WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 574.4 (581.5:631.4) МОРФОЛОГІЧНА ТА ХІМІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ КРИВОРІЗЬКОЇ УРБОЕКОСИСТЕМИ О.М. Сметана, С.О. Марченко* Криворізький ...»

УДК 574.4 (581.5:631.4)

МОРФОЛОГІЧНА ТА ХІМІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ РЕКРЕАЦІЙНОГО

КОМПОНЕНТУ КРИВОРІЗЬКОЇ УРБОЕКОСИСТЕМИ

О.М. Сметана, С.О. Марченко*

Криворізький ботанічний сад НАН України

Криворізький державний педагогічний університет*

Описан состав почвенного покрова парков и

рекреационных участков специального назначения (стадионы)

г. Кривой Рог. Выявлено, что почвенный покров рекреационного компонента Криворожской урбоэкосистемы образован в основном ристоземами. Определена степень засоления почв, выявлено, что основным фактором засоления почвы рекреационных участков является техногенное внесение солесодержащих субстанций.

Почвенный покров, рекреационные участки, засоление почвы.

ВСТУП Сучасна функціонально-типологічна організація ландшафтів багатьох міст пов'язана з формуванням типів місцевості із вираженими селітебними, промисловими, сільськогосподарськими та рекреаційними ландшафтними комплексами. Кожний тип місцевості відрізняється специфікою сукцесійної перебудови екологічних режимів. Здійснюється як горизонтальне, так і вертикальне планування форм, передусім природні ґрунтові горизонти заміняються штучними з порушенням природних режимів підземних і поверхневих вод, зміною рослинного покриву.

Міська індустріальна агломерація Кривого Рогу приурочена до Криворізького залізорудного басейну.

Особливістю розвитку Криворізької урбоекосистеми є дифузний характер забудови, який з часом перетворився у зімкнену міську агломерацію, яка має площу 430 км2.

Рослинні угруповання міста представлені переважно «культурними зеленими» насадженнями (парки, сквери), розташованими на рекреаційних ділянках та в селітебних зонах.

Парки та сквери міст є місцями короткочасного відпочинку людей. Рослинний покрив цих ділянок приймає участь у покращанні мікроклімату міста, захисті ґрунтів від ерозії та забруднень, тощо. Своєрідним типом зон спеціалізованого оздоровчого призначення є стадіони. Більшість територій рекреаційних ділянок у Кривому Розі мають спонтанно сформований трав’янистий покрив. Рослинний покрив цих територій зазнає впливу різноманітних чинників, одним з основних є витоптування.

Вивченням рослинності і ґрунтового покриву регіону присвячені роботи М.Г. Сметани [10], О.М. Сметани та В.В. Перерви [11], дослідженням флори регіону займався В.В. Кучеревський [4, 5]. Вивченню едафотопів у межах урбоекосистеми до цього часу не приділялось значної уваги. На диференціацію ґрунтів природних екосистем у першу чергу впливає різниця в підстилаючих породах, на яких відбувається процес ґрунтоутворення та кліматичні умови. На відміну від них едафотопи міста характеризуються строкатістю та неоднорідністю умов через особливості їх формування і являють собою штучно, цілеспрямовано створені ґрунтоподібні тіла,що складаються із серії шарів різного гранулометричного складу та походження, а також насипного гумусованого шару. Рекреаційні ландшафти утворюються як наслідок антропогенного перетворення ґрунтового покриву під час створення міських екосистем з неоднорідними едафічними умовами, які впливають на формування спонтанного компоненту рослинного покриву рекреаційних ділянок, а відповідно і на диференціацію рослинності.

Метою даної роботи є виявлення основних характеристик морфологічної та хімічної диференціації ґрунтового покриву рекреаційного компоненту Криворізької урбоекосистеми, як одного з чинників диференціації рослинних угруповань.

УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проводилось на 12 пробних ділянках. Для цього були закладені розрізи, які приурочені до контурів геоботанічних досліджень у межах 8-ми парків і 4-х стадіонів біля загальноосвітніх шкіл у південній, центральній та північній частині міста Кривого Рогу, а також у районах міста з різним екологічним станом (рис. 1).

Рисунок 1 – Розташування пробних ділянок з урахуванням екологічного стану території м. Кривого Рогу

Примітка:

А) екологічний стан:

фоновий помірний напружений кризовий катастрофічний

Б) пробні ділянки: 1 – стадіон ЗОШ № 116; 2 – парк «ім. Комсомолу України»;

3 – парк «Веселі Терни»; 4 – парк «ім. 50 річчя Радянської України»;

5 – стадіон ЗШ № 33; 6 – «ім. Б.Хмельницького»; 7 - парк «ім. Газети Правди»;

8 – парк «Залізничників»; 9 – стадіон ЗОШ № 88; 10 - дендропарк «Долгінцево»; 11 – парк мікрорайону Інгулець; 12 – стадіон ЗОШ № 102.

На півдні міста дослідження проводилось у парку мікрорайону Інгулець, який знаходиться у заплаві річки Інгулець. У центральній частині закладені розрізи в парку «ім.

Газети Правди», який розташований в заплаві річки Саксагань та парку «ім. Б.Хмельницького» на вододілі. У північній частині міста досліджені вододільний парк «ім. Комсомолу України» та заплавний «Веселі Терни». Місто характеризується різним рівнем забруднення, тому порівнювались парки у відносно “чистій” частині – заплавний парк «ім. 50 річчя Радянської України», та “забрудненій” – вододільні парки дендропарк «Долгінцево» та парк «Залізничників».

Рекреаційні ділянки оздоровчого призначення розташовуються на півдні міста – стадіон ЗОШ № 102, півночі – стадіон ЗОШ № 116, в районі з низьким рівнем забруднення – стадіон ЗОШ № 33, та районі з високим рівнем забруднення – стадіон ЗОШ № 88.

Відомо, що інтегральним показником генезису ґрунтового тіла є морфологічна диференціація профілю.

Макроморфологічний опис розрізів виконано згідно рекомендацій наведених у літературі [2, 3, 9] з урахуванням зауважень О.В. Медведєвої (О.В. Мірзак) індексація горизонтів наведена за І.І. Назаренко [6–8]. Визначення вмісту органічної речовини виконане методом «мокрого спалювання» зі спектрофотометричним закінченням [10]. Запаси гумусу розраховані з урахуванням його вмісту, щільності ґрунту та його кам’янистості. Дані параметри є показником реалізації потенціалу ґрунтоутворення в умовах відповідних субстратів.

Вміст катіонів і аніонів у водній витяжці ґрунту, рівень та тип засолення було встановлено за стандартними методиками [1].

–  –  –

ВИСНОВКИ

1. Ґрунтовий покрив рекреаційних ділянок утворений переважно ристоземами з різним ступенем диференціації горизонтів і зокрема вираження горизонту urbic, який утворений на скальпованих зональних ґрунтах.

2. Найголовнішими чинниками диференціації рослинності є урбаністична трансформація ґрунтів, яка діагностується за потужністю горизонту urbic та галітове засолення ґрунтів.

Основним чинником засолення ґрунтів є техногенне привнесення солевмісних субстанцій (стічні води, засолені субстрати, будівельне сміття).

ЛІТЕРАТУРА

1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв / Аринушкина Е.В. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 388 с.

2. Ковда В.А. Основы учения о почвах / Ковда В.А. – М.:

Наука, 1973. – Т.1. – 447 с.

3. Ковда В.А. Основы учения о почвах / Ковда В.А. – М.:

Наука, 1973. – Т.2. – 447 с.

4. Кучеревський В.В. До проблеми збереження біологічного різноманіття на регіональному рівні / Кучеревський В.В. – Запоріжжя: Фітоіндикація та екологія, 1998. – С. 41.

