WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, здійснювалась спільно з науковими установами Національниї академії наук України та національних галузевих наук Протягом року ...»

Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, здійснювалась спільно з

науковими установами Національниї академії наук України та національних галузевих наук

Протягом року подовжено співробітництво провідних кафедр академії з установами національної та галузевими академіями наук, через яке відбувалося подальше вдосконалення навчального процесу шляхом привнесення до нього елементів наукового дослідження, творчого пошуку в провідних напрямах науки і техніки:

- з Академією педагогічних наук України: секцією української мови та народознавства для ознайомлення Національній академії педагогічних наук України з науковометодичною роботою викладачів секції було надіслано на ім’я президента Академії Кременя В.Г. наступну літературу:

Підручник з українського наукового та професійного мовлення (книга для викладача) / Намакштанська І.Є., Новикова Ю.М., Назар Р.М., Романова О.В., Атанова Г.Ю., Чернишова Л.І., Гапонова Т.М. / За заг. ред. к.філол.н., проф.

І.Є. Намакштанської. – Донецьк : Донбас, 2012. – 430 с.

Українська мова за професійним спрямуванням для студентів архітектурних спеціальностей: навчальний посібник / Намакштанська І.Є., Романова О.В., Лапиніна Н.М., Радіонов Т.В., Свєтлічна О.С., Новикова Ю.М., Намакштанський Я.В., Атанова Г.Ю., Лапиніна О.Л. / За заг. ред к.ф.н., проф. І.Є. Намакштанької. – Донецьк : Світ книги, 2012. – 582 с.

Українсько-шведський словник / Намакштанська І., Намакштанський Я., Романова О., Ольдхоф Ю. / За заг. ред. канд. філол. наук, професора І. Намакштанської та Ю. Ольдхофа. – Донецьк : Світ книги, 2012. – 336 с.

Українська мова за професійним спрямуванням для студентів, які навчаються за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми». Навчальний посібник / Намакштанська І.Є., Братчун В.І., Лапиніна Н.М., Новикова Ю.М., Міклашевич Н.В., Намакштанський Я.В. – Донецьк: Світ книги, 2012. – 485 с.

Намакштанська І.Є. та ін. Українська мова за професійним спрямуванням для студентів екологічних спеціальностей (та тих, хто вивчає у ВНЗ навчальну дисципліну «Безпека життєдіяльності людини»). Навчальний посібник / Намакштанська І.Є., Романова О.В., Назарова В.В. – Донецьк: Донбас, 2011. – 525 с.

У листі-відповіді з Національної академії педагогічних наук України її Президент Кремень В.Г. щиро дякує за надісланий пакет матеріалів та висловлює впевненість у їх широкому застосуванні у навчальному процесі і науковій діяльності. Також, посібники з українського професійного мовлення (пп. 1, 2, 4) були подаровані науково-методичному журналу Міністерства освіти і науки України «Дивослово», де були прорекламовані для читачів журналу в одному із номерів 2013 р.

- постійне впровадження результатів спільних наукових досліджень в навчальний процес у вигляді елементів курсів при підготовці магістрів та аспірантів з природознавчих та технічних спеціальностей, що отримуються завдяки співпраці з:

з Інститутом проблем міцності (ІПМ) НАН України (м. Києв) - спільна робота з проблеми розрахунків висикинавантажених конструкцій відповідальних споруд та машин з урахуваням режимів імпульсного та вібраційного навантаження, непружних властивостей матеріалів та випадкового характеру властивостей об’єктів, навантажень і впливів (від ІПМ - зав. відділу, докт. техн. наук, проф. Г.В. Степанов).

Одна монографія на цю тему вийшла наприкінці минулого року, у звітному році здана у друк також ще одна монографія (Степанов Г.В., Кущенко В.М., Левін В.М., Мущанов В.П. Наукові аспекти підвищення надійності і економічності шахтних копрів).

