WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Метою вступного випробування з хімії при прийомі на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за галуззю ...»

-- [ Страница 1 ] --

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою вступного випробування з хімії при прийомі на навчання для

здобуття освітнього рівня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за галуззю знань 0401 –Хімія, спеціальностей 8.04010101 – Хімія та

7.04010101 – Хімія є комплексна перевірка засвоєння вступниками науковотеоретичних основ їх професійної кваліфікації, зокрема, знань і вмінь з фундаментальних розділів хімії.

Програма фахового екзамену з хімії розроблена у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти України „Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра ГСВОУ-03, Київ 2003" зі спеціальностей 8.04010101 – Хімія та 7.04010101 – Хімія включає, практично, всі основні питання змістовних модулів, що визначаються цим документом.

Для підготовки до фахового екзамену програма рекомендує два десятки підручників і посібників, використання яких дає можливість успішно до нього підготуватись.

Зміст програми вступного екзамену з хімії охоплює основні базові змістові модулі: атомно-молекулярне вчення, періодичний закон Д.І.

Менделєєва, будова атома, хімічний зв'язок, теорія розчинів, розчини електролітів, хімія елементів, основи електрохімії, хімічна термодинаміка, теоретичні основи аналітичної хімії, сучасного вчення про тверді речовини, хроматографічні методи аналізу; сучасні теорії хімічної кінетики; теоретичні основи органічної хімії; основи наукових досліджень; координаційна хімія. При цьому враховано специфіку кожної дисципліни та між предметні зв’язки.

На вступному випробуванні вступники повинні продемонструвати вміння володіти хімічними теоріями і законами, мати чітке уявлення про сучасні методи наукових хімічних досліджень (електроноскопія, електронографія, рентгеноструктурний аналіз, квантово-хімічні та термодинамічні методи, електрохімічні, органічного і неорганічного синтезу тощо), розв’язувати розрахункові задачі.

Зокрема, вступники повинні знати понятійний апарат хімічної науки (найважливіші загальні і частинні поняття в їх розвитку і взаємозв'язку, класифікацію сполук хімічних елементів та хімічну систематику речовин з позицій періодичного закону хімічних елементів Д.І. Менделєєва); хімічну символіку, метрологію, стехіометрію, вільно володіти квантово-механічною теорією електронної будови речовини, теорією можливості та напрямленості хімічного зв'язку, взаємозв'язку властивостей речовин з їх будовою, протікання і управління хімічним процесом).

Вступники повинні вміти користуватись навчальною та довідковою літературою, вміти передбачати та пояснювати властивості неорганічних, координаційних сполук, органічних сполук та полімерів, базуючись на знаннях основ сучасної теорії будови атома, оцінювати валентні можливості атомів хімічних елементів, прогнозувати їх хімічну поведінку.

Фахівець-хімік має вміти застосовувати сучасні методи дослідження хімічної кінетики і термодинаміки, обробляти та інтерпретувати їх результати, оцінювати термодинамічні параметри процесів, що відбуваються в гальванічних елементах, вміти визначати термодинамічні параметри систем (тиск, об'єм, температуру) та термодинамічні потенціали (внутрішню енергію, ентропію, ентальпію, термодинамічний потенціал Гіббса)) з застосуванням першого та другого законів термодинаміки, проводити кондуктометричні дослідження розчинів електролітів, розраховувати фазовий склад багатофазних та багатокомпонентних, в тому числі полімерних систем.

Майбутній хімік-магістр повинен вміти визначати основні забруднювачі в стічних водах основних хімічних виробництв, знати основні підходи до знешкодження забруднення води, принципи очищення промислових газів і стоків за допомогою адсорбції, вміти добирати методи очищення промислових газів і стічних вод, знати механізми взаємодії різних типів іонізуючого випромінювання з речовиною, визначати основні кількісні характеристики такої взаємодії (поглинута, експозиційна та еквівалентна доза).

Магістри повинні вміти застосовувати аналітичні методи вищої математики, будувати математичні моделі детермінованих хімічних процесів, які досліджуються, провести їх аналіз в точки зору адекватності та точності за відповідними критеріями, досліджувати стохастичні математичні моделі хімічних процесів, в тому числі, при наявності спостережень, застосовувати методи оцінювання параметрів вихідних моделей та методи прогнозування за допомогою інформаційно-комп'ютерних засобів, застосовувати сучасне математичне та програмне забезпечення хімії, вміти користуватися методами математичної статистики для обробки результатів хімічного експерименту.

