WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Реалізація розвивальної функції підручника в навчанні учнів початкової школи О. І. Сахно, науковий кореспондент, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: Sahno2 Зміни, що ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 373.3.091.64(075):37.026

Реалізація розвивальної функції підручника

в навчанні учнів початкової школи

О. І. Сахно, науковий кореспондент,

Інститут педагогіки НАПН України

e-mail: Sahno2@mail.ru

Зміни, що відбуваються в суспільстві,

Постановка проблеми.

висувають перед освітньою системою нові вимоги щодо мети освіти, її

структури, змісту тощо. За останні 20 років система загальної середньої освіти

України зазнала кардинальних перетворень: змінено термін навчання за ступенями школи, розроблено Державні стандарти загальної середньої освіти, оновлено зміст освіти і засоби навчання.

У нових Державних стандартах загальної початкової освіти відбулися суттєві зміни. Насамперед уточнено та оновлено мету і завдання предметів, які вивчаються в початковій ланці, уточнено та впорядковано термінологічне поле компетентнісного підходу, чіткіше виписані вимоги до результатів навчання, до засобів навчання і форм організації навчально-виховного процесу тощо.

Водночас із предметною підготовкою у процесі навчання учні мають опанувати ключові компетентності, які передбачають їхній особистісний, соціальний та інтелектуальний розвиток [7, 5]. Серед п’яти ключових компетентностей уміння вчитися набуває пріоритетного значення. Основою цієї компетентності в початкових класах є оволодіння молодшими школярами загальнонавчальними вміннями і навичками.

Успішність молодших школярів у навчальній діяльності значною мірою залежить від рівня розвитку дитини на кожному ступені навчання.

Свого часу К. Ушинський, а пізніше В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, Д. Ельконін відзначали, що навчання за свою сутністю є розвитком для дитини, а початкова школа має розвинути в молодшого школяра вміння мислити, спостерігати, аналізувати, виділяти головне, робити висновки тощо.

Процес розвитку молодших школярів здійснюється й через використання засобів навчання, серед яких провідне місце належить шкільному підручнику.

Наведемо визначення поняття Аналіз останніх досліджень.

«підручник», яке обґрунтовано у наукових джерелах.

«Підручник – книга, за якою вивчають навчальний предмет, посібник» – уважає відомий автор підручників для початкової школи М. Вашуленко [1, 780].

«Підручник шкільний – навчальна книга, яка передає предметний зміст освіти, розрахована на певні умови навчання; зміст і структура, дизайн сучасного підручника забезпечують у комплексі навчальну, виховну, розвивальну, мотиваційну функції; є цікавим для учнів, навчати вчитися» – зазначає О. Савченко у посібнику «Дидактика початкової школи» [8, 361].

Отже, підручник – це не лише навчальна книга в руках учня, а й дидактичний засіб у діяльності вчителя, за допомогою якого він особливим чином організовує навчальну діяльність учнів, залучає їх до різних видів діяльності, здійснює навчання предмету. Шкільна книга поєднує, систематизує та інтегрує відомості, отримані учнями з різних джерел (засобів масової інформації, Інтернету, довідників тощо).

У нашій країні ще в 2001 році Міністерство освіти і науки України розробило систему показників із 45 індикаторів для моніторингу якості підручників. На необхідність глибокого функціонального аналізу шкільних підручників, наукового підходу до їх побудови неодноразово вказували й зарубіжні дослідники. Так, німецький учений Г. Маендорф дійшов висновку, що, займаючись питаннями розробки підручника, треба починати з визначення його функцій.

Оригінальне трактування визначення функціонально-цільової спрямованості підручника дає Н. Тализіна. Вона розглядає його зміст з точки зору реалізації окремих груп функцій, серед яких найважливішими вважає чотири: 1) підручник як носій змісту навчання; 2) використання підручника для отримання відомостей про учнів; 3) мотиваційна; 4) розробка та ведення навчальних занять. Проте, ця класифікація функцій підручника є недостатньою.

Німецькі дослідники дали загальне обґрунтування поняття та характеристики функцій підручника, серед яких виокремили такі:

інформаційну, мотиваційну та стимулюючу, спрямовувальну, раціоналізаторську й інтерпретаційну.

Цікаве обґрунтування інтегрувальної і координувальної функцій запропонував С. Шаповаленко, розглядаючи розмаїття зв’язків підручника з іншими засобами навчання, з програмою, науковою, довідковою, методичною літературою для вчителів, різними друкованими посібниками для учнів.

