WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«Н.М Демченко, В.А. Зотова, упорядкування, 2013 © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013 Світлана Миколаївна Мартиненко, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманіт ...»

-- [ Страница 3 ] --

23. Рекомендації з педагогічної практики для студентів філологічного факультету : навч.-метод. посіб. / укл. З.Ф. Сіверс, С.О. Караман, С.М. Мартиненко та ін. — 2-ге вид., стер. — К. : [КПМУ ім. Б.Д. Грінченка], 2007. — 48 с.

24. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика : [моногр.]. — К. : [КМПУ ім. Б.Д. Грінченка], 2008. — 434 с.

25. Досліджуючи гуманітарне право : підручник для серед. загальноосв. навч.

закл. / за ред. Л.Г. Шинкаренко, Р.І. Євтушенко. — 2-ге вид. — К. : ОсноваПринт, 2008. — 152 с. [заг. керівництво].

26. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи : навч.-метод.

посіб. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. — 264 с.

27. Підготовка фахівців початкової освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу : зб. навч. програм / С.М. Мартиненко, О.В. Матвієнко, В.О. Науменко [та ін.] ; заг. ред. С.М. Мартиненко, О.В. Леонтьєвої. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2012. — 372 с.

3.3. Статті з наукових збірників та періодичних видань

28. Використання педагогічних ідей Івана Огієнка в школах нового типу України // Велетень науки: зб. наук. пр.: матеріали науково-педагогічних читань, присвячених вивченню спадщини І. Огієнка. — К. : Четверта хвиля, 1996. — С. 74—76.

29. Спеціалізовані навчальні заклади в державній системі освіти України // Грінченківські читання — 96. — С. 49—50.

30. Школи нового типу в системі державної освіти України // Порадник методиста: зб. наук. пр. — К. : [КМІУВ], 1996. — С. 40—45.

31. Вікова соціалізація дітей та учнів // Лекції з педагогіки. — К. : [КМІУВ], 1997. — С. 157—184.

32. Основні методи, прийоми і форми навчання в середніх закладах освіти для розвитку творчої обдарованості // Порадник методиста: зб. наук. пр. — К. :

[КМІУВ], 1997. — С. 54—57.

33. Від творчого вчителя — до творчого учня // Поради юному науковцю: зб.

наук. пр. — К. : [КМІУВ], 1998. — С. 3—8.

34. Образ освітнього закладу на порозі ХХІ століття: здобутки, завдання, перспектива // Крок у майбутнє: зб. наук. пр. — К. : НТУУ «КПІ», 1998. — С. 10—14.

35. Особистісно орієнтований підхід до навчання в руслі нової філософії освіти // Педагогіка толерантності. — К., 1999. — № 3. — С. 73—76.

36. Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті національної освіти // Проблеми шкільної педагогіки і психології навчання і виховання: зб. наук.

пр. — Чернігів, 1999. — C. 103—106.

37. Підготовча робота педагогічного колективу до впровадження нових технологій навчання і виховання (управлінський аспект) // Порадник методиста. — К. : [КМІУВ ім. Б.Д. Грінченка], 1999. — С. 12—16.

38. Формування творчої особистості учня на засадах педагогіки толерантності // Педагогіка толерантності. — К., 1999. — № 2. — С. 44—49.

39. Особливості формування творчої особистості учня в закладах освіти для розвитку здібних дітей // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у ІІІ тисячолітті: зб. наук. пр. — Рівне : Тезіс, 2000. — С. 139—145.

40. Психолого-педагогічна культура вчителя і розвиток творчої обдарованості //

Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту: Серія: Педагогіка. Соціальна робота. — № 4:

Поличка Карпатського краю. — 2001. — № 10 (128). — С. 45—48.

41. Сучасна модель загальноосвітнього навчального закладу в умовах особистісно орієнтованої освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб.

наук. пр. Вип. 18 / за заг. ред. М.Б. Євтуха ; укл. О.В. Михайличенко. — К. :

Вид. центр КНЛУ, 2001. — С. 152—154. [Тетяна Пушкарьова].

42. Вплив трудової діяльності на формування особистості // Трудове навчання:

наук.-метод. вісник.— К. : НСНН, 2002. — № 1. — С. 132—134.

43. Психолого-педагогічна культура вчителя // Директор школи. — 2002. — № 1. — С. 77—81.

44. Шляхи удосконалення навчального процесу на факультетах післядипломної освіти // Крок до демократичної освіти. — 2002. — № 3. — С. 15—19.