з Інститутом технічної механіки (ІТМ) НАН України та Державного космічного агенства України (м. Дніпропетровськ) - спільна робота з створення нових методів розрахунку непружних просторовіих систем з локальними збуреннями полів напружень та деформацій, наприклад, у зонах отворів та місцевих навантажень (від ІТМ - зав. відділу, член - кор. НАН України, докт. техн. наук, проф. В.С. Гудрамович). Результати викладено у числених сумісних публікаціях та у статті Левін В.М., Гудрамович В.С., Мітраков В.О. Руйнування залізобетонної складчастої системи при сумісній дії розподілених навантажень на торцях та місцевого навантаження. (направлена до редакції журналу «Проблеми міцності»), з Інститутом прикладної математики і механіки (ІПММ) НАН України (м.

Донецьк) - у рамках постійно діючих наукових семінарів:

а) «Сучасні проблеми динаміки твердого тіла, стійкості і теорії керування» - під керівництвом академіка НАН України, докт. фіз.-мат. наук, головного наукового співробітника, директора ІПММ Ковальова О.М., спільна робота під керівництвом докт. фіз.-мат.

наук, проф. Горра Г.В.

б) сумісний семінар з ДонНУ і ІПММ з математичного аналізу і диференціальних рівнянь - під керівництвом докт. фіз.-мат. наук, проф. Тригуба Р.М.

при виконанні сумісних досліджень з механіки твердого тіла (стійкість рухів), у співавторстві результати викладені у сумісних статтях;

з Донецьким фізико-технічним інститутом (ДонФТІ) НАН України (м. Донецьк) - спільні дослідження у галузі механіки деформівного твердого тіла, під керівництвом зав. відділу ДонФТІ, докт. фіз.-мат. наук, проф. Тарасенко С.В. (результати докладено на трьох наукових конференціях та опубліковано у їх тезах) з Інститут проблем матеріалознавства ім.. І.М. Францевича (м. Київ) - в рамках спільного наукового центру СНЦДМ при кафедрі ФФМ проводились наукові дослідження з госпдоговірної роботи № 113-01 СНЦСИМ „Проведення металографічних досліджень вуглецевої сталі для катанки”. В результаті досліджень отримані нові науцкові результати, які захищені 3 патентами, надруковані 2 статті, здійснені виступи на міжнародній конференції «ФХМ-2013» (ДонНАБА), з науково-дослідним Інститутом теплофізики НАН України(м. Київ) - розроблені телоакумулюючі матеріали (ТАМ) на основі фазових перетворень для різноманітних галузей виробництва.. Побудовані нові діаграми стану бінарних кристалогідратів, на основі яких розробляються нові теплоакумулюючі матеріали евтектичного складу. Розроблено модель теплової установки, яка працюе на ТАМ. Результати досліджень містять 3 патенти, 4 статті, доповіді на міжнародних конференціях (м. Санкт-Перербург, м. Великий Новгород м. Макіївка). Матеріали увійшли до дисертаційних робіт докт.Постнікова В.А., здоб. Соболєва А.Ю., з Інститутом фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Литвиненка – налагоджено співпрацю в навчальному процесі і науковій діяльності шляхом залучення співробітників ІНФОВ до навчального процесу і науковій діяльності як сумісників, з Ботанічним садом НАНУ - проводяться спільні дослідження з рекультивації породних відвалів (шахта ім.Артема, м.Дзержинськ), результати яких впроваджені в навчальний процес (захист магістерських робіт) та написання сумісних наукових статей, тез, участі в міжнародних конференціях.

під керівництвом д.т.н., професора, завідувача кафедри залізобетонних конструкцій Корсуна В.І. в межах договору про науково-технічне співробітництво продовжено виконання спільної науково-дослідної роботи з відділенням будівельних наук Російської академії архітектури і будівельних наук, НДІЗБ (м. Москва) та лабораторією проблем міцності та якості в будівництві НДІ будівельної фізики (м.

Москва) в галузі наукових досліджень фізико-механічних і реологічних властивостей високоміцних бетонів, закономірностей деформування та руйнування бетонів в умовах температурних впливів і складного напруженого стану, співробітництва в галузі удосконалення методів розрахунку складнонапружених залізобетонних конструкцій будівель та споруд.

Стосовно співробітництва в напрямі економічних спеціальностей слід зазначити, що, починаючи з 2005 р. кафедрою економіки підприємств в межах договору про співпрацю утворено на базі Інституту економіки промисловості НАН України філію (керівник академік Амоша О.І.). Головне призначення роботи філій у створенні спільних наукових проектів, публікацій, підвищення кваліфікації викладачів кафедри, залучення до керівництва дипломними проектами, практикою провідних фахівців.