Проаналізувавши широке коло матеріалу з проблем сучасного підручника, зазначаємо, що, порівняно з іншою навчальною літературою, підручник має певні особливості, що зумовлені широким спектром функцій:

інформаційною, розвивальною, формувальною, виховною, управлінською [5, 60–65]. Кожен сучасний підручник має одну-дві головні функції й кілька додаткових, залежно від особливостей предмета та навчального матеріалу, який пропонується для вивчення. Спільною ознакою для всіх підручників є їх розвивальна функція.

Сучасний підручник як дидактичний засіб навчання має відповідати віковим особливостям та інтелектуальним можливостям дитини. Розвивальна функція шкільної книги полягає в тому, що вона має пропонувати навчальні вправи та ситуації, які спонукають до логічного мислення, аналізу, міркування, пошукових форм діяльності, сприяти виробленню вміння вчитися самостійно, узагальнювати й інтегрувати знання тощо. Підручник має бути універсальним засобом навчання, який вільно інтегрується в загальний освітній процес, організований учителем.

Упровадження особистісно орієнтованого навчання вимагає відображення у змісті підручника завдань, що активізують розвиток пізнавальних можливостей учня, вміння проектувати й організовувати діяльність школяра в «зоні найближчого розвитку» (за Л. Виготським), здійснювати мотивацію до навчання, активізувати мислення тощо.

Методичний апарат підручника стає справжнім помічником як для вчителя, так і для учня. Структура підручника, текст і позатекстові елементи, символи, колір, ілюстрації дають чітке уявлення про те, чого навчати (зміст навчального предмета) і як навчати (система вправ, розташування навчального матеріалу) за цим підручником. Ознайомившись зі змістом підручника, учитель може одразу побачити «сценарій» майбутнього уроку, а учень – визначити, із чим він ознайомиться на уроці.

простежити реалізацію розвивальної функції

– Мета статті підручника в початковій школі.

Основна частина. Молодший шкільний вік дитини є найважливішим у її розвитку. У цей час, з погляду психології, відбувається перший віковий перехід – зміна статусу дошкільника на школяра, усвідомлення дитиною себе як самостійної особистості. Із переходом дитини до школи, висуваються нові вимоги, з’являються нові обов’язки, змінюється сам ритм життя. Якщо раніше дитина здобувала інформацію через розповіді дорослих, перегляд фільмів, то відтепер з’являється нове джерело – підручник. Як новий інформатор, він має бути цікавим для дитини, гарно ілюстрованими, зручним для роботи та містити різноманітні вправи й тексти, доступні для її розуміння. Водночас, залишається важливим дотримання певних вимог: підручник для початкової школи завжди повинен мати чітку структуру, кольорове та шрифтове виділення опорних слів, основних понять, висновків, схем, загалом забезпечувати розвиток дитини.

Розвивальна функція підручника в початкових класах реалізується шляхом:

• впливу змісту матеріалу на мотивацію молодших школярів до навчальної діяльності, розвиток інтересу до предмета;

• розвитку пізнавальних здібностей учнів, спонукання їх до творчої діяльності, логічного мислення;

• впливу навчального матеріалу на емоційну сферу особистості;

• формування в учнів практичних умінь і навичок.

Простежимо, як у підручниках для початкової школи враховано ці напрями роботи вчителя з учнями.

Із переходом дитини із дошкільного навчального закладу до школи змінюється її оточення, соціальний статус. На зміну грі приходить навчальна діяльність. У цей час необхідно активізувати інтерес і посилити мотивацію дитини до навчання як нового виду діяльності.

Зазначимо, що мотив це «…підстава, привід для якої-небудь дії, вчинку;

причина [2, 541]», а «мотивація – сукупність мотивів, доказів для обґрунтування чогось; мотивування [2, 541]». В інших джерелах знаходимо, що «мотивація – спонукання (стимул), що включають активність індивіда і визначають його спрямованість; у ролі мотивів можуть виступати потреби, інтереси, емоції, установки [8, 359]».


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наведені визначення мотиву та мотивації навчання чітко визначають вимоги до підручника початкової школи. Він має бути яскравим, цікавим для читання, мати завдання з логічним навантаженням ігрового характеру.

Персонажі підручника повинні бути близькі дітям. Усіх цих вимог автори дотримуються. Особлива увага приділяється цьому в підручниках для учнів 1 класу. Яскраві малюнки, сюжети яких доступні для розуміння шестирічним першокласникам, цікаві ігрові завдання, зустріч зі знайомими казковими героями, простота й доступність текстів – особливості підручників для 1 класу, які викликають інтерес до самого процесу навчання.

