WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Материалы конференции г. Алушта, 21-22 мая 2010г. УДК 338.242.4.025.2(477) БДЮО. ЕАОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ НС К.О ЕКОНОМІКИ Бендасюк О.О. Розглянуті ...»

Материалы конференции г. Алушта, 21-22 мая 2010г.

УДК 338.242.4.025.2(477)

БДЮО.

ЕАОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ

НС К.О

ЕКОНОМІКИ

Бендасюк О.О.

Розглянуті підходи до визначення напрямів державного регулювання соціально

орієнтованої економіки. На основі результатів теоретичних досліджень

систематизовані критерії, що характеризують цілі соціально орієнтованої

економіки.

Ключові слова: соціально орієнтована економіка, державне регулювання, нова регіональна політика, пріоритети.

Структурні перетворення сучасного суспільства України зумовлюють необхідність зміни традиційних підходів до системи державного регулювання соціальним розвитком, що дозволить сформувати сприятливе середовище для адаптації європейських стандартів життєдіяльності і забезпечить можливість реалізації економічних, політичних, культурно-етнічних і духовних інтересів населення. У наук

овій літературі представлена достатня різноманітність підходів до дослідження даної проблематики, включаючи аналіз зарубіжного досвіду відносно формування механізмів, інструментів і напрямів регулювання соціально орієнтованої економіки. Так, питання державного регулювання соціально орієнтованої економіки розглянуті в наукових працях Л. Абалкіна, В. Гейця, М. Долішнього, В. Єременка, В. Іноземцева, О. Новікової, Є. Лібанової, Ю. Пасічника, М. Чумаченка, А. Чухна.

Проте, потребують подальшого дослідження питання визначення або конкретизації напрямів державного регулювання соціальної орієнтації економіки Мета статті полягає в конкретизації підходів до формування напрямів державного регулювання соціально орієнтованої економіки.

Слід зазначити, що соціальна орієнтація економіки є самостійним процесом соціальної трансформації, який визначається багатьма чинниками, які впливають на економічну динаміку країни в цілому. Соціальна орієнтація економіки формується у сфері освіти, науки, охорони здоров’я і культури, для оптимального функціонування яких необхідно утвердження соціальної держави як найважливішого інституту громадянського суспільства [10]. Тому головна мета соціальної орієнтації економіки полягає в досягненні високого рівня соціального розвитку та якості життя на підставі збалансованої соціальної та економічної політики. На реалізацію поставленої мети безпосередньо впливають наступні принципи, перш за все, узгодженість економічної і соціальної політики держави;

соціальна справедливість та соціальна захищеність; попередження виникнення економічних та соціальних ризиків та небезпек; формування та розвиток громадянського суспільства, широке залучення громадян до участі в управлінні державою; інтеграція з міжнародними соціальними інституціями та системами.

У документі «Європейський вибір: Концептуальні засади стратегій економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України 2002 р. зазначається, що побудова в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки європейського типу – це визначальний чинник посилення суспільної привабливості реформ, забезпечення їм широкої громадської підтримки, утвердження сучасних європейських стандартів якості життя [3].

Сучасний етап формування соціальної орієнтації економіки характеризується перетворенням державного забезпечення в систему «створення можливостей», що передбачає використання та поєднання ринкових механізмів перерозподілу суспільного продукту з державним регулюванням даного процесу. У даному зв’язку О.Ф. Новікова доводить, що зміст державного регулювання соцальною орієнтацією економіки регіону в Україні визначається правовим регулюванням відносин шляхом прийняття законодавчих актів, рішень державних та регіональних органів, спрямованих на реалізацію державної політики у цій сфері, створенням системи інститутів з управління соціальною орієнтацією економіки регіону, визначення їх компетенції та повноважень, координації, взаємодії, визначення та застосування відповідальності за досягнення, формуванням стратегій розвитку дерЭкономика и управление № 2 - 2010г.

Материалы конференции г. Алушта, 21-22 мая 2010г. 107 жави та регіонів з урахуванням вимог соціальної орієнтації їх економік, шляхом розробки та реалізації цільових комплексних програм, соціальними видатками державного бюджету, посиленням ролі місцевих бюджетів у фінансуванні регіональних стратегій та програм, більш широким залученням ресурсів підприємств на визначені цілі [8].

