WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«В статті розглянуті питання застосування ділових ігор при проведенні занять з дисципліни «Техніка аеропортів для технічного обслуговування повітряних суден». Ключові слова: метод ...»

УДК 639.58

Соболєв В. В.

ДІЛОВА ГРА - ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету

Слов’янський коледж НАУ

В статті розглянуті питання застосування ділових ігор при проведенні

занять з дисципліни «Техніка аеропортів для технічного обслуговування

повітряних суден».

Ключові слова: метод навчання, ділова гра, мотивація гри, проблемна

ситуація.

Питання вибору методів проведення навчальних занять - щоденне, практичне. Науково-педагогічному працівнику необхідно виявити максимум самостійності, тому що жодних програмних вказівок з цього питання давати "зверху" недоцільно. Занадто різноманітними є конкретні ситуації навчання.

Традиційно метод навчання визначають як спосіб взаємозалежної і взаємозумовленої діяльності педагога і студентів, спрямованої на реалізацію цілей навчання, або як систему цілеспрямованих дій педагога, які організують пізнавальну й практичну діяльність студентів і забезпечують розв'язання завдань навчання.

Дослідники нараховують до 50 різних методів навчання: розповідь, бесіда, робота над джерелами, демонстрація, вправи, самостійна робота, навчальна гра, диспут та ін. Але кожен метод у конкретних обставинах реалізується у своєрідних поєднаннях декількох прийомів.

Серед найрізноманітніших форм організації занять найбільше зацікавлення у студентів викликають ігри, ігрові ситуації, оскільки саме вони наближають навчальний процес до реального життя, сприяють формуванню практичних умінь і навичок, забезпечують практичну спрямованість навчання.

Актуальність обраної нами теми ми бачимо в тому, що, по-перше, ділова гра виступає як форма, в якій найбільш успішно можуть освоюватися зміст нової діяльності, по-друге, це емоційна опора особистості, по-третє, як елемент творчого самовираження, прояву самостійності і активності в середовищі однолітків. Все це в сукупності дає поштовх у самоствердженні і самореалізації підростаючої людини.

Гра сприяє формуванню позитивної мотивації учіння, тобто бажання займатися, потреби в цьому, інтересу. Гра дає змогу бачити успіхи, не помічати невдачі. І навпаки, успіх веде до перемоги, перемога до мотивації, мотивація до бажання перемагати і до нових успіхів.

Ділова гра - це моделювання реальної діяльності у спеціально створеній проблемній ситуації. Вона є засобом і методом підготовки та адаптації до трудової діяльності та соціальних контактів, методом активного навчання, який сприяє досягненню конкретних завдань, структурування системи ділових стосунків учасників. її конструктивними елементами є проектування реальності, конфліктність ситуації, активність учасників, відповідний психологічний клімат, міжособистісне та міжгрупове спілкування, розв'язання сформульованих на початку гри проблем.

Застосування ділових ігор під час навчання дає змогу максимально наблизити навчальний процес до практичної діяльності, врахувати реалії сьогодення, приймати рішення в умовах конфліктних ситуацій, відстоювати свої пропозиції, розвивати в учасників гри колективізм та відчуття команди, отримати результати за досить обмежений час. У спеціально створених умовах студент "проробляє" найрізноманітніші життєві ситуації, які дають йому змогу сформувати світогляд, відстояти свою позицію.

При викладанні дисципліни «Техніка аеропортів для технічного обслуговування повітряних суден» ділові ігри використовуються з метою закріплення знань, які студент здобуває у процесі лекційних і семінарських занять, самостійної роботи.

Такі ділові ігри мають заздалегідь розроблений сценарій, орієнтовані на вирішення типових проблемних ситуацій, мають на меті навчити учасників гри оптимально розв'язувати ці проблеми.

Характерними ознаками ділових ігор з дисципліни є: отримання результатів, спрямованих на розв'язання проблем за короткий проміжок часу;

зацікавленість учасників гри, а отже, й підвищена, порівняно з традиційними методами, ефективність навчання; викладач безпосередньо перевіряє знання студентів, їхню підготовку, уміння розв'язувати проблеми.