Уже з перших днів навчання підручник допомагає учителю так організувати навчальний процес, щоб діти виступали рівноправними активними учасниками уроку. З цією метою в підручниках розміщені дидактичні ігри типу: «Засели будинки» (Рівкінд Ф. Математика. 1 клас / Ф.

Рівкінд. – К. : Вид. дім «Освіта», 2012. – С. 37), «Доповни до 12» (Богданович М. Математика. 2 клас / М. Богданович. – К. : Освіта. –2002. – С. 37) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Гра «Засели будинок»

–  –  –

Завдання такого типу дають можливість дітям почуватися вільно та впевнено, вносять елементи гри, зацікавленості. Кожна дитина хоче здаватися дорослішою, ніж вона є насправді. Саме тому на сторінках підручників (буквар, читанка, природознавство, основи здоров’я) вміщені завдання, які можна використовувати як рольові ігри: «Знайди схему», «Знайди пару», «Добре – погано», «Якби я був…». Ці завдання дають можливість дітям відчути себе в ролі того, хто веде за собою, а отже, завдання виконує правильно і без помилок.

Активізувати учнів до роботи на уроці допомагають ситуації успіху, цікаві творчі завдання (складання казки за поданим початком, складання анаграми, римованих віршів на певну тему, розгадування ребусів, кросвордів, загадок читання слів з пропущеними літерами), самостійні роботи з проблемними та пошуковими елементами (які числа заховались, встав числа, творчі роботи над задачами, тестові завдання, словотворчі вправи) тощо. Усі вони спрямовані на зацікавлення молодших школярів процесом навчання, розширення здобутих знань, їх використання на практиці й пошук нової інформації.

Наступним напрямом розвивальної функції підручника є розвиток пізнавальних здібностей учнів, спонукання їх до творчої діяльності, логічного мислення. У навчальних програмах, пояснювальних записках до них подаються рекомендації для вчителя щодо роботи над розвитком логічного мислення дитини, активізації її пізнавальної діяльності.

Під пізнавальною діяльністю ми розуміємо діяльність молодших школярів, що спрямована на пізнання сутнісних властивостей предметів, явищ через пошук і здобуття нових знань, використання їх при розв’язанні навчальних завдань.

Н. Тализіна визначає такі види пізнавальної діяльності: а) початкові логічні прийоми мислення; б) загальнонавчальні уміння; в) специфічні прийоми пізнавальної діяльності та їх взаємозв’язок із загальнонавчальними;

г) уміння вчитися [9, 20–58].

Під час зарахування до школи кожна дитина проходить співбесіду з психологом на визначення рівня розвитку. Аналіз результатів показав, що тільки невелика кількість шестирічок володіє прийомами, які необхідні для навчання в школі (порівняння, аналіз, узагальнення тощо). Завдання учителя початкової школи полягає в тому, щоб розвиток логічного мислення дітей був ключовим у навчально-виховному процесі.

Сучасний підручник допомагає вчителеві системно проводити цю роботу з учнями як під його керівництвом, так і під час виконання самостійних завдань.

Наведемо декілька прикладів завдань з математики та української мови, для розв’язання яких учням треба зосередити увагу й активізувати логічне мислення.

У підручнику «Математика» для 1 класу (с. 8) Ф. Рівкінд при ознайомленні з поняттям «множина» використовує завдання на визначення зайвого предмета (вправа 1), розподіл предметів на групи (вправа 2), які розвивають уміння дітей аналізувати, знаходити спільні й відмінні ознаки, узагальнювати. У наступних класах завдання ускладнюються. Так, у 2 класі М.

Богданович уводить більш складні завдання. Наприклад, такі як вправа 45 на с. 10 підручника «Математика» для 2 класу, де необхідно не тільки скласти задачі за малюнками, але й порівняти їх.

Вправи на розвиток уміння дітей визначати поняття через найближчий рід і видову відмінність містяться у підручнику М. Вашуленко «Рідна мова» (3 клас). Наприклад, вправа 5 на с.

5 пропонує учням доповнити речення, визначаючи родове поняття для груп слів:

Ведмідь, рись, бобер – це звірі, а сорока і грак – ….

Окунь, щука, лящ – це риби, а муха, оса, джміль – ….

Третьокласникам необхідно пригадати матеріал з теми «Тварини» з курсу природознавства, проаналізувати подані слова й визначити родову приналежність. Тобто, здійснити аналіз, виділити спільні ознаки та зробити висновок. Подібні завдання є у кожному підручнику для початкової школи.

Вони допомагають учителеві систематично працювати над розвитком логічного мислення, загальнонавчальних умінь (уміння висловлюватися, працювати з інформацією), використовувати різні прийоми пізнавальної діяльності.

