WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Кафедра виробництва приладів ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 19 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБОК БАЗУВАННЯ ПРИ УСТАНОВЦІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАГОТОВОК В ...»

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Кафедра виробництва приладів

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Методичні вказівки

до виконання лабораторної роботи

№ 19

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБОК БАЗУВАННЯ ПРИ УСТАНОВЦІ

ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАГОТОВОК В ПРИЗМІ

Київ 2011

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБОК БАЗУВАННЯ ПРИ УСТАНОВЦІ

ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАГОТОВОК В ПРИЗМІ

Мета роботи: Вивчити конструкцію багатомісного фрезерного пристосування з багатократним затиском послідовної дії; досліджувати похибку базування при установці заготовок в плаваючих призмах пристосування; визначити ефективність різних способів підвищення точності механічної обробки деталей в пристосуваннях такого типу.

1. Теоретичні положення У приладобудуванні широке застосування знаходять багатомісні верстатні пристосування з багатократним затиском, що дозволяють значно підвищити продуктивність праці. Це досягається за рахунок скорочення як допоміжного, так і машинного часу.

При обробці деталей в даних пристосуваннях подача може бути паралельною зусиллю затиску або перпендикулярною до нього (рис. 1). В першому випадку досягається незначне зменшення довжини робочого ходу столу верстата, а коливання розміру заготовок в межах допуску не мають ніякого впливу на точність базування, в другому – довжина робочого ходу столу верстата зменшується, що приводить до різкого скорочення машинного часу.

Проте при цьому виникають значні похибки базування, які можуть привести до випуску бракованих деталей. Тому при виборі схеми обробки деталей в даних пристосуваннях необхідно ретельно вивчити технічні умови на деталь і заготівку, а також проаналізувати технологічні варіанти їх обробки.

Відомо, що за умови установки в призмах циліндрових заготовок, виготовлених з деяким допуском, їх центр зміщується в площині симетрії призм на деяку величину [1;2].

C= 2 sin де - кут призм. У верстатних пристосуваннях звичайно = 900.

В даному випадку при установці в призмах послідовно двох заготовок їх міжосьова відстань коливатиметься в деяких межах, 1, тобто розмір матиме деяку зону розсіювання.

Для визначення значення розглянемо рис. 1, з якого видно, що при зміні діаметру заготовки на рухома призма переміститься на величину BB1 = OB + OO1 O1 B1 Оскільки відомо, що OA O1 B1 O1 A1 OA O1 B1 =

–  –  –

де 1 - допуск на обраний розмір деталі, то всі оброблювані будуть придатними.

Аналіз нерівності (2) дозволяє встановити зв'язок між допусками на заготовку і деталь, числом одночасно оброблюваних заготовок і кутом призми, тобто дозволяє призначити оптимальний технологічний варіант обробки і правильно вибрати схему обробки.

2. Обладнання, інструменти і матеріали

1. Багатомісне фрезерне пристосування з багатократним затиском послідовної дії.

2. Комплект заготовок (30-40 шт.).

3. Вимірювальні прилади (мікрометр з діапазоном вимірювання 100...125 мм або 125...150 мм).

4. Горизонтально-фрезерний верстат.

3. Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитися з метою і змістом роботи.

2. Вивчити конструкцію багатомісного фрезерного пристосування з багатократним затиском послідовної дії і способи підвищення точності базування в пристосуваннях даного типа.

3. Опрацьовують питання базування циліндричних заготовок в призмах, виводять і експериментально перевіряють залежність між допуском на заготовку, точністю обробки і числом одночасно оброблюваних деталей, оцінюють конструктивні особливості багатомісного пристосування даного типу.

4. Дослідити похибки базування заготовок в багатомісному пристосуванні (на підставі аналізу схеми базування вивести аналітичні залежності для визначення поля розсіювання розміру L, правомірність яких перевірити експериментально).

5. За даними індивідуального завдання визначити умови, при яких можлива обробка деталі в досліджуваному пристосуванні.

6. Скласти протокол.

