WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 37.012:378.017.4 ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ, РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ У МОЛОДІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ Хітрова Ганна, аспірант спеціальності „Теорія та методика ...»

УДК 37.012:378.017.4

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ, РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ У

МОЛОДІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Хітрова Ганна,

аспірант спеціальності „Теорія та методика виховання”

Інституту педагогіки, психології та інклюзивної освіти

факультету педагогіки і управління навчальними закладами

РВНЗ „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)

Постановка проблеми. Інтеграція України в Європейське Співтовариство та перехід до ринкової економіки, приєднання до Болонської угоди, у якій студентство розглядається як партнер, передбачають реформування всіх складових освітньої галузі. Відбувається активне утвердження демократичних засад у всіх секторах життєдіяльності українського суспільства. Студентський період у житті є визначальним для соціалізації молоді. Саме в цей період формується досвід і навички співіснування особи в межах громадянського суспільства [6, с. 132]. Набутий досвід буде в подальшому впливати на громадянську позицію людини та її світогляд. Саме тому студентство, як суспільний прошарок, є найбільш мобільною групою, від якої завжди залежала доля суспільних трансформацій. Усередині студентської молоді відбувається становлення майбутньої еліти країни, яка буде диктувати способи і форми соціальних взаємовідносин в українському громадянському суспільстві. Для того, щоб це відбулося, необхідно вже зараз піклуватися не тільки про рівень освіти молоді, а й про його виховну сферу. Мова йдеться про визначення рівня розвинутості й сформованості громадянськості як важливої якості громадянина. Проблема виникає тому, що відсутні механізми цієї роботи, що спонукає нас до пошуку їх, виокремлення критеріїв, показників і рівнів сформованості означеної якості особистості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Перші спроби наукового обґрунтування цієї проблеми зроблено в працях українських науковців (І. Бех, Б. Борисов, П. Ігнатенко, В. Поплужний) [1, 2, 3, 4] та творчого колективу проекту Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (М. Боришевський, К. Чорна, О. Сухомлинська) [5].

Формулювання цілей статті: визначити критерії, показники й рівні сформованості громадянськості у молоді, дати їм детальну характеристику.

Виклад основного матеріалу. Задля вирішення проблеми організації громадянського виховання студентів у вищій школі й як результату цієї роботи – формування громадянськості, на основі психологічного та структурного аналізу означеної якості особистості визначено низку критеріїв і показників: когнітивний (знання державної мови, традицій та історії рідного народу; Конституції, законів української держави, власних прав; усвідомлення своєї приналежності до української держави, сформованість громадянської гідності, відповідальності й обов’язку); ціннісний (усвідомлення громадянських цінностей; сформованість патріотичної самосвідомості); поведінковий (сформованість громадянської позиції; уміння реалізовувати громадянські вміння та навички). На основі виділених критеріїв і показників схарактеризовано чотири рівні громадянської вихованості студентської молоді: високий, достатній, середній і низький і запропоновано методику визначення рівнів сформованості громадянськості студентів (див. табл. 1.1).

Методику дослідження сформованості громадянськості студентської молоді в навчально-виховному процесі ВНЗ наведено у табл. 1.

Виходячи з критеріїв і показників треба охарактеризувати рівні сформованості громадянськості у студентства:

1) студенти з високим рівнем сформованості громадянськості визначаються добрими знаннями державної мови, традицій та історії рідного народу; Конституції, законів української держави, власних прав; усвідомленням своєї приналежності до української держави, громадянських цінностей; сформованістю громадянської гідності, відповідальності й обов’язку, патріотичної самосвідомості, а також умінням реалізовувати громадянські вміння та навички. До цієї групи належать студенти, які повністю готові до професійної діяльності, проявляють себе як ініціативні, відповідальні за свої дії, законослухняні й соціально активні громадяни зі сформованою громадянською позицією;

2) студентська молодь з достатнім рівнем сформованості даної якості має задовільні показники відповідно до когнітивного, ціннісного та поведінкового критеріїв.

Студенти показали, що вони мають достатні знання державної мови, традицій та історії рідного народу; Конституції, законів української держави, власних прав; усвідомлюють свою приналежність до української держави, громадянські цінності, при цьому, у даної групи досліджуваних спостерігається не сформованість громадянської позиції та поведінки; у власній поведінці по відношенню до держави, влади, мови керуються суспільно-значущими мотивами, при цьому використовують загальні визначення, але мають наміри покращення життя у країні, реалізуючи себе як громадяни-професіонали;

Таблиця 1 Методика дослідження сформованості громадянськості студентської молоді в навчально-виховному процесі ВНЗ Критерій Показник Методика Когнітивний 1) знання державної мови, 1. Опитування студентів на традицій та історії рідного визначення обізнаності в народу; Конституції, законів громадянській сфері.

