кількості та з нижчими транспортними, складськими та розподільними витратами.

Розвиток логістичної інфраструктури регіону неможливий без наявності промислових підприємств.

Так, на нашу думку, їх ефективне функціонування та місце розташування повинні забезпечити оптимальний рух матеріальних потоків до споживача.

Зберігання матеріальних потоків у процесі їх переміщення від постачальника до споживача вимагає відповідної матеріально-технічної бази, основу якої становлять склади.

Склад – відокремлене чи спеціально обладнане приміщення, призначене для здійснення складських операцій, – приймання, зберігання, сортування, підготовки до продажу, комплектування партій товарів і відпускання їх споживачам [1, с. 7].

Для забезпечення ефективного розподілу потоків у регіоні повинен функціонувати логістичний центр.

Логістичні центри є вузловими об’єктами логістичних мереж, у яких відбувається об’єднання та розподіл потоків вантажів, зміна транспортних засобів, а також надання послуг складування, управління запасами та інших супутніх послуг [2, с. 30].

Логістичні центри надають повний комплекс логістичних послуг на рівні світових стандартів для перевізників, транспортно-експедиторських компаній і організацій усіх форм власності з метою збільшення вантажопотоків та покращення якості сервісного обслуговування за рахунок використання сучасних логістичних підходів управління товарними потоками і технологій [3, с. 97].

Так, під логістичним центром у подальшому дослідженні розумітимемо спеціалізований об’єкт логістичної інфраструктури, що розміщений на перетині різних шляхів сполучення або поблизу прикордонних пунктів пропуску, аеропортів чи морських портів, завданням якого є акумуляція та координація економічних потоків регіону, на основі зосередження інформації про потреби споживачів логістичних послуг з метою їх оптимального розподілу.

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва. Він покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва у перевезеннях. Ефективне використання транспортних засобів у процесі руху потоків від постачальника до споживача забезпечується чіткою організацією транспортно-експедиційних операцій. Ці операції включають: вибір транспортних засобів; забезпечення їх своєчасної подачі до місця завантаження; підготовку товарів до перевезення (пакування, затарювання, маркування, комплектування партій); завантаження на транспортні засоби; формування транспортних документів; приймання транспортних вантажів [4, с. 123]. Так, ці операції на регіональному рівні повинні виконувати транспортно-експедиційні компанії. Транспортно-експедиційні компанії – це компанії, діяльність яких передбачає організацію перевезень вантажів, включаючи їх відправлення і одержання, а також виконання інших операцій, пов’язаних із перевезенням [5].

Важливим етапом у проходженні потоків до споживача є забезпечення ефективного збуту. Так, розвинена збутова система в регіоні дасть можливість задовольнити потреби як виробничих підприємств у забезпеченні їх сировиною та матеріалами, так і кінцевих споживачів необхідними благами. На нашу думку, для ефективного забезпечення виробничих підприємств в регіоні повинна функціонувати розвинена мережа дистрибуторських компаній та гуртових торговельних підприємств. Для задоволення потреб споживачів у регіоні повинна функціонувати розвинена роздрібна мережа. Залучення великої кількість торговельних організацій для доведення товарів до споживачів призведе до підвищення цін на ці товари. Тому стратегія розвитку торговельної мережі у регіоні повинна бути спрямована на створення ефективних каналів збуту, що забезпечить мінімальну кількість торговельних посередників у логістичному ланцюгу та доведення товарів до споживача за найнижчою ціною.

Оптимізації руху матеріальних потоків у регіоні сприятиме функціонування підприємств обслуговуючої підсистеми: інформаційно-консалтингових центрів, фінансово-страхових організацій, митноброкерських організацій та засобів комунікації.

Для визначення напрямів розвитку логістичної інфраструктури регіону необхідно провести оцінку рівня її розвитку. Так, на нашу думку, оцінку рівня розвитку логістичної інфраструктури необхідно проводити в три етапи: підготовчий, аналітичний та підсумковий (рис. 3) [6, c. 146].

Рис. 3. Методика оцінки рівня розвитку логістичної інфраструктури регіону

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua На першому, підготовчому етапі вважаємо за потрібне здійснити вибір мети, завдань, напрямів та методів дослідження оцінки рівня розвитку логістичної інфраструктури регіону. Метою аналізу та оцінки рівня розвитку логістичної інфраструктури регіону є комплексний аналіз та дослідження логістичної інфраструктури регіону.

Основними завданнями оцінки визначено:

– вибір системи часткових показників оцінки логістичної інфраструктури регіону;

– оцінку передумов розвитку логістичної інфраструктури регіону, забезпеченості регіону об’єктами логістичної інфраструктури, рівня логістичних послуг;

– інтегральну оцінку рівня розвитку логістичної інфраструктури регіону.

Важливу роль в ефективній оцінці рівня розвитку логістичної інфраструктури відіграє вибір напрямів дослідження, адже від цього залежить комплексність та повнота методики оцінки. Пропонуємо проводити дослідження рівня розвитку логістичної інфраструктури регіону за такими напрямами: аналіз та оцінка передумов розвитку логістичної інфраструктури регіону, аналіз та оцінка забезпеченості регіону об’єктами логістичної інфраструктури, аналіз та оцінка рівня логістичного навантаження у регіоні.

Для оцінки рівня передумов розвитку логістичної інфраструктури, рівня забезпеченості регіону об’єктами логістичної інфраструктури та рівня логістичного навантаження будуть використані кількісні методи. Інтегральну оцінку шляхом зведення різнопланових показників рівня розвитку логістичної інфраструктури в регіоні держави необхідно здійснювати, використовуючи індексний метод розрахунку. Для групування регіонів за рівнем розвитку логістичної інфраструктури регіонів застосуємо кластерний метод аналізу.

