WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 5, 2011 УДК 341.258:338.54 Музика Т.П., асистент, здобувач© Львівський національний університет ветеринарної медицини ...»

-- [ Страница 1 ] --

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 5, 2011

УДК 341.258:338.54

Музика Т.П., асистент, здобувач©

Львівський національний університет ветеринарної медицини та

біотехнологій імені С.З. Гжицького

МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

АГРОПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В РИНКОВИХ УМОВАХ

Економічна безпека підприємства - це захищеність його діяльності від

негативних впливів зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності.

Ключові слова: агропідприємницька діяльність, структура економічної безпеки, національні інтереси, економічна безпека, регіон.

Постановка проблеми Сучасний стан суспільного розвитку набуває досить суперечливого характеру. Поряд із масштабними досягненнями в усіх сферах суспільства виникають різноманітні конфлікти, результати людської діяльності заходять у протиріччя з навколишнім середовищем, часто ставлять під загрозу добробут і навіть життя людей. За цих умов кожна держава в ім’я існування, самозбереження та прогресу вирішує питання національної безпеки (15).

Економічну безпеку потрібно досліджувати під кутом зору різнобічних методологічних засад, вибираючи необхідні предмети дослідження.

Аналіз останніх досліджень. Економічній безпеці підприємств і, зокрема, агро-підприємницькій діяльності присвячена значна кількість наукових праць, зокрема наукові роботи О. Влосюка, С. Васильчак, Я. Гончарука, В.

Предборського, А. Сухурокова, В. Мунтіяна, І.Мойсеєнко, П. Пригунова, В.

Крутова, Р. Тринька, В. Франчука, Л. Шемеєва та ін. Проте серед досліджень, особливо серед українських, не сформовано єдиної теоретичної і методологічнообґрунтованої точки зору щодо сутності та економічної безпеки як держави, так і підприємств. Зокрема, не досліджено питання економічної безпеки створених нових організаційно-правових агропідприємницьких структур в аграрному секторі України.

Мета дослідження. Полягає у вивченні здатності соціально-економічної системи протидіяти загрозам, яка залежить, в основному, від наявності у її складі підсистеми економічної безпеки і її ефективності та ролі економічної безпеки нових організаційно – правових структур (особистих сільських господарств – ОСГ, фермерських господарств – ФГ, акціонерних та товариств з обмеженою відповідальністю – ТОВ, агрохолдингів та інших агропідприємницьких суб’єктів господарювання) у системі національної економічної безпеки та розробці і теоретичному обґрунтуванні механізму функціонування системи економічної © Науковий керівник: д.е.н., професор Васильчик С.В.

Музика Т.П., 2011 Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 5, 2011 безпеки агропідприємницьких структур яка б передбачила недержавну і державну складові.

Виклад основного матеріалу. Безпека суб'єкта підприємницької діяльності залежить від різних факторів. Шкоду інтересам підприємця може бути завдано в результаті несприятливої економічної політики держави, протиправних дій конкурентів, кризових явищ в економіці, непередбачених змін кон’юнктури ринку, стихійного лиха, надзвичайних подій, управлінської некомпетентності, соціальної напруги і т.п.

Таким чином, фактори, що впливають на рівень безпеки підприємства, можуть бути внутрішніми і зовнішніми, економічними та неекономічними, об'єктивними і суб'єктивними. Виходячи з того, що головним принципом ринкової економіки є взаємодія об'єкта господарювання і ринку, який становить сукупність об'єктів господарювання і разом з тим самостійну цілісність (не зведену до суми складових її частин), суб'єкт господарювання може існувати тільки за умови безперебійної взаємодії з ринковим середовищем. Для цього необхідне нормальне функціонування як самого підприємства, так і ринку в цілому. Суб’єктами економічної безпеки суспільства виступають: держава та її інститути; первинні ланки господарювання; домогосподарства і окремі фізичні особи.

