WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (264), Ч. ІІ, 2013 периода по поводу выбора методов воспитания милосердия у подростков и методов диагностики текущих результатов морального ...»

-- [ Страница 1 ] --

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (264), Ч. ІІ, 2013

периода по поводу выбора методов воспитания милосердия у подростков

и методов диагностики текущих результатов морального воспитания

учащихся.

Ключевые слова: моральне качества, учащиеся подросткового

возраста, фактор, метод, милосердие.

Skril O. I. The Presentation of Mercy Education Issues as a Part of

Teenagers’ Moral Formation in Scientific Literature of the Second Half of

the XX-th Century

The article is devoted to the analysis of the XX-th century second half scientists’ view on the implementation of teenagers’ moral education in schools, and particularly the education of such an important moral trait as mercy. The specificity of educational work with teenagers in schools is given in the article. Main factors that influence on the formation of pupils’ morality are presented. The teacher’s role in the secondary pupil’s mercy education is characterized. The points of view of the XX-th century second half scientists on the choice of teenagers’ mercy education methods and current result diagnostic methods are given.

Key words: Ключові слова: moral traits, teenagers, factor, method, mercy.

Стаття надійшла до редакції 11.12.2012 р Підписано до друку 24.01.2013 р.

Рецензент – д. п. н., проф. Ткачова Н. О.

УДК 159.955.4 Я. В. Смірнова ПРОФЕСІЙНА РЕФЛЕКСІЯ,

ЇЇ СУТНІСТЬ ТА КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА

В умовах нестабільного положення людини у світі, що змінюється, високої конкуренції на ринку праці актуалізується проблема соціальнопедагогічного характеру, яка полягає в задоволенні соціально-освітньої потреби людини в знанні рефлексивних механізмів мислення та діяльності як залогу професійної та життєвої успішності. Суперечливість ситуації виявляється в тому, що потреба освіти як соціально-суспільного інституту в професіоналах, які володіють рефлексивними здібностями для досягнення більш високих результатів в діяльності в умовах модернізації, не підкріплюється освітньою практикою [12]. Сучасна практика освіти актуалізує проблему розгляду професіоналізму педагога з позицій рефлексії. Звідси актуальність звернення до проблеми розвитку професійної рефлексії особистості в процесі її професіоналізації.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (264), Ч. ІІ, 2013 У нинішній час розробляються і реалізуються окремі технології розвитку педагогічної рефлексії спеціалістів (С. Степанов, М. Найдьонов, М. Варбан, Г. Дегтяр, В. Кривошеєв, І. Мушкіна, С. Писаренко, І. Стеценко, В. Метаєва, Т. Яблонська). Майже відсутні дослідження, де б описувався досвід використання таких методів в роботі вихователів дошкільних навчальних закладів.

Метою статті є розкриття сутності поняття „професійна рефлексія” та визначення його компонентної структури, що дозволить більш глибоко і всебічно аналізувати цей феномен.

Однак звернутися до вивчення сутності феномену і змісту поняття „професійна рефлексі” ми зможемо, тільки розкривши зміст ряду категорій, які складають єдине поле з означеним поняттям. Аналіз філософської, психологічної, педагогічної та акмеологічної літератури показав, що до цього проблемного поля входять категорії „професіоналізація”, „професійні здібності”, „професійна компетентність”, „професійний розвиток” (М. Варбан, Н. Гавриш, В. Желанова, Т. Яблонська, А. Деркач, І. Семьонов, С. Степанов, Г. Бізяєва, В. Сластьонін, В. Курочкіна та ін.). Залежно від структури названих понять вибудовується механізм рефлексії та її предметний зміст. Окрім зазначених категорій, для нашого дослідження особливої ваги набувають поняття „само здійснення”, „цілісність людини”, „суб’єктність”.

Рефлексія традиційно розглядається в психології як найвищий рівень розвитку свідомості, і в той же час як умова, яка забезпечує активність, цілісність людини. У здатності до рефлексії знаходить своє найвище виявлення, на думку В. Слободчикова та Є. Ісаєва, природа людської суб’єктності. Рефлексія дозволяє побудувати ставлення до себе як до іншого, і тим самим створити іншу форму свого буття, іншу форму самоздійснення і самотворчості (С. Рубінштейн, М. Мамардашвілі, В. Зінченко).

Вираженням самоздійснення виступає цілісність людини.

Становлення цілісності людини визначається його здатністю до самоуправління, інакше рівнем розвитку його суб’єктності [5].

У філософському плані суб’єктність виступає як умова здійснення людського способу буття, коли буття не протистоїть людині як об’єкт суб’єкту, а включає в себе людину як внутрішню необхідність свого існування та розвитку [4].