Ділова гра складається з таких етапів: ознайомлення учасників гри з метою, завданнями та умовами гри; інструктаж щодо правил проведення гри;

утворення учасниками гри робочих груп; аналіз, оцінка та висновки результатів гри.

На першому етапі - підготовчому - обґрунтовується вибір гри, визначаються ігрові цілі та завдання, формується проблемна ситуація, розробляється сценарій гри, готується інформаційний і методичний матеріал.

На другому етапі розглядають правила проведення гри та функції гравців.

Далі всі учасники довільно діляться на кілька рівних груп, які будуть працювати по заявленій проблемі. Кожна висуває кандидата, що буде відстоювати рішення проблеми. Одночасно з лідером вибирається опонент, його завдання - дати оцінку відповіді суміжної групи.

Третій етап залежить від змісту та форми конкретної гри і полягає в обговорені учасниками гри поставлених проблем, прийнятті узагальнених рішень, їхньому аналізові.

Як правило, поставлені проблеми полягають в тому, щоб не допустити затримки вильоту повітряних суден та що для цього повинен зробити водій спецмашини, механік, інженер по спеціальному обладнанню та інші відповідальні особи служби спеціального транспорту аеропорту.

Під час розв'язання проблемного питання передбачено пошук різних варіантів відповіді.

Проблемними завданнями можуть бути запитання, навчальні задачі, практичні ситуації. Ту саму проблемну ситуацію можуть зумовити різні типи завдань. Саме по собі проблемне завдання не є проблемною ситуацією. Воно може зумовити проблемну ситуацію тільки за певних умов.

Такий підхід зумовлений, по-перше, сучасною орієнтацією освіти на виховання творчої особистості; по-друге, проблемним характером сучасного наукового знання (нагадаємо, будь-яке наукове відкриття відповідає на одне або кілька запитань і ставить десятки нових); по-третє, проблемним характером людської практики, що особливо гостро виявляється в переломні, кризові моменти розвитку; по-четверте, закономірностями розвитку особистості, людської психіки, зокрема мислення й інтелекту, які формуються саме в проблемних ситуаціях.

По завершенню самостійної роботи кожна група захищає свій проект рішення поставленої задачі.

До доповідей пред'являються наступні вимоги:

1. дати короткий аналіз поставленої проблеми.

2. обґрунтувати вироблені пропозиції.

3. довести практичну значимість пропозицій і можливість їхньої реалізації.

В кінці заняття викладач підбиває підсумок проведення гри. Потрібно було знайти рішення проблемної ситуації. Викладач наводить приклад правильного рішення та відзначає роботу опонентів.

Отже, ділова гра належить до активних методів навчання, які забезпечують активну творчу діяльність студента, створюють умови для підвищеної мотивації та емоційності, розвивають критичне мислення.

Література.

1. Айламазьян А.М. Актуальні методи виховання і навчання: ділова гра.М.: Владос-прес, 2000.

2. Платов В.Я. Ділові ігри: розробка, організація та проведення:

Підручник.-М.: Профиздат, 1991. - 156 с.

3. Лихачов Б. Педагогіка. - М., 2000.

4. Абрамова Г.С., Степанович В.А. Ділові ігри: теорія і організація. катеринбург: Ділова книга, 1999. 
Похожие работы:

«УДК 378.147 О. Межерицька, м. Харків ВПРОВАДЖЕННЯ ІМІДЖОЛОГІЇ ЯК КОМПОНЕНТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Анотація. Стаття присвячена проблемі впровадження іміджології як компонента навчального процесу у вищих навчальних закладах. Розкрито поняття і сутність іміджу, іміджології, педагогічної іміджології. Розглянуто ціннісні й технологічні функції іміджу, подана їх коротка характеристика. Визначено компоненти менеджерської майстерності, якості професійної компетентності керівника...»