Робота філії сприяла отриманню фінансування за держбюджетною темою Д-1-01Організаційно-економічні основи містобудування, територіального і стратегічного планування» (2013-2015 рр., № д/р 0113U001917) (до виконавців залучено д.е.н., професора Богачова С.В., д.е.н., ст. наук. співробітника Мельникову М.В., к.е.н., наук. співробітника Жданко Є.А.), а також участі викладачів академії у держбюджетних темах Інституту економіки промисловості НАН України та Інституту економіко-правових досліджень


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


НАН України, зокрема:

- тема «Соціальні чинники забезпечення сталого розвитку промислового регіону».

Номер державної реєстрації 0109U007134. Науковий керівник д.е.н., професор Новікова О.Ф. (учасник Сєвка В.Г.);

- тема «Управління капіталізацією підприємств та інтегрованих структур промисловості». Номер державної реєстрації 0109U000961. Науковий керівник д.е.н., професор Булєєв І.М. (учасник Сєвка В.Г.);

- тема «Економіко-правові засади господарювання міста». Номер державної реєстрації 0109U001024. Науковий керівник д.е.н., професор Богачов С.В. (учасники Андрєєва О.Ю., Рибак О.В., Сігуа В.Т., Букіашвілі В.О.);

- тема «Економіко-правові засади міського управління». Номер державної реєстрації 0111U007824. Науковий керівник д.е.н., професор Богачов С.В. (учасник Міхальова К.В., Андрєєва О.Ю., Сєвка В.Г.).

Також слід зазначити, що в рамках співробітництва із установами НАН України на базі ДонНАБА у жовтні 2013 р. була проведена міжнародна науково-практична конференція «ФХМ-2013», у якій прийняло участь 270 учасників зі стран: Україна -210 учасників, Росія - 31, США - 5, Польща - 5, Гвінея - 5, Франція - 4, Великобританія - 3, Казахстан - 3, Словаччина - 2, Чехія - 1, Швейцарія - 1. Поруч з провідними вищими навчальними закладами України (КНУ ім. Каразіна, ДНУ, ДНТУ, ХПІ, ЛНУ ім. І.Франка, УДАЗТ, ХНУБА, СНУ ім. В.Даля, КривНУ, ДДІЗТ, ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, ЛугНАУ, І-ФНМУ, ДДМА) та зарубіжжя (МДУ ім. М.В. Ломоносова, НДУ МДБУ, НДІ ім. Я.Мудрого, Бурятський ДУ, Тверской ДУ, Карагандинський ДУ ім. академіка Е. Букетова, Department of Physіcs and Astronomy of Johns Hopkіns Unіversіty, Unіversіty of Exeter, School of Physіcs Unіted Kіngdom, UGANC, CBG, Conakry, Технічний університет м.

Кошице) на конференції були представлені:

- Інститут проблем матеріалознавства НАНУ, м. Київ,

- Донецький фізико-технічний інститут ім. Галкіна НАНУ, Донецьк,

- Інститут фізико-органічної хімії й вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка, Донецьк, Україна,

- Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ,

- Інститут фізики гірських процесів, Донецьк.

- Інститут фізики напівпровідників РАН ім. А. Ржанова, Новосибірськ, Росія,

- Інститут хімії твердого тіла РАН, Єкатеринбург, Росія,

- Інститут фізичного матеріалознавства РАН, Улан-Уде, Росія,

- Інститут синтетичних і полімерних матеріалів ім. Н.Ениколопова, Москва, Росія,

- Інститут хімічної фізики ім. Н. РАН, Москва, Росія,

- Інститут металургії РАН, Єкатеринбург, Росія,

- Іnstіtut de Scіences des Matrіaux de Mulhouse- Іs2M, CNRS UMR7361, Mulhouse, France,