45. Креативно-ціннісний підхід до формування професійної компетентності вчителя // Пріоритети сучасної української освіти і виховання в контексті завдань педагогічної науки: матеріали пед. читань на пошану чл.-кор. АПН України, доктора пед. наук, проф. Прикарпат. ун-ту ім. Василя Стефаника Богдана Михайловича Ступарика. — Івано-Франківськ, 2003. — С. 12—15.

46. Педагогічні умови організації навчального процесу на факультетах післядипломної освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб.

наук. пр. / за заг. ред. акад. АПН України М.Б. Євтуха ; укл. О.В. Михайленко. — К. : Вид. центр КНЛУ, НМАУ, 2003. — Вип. 24. — Ч. 2. — С. 38—41.

47. Індивідуально визначений підхід у формуванні національної самосвідомості майбутніх учителів // Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ ст.: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. пр.

НДІ українознавства. — К. : Міленіум, 2004. — Т. ІІ. — С. 146—150.

48. Формування готовності студентів педагогічного університету до особистісно орієнтованої взаємодії // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. / редкол.: І.Д. Бех, Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік та ін.— К. : [КМПУ ім. Б.Д. Грінченка], 2004. — № 2. — С. 180—186.

49. Диференціація змісту освіти в сучасній основній школі // Рідна шк. — 2004. — № 10. — С. 10—13.

50. Методологічні засади оновлення навчального процесу в педагогічному університеті: від діяльності до особистості // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. — К. : [КМПУ ім. Б.Д. Грінченка], 2005. — № 3. — С. 171—179.

51. Нові акценти змісту навчання на етапі допрофільної підготовки /// Рідна шк. — 2005. — № 1. — С. 6—8.

52. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності // Нова пед. думка: наук.-метод. журнал. — 2005. — № 4. — С. 61—63.

53. Відбір змісту освіти на етапі допрофільної підготовки учнів // Освіта і управління. — 2005. — № 1. — С. 88—95.

54. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності // Ідеї опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: зб. наук. пр. — Івано-Франківськ, 2005. — С. 308—313.

55. Діагностичне спостереження у професійній діяльності вчителя початкової школи // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. пр. / за заг. ред. М.Б. Євтуха ; укл. О.В. Михайличенко. — Вип. 31. — К. : Вид.

центр КНЛУ, 2006. — С. 111—114.

56. Методи навчання та їх класифікація / Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2006. — № 1-2. — С. 3—13. [співавт.: Людмила Хоружа].

57. Особливості підготовки вчителя початкових класів до проведення комплексної діагностики // Наук. вісн. кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. — К. : Вид.

центр КНЛУ, 2006. — Вип. 13. — С. 204—209.

58. Пріоритети виховної роботи в сучасній школі // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2006. — № 1-2. — С. 62—65.

59. Специфіка діагностичної діяльності вчителя початкової школи // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. / редкол.: І.Д. Бех, Е.В. Бєлкіна, З.Ф. Сіверс та ін. — К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. — № 5. — С. 92—98.

60. Шляхи модернізації навчального процесу в педагогічному університеті // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія XVII: Теорія і практика навчання та виховання: зб. наук. праць. — К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. — Вип. 3. — С. 11—16.

61. Як формувати творчу особистість учня // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2006. — № 23—24. — С. 22—24.

62. Актуалізація проблеми формування діагностичних умінь учителя в навчально-виховному середовищі // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. — Умань :

РВЦ «Софія», 2007. — Вип. 22. — С. 45—52.

63. Діагностика як функція професійної діяльності вчителя початкової школи //

Гуманіт. вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди»:

наук.-теор. зб. — Переяслав-Хмельницький, 2007. — С. 213—217.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


64. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи // Поч. шк. — 2007. — № 7. — С. 27—29.

65. Концептуальні засади організації навчання майбутніх учителів початкових класів діагностичної діяльності // Педагогічна освіта: теорія і практика.

Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. — К. : [КМПУ ім. Б.Д. Грінченка], 2007. — № 7. — С. 137—143.

66. Особливості формування у майбутніх учителів початкових класів мотиваційно-ціннісного ставлення до діагностичної діяльності // Пед. освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць. — К. : [КМПУ ім. Б.Д. Грінченка], 2007. — № 8. — С. 32—38.

67. Психолого-педагогічні особливості спілкування старшокласників у соціокультурному середовищі // Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ (філологія, педагогіка, психологія): наук. вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ — LINGUAPAX — VIII. — Вип. 15. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. — С. 190—196. [співавтр.: Раїса Шулигіна].