5. Кучеревський В.В. Конспект флори Правобережного степового Придніпров’я / Кучеревський В.В. – Д.:

Проспект, 2004. – 292 с.

6. Медведєва О.В. Досвід класифікації міських ґрунтів степової зони України / Медведєва О.В. // Ґрунтознавство.

Т. 5, № 1–2. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 34–39.

7. Мірзак О.В. Досвід дослідження грунтів великих промислових центрів степової зони України (на прикладі м.

Дніпропетровська) / Мірзак О.В. // Ґрунтознавство, Т. 1, № 1-2. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 87–92.

8. Мірзак О.В. Екологічні особливості едафотопів урбанізованих територій стапової зони України (на прикладі міста Дніпропетровська) // Автореф. дисс… канд. біол. наук, спец. 06.00.16. – Екологія – Дніпропетровськ, 2002. – 19 с.

9. Назаренко І.І. Ґрунтознавство / Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. – 400 с.

10. Орлов Д.С. Практикум по биохимии гумуса / Орлов Д.С., Гришина Л.А., Ерошичева Н.Л. – М.: Изд-во МГУ, 1969. – 159 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


11. Сметана М.Г. Синтаксономія степової та рудеральної рослинності Криворіжжя / Сметана М.Г. – Кривий Ріг: “І.

В. І.,” 2002. – 132 с.

12. Сметана О.М. Закономірності просторового розподілу грунтів та рослинного покриву балкових систем басейну р.Інгулець, балка «Зелена» / Сметана О.М., Сметана М.Г., Красова О.О. // Інтродукція рослин. – № 1, 2009. – С. 80– 90.

13. Сметана О.М. Біогеноценотичний покрив ландшафтнотехногенних систем Кривбасу / Сметана О.М., Перерва В.В. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – 247 с.

MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL DIFFERENTIATION

OF THE REKREATIONAL COMPONENT GROUND COVER

OF KRIVYI RIG CITY URBOEKOSISTEM

Smetana O.M., Marchenko S.О.

The article describes parks and special recreation areas (stadiums) soil cover composition within Kryvyi Rig city. It is estimated that soil cover of the recreation component of Kryvyi Rig urboecosystem consists mainly of ristozems. The main cause of recreations areas soil solemnization is industrial contamination with salt substances.

УДК 574.4 (581.5:631.4) Сметана О.М., Марченко С.О. Морфологічна та хімічна диференціація ґрунтового покриву рекреаційного компоненту Криворізької урбоекосистеми // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. 16, № 2. – С. 119–137.

Описано склад ґрунтового покриву парків та рекреаційних ділянок спеціального призначення (стадіонів) м. Кривий Ріг.

З’ясовано, що ґрунтовий покрив рекреаційного компоненту Криворізької урбоекосистеми утворений переважно ристоземами.

Встановлено ступінь засолення ґрунтів, виявлено, що основними чинником засолення ґрунтів рекреаційних ділянок є техногенне привнесення солевмісних субстанцій.

Бібл. 13. Табл. 2. Рис.1.Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. ІІІ, 2013 compulsory subjects on the basis of the dialogue technology, which ensures expanding of the education space with regard to the polyethnicity of the region. Key words: polycultural education, polyethnic region, professional preparation, dialogue technology. Стаття надійшла до редакції 04.04.2013 р. Прийнято до друку 26.04.2013 р. Рецензент – д. п. н., проф. Гавриш Н. В. УДК [37:004]:070.421 О. В. Довженко РОЛЬ РЕДАКТОРІВ У РОЗВИТКУ...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (62)-2014 Yu. M. Skoryk The article considers the topicality of future higher school teacher’s professional burnout development. The main theoretical approach to the definition of the concept and structure of psycho-physiological burnout was described. The factor analysis of teachers' professional burnout was determined its stages and main presentation ware described. The structure of scientific and methodological support in the higher...»