Вступники повинні володіти математичним апаратом нерелятивістської квантової механіки в об'ємі, необхідному для розв'язку типових квантовомеханічних задач (частинка у потенціальній ямі, тунелювання, атом водню, атом гелію, атом у зовнішньому електричному та магнітному полі), знати основні спектральні характеристики, що лежать в основі ідентифікації хімічних сполук, оцінювати можливість використання оптичних методів, основаних на розсіюванні світла, в дисперсійному аналізі, оцінювати можливості сучасних методів дослідження будови речовин щодо розв'язування конкретних задач та встановлювати будову неорганічних, координаційних, органічних сполук або полімерів за даними сучасних фізичних та фізикохімічних методів дослідження - коливальної, електронної, ЕПР-, ЯМРспектроскопії, мас-спектрометрії.

Програма складається з: пояснювальної записки; змісту програмного матеріалу; основних теоретичних питань, які виносяться до тестових завдань;

структури та характеристики завдань вступного випробування; критерій оцінювання відповідей за тестових завдань; літератури.

II. ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Вступник має знати означення, вміти формулювати та вільно використовувати (в тому числі й при розв’язуванні задач) такий матеріал:

Загальна та неорганічна хімія

1. Атомно-молекулярне вчення. Основні поняття і закони.

2. Будова атома. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєва.

3. Хімічний зв’язок.

4. Хімічні та фізичні властивості Гідрогену.

5. Елементи головної та побічної підгруп сьомої групи.

6. Елементи головної та побічної підгруп шостої групи.

7. Елементи головної та побічної підгруп п’ятої групи.

8. Елементи головної та побічної підгруп четвертої групи.

9. Елементи головної та побічної підгруп третьої групи.

10. Елементи головної та побічної підгруп другої групи.

11. Елементи головної та побічної підгруп першої групи.

Сучасний понятійний апарат у неорганічній хімії

12.Становлення наукового понятійного апарату сучасної неорганічної хімії.

13.Українська хімічна термінологію та номенклатура неорганічних речовин.

14.Понятійний апарат атомно-молекулярного вчення, водних розчинів і окисно-відновних процесів.

–  –  –

Фізико-хімічний аналіз твердих систем

21. Теоретичні основи сучасного вчення про тверді речовини.

22. Природа хімічного зв’язку та методи пояснення її в твердих речовинах.

23. Особливості складу, будову, властивості твердих простих речовин та хімічних сполук.

24. Теоретичні основи методів одержування та аналізу твердих речовин.

25. Сучасні методи встановлення структури твердих простих речовин та хімічних сполук.

26. Використання твердих простих речовин та хімічних сполук.

Хімія твердого тіла

27. Теоретичні основи сучасного вчення про тверді речовини.

28. Природа хімічного зв’язку та методи пояснення її в твердих речовинах.

29.Особливості складу, будови, властивості твердих простих речовин та хімічних сполук.

30. Теоретичні основи методів одержування та аналізу твердих речовин.

31.Сучасні методи встановлення структури твердих простих речовин та хімічних сполук.

32. Використання твердих простих речовин та хімічних сполук.

Метали та їх сплави

33. Особливості будови атомів металів, положення в періодичній таблиці та вплив їх на сплавоутворення.

34. Типи сплавів, шляхи одержування сплавів та їх використання.

35. Кристалохімічна будова сплавів.

36. Особливості хімічних зв’язків у сплавах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Теоретичні основи аналітичної хімії

37. Понятійний апарат сучасної аналітичної хімії.

38. Теоретичні основи сучасної аналітичної хімії: типи реакцій, які використовуються в аналітичній хімії (з переносом протона, електрона, електронних пар і осадження-розчинення); механізми і кінетика хімічних реакцій, які використовуються в аналітичній хімії.

39. Теоретичні основи сучасних методів кількісного аналізу (фізичних, фізико-хімічних та хімічних).

40. Аналітичні прилади, принципи їх роботи та похибки.

Аналітична хімія навколишнього середовища

41. Теоретичні основи аналітичної хімії навколишнього середовища.

42. Етапи проведення аналізів об’єктів навколишнього середовища.

43. Основні методи та методики проведення аналізів об’єктів навколишнього середовища (вод, ґрунтів, повітря, органічних об’єктів).

44. Правила математичної обробки результатів хімічного аналізу об’єктів навколишнього середовища та їх оцінки.

Хроматографічні методи аналізу

45. Теоретичні основи хроматографічних методів аналізу.

46. Класифікація і область використання хроматографічних методів.

47. Прилади, марки адсорбентів та метрологічні характеристики їх.