Кожний суб’єкт економічної безпеки виконує одні і ті ж за сутністю, але різні за змістом і характером функції щодо протидії тим чи іншим загрозам, захищаючи власні економічні інтереси. У свою чергу кожний наведений вище суб’єкт також має власну систему економічної безпеки, яка складається з таких же елементів, які відрізнятимуться своєю специфікою. Разом з тим, у добре сформованій системі економічної безпеки суспільства, вони взаємно доповнюють одне одного і підпорядковані згідно з ієрархією суспільного статусу.

За радянських часів для підвищення науково-технічного рівня агропромислового виробництва, перевірки конкурентоспроможності та захисту економічної безпеки завершених наукових розробок у певних економічносоціальних та ґрунтово кліматичних умовах господарських формувань та подальшого широкого впровадження досягнень науки, техніки й технологій у виробництво в свій час було створено центри наукового забезпечення агропромислового виробництва, які функціонують і в сьогоднішніх ринкових умовах. Але сьогоднішній стан, у якому знаходиться аграрна наука, частково зумовлений збереженням рис, що були властиві їй ще до реформи. Надто повільно долається домінуюча в минулому практика нагромадження в науково-технічній сфері величезної кількості не зорієнтованих на кінцевий результат проектів.

Розвиток ринкових відносин у науковій сфері значною мірою сповільнюється через відсутність налагодженого механізму інтеграції науки з виробництвом та захисту інтелектуальної власності в Україні (6,14,10).

Тому, практика показала, що у ринковому середовищі необхідним є пошук альтернативних, більш динамічних, гнучких та економічно мотивованих форм організації взаємозв’язків науки з виробництвом, які б базувалися на комерціалізації результатів наукових досліджень. У країнах з розвинутою ринковою економікою, так і в країнах з перехідною економікою існування

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 5, 2011

національних систем інформації, консультаційно-освітніх служб є необхідним компонентом інфраструктури аграрного сектора економіки, який допомагає фермерам та сільським жителям підвищувати рівень господарювання, активізуючи господарські взаємовідносини, ефективно використовувати ресурси, налагоджувати гнучкий механізм взаємозв’язку науки та виробництва, вигідно реалізовувати сільськогосподарську продукцію, генерувати та впроваджувати конкурентноздатні інтелектуальні ідеї та формувати їх захист в контексті економічної безпеки[2,6].

Наприклад у Польщі реалізація програм підтримки конкурентноздатності сільського господарства здійснюється у рамках Міністерства сільського господарства і розвитку сільських районів через Агентство з реструктуризації та модернізації сільського господарства. Агентство є виконавцем сільськогосподарської політики, працюючи в тісному співробітництві з Міністерством сільського господарства і розвитку сільських районів. У Європейському Союзі ці райони розглядаються як важлива частина географічної специфіки та ідентичності, оскільки займають більше 91% територій ЄС, з ландшафтами, що виділяються своєю красою і різноманітністю від гір, степів, лісів та інших угідь. У сільських районах проживають більше ніж 56 % громадян ЄС.

Політика ЄС щодо розвитку сільських районів на 2007-2013 роки зосереджується на трьох темах (так званих тематичних осях).

До них відносяться:

підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського та лісового господарства; поліпшення стану навколишнього середовища і в сільській місцевості; підвищення якості життя в сільській місцевості та сприяння диверсифікації сільської економіки. Польща, набувши членства у ЄС, та адаптувавши національне законодавство у рамках спільної сільськогосподарської політики, створила певну систему підтримки сільськогосподарських виробників до Правил Європейського Союзу, створивши національну організаційну аграрну структуру – Агентство з реструктуризації та модернізації сільського господарства (АРМА), яку очолює президент, призначений прем’єр-міністром на прохання міністра сільського господарства та розвитку сільських районів та міністра фінансів. АРМА - структура з трьох рівнів: штаб-квартира, 16 регіональних відділень у кожній провінції, 314 районних відділень.