Зміст навчального матеріалу впливає на емоційну сферу дитини, сприяє її особистісному розвиткові. Підручники з читання через зміст текстів виховують в учнів почуття гордості за свою країну, знайомлять з історією народів, що населяють Україну, розширюють уявлення дітей про оточуючий світ, а завдання до текстів сприяють розвитку мовлення, через аналіз текстів учать висловлювати власну думку, сприяють кращому засвоєнню природознавства через створення художніх образів природи, описів тощо.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївський національний аграрний університет Бібліотека Оформлення текстового документа до видання Рекомендації третє видання, перероблене і доповнене Миколаїв УДК 002.2 ББК 76.17 Р36 Укладачі: О. Г. Пустова, директор бібліотеки О. О. Цокало, заст. директора бібліотеки Д. В. Ткаченко, завідувач відділом бібліотеки Відповідальний за випуск: Д. В. Бабенко, перший проректор Редактори: О. Г. Пустова, директор бібліотеки О. М. Кушнарьова,...»

«Управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету КУ «Рівненський міський методичний кабінет» „Школа-ліцей” м. Рівне Навчально-методичний посібник Марущак Л.І. Вивчення творчості лауреатів Нобелівської премії на уроках світової літератури. У посібнику висвітлено життєвий і творчий шляхи лауреатів Нобелівської премії, зібрано практичні напрацювання, які можуть бути використані при підготовці як до уроків, так і в позакласній діяльності зі світової літератури в школі. Рецензент:...»

«Міністерства освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Відділення змісту професійно-технічної освіти ЕКСПЕРИМЕНТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Звіти діяльності Київ 2009 Експерименти всеукраїнського рівня професійно-технічної освіти Звіти діяльності. Упорядник М.П. Сидоренко К: ІІТіЗО МОН України, 2009, 89 с. У збірнику розміщені аналітичні, науково-методичні, узагальнюючі матеріали, які увійшли у звіти діяльності професійно-технічних...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. І. Клочко, З. В. Бондаренко ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 004:517.9+378.147 ББК 32.973:22.161.6+74.58 К50 Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 10 від 27.05.2010 р.) Рецензенти: В. М. Михалевич, доктор технічних...»

«Ольга Хорошковська, Наталія Палій для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою Усний ку рс 1 клас Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Львів Видавництво «Світ» УДК 811.161.2(075.2) ББК 81.411.1я7 Х82 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 07.02.2012 р. № 118) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Експертизу здійснював Інститут педагогіки НАПН України Умовні...»

«Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року з української мови і літератури Основна сесія № 1 Відповідність завдання програмі ЗНО, Номер і зміст завдання підручникам і посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7 до нього. (1) Навколо аеродрому лежали пшеничні поля, розбавлен.і яскраво-ядучими квітами, над якими тягуче нависали оси. (2) Зранку сонце прогрівало асфальт і сушило траву, що пробивалася крізь бетон.і плити. (3) Біля злітної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Львівський національний університет імені Івана Франка кафедра кримінального права і кримінології «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Лозинський М.В. «_» _ 2012 року ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ «КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ» галузь знань 0304 «Право» спеціальність 7.03040101 «Правознавство» юридичний...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Про робітничі професії Верстатник широкого профілю Виробник м’ясних напівфабрикатів Вишивальниця Візажист Водій автотранспортних засобів В”язальниця трикотажних виробів та полотна Матеріали Всеукраїнського огляду-конкурсу „Робітнича професія – 2009” Київ 2009 УДК ББК Про робітничі професії: Верстатник широкого профілю. Виробник м’ясних напівфабрикатів. Вишивальниця. Візажист. Водій автотранспортних засобів....»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Про робітничі професії Агент з організації туризму Бармен Бригадир з поточного утримання і ремонту колії Брошурувальник Матеріали Всеукраїнського огляду-конкурсу „Робітнича професія – 2009” Київ 2009 УДК ББК Про робітничі професії: Агент з організації туризму. Бармен. Бригадир з поточного утримання і ремонту колії. Брошурувальник. Матеріали Всеукраїнського огляду-конкурсу „Робітнича професія – 2009” / Упорядник...»

«УДК 378.147.228:004 © Ящун Т.В., Бурда Н.М.НАВЧАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН Постановка проблеми. Будь-яке суспільство бажає мати власних кваліфікованих фахівців у всіх галузях господарської й інтелектуальної діяльності. Професійні навички, вміння, знання кожного члена суспільства у вибраній їм сфері діяльності ось запорука успішного розвитку і процвітання суспільства в цілому. Особливі вимоги до професіоналізму пред’являються до такої верстви суспільства, як викладачі,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»