В той же час в кожний момент життєздійснення людина виступає в одній з наступних модальностей своєї цілісності: „хочу” – „можу” – „вмію” – „повинен” – „добиваюсь” – „роблю” [5].

Модальність „хочу” відображує матеріальні та моральні потреби особистості, внутрішню мотивацію людини і є рушійною силою всіх сфер людської діяльності [6]. Можна говорити про те, що в модальності „хочу” відображується мотиваційно-смислова інтенція особистості.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (264), Ч. ІІ, 2013

Модальність „можу” відображує особистісний потенціал людини, який визначається як функція декількох перемінних: індивідуального досвіду та рівня готовності до його практичної реалізації, рівня навченості, реального віку і потенціалу особистісно-професійного зростання [5].

Модальність „вмію” відображує рівень компетентності і раціональний досвід людини у вигляді сукупності прийомів, навичок, методик, способів, технологій здійснення конкретної діяльності [6].

Модальність „повинен” відображує прийняття людиною соціальних вимог і цінностей як особистісних смислів, ступінь включення у соціальну взаємодію і відповідальність за своє життєздійснення не тільки перед собою, але і перед іншими.

Модальність „добиваюсь” відображує процес цілеутворення як формування цілей і цілепокладання як їх вибору [11].

Модальність „роблю” відображує процес здійснення всіх інших модальностей в реальних вчинках.

Крім цих модальностей, існує модальність „знаю”, яка характеризує інтелектуальний потенціал людини у вигляді накоплених гіпотез, моделей, схем, теорій, методів, відчуттів, уявлень [6]. Однак ця модальність розглядається як додаткова щодо кожної з інших.

Виділені модальності, з однієї сторони, виступають як окремі грані цілісності людини, з іншої – як „дієслова управління”, за допомогою яких людина рухається своїм життєвим шляхом.

Рівень узгодженості цих модальностей і особливості вирішення суперечностей, які постійно виникають між окремими модальностями, зумовлюють ступінь суб’єктивної (у самовідчуттях) та об’єктивної (в ефективній діяльності) цілісності людини [5].

Отже, на нашу думку, професійна рефлексія як механізм неперервного професійного зростання вихователя дошкільного навчального закладу є процесом пошуку способу, засобу мінімізації суперечності, яка виникла між зазнаною потребою, усвідомленою можливістю її задоволення та наявними особистісними смислами.

Таким чином, поняття рефлексії поєднане з колом понять, що утворюють загальний фон цього феномену і мають безпосереднє відношення до визначення структури професійної рефлексії вихователя дошкільного навчального закладу.

Ми розглядаємо професійну рефлексію вихователя дошкільного навчального закладу і як структуру, і як процес, що призводить до утворення такої структури.

На цих засадах ми представляємо професійну рефлексію вихователя дошкільного навчального закладу у виді сукупності структурних компонентів. Будь-який компонент не є абсолютно незалежним, а органічно взаємопов’язаний з іншими і має своє власне місце у загальній структурі.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (264), Ч. ІІ, 2013

Ми виділили наступні структурні компоненти професійної рефлексії вихователя дошкільного навчального закладу: мотиваційноцільовий, ціннісно-смисловий, когнітивно-операційний.

Зміст мотиваційно-цільового компонента професійної рефлексії вихователя дошкільного навчального закладу складають інтегровані процеси мотивації, цілеутворення та цілепокладання.

У психологічній теорії діяльності мотив розглядається як спонука до діяльності, пов’язана із задоволенням потреб суб’єкта, як сукупність зовнішніх або внутрішніх умов, що викликають активність суб’єкта та визначають її спрямованість [9; 14; 15; 16; 17]. Відповідно до цього визначення в якості мотивів діяльності, зокрема і рефлексивної, можуть виступати ідеали, інтереси особистості, переконання, цінності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Мотивом, що діє в силу усвідомлюваної значущості й емоційної привабливості, є інтерес (С. Рубінштейн). Цієї позиції дотримується й О. Ковальов, який вважає, що інтерес – це мотив або вибіркове ставлення особистості до об’єкту в силу його усвідомлюваної значущості й емоційної привабливості [8].

Життєві цілі, відбиваючи цінності особистості, містять смислотвірні орієнтири, які визначають бачення людиною своєї ролі у світі, місця у житті, морально-духовного здобутку.

Як наголошують науковці [15], з життєвими цілями особистості тісно пов’язані її ідеали. Ідеал як форма мотивації відбиває напрямок особистих прагнень людини (Л. Дьяченко, М. Кандибович). Ідеалом виступає образ певної людини, збірний образ декількох визначних особистостей, літературний персонаж, кіногерой, моральна якість, норма поведінки.