68. Фасилитация как механизм педагогического взаимодействия // EECERA Исследование идей Выготского: пересекая границы: материалы 17-й ежегодной конф. — Прага, Чешская Республика, 29 августа — 1 сентября 2007 г. — С. 217—218.

69. Формування у майбутніх учителів мотиваційно-ціннісного ставлення до діагностичної діяльності у процесі вивчення педагогіки // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. пр. / за заг. ред. акад.

АПН України М.Б. Євтуха ; укл. О.В. Михайличенко. — Суми : ВАТ «Сумська обласна друкарня», вид-во «Козацький вал», 2007. — Вип. 34 — С. 82—86.

70. Використання діагностичних методик у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів // Наукові записки. Серія: Психологія і педагогіка. — Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2008. — Вип. 11. — С. 124—135.

71. Зміст, форми і методи педагогічної діагностики вчителя початкових класів // Поч. шк. — 2008. — № 3. — С. 50—53.

72. Діагностичні методики вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи // Поч. шк. — 2008. — № 4. — С. 52—55.

73. Діагностичні методики вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів третього класу // Поч. шк. — 2008. — № 5. — С. 45—48.

74. Діагностичні методики вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів четвертого класу // Поч. шк. — 2008. — № 6. — С. 37—40.

75. Орієнтовні методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі // Поч. шк. — 2008. — № 2. — С. 39—41.

76. Особливості педагогічного діагностування фізичної готовності дитини до навчання в школі // Наук. записки. Серія: Психолого-педагогічні науки [Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя] / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. — Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008. — № 2. — С. 46—48.

77. Особливості функціональної діагностики фізичної готовності дитини до навчання в школі // Педагогічні освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / редкол.: Огнев’юк В.О, Бех І.Д., Хоружа Л.Л. та ін. — К. : [КМПУ ім. Б.Д. Грінченка], 2008. — № 10 (Ч. 2). — С. 56—59.

78. Підготовка вчителя початкових класів до діагностичної діяльності: реалії та перспективи // Поч. шк. — 2008. — № 7. — С. 27—30.

79. Аналіз труднощів у діагностичній діяльності вчителів початкових класів // Поч. шк. — 2009. — № 6. —С. 57—61.

80. Визначення типу темпераменту у дітей молодшого шкільного віку початкової школи // Поч. шк. — 2009. — № 5. — С. 55—58.

81. Використання дитячих оповідань Б.Д. Грінченка у формуванні особистості учня початкових класів // «Мрії, вистраждані життям…» до 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка : кол. моногр. : у 2 ч. : Ч. 1 / В.О. Огнев’юк, Н.М. Гупан, Н.П. Дічек [та ін.]. — К. : [КМПУ ім. Б.Д. Грінченка], 2009. — С. 174—179.

82. Використання педагогічних задач у процесі підготовки вчителя початкових класів до діяльності // Педагогічна освіта: теорія практика. Педагогіка.

Психологія: зб. наук. пр. / редкол.: Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л.

[та ін.]. — К. : [КМПУ ім. Б.Д. Грінченка], 2009. — № 2 (2). — С. 41—47.

83. Когнітивні та аксіологічні засади підготовки вчителя до діагностичної діяльності // Педагогіка і психологія. — Вип. 452. — Чернівці : ЧНУ, 2009. — С. 86—94.

84. Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, наукової та соціально-гуманітарної діяльності // Вища шк.: науково-практичне видання. — 2009. — № 11. — С. 32—39.

85. Педагогічна адаптація першокласників до навчання в школі: поради для батьків // Поч. шк. — 2009. — № 10. — С. 59—61.

86. Психолого-педагогічні особливості формування вчителя початкових класів як суб’єкта діагностичної діяльності // Наукові записки Вінницького держ.

пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук.

пр. / редкол.: М.І. Сметанський та ін. — Вип. 28 — Вінниця : ТОВ «Планер», 2009. — С. 359—365.

87. Удосконалення операційно-змістових основ педагогічної діагностики у процесі викладання педагогічних дисциплін // Науковий вісник ЮНЕСКО КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. — Вип. ХІХ. — С. 115—120.

88. Діагностична діяльність учителя початкової школи як шлях до розуміння учня // Вісник психології і педагогіки: зб. наук. пр. [Електронний ресурс] /

Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. — Вип. 4. — К., 2010. — Режим доступу до збірника :

http://www.psyh.kiev.ua

89. Когнітивний компонент як складова моделі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності // Вища шк.: наук.-практ.

