WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_ УДК 811. 111 (07) В. В. Безлюдна ФАСИЛІТАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ВИД ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_________

УДК 811. 111 (07)

В. В. Безлюдна

ФАСИЛІТАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ВИД ФОРМУВАННЯ

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

Кінець XX ст. характеризується переходом від індустріального до

постіндустріального, інформаційного суспільства. Це, у свою чергу,

сприяє розширенню зв’язків, посиленню процесів глобалізації, інтеграції і інформатизації. У зв’язку з цим з’являються нові вимоги до системи і якості освіти. Характерними особливостями сучасної освіти є її диференційованість, варіативність і інтегратівність. Нового викладача іноземної мови характеризує висока міра автономії і креативності, що проявляється, поряд із високим рівнем професійної компетенції, у таких ділових якостях, як гнучкість професійного мислення, мобільність і адаптивність до інноваційних ситуацій професійної діяльності, постійне професійне самоудосконалення, здатність працювати в команді, співпрацювати з іншими, брати на себе ініціативу і відповідальність [1, с. 23–25].

Фасилітація спілкування іноземною мовою як інноваційний вид формування комунікативної компетенції студентів ще недостатньо досліджена в Україні. Зарубіжні джерела розглядають фасилітацію у контексті групової комунікативної взаємодії (Т. Bentley, J. Chilberg, B. Dick, L. Hart, D. Hunter, P. Sharp, D. Stewart), педагогічної взаємодії (В. Гінецинський, Я. Коломенський, А. Реан, В. Ширшов), навчання і спілкування (І. Жижіна, Е. Зеєр, В. Смірнов, K. Roger), комунікативної діяльності викладача і студентів (В. Суміна).

Таким чином, актуальність цієї статті полягає у теоретичному осмисленні наукових підходів сутності поняття фасилітація спілкування іноземною мовою.

Мета статті полягає у спробі розкрити сутність поняття фасилітація спілкування іноземною мовою як інноваційного виду формування комунікативної компетенції студентів вузу.

В умовах надмірної інформатизації і комп’ютеризації освітнього процесу, де студент виступає суб’єктом навчання, якісно змінюються вимоги до викладача – організатора освітнього процесу. Абсолютно очевидно, що викладач сьогодні не лише транслятор знань, умінь, носій інформації, охоронець норм і традицій, але і помічник у становленні і розвитку студента. Позиція ментора, право старшого і сильнішого втрачається, затверджується принцип демократичної взаємодії, співпраці, допомоги, уваги до ініціативи, становлення і розвитку. Зацікавлене відношення викладача в умовах зростаючого прагматизму, зниження мотивації навчання і надмірної інформатизації відіграє ключову роль. У Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_________ роботах таких дослідників, як І. Жіжіна і Е. Зеєр показано, що активний розвиток студента залежить від професійно-педагогічних умінь викладача створювати сприятливий емоційний тонус процеса навчання [2, c. 17–34].

Розглядаючи педагогічну діяльність всучасних умовах як процес управління, соціальні психологи і педагоги В. Гінецинський, Я. Коломенський, А. Реан, В. Ширшов та інші підкреслюють, що її головними складовими стають такі процеси міжособистоїї взаємодії, які:

створюють найкращі умови для розвитку навчально-професійної мотивації; сприяють розвитку студентів; дозволяють педагогу підвищувати свій професійно-педагогічний потенціал; забезпечують досягнення цілей освіти.

Запропонований психологами підхід дозволяє виділити в процесі навчання іноземної мови такий вид педагогічної взаємодії, як фасилітаційну.

Термін фасилітація (англ. facilitate – полегшувати, сприяти, допомагати) увів американський педагог та психотерапевт К. Роджер.

Він розуміє під фасилітацією «тип навчання під час якого змінюється традиційна позиція педагога на партнерську, яка сприяє розвитку студентів, впливає на освітні структури і сприяє їх удосконаленню та гнучкості» [3, с. 125].

Російські вчені під фасилітацією розуміють особливий стиль спілкування, який підсилює продуктивність навчання або виховання суб'єктів педагогічного процесу [4, с. 231]; спосіб здійснення навчання, за якого викладач займає позицію помічника та допомагає студенту самостійно знаходити відповіді на запитання та набувати нових навичок.

Фасилітація передбачає надання можливості студентам взяти на себе контроль і відповідальність за власні зусилля та досягнення.

У дослідженні В. Суміної, фасилітація розглядається у якості функції педагога як тип лідерства, побудований на спільній комунікативній діяльності викладача і студентів, у результаті якої останні здобувають власні фасилітаційні уміння [5].

На думку дослідниці, викладачі прагнуть розвинути у студентів фасилітаційні уміння у процесі спілкування іноземною мовою, стимулюючи прояви і розвиток особистих якостей, психологічну готовність тощо.