Враховуючи існуючи в економічній науці підходи до визначення завдань регулювання розвитку соціально орієнтованої економіки [1-3, 7, 9] вважаємо за можливе визначити наступні напрями державного регулювання в сфері соціальної політики:

по-перше, підвищення рівня та якості життя населення, що передбачає запровадження державної політики, орієнтованої на підвищення економічних та соціальних стандартів. При чому становлення середнього класу виступає головною умовою формування соціально орієнтованої економіки. Разом з тим, головним завдання виступає соціальна підтримка населення та боротьба з бідністю, а також державне гарантування високих стандартів у сфері освіти, охорони здоров’я та матеріальному забезпеченні незахищених верств населення;

по-друге, ефективне використання трудового потенціалу, створення сприятливих умов для людського та соціального розвитку. Стратегічним орієнтиром при цьому виступає збереження та розвиток людського потенціалу та створення для цього соціально-економічних умов. Поліпшення якості людського потенціалу є запорукою динамічного розвитку країни та її регіонів. Політика їх розвитку повинна здійснюватися з урахуванням регіональних особливостей демографічної ситуації, зайнятості населення, рівня життя;

по-третє, застосування державного та регіонального соціальних бюджетів при формуванні та впровадженні стратегій та програм розвитку. Соціальна виваженість державного бюджету передбачає раціоналізацію структури витрат державного бюджету на соціальні цілі з врахуванням вимог економічного зростання. Разом з тим, застосування державного та регіонального соцальних бюджетів при формуванні та реалізації стратегій і програм розвитку відбуваються процеси державного регулювання соціальної орієнтації економіки;

по-четверте, запровадження державної фінансової підтримки стимулювання розвитку регіонів та договірних відносин між центром та регіонами. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року визначає пріоритетні напрями для кожного регіону здійснення фінансування заходів державою та регіонами для досягнення даних пріоритетів;

по-п’яте, створення економічних механізмів запровадження системи державних соціальних стандартів та соціальних гарантій. Після прийняття в 2000 році Закону України «Про державні соцальні стандарти та державні соціальні гарантії», було розроблено державний класифікатор державних соціальних гарантій та стандартів. В даному Законі зазначається, що соціальні норми і нормативи – це показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг і забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами. До числа основних державних соціальних гарантій включаються: мінімальний розмір заробітної плати; мінімальний розмір пенсій за віком; неоподаткований мінімум доходів громадян; розміри державної соціальної допомоги та інші соціальні виплати.

Враховуючи, що однією з головних цілей соціально орієнтованої економіки є адаптація сучасних європейських стандартів якості життя населення, необхідна розробка системи показників, що характеризують ефективність використання напрямів державного регулювання розвитку соціально орієнтованої економіки. Так, О.Ф. Новікова вважає, що ефективність державного регулювання соціальної орієнтації економіки регіону пропонується оцінювати[8]: витратами регіону на соціальні заходи в структурі держбюджету, які включають у себе видатки на охорону здоров’я, духовний та фізичний розвиток, освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення; рівнем оплати праці найманих працівників у структурі ВВП; фондом оплати праці найманих працівників; інвестиціями в основний капітал. Оптимальне співвідношення цих витрат, достатній рівень соціального і матеріального забезпечення населення сприятимуть економічному зростанню.

Також в якості критеріїв, які визначають досягнення цілей соціальної орієнтації економіки можливо використовувати високий рівень та якість життя населення, зростання його доходів за рахунок високопродуктивної праці, трудової, підприємницької та інноваційної активності, високу частЭкономика и управление № 2 - 2010г.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Материалы конференции г. Алушта, 21-22 мая 2010г.

ку середнього класу в структурі суспільства, ефективну та активну економічну та соціальну політику, сприятливі умови формування та накопичення людського та соціального капіталу, дотримання вимог економічної та соціальної безпеки країни, державне регулювання витрат на соціальні цілі з врахуванням вимог економічного зростання, соціалізацію складових економічної політики, перш за все, інвестиційної, цінової, бюджетної, грошово-кредитної та податкової, взаємодію ринкових механізмів з методами державного регулювання, запровадження механізмів затребування відповідальності державних та регіональних органів за несприятливий соціальний та економічний стан, дотримання та реалізація національного законодавства в економічній та соціальній сферах.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, що розробка та реалізація дієздатних механізмів державного регулювання соціально орієнтованої економіки дозволить скласти умови для підвищення рівня життя населення та зниження соціальної стратифікації суспільства, що забезпечить умови для економічного зростання. При цьому слід сформувати систему параметрів або критеріїв, визначення яких дозволить конкретизувати напрями та пріоритети державного регулювання соціально орієнтованої економіки регіону: скорочення рівня дитячої смертності, вдосконалення сфери охорони материнства, забезпечення екологічної стійності природного середовища та ін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. Абалкин // Вопросы экономики. – 1994. – № 12.

2. Василенко В. Н. Архитектура регионального экономического пространства : моногр. / В. Н.

Василенко / НАН Украины. Ин-т эколого-правовых исследований. – Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД, 2006. – 311 с.

3. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегій економічного та соціального розвитку

України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України 2002 р. - К.:

Інформ.-вид.центр Держкомстату України, 2002.-74с.

4. Економіка України: Підсумки перетворень та перспективи зростання / за ред..академіка НАН України В.М. Гейця. – Х. : Форт, 2000. – 392 с.

5. Заславская Т. И. Современное российское общество: Социальный механизм трансформации:

учеб. пособие / Т. И. Заславская. – М. : Дело, 2004. – 400 с.