Вивчення діяльності видатних педагогів-дослідників сприяє формуванню не лише ідеалів, а й переконань. Переконання є усвідомлюваною потребою особистості, яка збуджує останню діяти відповідно до власних ціннісних орієнтацій [16]. З іншої наукової позиції [3], переконання – це уявлення, знання, ідеї, що стали мотивами поведінки людини та визначають її ставлення до різних сфер дійсності, переконання є компонентами світогляду [8].

Таким чином, формування системи мотивів, що відбиваються в інтересах, цінностях, життєвих цілях, переконаннях, ідеалах, закладає „фундамент” особистості, визначає ефективність рефлексивної діяльності, її спрямованість на оптимізацію професійної діяльності вихователів дошкільних навчальних закладів.

Зміст ціннісно-смислового компонента професійної рефлексії вихователя дошкільного навчального закладу складають особистісні смисли, особистісні цінності.

Особистісні цінності є, за визначенням Д. Леонтьєва, більш або менш усвідомлювані моделі належного (бажаного) [10]. Таким чином, цінності виступають як інтенціональні утворення. Інтенціональний

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (264), Ч. ІІ, 2013

характер цінностей відмічав і С. Рубінштейн, коли визначав цінність як значущість для людини чогось в світі [17].

Інтенціональний характер особистісних цінностей дозволяє говорити про них як про елементи смислової сфери [5]. В психології смисл визначається як категорія об’єктивно-суб’єктивна. І. Абакумова, синтезуючи різні точки зору, визначає смисл як ставлення суб’єктного досвіду до об’єктів дійсності, завдяки чому суб’єкт зв’язується з об’єктним світом (реально існуючим або відображеним у вербальному або невербальному виді) [1].

Виникаючи в діяльності, смисл одночасно детермінує її, актуалізує і спрямовує свідомість на здійснення індивідуумом предметних або інших дій, домінує в структурі регуляції всієї людської життєдіяльності, служить головним способом особистісної та соціальної орієнтації людини [1].

Смисл існує в структурі свідомості як особистісний смисл, в контексті життєвих відносин суб’єкта як життєвий смисл, у структурі діяльності – як динамічні смислові системи [10].

Смислову регуляцію цілісної життєдіяльності суб’єкта у всіх її аспектах забезпечує смислова сфера особистості як особливим чином організована сукупність смислових утворень (структур) і зв’язків між ними [10].

Ми погоджуємось з А. Деркачем в тому, що найбільш обґрунтованою є думка Б. Братуся, який пропонує відрізняти особистісні цінності від основних складових смислової сфери – особистісних смислів. Якщо особистісні смисли не завжди носять усвідомлений характер, то особистісні цінності – це усвідомлені і прийняті людиною загальні смисли його життя, або усвідомлені смислові утворення – основні одиниці особистості, що конституюють [5].

Як усвідомлювані смислові утворення особистісні цінності виконують подвійну функцію. З однієї сторони, система особистісних цінностей виступає в якості найвищого контрольного органу (з позиції моральної оцінки) регуляції всіх спонук активності людини, визначаючи прийнятні форми їх реалізації, з іншої – в якості внутрішнього джерела життєвих цілей людини, виражає те, що є для неї найбільш важливим і має особистісний смисл [7].

Цінності також активно беруть участь у подальшому розвитку смислової сфери особистості, беручи на себе функцію смислоутворення [7].

Таким чином, здійснений нами аналіз наукових джерел свідчить про доцільність визнання в структурі професійної рефлексії її ціннісносмислової складової. При цьому, стрижень особистості виступає своєрідною ієрархізованою системою особистісних цінностей – смислових утворень, що, з одного боку, формуються у процесі діяльності, з іншого – забезпечують її регуляцію.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (264), Ч. ІІ, 2013

Зміст когнітивно-операційного компонента складають розуміння вихователем дошкільного навчального закладу основ професійної рефлексії (сутності, методологічних категорій, принципів, методів, форм) та вміння організовувати рефлексивну діяльність (рефлексивні вміння).

Дослідник М. Демідко до рефлексивних вмінь відносить групу вмінь, які забезпечують рефлексивно-аксіологічний компонент креативної діяльності спеціалістів. Автор описує рефлексивні вміння відповідно до структури діяльності, яка представлена у виді наступних елементів: ціль – спосіб – результат. Кожний структурний елемент діяльності забезпечується відповідними рефлексивними уміннями (табл. 1).