Іноземне спілкування розвиває мовні вміння, які передбачають великий об’єм лексики, правильність оформлення мови, точне сприйняття усних висловлювань і адекватну передачу ідей партнерів своїми словами; уміння виділяти суть почутого; коректну постановку питань; стислість і точність формулювань відповідей на запитання партнерів, логічність побудови висловлювання. Фасилітація спілкування передбачає розвиток психологічних умінь, у тому числі розуміння настрою, характеру партнерів, тлумачення експресії поведінки співрозмовника, сприйняття і розуміння іншого як особистості.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_________

Фасилітації спілкування іноземною мовою передбачає організацію монологу, діалогу, володіння прийомами ведення дискусії, виділення основних компонентів вербального і невербального спілкування в конкретних ситуаціях, запобігання непотрібних конфліктів, вирішення конфліктів. Оволодыння названими вище уміннями відбувається у процесі вирішення студентами різних комунікативних завдань в умовах фасилітаціъ спілкування іноземною мовою.

Фасилітація спілкування визначена В. Суміною як планування і здійснення комунікативної поведінки в проблемних ситуаціях, що вимагають конструктивних творчих рішень. Початковими принципами розвитку умінь фасилітації спілкування у студентів, як на рідній, так і на іноземній мові є: мотивація потреби й інтересу до отримання знань в області фасилитації спілкування і особистого змісту пізнавальної діяльності; формування операційних умінь фасилітації з використанням інтерактивних форм міжособистісної взаємодії в педагогічному спілкуванні; організація співпраці в колективній діяльності спілкування, що актуалізує вироблення духовних і ціннісних установок; облік психологічних аспектів спілкування, які сприяють самовираженню і творчій самореалізації його суб'єктів; індивідуалізація навчання, обумовлена індивідуальними якостями і суб’єктною позицією студента;

стимулювання активності особистості і її розвитку в умовах практики рефлексії.

Як основні критерії, що дозволяють судити про розвиненість у студентів комунікативної компетенції, виділяють наступні характеристики особистості:

– наявність широкого діапазону комунікативного мислення, спілкування, що дозволяє аналізувати конкретні ситуації, ставити цілі і прогнозувати результати комунікативної діяльності, креативно здійснювати мовну поведінку;

– володіння ключовими прийомами ефективного спілкування, коректність мовного оформлення мови, логічність і аргументованість висловів, забезпечення взаєморозуміння вербальними і невербальними засобами;

– активність у налагодженні довірчих стосунків, терпимості, доброзичливе сприйняття тих, хто нас оточує, прагнення до співпраці, власна відвертість і сприяння щирості партнерів по спілкування;

– позитивне самосприйняття, мотиваційна і практична готовність до безперервного саморозвитку, обумовлені критичною рефлексією, самоаналіз і самооцінка.

На думку В. Суміної, фасилітації спілкування іноземною мовою вимагає переліку певних принципів вичення іноземної мови, таких як:

· Принцип мовної наочності, що виражається в аналізі текстуально організованої смислової інформації, структурованої з урахуванням мотивів і цілей спілкування: автентичних текстів, тематичних підбірок мовних зразків, системи мовних дій і операцій.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_________


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


· Принцип свідомості, який передбачає опору на певну систему правил мови, що вивчається, свідому систематизацію мовного матеріалу з подальшим виходом мовних правил в мовні дії.

· Принцип мовнорозумової активності, коли спеціально організований предмет мовної діяльності стимулює розумову активність студента, а внутрішнім мотивом мовної діяльності стає комунікативнопізнавальна потреба.

· Принцип функціональності, що передбачає діяльнісну основу вичення іноземної мови з розвитком здатності студентів використовувати мовні засоби в різних ситуаціях спілкування з метою встановлення різного роду взаємодії.

· Принцип комунікативності, який сприяє тому, що мотивований вислів викликає перехід від первинного усвідомлення мовних явищ і мовних механізмів до інтуїтивної реалізації автоматизованих мовних умінь [5].

Отже, фасилітація спілкування іноземною мовою є ефективною передумовою формування комунікативної компетенції студентів. Адже педагог виступає як підсилювач процесу спілкування і знаходиться у постійному мовленнєвому контакті зі студентами, сприяє успішному вивченню мови і позитивно впливає на розвиток особистості студента.

Дослідження даного питання не вичерпує зазначену проблему. Ми вважаємо, що перспективним напрямом поодальшого дослідження є аналіз та вивчення змісту фасилітації спілкування іноземною мовою як основного виду формування комунікативної компетенції студентів.

Список використаної літератури

1. Халеева И. И. Основы теории обучения понимания иноязычной речи / И. И. Халеева. – М. : Высш. шк., 1989. – 238 с. 2. Жижина И. Н.

Психологические особенности педагогической фасилитации / И. Н. Жижина, Э. Ф. Зеер // Образование и наука. – 1999. – Т. 2 (2). – С. 75. 3. Roger С. K. The interpersonal relatoinship in the facilitation of learning humanazing education / С. K. Roger. – Boston : Houghton Mifflin, 1967.– 188 p. 4. Смирнов В. Н. Педагогические теории, системы и технологии / В. Н. Смирнов. – М. : Издательский центр«Академия» 1997,

– С. 231. 5. Сумина В. Е. Развитие умений фасилитации общения у студентов в процессе овладения иноязычной речью : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / В. Е. Сумина. – Р-н-Д., 2006. – 24 с.