На 2 етапі – аналітичному – визначається група показників оцінки рівня розвитку логістичної інфраструктури за обраними напрямами аналізу та оцінки (таблиця).

–  –  –

Чим менше значення Yij, тим меншим є відхилення від еталону, тобто кращим є положення регіону стосовно інших.

По кожній групі визначається система аналітичних показників, що деталізують окремі аспекти дії загальної групи.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Так, аналітичні розрахунки свідчать, що найвищий рівень розвитку логістичної інфраструктури регіону притаманний для м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Харківської та Львівської областей. Відповідно найнижчим рівнем розвитку логістичної інфраструктури регіону характеризуються м. Севастополь, Тернопільська, Чернівецька, Рівненська, Івано-Франківська та Сумська області (рис. 3).

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ УДК 629.33, 629.34 О.П. Сітовський, А.М. Кашуба Луцький національний технічний університет вул. Львівська 75, м. Луцьк, Україна, 43000 sitovsky@ukr.net ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ АВТОМОБІЛЯ В ДОРОЖНІХ ЗАТОРАХ Наведено результати експериментальних досліджень тягово-швидкісних властивостей та паливної економічності автомобіля малого класу при русі в дорожніх заторах. Ключові слова: автомобіль малого класу, дорожній затор, швидкість руху, витрата палива. Вступ....»

«УДК 336.76:351.72 Т. Г. Кубах, асистент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ РИНКУ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ У статті розглянуто підходи до моделювання впливу ринку капіталу на фінансову безпеку держави. Визначено ступінь впливу банківського сектора, ринку цінних паперів та інвестиційної складової ринку капіталу на фінансову безпеку України. Ключові слова: банківський сектор, ринок цінних паперів, інвестиційна складова ринку...»

«ISSN 2312-7600. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7) І.В. ДУЛЬСЬКА, УДК 629.783(477) кандидат економічних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України ДЕРЖАВНО-ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО І РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ Обґрунтовано механізм залучення приватного капіталу до розвитку супутникових систем зв’язку в Україні шляхом збільшення комерціоналізації та інвестиційної привабливості діяльності у сфері...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філос. Ser. Philos.2011. Вип. 14. C. 57–63 2011. Is. 14. P. 57–63 УДК 101.1:316:130.2 ФІЛОСОФІЯ ПАМ'ЯТІ ПОЛЯ РІКЕРА Ореста Лосик Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна, e-mail: o.losyk@yahoo.com На прикладі семіотично-філософського дослідження П. Рікера про явище пам’яті розглянуто психоаналітичні, соціальні, етико-політичні механізми, що супроводжують процеси колективної ідентифікації...»

«УДК 616.441-006-018-091 М.П.Федченко ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧМ.М.Федченко І.С.Шпонька НІ АСПЕКТИ КАНЦЕРОІ АНТИКАНЦЕРОГЕНЕЗУ В ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ Дніпропетровська державна медична академія Резюме. Для створення цілісної концепції морфологічних механізмів канцерота антиканцерогенезу в щитовидній залозі пропонується низка теоретичних та патоКлючові слова: щитовидна морфологічних постулатів, розроблених на основі багаторічного дослідження залоза, структурний гомеоцього органу. Розглядаються...»

«УДК 261.47 Рудь В.Д. д.т.н., проф., Самчук Л.М. ас. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНОГО КОМПОЗИТУ СИСТЕМИ Ti-Fe-C Rud V., Samchuk L. The Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine INFLUENCE OF TECHNOLOGY OF SYNTHESIS ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE SINTERED COMPOSIT OF SYSTEM Ti-Fe-C Досліджено фізико-механічні характеристики матеріалу отриманого методом пічного спікання та методом СВС....»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра маркетингу Міжнародна економіка Методичні вказівки і завдання до практичних занять з розділу «Теорія міжнародної торгівлі» для студентів спеціальностей 6.050108 „Маркетинг” Дніпропетровськ НГУ Методичні вказівки і завдання до практичних занять з курсу «Міжнародна економіка» розділ «Теорія міжнародної торгівлі» для студентів спеціальностей 6.050108...»

«УДК 352.3 КАС’ЯНЕНКО Денис Валерійович, заступник керівника апарату Запорізької облдержадміністрації, аспірант ДРІДУ НАДУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У МЕЖАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (НА ПРИКЛАДІ АПАРАТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ) Узагальнюється досвід апробації апаратом Запорізької облдержадміністрації методики вивчення задоволеності споживачів, яка базується на спрощеному варіанті моделі аналізу якості послуг «Servqual», у межах функціонування системи управління якістю....»

«Центр політико-правових реформ Р. Куйбіда, В. Тимощук РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В КРАЇНАХ КОЛИШНЬОГО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Київ 2010 УДК 342.9(47 + 57)+34.05 ББК 67.99(2) Куйбіда Р.О., Тимощук В.П. Розвиток адміністративної юстиції в країнах колишнього Радянського Союзу. – К.: Книги для бізнесу, 2010. – 144 с. Книжка є першим порівняльно-правовим оглядом систем адміністративної юстиції в усіх 15 державах – республіках колишнього СРСР. Інформацію подано за країнами в розрізі питань: правове...»

«УДК: 35 Кушнір М.А., заступник керівника Центра нормопроектного забезпечення діяльності Президента України Національного інституту стратегічних досліджень кандидат наук з державного управління ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ Анотація. В статті висвітлюються сучасні світові організаційноправові засади надання і отримання зовнішньої технічної для розвитку конкретно взятої країни. Розкриваються потенційні можливості України у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»