Хімічна термодинаміка

48. Найбільш раціональні методи розрахунку теплових балансів при проходженні хімічних і фізико-хімічних процесів.

49. Фундаментальні закономірності, що спостерігаються при рівновазі.

50. Визначати найбільш сприятливі умови для здійснення термодинамічно можливого процесу.

51. Виясняти умови, за яких можна звести до мінімуму всі побічні процеси.

52. Визначати термодинамічну стійкість індивідуальних речовин.

Теорія розчинів

53. Сучасна теорія розчинів, їх роль у живій та неживій природі.

54. Будова розчинів електролітів.

55. Основні положення теорії Арреніуса.

56. Основні положення теорії сильних електролітів.

57. Нерівноважні явища у розчинах електролітів.

58. Основні методи визначення парціальних молярних величин.

59. Термодинамічні властивості ідеальних рідких розчинів.

60. Стандартний стан.

61. Методи визначення активностей йонів.

Теоретична електрохімія

62. Сучасні теоретичні погляди на процеси, що проходять на межі розділу фаз, теорію розчинів електролітів, теорію рівноважних і нерівноважних електродних процесів.

63. Електрохімічний потенціал і умови електрохімічної рівноваги на межі розділу фаз;

64. Суть рівняння Нернста та Гіббса-Гельмгольца;

65. Основні модельні уявлення про структуру йонного подвійного шару.

66. Теоретичні основи електрохімічних методів аналізу.

67. Принципові схеми пристроїв для вимірювання потенціалу електрода, електропровідності і сили струму в вольтамперометричних методах.

68. Методи електрохімічного визначення різних речовин і галузі її застосування.

69. Прийоми обробки результатів визначення за допомогою обчислювальної техніки.

Сучасні теорії хімічної кінетики

70. Задачі, можливості і сучасний стан хімічної кінетики.

71. Основні поняття, рівняння і визначення хімічної кінетики.

72. Сучасні теорії хімічної кінетики: теорія зіткнень і перехідного стану.

73. Мономолекулярні реакції в газах та їх особливості. Застосування теорії перехідного стану до мономолекулярних реакцій.

74. Теорії хімічної кінетики, роль цих теорій у розробці технологічних процесів виробництва конкретних речовин.

75. Вплив різних факторів на вихід продукту при проходженні відповідного технологічного процесу.

Теоретичні основи органічної хімії

76. Теоретичні основи вчення про природу хімічних зв’язків в органічних сполуках.

77. Взаємний вплив атомів у молекулах органічних сполук.

78. Кислотно-основні властивості органічних сполук.

79. Механізми хімічних реакцій за участю органічних речовин (відщеплення, приєднання ізомерних перетворень і молекулярних перегрупувань).

80. Проходження реакцій з проміжним утворенням вільних радикалів.

81. Основи хімічних теорій будови ненасичених сполук.

82. Залежність властивостей різних ненасичених сполук від їх структури.

83. Електронна будова ненасичених сполук, методи встановлення структури ненасичених сполук.

84. Методи одержування, ідентифікації та встановлення структури синтезованих речовин.

Методи синтезу та ідентифікації органічних сполук

85. Найважливіші методи синтезу та ідентифікації основних класів органічних сполук.

86. Якісні реакції для виявлення характерних функціональних груп.

87. Методи кількісного визначення функціональних груп кожного класу органічних сполук.

88. Сучасні методи встановлення хімічної будови і структури молекул органічних речовин.

89. Методи мас-спектрометрії, УФ-, ІЧ-, ЯМР-спектроскопії.

90. Значення спектрального аналізу в органічній хімії.

Електросинтез органічних сполук

91. Особливості електролізу розчинів.

92. Електровідновлення, електроокиснення.

93. Умови проведення електросинтезу.

94. Вимоги до електродів електросинтезу.

95. Вимоги до розчинників, що застосовуються в електрохімічному синтезі.

96. Механізми реакцій основних електросинтезів.

97. Знати техніку безпеки при роботі з електрострумом.

98. Методи синтезу радикалів.

99. Методи виявлення та ідентифікації радикалів.

100. Структура і реакційна здатність вільних органічних радикалів різних класів органічних сполук.

101. Вплив структури радикалу на його стабільність і хімічну активність.

Методика наукових досліджень

102. Основні етапи науково-дослідної роботи.

103. Методи та прийоми статистичної обробки експериментальних даних.

104. Прийоми роботи з спеціальною літературою.

105. Основні етапи роботи над рукописом і доповіддю.



Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Механізми державного управління С. А. Фесак УДК 351:332.72(477) С. А. Фесак, аспірант кафедри державного управління та земельного кадастру Класичного приватного університету ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ Визначено особливості формування та державного регулювання розвитку ринку нерухомості в Україні, охарактеризовано періоди розвитку ринку нерухомості, узагальнено фактори, що впливають на розвиток і функціонування ринку нерухомості. Ключові слова:...»

«УДК 351:65 Пельтек Л.В., к.е.н., доцент Запорізького національного університету ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ Анотація. Проаналізовано загальний стан інноваційно технологічного розвитку промисловості та фактори, що його спричинили. Визначено напрями інноваційної реструктуризації промислового комплексу та механізми державного регулювання функціональних зв’язків у промисловій інноваційній системі. Ключові слова. Державна підтримка,...»

«АГРАРНИЙ ВІСНИК ПРИЧОРНОМОР’Я Вип. 67. 2013р. УДК 621.225 : 631.15 ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ ДОДАТКОВОГО ШНЕКУ ЖАТКИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ РІПАКУ Ю.С. Цуканов, канд. техн. наук, I.В. Горбенко, інж. Одеський державний аграрний університет Приведена методика розрахунку параметрів і режимів роботи додаткового шнека жатки для збирання ріпаку Ключові слова: агрегат, жатка, комбайн, ріпак, шнек. Вступ. Ріпак може збиратися прямим однофазним або двофазним способом. Однофазний спосіб (пряме...»

«Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 2 (10), 2013 УДК: 338.48 Драгомірова Є. С. к.е.н., доц. Шевцова О. О. викладач кафедри «Туризм» Донецький державний університет управління В статті визначені учасники процесу управління туристичним потоком. Доведено, що саме людський поток є базовим в системі дослідження туристичного потоку та потребує розробки механізмів управління на рівні підприємства, регіону та держави з метою забезпечення його безперервності та циклічності. Ключові слова:...»

«УДК: 636.09:577(091) ІВАЩЕНКО Наталія Вікторівна, зав. наукової бібліотеки Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів Міністерства аграрної політики України (м. Київ) ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ГЕНЕЗА ВЕТЕРИНАРНОЇ ІМУНОБІОЛОГІЇ У статті на історичних фактах зроблено спробу розкрити причини виникнення ветеринарної імунобіології, як теоретичної так і прикладної. Подано описову модель її становлення та розвитку, науково аргументовану періодизацію історії...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. О. Корнієнко, І. Д. Похило ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА: КРИТЕРІЇ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 321.14 К 67 Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 10 від 24.05.2007) Рецензенти: М. А. Шульга, доктор політичних наук, професор; О. І. Хома, доктор філософських наук, професор....»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Н.В.Калашнікова ВЕКТОРНІ ПРОСТОРИ І ЛІНІЙНІ ОПЕРАТОРИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ВИЩА АЛГЕБРА» Дніпропетровськ РВВ ДНУ УДК 512.643 Рецензенти: канд. фіз.-мат. наук, доц. О.В.Бугрим, ББК 22.144я73 канд. фіз.-мат. наук, доц. В.Л.Великін К 17 Калашнікова, Н.В. Векторні простори і лінійні оператори. Навчальний посібник до вивчення курсу «Вища алгебра» [Текст] / Н.В. Калашнікова. Д.: РВВ ДНУ,...»

«УДК 355.084:355:313]:355.422 Кривогуз Геннадій Іванович доцент кафедри управління проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.військ.н. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ РОБОТИ ЗАСТУПНИКА КОМАНДИРА МЕХАНІЗОВАНОГО (ТАНКОВОГО) БАТАЛЬЙОНУ З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ І В ХОДІ БОЙОВИХ ТА ІНШИХ ДІЙ У статті розроблено пропозиції щодо змісту роботи заступника командира механізованого (танкового) батальйону з матеріально-технічного забезпечення з урахуванням етапів і фаз...»

«МАШИНИ І ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ УДК 573.6:631.3 ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В.О. Дубровін, доктор технічних наук М.Д. Мельничук, доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН України С.В. Драгнєв, кандидат технічних наук Розглянуто основні напрямки розвитку біотехнологій в АПК України. Наведено типову схему біотехнологічного виробництва в умовах аграрного сектору. Обґрунтовано класифікацію біотехнологічного обладнання агропромислових виробництв....»

«УДК 340 Л. Л. Богачова, доцент кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина в європейському та національному праві Утвердження і забезпечення прав і свобод людини — головний обов’язок держави. Забезпечення прав людини відбувається шляхом створення відповідних умов для їх реалізації, охорони та захисту як на внутрішньодержавному, так і на міжнародному рівні. Ступінь гарантованості...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»