Безлюдна В. В. Фасилітація спілкування іноземною мовою як інноваційний вид формування комунікативної компетенції студентів Стаття присвячена проблемі удосконалення комунікативної компетенції студентів за допомогою фасилітації спілкування іноземною мовою. Автором розкрито сутність поняття фасилітація спілкування, розглянуто початкові принципи розвитку умінь фасилітації спілкування у

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_________

студентів, як на рідній, так і на іноземній мові, проаналізовано основні критерії, що дозволяють судити про розвиненість у студентів комунікативної компетенції, охарактеризовано різні види комунікативної компетенції.

Ключові слова: фасилітація, комунікативна компетенція, іноземна мова, навчання, спілкування, студент, фахівець.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Педагогічний дискурс, випуск 8, 2010 застосовувати при вирішенні педагогічних завдань, тобто формували у нього професійно-психологічну спрямованість. Отже, процес формування особистості майбутнього педагога розглядається дослідниками як тривалий, поетапний процес, який забезпечується поєднанням педагогічно-психологічного курсу з використанням активних форм навчання, залучення студентів до науково-дослідницької роботи, участь студентів у громадській роботі. Забезпечення навчального процесу цими...»

«Педагогічний дискурс, випуск 7, 2010 Аннотация И.Ю.Регейло Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в Украине в XXначале XXI века: историографические аспекты В статье проведен историографический анализ научных работ, посвященных подготовке научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации в Украине в XX – начале XXI века. Освещены тенденции, закономерности, подходы к пониманию сущности проблемы в классифицированные автором 5 периодов. Рассмотрены факторы,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Педагогічні науки УДК 378.147:811.111 О. А. Михайленко, аспірант (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 17olmi@gmail.com ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У статті розглянуто проблему формулювання змісту стратегічної компетенції майбутніх перекладачів. Мета дослідження полягає в тому, щоб охарактеризувати зміст даного поняття. Автор у своїй роботі розглядає процес формування стратегічної...»

«Педагогічний дискурс, випуск 15, 2013 5. Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование : соц.-филос. исследование / Подмазин С. И.– Запорожье : Просвита, 2000. – 250 с. Аннотация В.В.Греськова Генезис педагогических взглядов А.Макаренка на доминанты коллективного и личного в воспитании В статье на основе анализа историко-педагогических источников отслежена эволюция педагогических взглядов А.Макаренка на доминанты коллективного и личного в воспитании. Выделено три группы ценностей, на...»

«ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК №28 УДК 378.147 Олена Лиховид ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У статті розглянуто основні компоненти професійної компетентності майбутнього вчителя та виділено інструментарій її оцінювання. Ключові слова: компетентність, компоненти професійної компетентності, компетентнісний підхід, оцінка компетентності. В статье рассмотрены основные компоненты профессиональной компетентности будущего учителя и выделен инструментарий ее...»

«., ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2013. – ВИПУСК 20 Dubrovina І.V. REQUIREMENTS FOR TEACHER INDIVIDUALITY IN THE CONTEXT OF SELF-EDUCATION The article is a review of requirements for the teacher individuality as a psycho-pedagogical precondition of an effective improvement of professional self-education. Self-education of a teacher is considered as an aspect of the spiritual development of the individual. A classification of the components of an effective modern self-education of a teacher is...»

«Стеценко Наталія кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ РУЧНОЇ ПРАЦІ В КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ Й. Г. ПЕСТАЛОЦЦІ У статті розкрито питання організації дитячої ручної праці та її впливу на процес навчання і виховання дитини в концепції елементарної освіти Й. Г. Песталоцці. Проаналізовано соціально-педагогічну спадщину педагога, яка являє собою сукупність ідей і досвіду його практичної діяльності, що суттєво...»

«УДК 335.233:37.035.7 Р.В. Ваврик, кандидат педагогічних наук, професор (Львівський інститут сухопутних військ) ОЦІНЮВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У статті розкрито основи методики оцінювання теоретико-педагогічної готовності до педагогічної діяльності за допомогою окремого оцінювання аналітичних, прогностичних, проективних і рефлексивних умінь для виявлення високого, достатньо високого, середнього, низького або початкового рівня...»

«ВИХОВНА РОБОТА УДК 372.3 Юлія Бабачук Використання надбань етнопедагогіки у процесі організації спортивних ігор дітей шостого року життя З огляду на основні засади удосконалення національної системи освіти, визначені в Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст. [4], відзначимо, що в освітньому процесі, орієнтованому на майбутнє, народний виховний досвід має забезпечити ціннісно-світоглядні прагнення та духовні потреби етносу. Гармонійне поєднання народної педагогіки з педагогічною...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 4 2012. УДК 371.134(045) Ольга Гулай ОСОБЛИВОСТІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ Запорукою інноваційного розвитку держави є якісна професійна підготовка майбутніх фахівців. Якісна вища освіта – це сукупність професійних знань і вмінь, завдяки яким кожний індивід може максимально реалізувати свій інтелектуально-творчий потенціал та ефективно пристосуватися до швидкоплинних змін на ринку праці [2]. У стінах вищих навчальних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»