«УДК 37.018.43:004 С.М. Мигович ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ У статті розглянуті основні поняття, моделі і характерні особливості дистанційного навчання. Проводиться обґрунтування актуальності використання дистанційних технологій у навчанні. Основний акцент зроблений на особливостях організації навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій. Дистанційне навчання, особливості дистанційного навчання, змішані дистанційні освітні технології,...»

«ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ ВИКЛАДАЧУ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА УЧНІВ КИЇВ 2007 УДК 37.035.7:355.233.2 ББК 74. 200.58 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту професійно-технічної освіти АПН України ( протокол № 2 від 19.02. 2007) Рецензенти: Завідувач лабораторії Інституту професійно-технічної освіти АПН України доктор педагогічних наук, професор Тверезовська Н.Т. Директор...»

«_Педагогічні науки_ Педагогика, 1985. – Т. 1. – 328 с.3. Ковалев А. Г. Психология личности. / Ковалев А. Г. – М.: Политиздат, 1970. – 264 с.4. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейськи абриси. / Лавриченко Н. М. – К.: ВІРА ІН САЙТ, 2000. – 444 с.5. Міщик Л. І. Професійна підготовка соціального педагога. / Міщик Л. І. – Запоріжжя, 1996. – 107 с.6. Професійна підготовка студентів педагогічних інститутів до виховної діяльності: [36. наук, статей / За заг. ред. А. Й. Капської]. – К.:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Львівський національний університет імені Івана Франка кафедра кримінального права і кримінології «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Лозинський М.В. «_» _ 2012 року ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ «КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ» галузь знань 0304 «Право» спеціальність 7.03040101 «Правознавство» юридичний...»

«С.И. Харахады Украина тасиль ве илим, генчлик ве спорт Назирлиги тарафындан тевсие этильди 5-инджи, гъайрыдан ишленильген нешир Симферополь ББК81.2я71(Крмтат) ХЗатверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ №118 від 07.02.2012 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Т ак ъризчиле р : — педагогика илимлери намзети, доцент РАОЮ «КъМПУ» педагогика кафедрасынынъ мудири Алимова Л.У.; — педагогика илимлери намзети, РАОЮ «КъМПУ» къырымтатар ве турк...»

«Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року з української мови і літератури Основна сесія № 1 Відповідність завдання програмі ЗНО, Номер і зміст завдання підручникам і посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7 до нього. (1) Навколо аеродрому лежали пшеничні поля, розбавлен.і яскраво-ядучими квітами, над якими тягуче нависали оси. (2) Зранку сонце прогрівало асфальт і сушило траву, що пробивалася крізь бетон.і плити. (3) Біля злітної...»

«УДК 37.013.77 : 371.133 Н. Сергієнко, заступник директора з НВР, м. Вовчанськ, Харківська обл. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація. У статті розглядаються наукові підходи до визначення організаційнометодичних умов розвитку професійної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу, подано модель розвитку професійної компетентності вчителя, модель організаційно-методичних умов розвитку професійної...»

«Збірник наукових праць. Частина 3, 2013 УДК 811.111+811.161.281’253 Леонід Черноватий, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови, Харківського національного ім. В. Н. Каразіна Євген Червінко, аспірант кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного ім. В. Н. Каразіна СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ З ОПОРОЮ НА СИСТЕМУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СКОРОПИСУ У статті розглянуто основи для розробки та наведено...»

«Книга друкується за згодою п. Святослави Мирославівни Яницької (17.04.1923р. +12.04.2006р.) — дочки автора. До цього перевидання доклали зусиль родичі автора Лемцьо Андрій Володимирович та Маркіян Онуфренко. Мирослав Капій педагог, письменник, перекладач, народо­ знавець. Народився 5 травня 1888 р. в с. Коцюбинцях Гусятинського району на Тернопільщині. Закін-чив Львівський університет, учи-телював. Учасник Першої світової війни та національно-визвольних змагань 1918-1920 років. З 1945 року...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»