Перебудова виробничої та наукової сфер, пошук власних ніш в інноваційному просторі відбувається в Україні непросто, оскільки одночасно вимагає кардинальних змін, утверджених протягом попередніх десятиліть стереотипів економічної поведінки як окремих вчених, менеджерів, так і наукових установ, Міністерства аграрної політики та продовольства, його низових інституцій тощо.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Однак увесь світовий і вітчизняний досвід підтверджує правильність розрахунків зарубіжних економістів, що успіх будь-якої справи на 64 % залежить від людини, а решта - від ресурсного забезпечення. Це повинно справджуватися в першу чергу стосовно науки, де порівняно з іншими галузями суспільного виробництва, працює найбільша питома вага творчих особистостей, які повинні організовувати глибоке вивчення європейського досвіду підтримки сільського господарства, як у Польщі, так і в інших країнах – членів

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 5, 2011

Європейського Союзу для розробки, формування та впровадження механізмів і порядків економічної безпеки щодо підтримки сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах та продовольчої безпеки в Україні.

Для дослідження ролі економічної безпеки агропідприємницьких структур у системі національної економічної безпеки та механізмів її взаємодії, особливо, є актуальними в кризові періоди розвитку економіки. Якщо економіка не розвивається, то в неї різко скорочується можливість виживання та пристосування до внутрішніх та зовнішніх загроз. Стійкість економіки відображає міць і надійність її елементів. Чим стійкіша економічна система, тим життєздатніша економіка. Порушення пропорцій і зв’язків між різними компонентами економічної системи призводить до її дестабілізації і є сигналом переходу економіки від безпечного стану до небезпечного. Цілком природньо, що небезпека (поняття "загроза") може виходити від когось або чогось (поняття "потенційний супротивник") і спрямована на когось або щось (поняття "об'єкт"). Тепер можна визначити, на перший погляд, примітивну формулу безпеки: безпека - стан стійкої життєдіяльності об'єкта стосовно впливу загроз потенційного супротивника.

Об'єктом може бути усе: фізична і юридична особа, майно, транспорт. В умовах ринкової економіки успіх функціонування первинної економічної ланки – організації (фірми, підприємства) обумовлений ефективним виробництвом товарів, проведенням маркетингової і фінансової діяльності тощо, а також існуванням секретів і таємниць, що дозволяють ефективно реалізувати цілі власної економічної діяльності, підвищувати конкурентноспроможність, отримувати достатні доходи, формувати і підтримувати імідж на ринку і в суспільстві. Але конкурентний механізм ринкової економіки стимулює інтерес до цих секретів і таємниць фірм – конкурентів, щоб використувати їх на власну користь. Для цього ними використовуються недобросовісні форми і методи конкуренції, які часто призводять до відкритого протиборства, смерті людей, знищення матеріальних цінностей, захвату чужої власності ( 2,9,14,15).

Окрім цього, високий рівень тінізації економіки та корупції в Україні сприяє криміналізації економіки. Внаслідок чого ефективно працюючі підприємства є об'єктом інтересів кримінальних і тіньових структур. Низький рівень доходів та плинність працівників знижує їх відповідальність і підвищує ймовірність продажу секретів організації та вчинення інших правопорушень.Таким чином, у процесі діяльності підприємницької структури виникають різні за походженням, характером та впливом загрози [6, 8,15].

Якщо на початку 2000-х років сферу сільського господарства та агробізнесу представляли створені власниками земельних і майнових паїв сільськогосподарські підприємства, середні розміри землекористування яких складали 1200-2000 га, то зараз це в основному надвеликі корпоративні структури.

Їх власники, скориставшись неврегульованістю земельних стосунків і безконтрольністю з боку державних органів, "зайшли" в сільське господарство заради власної вигоди, не будучи пов'язаними ні з ним, ні з селом. Економічна криза, руйнування майнових комплексів, відсутність джерел кредитування, незначна державна підтримка "штовхали" створених в процесі реструктуризації