української держави, власних прав;

2) усвідомлення своєї 2. Інтерв’ювання студентів на приналежності до визначення рівня усвідомлення української держави, своєї приналежності до сформованість української держави.

громадянської гідності, відповідальності й обов’язку.

Ціннісний 1) усвідомлення 1. Методика „Вербальні реакції громадянських цінностей; на слова-стимули”.

2) сформованість 2. Методика незакінчених патріотичної самосвідомості. речень.

Поведінковий 1) сформованість 1. Тестування студентів на громадянської позиції; визначення сформованості громадянської позиції.

2) уміння реалізовувати 2. Анкетування студентів на громадянські вміння та визначення громадянської навички. поведінки.

3) молодь з середнім рівнем сформованості громадянськості має достатні знання державної мови, традицій та історії рідного народу; Конституції, законів української держави, власних прав. Цю групу складають студенти, діяльність яких носить пасивний, безініціативний характер. У житті керуються цілями, що спрямовані на підтримку власної життєдіяльності; вони не виступають активними носіями громадянської поведінки; у визначенні відношень до майбутнього та держави використовують неконкретні визначення, мають сумніви щодо покращення життя у країні, певні, що головне – це забезпечення сім’ї, займаючись той діяльністю, яка приносить великі прибутки;

4) представники студентської молоді, що мають низький рівень сформованості громадянськості володіють достатніми знаннями державної мови, традицій та історії рідного народу; Конституції, законів української держави, власних прав; характеризуються несформованою системою громадянських цінностей, неправильним розуміння того, що дійсно має суспільне значення; зазнають великих труднощів у визначенні відношень до майбутнього, держави, суспільства, сім’ї та професії, песимістично налаштовані; у своїй діяльності керуються меркантильними цілями й амбіціями.

Висновки. Отже, визначені критерії, показники, рівні сформованості громадянськості студентської молоді в умовах вищої школи надали можливість розробки системи виховної діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу з формування означеної якості особистості студента, що безумовно є позитивним моментом у вирішенні проблеми громадянського виховання сучасної молоді.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в упровадженні в навчально-виховний процес вищого навчального закладу технології громадянського виховання з формування громадянськості студентів.

Резюме. У статті визначено критерії, показники, рівні сформованості громадянськості у молоді, що забезпечує реалізацію напрямів виховної роботи з формування означеної якості особистості студента та сприяє впровадженню структурно-функціональної моделі громадянського виховання в вищій школі.

Резюме. В статье определены критерии, показатели, уровни сформированности гражданственности у молодежи, что обеспечивает реализацию направлений воспитательной работы по формированию определенного качества личности студента и способствует внедрению структурно-функциональной модели гражданского воспитания в высшей школе.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Summary. In the article criteria, indexes, levels of formed of civil, are certain for young people, that provides realization of educator work assignments on forming of certain quality of personality of student and assists introduction of structural-functional model of civil education at higher school.

Література

1. Бех І. Д. Виховання особистості: [підручник] / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Монографія. Наукове видання / І. Д. Бех. – К.:

Либідь, 2006. – 264 с.

3. Борисов В. В., Тхоржевський Д. О. Вимірювання рівня розвитку складових національної самосвідомості особистості / В. В. Борисов, Д. О. Тхоржевський // Педагогіка і психологія. – 1999. – №3. – С. 51–58.

4. Ігнатенко П. Р., Поплужний В. Л., Косарєва Н. І., Крицька Л. В. Виховання громадянина: Психологопедагогічні і народознавчі аспекти: [навчально-методичний посібник]. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 252 с.

5. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Джерело педагогічної майстерності. Громадянська освіта школярів / Науково-методичний журнал. Випуск № 1 (33). Ч. 1-2. – Харків: ХОНМІБО, 2005. – С. 35–45.

6. Студентська молодь України: сучасний вимір // Щорічна державна доповідь президентові України, Верховній Раді України, кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / За ред. Ю. Павленко, Р. Драпушко, О. Лозовицький, А. Мішин. – К., 2009. – 164 с.Похожие работы:

«Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України На правах рукопису Березовець Василь Васильович УДК УДК 546.11:546.112:546.46 Фазово-структурні характеристики і воденьсорбційні властивості нових сплавів на основі магнію Спеціальність 02.00.01 неорганічна хімія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Науковий керівник: д.х.н., провідний науковий співробітник Завалій Ігор Юліянович Львів – 2014 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ.5 ВСТУП.. 6 РОЗДІЛ 1....»

«СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ доцента кафедри економічної теорії та економічних досліджень, кандидата економічних наук ТЮТЮННИКА ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА 1. Шепелев П.Я., Тютюнник Ю.М. Причина – следствие // Свиноводство. – 1991. №1. – С.9-10.2. Тютюнник Ю.М. Оценка эффективности использования сельскохозяйственных угодий: единство экономического и экологического подходов / Сб.: Земельные отношения в условиях перехода к рыночной экономике: Тезисы докладов научно-практической конференции. – Харьков: ХГАУ, 1991....»

«4. Зенкин С.Н. «Госпожа Бовари» / Зенкин С.Н. //Работы по французской литературе. – Екатеринбург: УРСС, 1999. – 13-133 с.5. Султанов Ю.І. Гюстав Флобер: «. немає прекрасних думок без прекрасної форми і навпаки». Матеріали до вивчення «Пані Боварі» / Ю.І Султанов // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2000. – № 11. – С. 35-40.6. Чудаков А.П. Предметный мир литературы / Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. – М.: Наука, 1986. – 251-290 с. 7. Флобер Г. Мадам...»

«Економічні науки территории Крыма / Н. А. Логунова // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 124. – С. 36 – 40.2. Логунова Н. А. Организационно-экономический механизм государственной поддержки развития яхтенного туризма в Крыму / Н. А. Логунова // Вісник Хмельницького національного університету.– 2008. – № 3. – Т.3. – С. 88 – 92.3. Логачев С. И. Анализ мировой практики государственной поддержки судостроительной промышленности / С. И. Логачев // Судоходство. – 2007. – № 2. – С. 48 – 54. 4....»

«УДК 338.242.4:663.63 УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ С.А. Стасіневич, кандидат економічних наук С.В. Волошин, магістр* Розглянуто актуальність та доцільність удосконалення Закону України “Про ціни і ціноутворення”, представлені результати аналізу його нової редакції, наведено класифікацію методів державного регулювання ціноутворення та приклади законодавчого забезпечення ціноутворення на аграрному ринку країни. Законодавство, ціна,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Видається з 1964 р. № 594 ЛОГІСТИКА Відповідальний редактор – проф., д-р екон. наук Є.В. Крикавський Львів Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” УДК 339.188.4 У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських...»

«УДК 821.161.2.09 (Кримський) Г. Г. ОСТАНІНА «ДІАЛОГ» КУЛЬТУР У РОМАНІ А. КРИМСЬКОГО «АНДРІЙ ЛАГОВСЬКИЙ» У статті розглядається орієнтальний дискурс у романі А. Кримського «Андрій Лаговський». У результаті дослідження авторка дійшла до важливого висновку: «діалог» культур у романі виступає як захисний механізм особистості, що звільняє хвору людину від сильних емоцій та пристрастей. Ключові слова: орієнталізм, дискурс, діалог культур. Освоєння Сходу українською літературою нерідко пов’язують з...»

«Економічні науки Література 1. Нижник В. М. Нормативно-індикативне регулювання соціальних процесів у забезпеченні економічної безпеки України / В. М. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 6. Т. 2. – С. 97–99.2. Нижник В. М. Економічна дипломатія та економічна безпека України : [навч. посібник] / Нижник В. М. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 299 с.3. Нижник В. М. Економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів : [курс лекцій]...»

«Приватний вищий навчальний заклад МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ Д. В. Зеркалов, Т. Є. Луц, Н. Ф. Качинська, О. С. Ільчук, Н. П. Чикунова-Васильєва БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Навчальний посібник За редакцією Д. В. Зеркалова Киев «Основа» УДК 574.2:57.03(477)(07) ББК Е0*80(4УКР)я73 3-57 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-8930 від 10.06.2014) Рекомендовано Вченою радою ПВНЗ «МУФ» (протокол № 6-13/14 від...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 69. 2007 123 УДК 528.72/73 В. Корольов, В. Бєляков, В. Мельников, К. Руденко Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка” АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАКТИВНИХ СИСТЕМ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ © Корольов В., Бєляков В., Мельников В., Руденко К.,2007 На основі літературних джерел проаналізовано сучасний стан реактивних систем залпового вогню. On the basis of references the modern...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»