–  –  –

Призначити оптимальний варіант фрезерної операції при фрезеруванні уступу в розмір B –1 в міліметрах на валику в багатомісному пристосуванні.

Креслення деталі показане на рис. 1.

Необхідні розміри приведені табл. 5.

–  –  –

5. Зміст звіту

1. Найменування роботи.

2. Опис і аналіз конструкції багатомісного фрезерного пристосування (дати необхідні креслення).

3. Ескіз установки (верстат, пристосування, вимірювальні прилади і їх характеристики).

4. Дослідження похибок базування заготовок в даному пристосуванні (результати дослідів і їх математичної обробки представити у вигляді таблиць 1-4).

5. Графічна побудова експериментальної і вирівняної кривих розподілу.

6. Призначення оптимального варіанту технологічного процесу обробки заданої деталі і вибір схеми пристосування за даними індивідуального завдання.

7. Висновки по роботі.

Контрольні питання

1. як визначається похибка установки деталі в пристрій?

2. Як залежить величина вісьового зміщення від зусилля затиску?

3. Як експериментально визначити середню похибку вісьового зміщення заготовки?

Література

1. Корсаков B.C. Основы конструирования приспособлений в машиностроении. - М.; Машиностроение для, 1982.

2. Обработка результатов экспериментов. Методические указания для студентов специальности 0601 /Сост. В.В.Душинский, В.Е.Любимов. К. : Выща шк., 197I.

3. PIМ-44-62, Методика статистической обработки эмпирических данных. - И.: Изд-во стандартов, 1963.Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Механіко-машинобудівний інститут кафедра “Динаміки і міцності машин та опору матеріалів” ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН електронний конспект лекцій для студентів теплоенергетичного факультету к.т.н. Яхно Б.О. Київ 2007 ЗМІСТ стр. Вступ Лекція 1. Тема 1. Структура механізмів і машин. Загальні положення.5 Тема 1.1. Загальні положення Лекція 2. Тема 1.2. Ступінь рухливості Тема 1.3. Структурна класифікація Лекція...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій МУШТРУК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ УДК 662.767.2:637.043 ОБҐРУНТУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РІДКОГО БІОПАЛИВА З ТЕХНІЧНИХ ТВАРИННИХ ЖИРІВ 05.18.12 процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і...»

«8 клас Тематичне планування Розділ 1. Механічний рух (12 годин) Фізика. 8 клас: Підручник/ Ф.Я. Божинова, І.Ю. Ненашев, М.М. Кирюхіна. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 256с.: іл. Фізика. 8 клас: Збірник задач / І.Ю. Ненашев. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 176 с. № Тема уроку уроку Механічний рух. Траєкторія. Пройдений шлях. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Відносність руху. Лабораторна робота №...»

«Пояснювальна записка В посібнику приведений в стислому вигляді теоретичний матеріал для вивчення розділу «Основи візуального програмування в середовищі Delphi», приклади розробки проектів розв’язку задач за відомими алгоритмами з математики, фізики та інших загальноосвітніх предметів, завдання для самостійної роботи, а також інструкції до лабораторних робіт. Посібник може використовуватись студентами для самостійного засвоєння матеріалу лекцій, для підготовки до лабораторних робіт, а також на...»

«УЧАСТЬ БРІОФІТІВ У ВІДНОВЛЕННІ ДЕВАСТОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ СІРЧАНОГО ВИДОБУТКУ УДК 582.32.575.17 УЧАСТЬ БРІОФІТІВ У ВІДНОВЛЕННІ ДЕВАСТОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ СІРЧАНОГО ВИДОБУТКУ Н. Я. Кияк, О. Л. Баїк Інститут екології Карпат НАН України, вул. Стефаника, 11, Львів 79000, Україна e-mail: morphogenesis@mail.lviv.ua Досліджено особливості вмісту пігментів пластид та інтенсивності фотосинтезу мохів на території відвалу сірчаного виробництва, а також встановлено їхню залежність від специфіки виду і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»