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 5, 2011

КСП суб'єктів господарювання в залежність від торгово-промислових і фінансових компаній - ті поставляли паливо, техніку і інші засоби виробництва на основі товарного кредиту. Із-за нездатності розплатитися частина господарств опинилася в руках кредиторів за борги, ставши їх дочірніми підприємствами або філіями.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«підвищувати сукупний платоспроможний попит за рахунок збільшення частки оплати праці у вартості вироблених товарів і наданих послуг; посилювати регуляторну функцію держави у сфері зовнішньоекономічних трансакцій через формування механізму ефективного економічного співробітництва за всіма геополітичними векторами. Виходячи із цього, варто пам’ятати, що після вступу України в СОТ і після приднання Румунії до ЄС країни опинилися перед новими викликами й можливостями. Як скористається кожна з країн...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ Студентське наукове товариство VI ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково технічна конференція...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних і практичних занять з дисципліни « АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ » (для студентів спеціальності 7.0922.03 «Електромеханічні системи автоматизації і електропривод» очно-заочної форми навчання) Донецьк – ДонНТУ – 2006 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних і практичних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ Ю.С. Холодняк, Л.В.Кутовий МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з дисципліни „Опір матеріалів”.Розділ: „Побудова епюр внутрішніх силових факторів для рам” (для студентів усіх спеціальностей і форм навчання) Затверджено на засіданні кафедри технічної механіки Протокол № від Краматорськ 2005 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК 539.3/6 Методичні...»

«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка», 2014, вип. 14 УДК 331.52 М.С. Слободчук ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ Глибокі зміни в процесах трудової діяльності, в структурі зайнятості, в трудових відносинах ставлять перед економічною наукою проблему інтеграції ринку праці України в світовий ринок праці. В цих умовах найбільш актуальним є дослідження проблем міжнародної міграції та інтенсивності переміщення...»

«Історія науки і біографістика. — 2007. — N 1 УДК 631:621.01(477)’”18/19” Хоменко Тетяна Шквира Зінаїда Мудрук Олексій Володимирівна, Андріївна, Северіанович, канд. іст. наук, д-р філософії, доц. доктор філософії, зав. відділом кафедри с.-г. машин НАУ провід. наук. співроб. ДНСГБ УААН (м. Київ) ДНСГБ УААН (м. Київ) (м. Київ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ Розкриваються еволюція сільськогосподарської техніки на теренах України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, життя...»

«Серпенінова Ю.С. Стимулювання працівників інструментами власного капіталу: сутність та порядок відображення в обліку / Ю.С. Серпенінова, М.В. Сапожнікова // Вісник ЗНУ. – 2014.№ 1. – С. 125-134. (0,76 др. арк.) УДК 657.411: 658.147 СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТРУМЕНТАМИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: СУТНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБІЛКУ Серпенінова Ю.С., к.е.н., доцент, Сапожнікова М.В. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Україна, 40030, м. Суми, вул....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Механіко-машинобудівний інститут кафедра “Динаміки і міцності машин та опору матеріалів” ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН електронний конспект лекцій для студентів теплоенергетичного факультету к.т.н. Яхно Б.О. Київ 2007 ЗМІСТ стр. Вступ Лекція 1. Тема 1. Структура механізмів і машин. Загальні положення.5 Тема 1.1. Загальні положення Лекція 2. Тема 1.2. Ступінь рухливості Тема 1.3. Структурна класифікація Лекція...»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ УДК 621.83.062.1 В.Б. Самородов, професор, д-р техн. наук, В.В. Єпіфанов, професор, канд. техн. наук, А.І. Бондаренко, доцент, канд. техн. наук Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Фрунзе, 21, м. Харків, Україна 61002. E-mail: vadimsamorodov@mail.ru. БЕЗСТУПІНЧАСТІ ГІДРООБ’ЄМНО-МЕХАНІЧНІ ТРАНСМІСІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНИХ ТРАКТОРІВ В роботі визначені переваги та недоліки гідрооб’ємно-механічних трансмісій,...»

«УДК 330.341.1:330.111.66 О.Ф. Михайленко Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ © Михайленко О.Ф., 2008 На основі узагальнення теорій управління інтелектуальним капіталом, а також історичного досвіду країн, які успішно реалізують інноваційну модель соціальноекономічного розвитку, розкриті основні положення щодо створення соціокультурного середовища для активізації інноваційних процесів у різнорівневих...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»