«Стеценко Наталія кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ РУЧНОЇ ПРАЦІ В КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ Й. Г. ПЕСТАЛОЦЦІ У статті розкрито питання організації дитячої ручної праці та її впливу на процес навчання і виховання дитини в концепції елементарної освіти Й. Г. Песталоцці. Проаналізовано соціально-педагогічну спадщину педагога, яка являє собою сукупність ідей і досвіду його практичної діяльності, що суттєво...»

«УДК 37.015.3 В. М. ПОЛІЩУК (канд. псих. наук, доц.) Глухівський національний педагогічний університету ім. Олександра Довженка КРИЗА 23 РОКІВ ЯК ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ВІД ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ДО ВСТУПУ У ДОРОСЛІСТЬ (ЮНАКИ) Експериментально встановлена симптоматика переживань перехідного періоду між юнацьким віком та вступом у дорослість, який через зосередження у 22-23-річному віці передусім негативних симптомів умовно названий нами як ”криза 23 років“. На прикладі переживань юнаків аналізується її...»

«Педагогічні науки УДК 378.14 О.О. Петрикей ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Аналізуються підходи до соціально-педагогічної практики. Соціально-педагогічна практика розглядається як фактор формування професійного саморозвитку майбутніх соціальних педагогів. Виділяються складові даного виду роботи. Описуються умови, що сприяють його ефективності. Ключові слова: соціально-педагогічна практика, професійний саморозвиток, професійна...»

«Проблеми загальної та педагогічної психології, т. XІV, ч.6 Ключевые слова: креативность, саморазвитие, констатирующий и формирующий эксперимент. The title is devoted to research of creativity and self-development of younger schoolchildren in learning activity. There are the theoretical content, correlation for the concepts: self-development, creativity. The thesis contains theoretical grounding methodological basis and the results of empirical research of the given problem. The interconnection...»

«УДК: 159.936 + 159.922.736.3 © Ходыкина Ю.Ю., 2014 г. Ю.Ю. Ходыкина Национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, г. Харьков ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ МОТОРНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ Проанализированы показатели объема, точности и оперативности моторной кратковременной памяти дошкольников, первоклассников и пятиклассников. Осуществлен сравнительный анализ возможностей детей разного возраста запоминать и воспроизводить силовой, временной и...»

«УДК 159.922.73:316.621 Людмила Прокопів ФЕНОМЕН ГІПЕРАКТИВНОСТІ В ДОШКІЛЬНИКІВ: ОЗНАКИ ТА ПРИЧИНИ Стаття присвячена проблемі психологічного змісту гіперактивності як розладу поведінки в дітей дошкільного віку. На основі аналізу досліджень зарубіжних і вітчизняних фахівців різних галузей зроблено спробу узагальнити й конкретизувати сутність поняття «гіперактивність» і визначити етіологію розвитку синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ). Ключові слова: гіперактивність, мінімальні мозкові...»

«ВИХОВНА РОБОТА УДК 372.3 Юлія Бабачук Використання надбань етнопедагогіки у процесі організації спортивних ігор дітей шостого року життя З огляду на основні засади удосконалення національної системи освіти, визначені в Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст. [4], відзначимо, що в освітньому процесі, орієнтованому на майбутнє, народний виховний досвід має забезпечити ціннісно-світоглядні прагнення та духовні потреби етносу. Гармонійне поєднання народної педагогіки з педагогічною...»

«ст. Возрождение латинского языка как отдельной дисциплины в высшей школе после революции 1917 г. сопровождалось рядом проблем. Описываются подходы к созданию первых учебных курсов по данной дисциплине для студентов медицинских и ветеринарных факультетов, анализируются концепции учебников и пособий по латинскому языку для высших учебных заведений. Латинский язык, методика, подходы, учебные издания. Article is devoted to the formative period of teaching Latin in Ukrainian and Russian higher...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»