6. Куценко В.І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії та практики):

моногр. / В.І. Куценко : за ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М. Данілішина /РВПС України НАН України. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект Поліграф», 2008.- 818

7. Ларина Н.И. Региональная политика в странах рыночной экономики. / Н.И. Ларина, А.А.

Кисельников – М.: Экономика, 1998. – 243 с.

8. Новікова О. Ф. Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання / О. Ф.

Новікова, С. М. Гріневська, Л. Л. Шамілева / Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк, 2009. – 220 с.

9. Регіональна політика: методологія, методи, практика / редкол.: відповід. ред.. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів., 2001. – 700 с.

10. Double Shift. Transforming Work in Postsocialist and Postindustrial Societies / Ed.by. B.Silverman, R.Vogt, M.Yanowitch.- N.Y., L.: M.E.Sharpe, Inc., 1993.-217p.

–  –  –Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФАЛЬКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ УДК 621.928.3:664.022 НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФРАКЦІОНУВАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Спеціальність 05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ 20 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі обладнання харчових виробництв Донецького національного...»

«ii—“–—“¬ —¬i“» i ”†» ” †– » —‹†i‹–»»†i АктуАльні проблеми держАви і прАвА Збірник наукових праць випуск 5 ‰‡ ‰‡i‡‡ ББК 67(4Укр)я43 А 437 УДК 340(477)10 У збірнику наукових праць розглянуто питання методології механізму кримінально-правової заборони та актуальні проблеми розвитку інститутів кримінального права. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих юридичних та історичних навчальних закладів, а також юристів-практиків, які цікавляться...»

«Економічні науки Міждисциплінарна методологія, по-перше, призводить до розвитку “прикордонних” і (або) комплексних областей в науці, в межах яких дослідницькі засоби окремих дисциплін є більш ефективними. По-друге, міждисциплінарна методологія, має і протилежну тенденцію до диференціації і спеціалізації наук, однак, потребує узагальнення, систематизації і узгодження окремих результатів дослідницької діяльності. Третя особливість міждисциплінарної методології міститься у тому, що вона припускає...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ Література 1. Куликов Г.Т. Шляхи регулювання оплати праці в Україні / Г.Т. Куликов // Праця і зарплата. – 2008 – № 29. – С. 4-6.2. Завадський І. Фактори мотивації персоналу в менеджменті/ І. Завадський, Л. Червінська // Економіка України. – 1999. – № 9.– С. 53-59.3. Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державний комітет статистики. – К.: Державне підприємство «Інформаційно-аналітичне агенство», 2008. – 566 с. 4. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 338.1 Криворучкіна...»

«VII Міжнародна науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи” 22-23 квітня 2008 року, НТУУ “КПІ”, м. Київ, Україна СЕКЦІЯ 8 ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЕНЕРГОНОСІЇВ УДК 681.121 НОВІ АСПЕКТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ Крук І.С., ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз Україна”, м.Київ, Україна, Для визначення витрати природного газу використовують різні методи вимірювання. Найбільшого поширення в силу своєї простоти та надійності набув метод...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Чернігівський державний технологічний університет НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі Тези доповідей 27-28 квітня 2011 р. Чернігів 2011 рік Друкується за рішенням Вченої ради Чернігівського державного технологічного університету. Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Новітні технології у науковій діяльності і...»

«Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2009 271 УДК 669.715 ПРО ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ВОДНЮ НА ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЄВИХ CПЛАВІВ Д. Ф. Чернега, В.Ю. Бойко Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” У статті йде мова про можливість використання водню як легуючого елементу. Приведені приклади позитивного впливу водню на властивості алюмінієвих сплавів. В статье идет речь о возможности использования водорода в качестве легирующего элемента. Приведены примеры...»

«Корж Марина Володимирівна. д.е.н., професор кафедри маркетингу та реклами E-mail korzh_marina@mail.ru КВАЛІФІКАЦІЯ Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ) Захист дисертації на здобуття ступеню д.е.н. Тема дисертації «Стратегії міжнародного маркетингу в умовах глобалізації» Науковий керівник д.е.н., професор Макогон Ю.В. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 1. Докторантура Донецького національного університету, 2011р. 2. Донецький національний технічний університет, 2013 ДОСВІД РОБОТИ...»

«Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Біологія, хімія». Том 26 (65). 2013. № 4. С. 46-59. УДК 612.176.4+612.825.8 ВЕГЕТАТИВНІ ПРОЯВИ РЕАКЦІЙ ТЕРМІНОВОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Ісаков О.А.1, Ляшенко В.П.1, Петров Г.С.2 Дніпропетровській національний університет імені Олеся Гончара, Україна Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Дніпропетровськ E-mail: lyashenkov@mail.ru За часовими, частотними та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни Мікропроцесорна техніка для студентів напрямку 6.050502 Інженерна механіка Затверджено на засіданні кафедри Конструювання верстатів та машин Протокол № від 20 р. Київ – 2011 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Мікропроцесорна техніка для студентів напрямку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»