вид. — К., 2010. — № 7-8. — С. 44—50. [співавт.: Н.С. Чернігівська].

90. Особливості підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності // Практична психологія та соціальна робота. — К., 2010. — № 11. — С. 57—68.

91. Особливості співпраці вчителя початкових класів з родинами учнів // Поч.

шк. — 2010. — № 3. — С. 59—61.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«навчальний посiбник для студентiв заочного вiддiлення Кривий Рiг КПI ДВНЗ КНУ • 2011 УДК 16(075.8) ББК 87.4я73 К59 К59 Козаченко Надiя. Логiка: навч. посiб. для студентiв заочного вiддiлення. Криворiзький державний педагогiчний унiверситет, 2011.Рецензенти: д.фiлос.н., проф. Я.В. Шрамко, д.пед.н., проф. С.С. Семерiков. Посiбник для студентiв заочного вiддiлення представляє собою скорочену версiю одноiменного навчального посiбника Логiка. Представленi табличнi методи класичної логiки...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 6 (47) 2011 В статье раскрыты принципы реализации обучения дизайну на занятиях изобразительного искусства, определены структурные особенности их реализации. Выделены особенности методики преподавания дизайна на занятиях изобразительного искусства. Для эффективной реализации заданий дизайна определены организационно-педагогические условия. дизайн, образование, мышление, принципы, Ключевые слова: организационно-педагогические условия. In the...»

«Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог VIII обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості «Педагогічні здобутки освітян Рівненщини» Рівне – 2011 Рекомендовано науково-методичною радою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол № 2 від 24.05.11 р.).Відповідальний за випуск: Віднічук М. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 01135, м.Київ, пр.Перемоги, 10, тел.(044)216 2442, факс (044) 274 1049,vvv@minosvit.niiit.kiev.ua №1/9-296 від 27.08.2001 Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 09.07.01. №504/30 надсилаємо проект Системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів...»

«_Педагогічні науки_ зайчиком. Перед дитиною-зайчиком постає проблемне завдання: у кого, чи у що необхідно перетворитися, щоб бути сильнішим за зайця. Наприклад, у мисливця, і тоді вже проблема постає перед дитиною-вовком. Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, узагальнення вищевикладеного дає підстави стверджувати, що креативний розвиток дітей дошкільного віку забезпечується підготовленими до даної роботи педагогами, створеним відповідним середовищем, організацією...»

«УДК 373.3.091.64(075):37.026 Реалізація розвивальної функції підручника в навчанні учнів початкової школи О. І. Сахно, науковий кореспондент, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: Sahno2@mail.ru Зміни, що відбуваються в суспільстві, Постановка проблеми. висувають перед освітньою системою нові вимоги щодо мети освіти, її структури, змісту тощо. За останні 20 років система загальної середньої освіти України зазнала кардинальних перетворень: змінено термін навчання за ступенями школи,...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) 2010 УДК 371.13 ГРОМАДСЬКОКОРИСНАІ БЛАГОДІЙНА РОБОТА ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ (на прикладі УАГІ ВМУУ) О.О. Романовський, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовська Статтю присвячено досвіду діяльності Українсько-американського гуманітарного інституту ”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні”, проблемі морально-етичного виховання студентів у процесі їхньої громадськокорисної і благодійної...»

«Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника КАТАЛОГ “Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки” Випуск 2 Івано-Франківськ Інноваційні розробки – 2007 УДК 017; 050 Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки. 2007. Каталог.– Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – Вип. 2. – 185 с. – 10,3...»

«РОЗДІЛ ІV. ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ УДК: 316.6 Драка В., студентка першого курсу обліково-фінансового факультету ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», науковий керівник – к. психол. наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін С.О. Ніколаєнко. ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДІЙ СІМ’Ї У статті досліджено причини та наслідки виникнення конфліктів у родині. Розроблено стратегію їх розв’язання та уникнення. Проаналізовано основні умови попередження конфліктів у молодій сім’ї та...»

«УДК 639.58 Соболєв В. В. ДІЛОВА ГРА ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету Слов’янський коледж НАУ В статті розглянуті питання застосування ділових ігор при проведенні занять з дисципліни «Техніка аеропортів для технічного обслуговування повітряних суден». Ключові слова: метод навчання, ділова гра, мотивація гри, проблемна ситуація. Питання вибору методів проведення навчальних занять щоденне, практичне....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»