- Swіss-Norwegіan Beam Lіnes at the ESRF, Grenoble, France,

- ESK VYSOK UEN TECHNІCK V PRAZE,

- CEHMS, Vіrgіnіa Tech, Blacksburg, Vіrgіnіa, USA,

- Іnstіtute of Physіcs, Polіsh Academy of Scіences, 02-668 Warsaw, Poland,

- Gmbh "Swіss Steel Fіre Gmbh", Цюріх, Швейцарія

- дослідний інститут в'яжучих і матеріалів ім. В.Д. Глуховського КНУБА, Україна

- Реактивэлектрон НАН України, м. Донецьк. 
Похожие работы:

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 378.147 М. Т. Левочко, кандидат педагогічних наук, доцент (Державна академія статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, м. Київ); Н. Л. Гресь, старший викладач (Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ) ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У статті розглянуто проблемні питання теоретичної і практичної готовності студентів до проходження виробничої практики зі спеціальності. Запропоновано шляхи удосконалення навчального...»

«_Педагогічні науки_ УДК 371.2 (09) О.А. Дубасенюк НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ Окреслюються наукові засади професійно-педагогічної підготовки студентів до їх майбутньої педагогічної діяльності. Доводиться, що застосування різноманітних наукових методів допомагає підвищити рівень педагогічних досліджень у сфері професійної підготовки майбутнього вчителя, а модернізація вищої професійно-педагогічної освіти у контексті принципів Болонської декларації актуалізує...»

«_Педагогічні науки_16. Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды. / Екатерина Александрова Янчевская. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 240 с. Резюме Проанализированы методики конструирования швейных изделий разных авторов за последние 4 лет с целью выявления педагогической целесообразности их использования на уроках трудового обучения и предложена безрасчетная методика конструирования плечевого изделия. Ключевые слова: конструирование швейных изделий, методика конструирования, чертеж...»

«ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ РЕДІНА ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА УДК – 374.31 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 13.00.07 – теорія і методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ –2000 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України Науковий керівник: доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник КОРНЄЄВ Віктор Петрович Інститут педагогіки АПН України Офіційні...»

«Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївський національний аграрний університет Бібліотека Оформлення текстового документа до видання Рекомендації третє видання, перероблене і доповнене Миколаїв УДК 002.2 ББК 76.17 Р36 Укладачі: О. Г. Пустова, директор бібліотеки О. О. Цокало, заст. директора бібліотеки Д. В. Ткаченко, завідувач відділом бібліотеки Відповідальний за випуск: Д. В. Бабенко, перший проректор Редактори: О. Г. Пустова, директор бібліотеки О. М. Кушнарьова,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Імені М. П. ДРАГОМАНОВА КЛІМКІНА Наталія Григорівна УДК 37.013.42:373.5.018-053.6(043.3) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 13.00.05. – соціальна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки...»

«Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Манако Алла Федорівна УДК: 681.513 ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ТЕОРІЯ ПОБУДОВИ МАНОК-СИСТЕМ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 05.13.06 – Інформаційні технології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Міжнародному науково-навчальному центрі...»

«С.И. Харахады Украина тасиль ве илим, генчлик ве спорт Назирлиги тарафындан тевсие этильди 5-инджи, гъайрыдан ишленильген нешир Симферополь ББК81.2я71(Крмтат) ХЗатверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ №118 від 07.02.2012 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Т ак ъризчиле р : — педагогика илимлери намзети, доцент РАОЮ «КъМПУ» педагогика кафедрасынынъ мудири Алимова Л.У.; — педагогика илимлери намзети, РАОЮ «КъМПУ» къырымтатар ве турк...»

«Нетрадиційні типи уроків Нетрадиційні типи уроків: рольові ігри, ділова гра, круглий стіл або конференція, прес-конференція, урок відкритих думок, урок-змагання, урок-вікторина, урок-суд, аукціон знань, урок-диспут, урок-турнір, урок-еврика, міжпредметний інтегрований урок, урок-конкурс, урок творчості, урок-вистава, огляд знань, урок-гра, урок-залік, урок-мандрівка, урок-змагання, урок-діалог, урок-брифінг, актуальне інтерв’ю, рольова ділова гра, урок-лекція. ЛЕКЦІЯ Структура традиційної...»

«Кадемія Майя доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЙ) У статті розглядаються підходи щодо визначення понять «компетенції», «компетентність», «компетентнісний підхід», «інформаційно-технологічна компетентність». На їх основі мотивується необхідність вирішення питань інформаційно-технологічної компетентності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»