Таблиця 1 Рефлексивні вміння в структурі діяльності (за М. Демідко) Структура Рефлексивні вміння діяльності Мета діяльності Оцінювати вимоги до ідеалу (норми) з аксіологічних позицій; оцінювати поставлену мету на основі діагнозу – аналізу – прогнозу;

коректувати мету згідно з ціннісними вимогами до діяльності Способи діяльності Оцінювати логічні шляхи діяльності;

оцінювати логічні можливості діяльності;

проявляти готовність до перегляду своїх дій Результат Оцінювати ефективність своєї діяльності;

діяльності прогнозувати кінцевий результат своєї діяльності;

оцінювати значущість продукту діяльності, виходячи з зовнішніх і внутрішніх критеріїв якості;Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 3’2013[20] Міжнародний науково-виробничий журнал УДК 336.027 Хоша М.О., викладач, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ Постановка проблеми. Трудовий потенціал банку представляє собою досить складну систему можливостей та здібностей його персоналу до праці, що загалом віддзеркалює сукупність...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Національної академії державного управління при Президентові України КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ А.Г. Ахламов, Н.Л. Кусик ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Навчально-методичний посібник Серія «Бібліотека магістра» видана за сприяння Національного агентства України з питань державної служби Одеса – 2011 Економіка та фінансування галузі охорони...»

«Перелік посилань.1. Любенко Н. М. Реструктуризація в системі антикризового управління підприємством – теоретико-метологічні аспекти / Н. М. Любенко, І. О. Тарасенко // Вісник КНУТД. – 2010. – № 1 (51). – С. 171 176.2. Животенко В. О. Формування системи антикризового управління суб’єктами господарювання / В. О. Животенко. Н. А. Сокол // Теорія і практика забезпечення суб’єктів ринку. Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – С. 143 – 145....»

«УДК 338.47 П. С. Клімушин, к.т.н., доц., доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління ХарРІ НАДУ; М. В. Григоряк, аспірант кафедри інформаційних технологій і систем управління ХарРІ НАДУ, м. Харків ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Обґрунтовано актуальність та особливості дослідження проблем державного управління інтелектуальною власністю у сфері технологій, інформаційних продуктів і послуг. Визначені завдання...»

«УДК 338.216.220 В. В. Македон, кандидат економічних наук, доцент Дніпропетровського університету економіки та права ім. А. Нобеля СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ У РЕЗУЛЬТАТІ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ Статтю присвячено визначенню стратегії міжнародної компанії під час угоди корпоративної інтеграції у формі операцій злиття і поглинання. Побудовано матрицю вибору варіанта зміни стратегії у процесі угод злиття і поглинання корпорацій. Визначено ступінь впливу...»

«Міністерство культури України Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей» Проведення соціологічного дослідження у бібліотеці Консультація ББК 78.3 П 7 УДК 0 Проведення соціологічного дослідження у бібліотеці : консультація / держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; авт.-уклад. О.Б. Петренко, Н.М. Загоруйко. — К., 2012. — 20 с. Подано методику проведення соціологічного дослідження у бібліотеці. Автори-укладачі О. Б. Петренко, Н. М. Загоруйко. Літературний редактор О.А....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 10. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 2: Всемирно-исторические перспективы. Пер. с нем. и прим. Маханькова И. И. М.:Мысль, 1998. В статье рассматривается проблема воспитания культуры чувств как составной части духовного развития личности. Дается существенная характеристика культуры чувств, ее основные признаки и роль в процессе становления личности. Ключевые слова: чувства, культура, культура...»

«ЛІТЕРАТУРА Черновалов А. Горно-металлургический комплекс [Электронный ресурс] / 1. А. Черновалов // Коммерсант-Украина. – 2008. – №202 (10 ноября 2008) ресурс]. Режим доступа: [Электронный – http://www.ukrrudprom.ua/digest/dytuiuyjhjh1001108.html.Коломоєць Т.О. Державний контроль у галузі чорної металургії в Україні: 2. організаційно-правовий аспект: Монографія / Т.О. Коломоєць, П.С. Лютіков. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. – 216 с. Про особливості приватизації...»

«УДК 664.664.4 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕКСУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ Іванова В.Д., канд. біол. наук, Івчук Н.П., канд. техн. наук, доцент, Хлєбутіна М.С., студент Національний університет харчових технологій, м. Київ Досліджено фізико-хімічні, структурно-механічні, органолептичні властивості експериментальних зразків кексів з додаванням горохового борошна та порошку чорноплідної горобини. Встановлено, що внесення добавок рослинного походження сприяє покращенню структурно-механічних...»

«Коструба А. В. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 57-62. УДК 347.13; (147.2Речове право) ДО ПИТАННЯ НЕДІЙСНОСТІ ТА ПРОТИПРАВНОСТІ ПРАВОПРИПИНЯЮЧИХ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У ФОРМІ ПРАВОЧИНІВ Коструба А. В. Таврійський національний університет ім.В. І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна У статті досліджено особливості прояву недійсності правочину як правоприпиняючого юридичного факту, обґрунтовано...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»