WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«План виховної роботи вчителя початкових класів Робочий зошит вчителя класу школи _ на IІ семестр _ _ ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА - БОГДАН УДК 37 ББК 74.200 К67 Рецензенти: доктор ...»

Затверджую

______________________

«_____» _____________ р.

План виховної роботи

вчителя початкових класів

Робочий зошит

вчителя ________________ класу

школи _______________________

на IІ семестр __________________

_____________________________

_____________________________

ТЕРНОПІЛЬ

НАВЧАЛЬНА КНИГА - БОГДАН

УДК 37

ББК 74.200

К67

Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Ізмаїльського державного педагогічного університету Н.В. Кічук;

завідувач лабораторії дошкільної і початкової освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Я.Ф. Морська Корнієнко С.М.

К67 План виховної роботи вчителя початкових класів : робочий зошит вчителя : ІІ семестр / Корнієнко С., Корнієнко С. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2014. — 88 с.

ISBN 978-966-10-3799-0 Запропонований робочий зошит містить орієнтовний план виховної роботи з учнями 1-4 класів на ІІ навчальний семестр. Структура оформлення посібника дозволяє вибрати (підкресливши) те, що рекомендують автори, і дописати (на чистих лінійках) те, що вчитель вважає за потрібне для конкретного класного колективу.

Головними орієнтирами для планування стали положення міжнародних правових актів та чинного українського законодавства.

У часовій послідовності розроблено проведення заходів з організації та активації навчально-виховної діяльності учнів школи І ступеня із врахуванням національних цінностей.

Запропоновані тематика та різноманітні форми проведення виховної роботи класного керівника з класним колективом відповідають рекомендаціям Міністерства освіти і науки України. Передбачено залучення батьків до навчально-виховного процесу, а також враховано ознайомлення учнів з основними всеукраїнськими заходами з навчальної, дослідницької та спортивно-масової роботи.

Робочий зошит для покласного планування упродовж чотирьох років дасть можливість забезпечити системність в організації виховного процесу з молодшими школярами і простежити динаміку розвитку кожного учня зокрема і класного колективу в цілому.

УДК 37 ББК 74.200 Охороняється законом про авторське право.

Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

© Навчальна книга — Богдан, 2014 ISBN 978-966-10-3799-0 ВСТУП Виховання — процес безперервний. Нагромадження нових знань, зміна або установлення поглядів, переконань, звичок відбувається постійно. При цьому поведінка особистості, її ставлення до оточення, її діяльність обумовлюються тими порівняно стійкими якостями, що з’явилися у неї як наслідок соціальних умов, виховних впливів, досвіду і стали основою її характеру.

Завдання вчителя — відкрити, захопити і спрямувати кожного учня на цікавий, змістовний особистісно і суспільно корисний шлях самовдосконалення.

Відкрити учня — це означає, спираючись на його фактичний рівень знань і життєвий досвід, показати йому самого себе, закономірності та способи розвитку його сил, якостей, здібностей.

Важливо переконати його в тому, що всі чесноти, як і всі недоліки, залежать від нього, рівня його свідомості й уміння будувати життя.

Щоб розкрити учня, потрібно організувати його практичнопредметну та особистісно-рольову діяльність у колективі.

Захопити учня — це означає викликати у нього потребу організувати себе для досягнення суспільно й особистісно значущих цілей. Потрібно ставити посильні для дитини завдання, а за їхнє успішне виконання похвалити. Навіть невелика перемога над собою робить людину сильнішою.

Спрямувати учня на гідний змістовний, суспільно та особистісно значущий шлях, що відповідає його реальним можливостям, — означає насамперед дати йому достовірні, правдиві знання про сенс життя, його труднощі, суперечності й боротьбу, допомогти школяреві реально оцінити себе і відповідно до цього спрямовувати його інтереси, сприяти професійному самовизначенню і свідомому вибору професії.

Мета виховання завжди зумовлена суспільними умовами і потребами, вона вбирає загальнолюдський і національний ідеал виховання молодого покоління. Ефективність виховання залежить від урахування вікових та індивідуальних особливостей особистості, взаємозв’язку колективу та особи у виховному процесі.

Успішність організації виховного процесу з класним колективом, як переконує досвід, залежить щонайперше від добре продуманого планування виховної роботи вчителя-вихователя, яке сприяє систематичності, послідовності та наступності виховного впливу на учнівський колектив, допомагає простежити й проаналізувати динаміку розвитку колективу в цілому і кожного його члена зокрема та забезпечити своєчасну корекцію виховання.

1 Головне завдання сьогоднішньої практики — створення виховного простору. Виховний простір — це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистості. У ньому має бути представлений весь спектр цінностей культури і культурних форм життя.

1 Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є.І. Коваленко. — К.: ІЗМН, 1996. — 136 с.

2 Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. — Тернопіль: Начальна книга — Богдан, 2010. — 80 с.

3 КЛАС

1. Ціннісне ставлення до себе (до свого фізичного, психічного, соціального «Я»)

Виховні результати, що прогнозуються:

усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) кожної людини;

адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

Класна година (збір). Розподіл доручень, перевибори активу класу, планування виховної роботи на II семестр.

Дитячий твір «Традиції відзначення зимових свят у моїй родині» (ознайомлення з аналізом твору батьків).

Корекція фізичного здоров’я дітей (розсаджування учнів за партами).

Щоденна організація веселих рухливих перерв, фізкультпауз і фізкультхвилинок.

Вивчення й оцінка згуртованості класу: чи переживають учні удачі та невдачі свого класу, чи вболівають за свій колектив. Бесіди з окремими дітьми та активом класу.

«Вчимося жити за законами здоров’я» (світ захоплень нашої сім’ї) — обмін досвідом родинного виховання.

Відвідування та спостереження за учнями в сім’ї для вивчення морального клімату родини, ставлення учнів до близьких, рівня освіти батьків, поглядів на виховання, матеріального стану (бесіди за результатами відвідування з учнями, батьками).

Бесіда «Правила поведінки на замерзлих водоймищах».

Класна година (збір) «Моє ім’я» (тлумачення походження імен учнів).

Перевірка (коректування) розпорядку дня учнів.

Вивчення, аналіз та допомога у роботі учнівського самоврядування: чи є учні, які постійно перебувають в активі, чи має актив авторитет серед учнів класу.

Подорож у зимовий парк (ліс, поле) — спостереження за природою взимку.

Бесіда вчителя про значення самовиховання у житті людини «Посієш звичку — пожнеш характер».

Аналіз стану захворювань учнів у класі — поради лікаря учням, як зберегти здоров’я.

Поради школярам щодо складання самохарактеристики і робота над її удосконаленням.

навчального матерiалу, швидкiсть усвiдомлення; особливостi пам’ятi учня (piвень i характер розвитку довiльної пам’ятi;

iндивiдуальнi особливостi пам’ятi; переважаючий тип пам’ятi);

розвиток мислення (розумiння в процесi засвоєння навчального матерiалу, вмiння робити самостiйнi висновки, мipa оволодiння вмiннями аналiзувати, порiвнювати, узагальнювати, систематизувати; критичнiсть i швидкiсть мислення, допитливiсть).

4. Особливостi характеру: яскраво вираженi позитивнi та негативнi риси характеру; ставлення до працi (працьовитiсть, охайнiсть, сумлiннiсть, ретельність), до самого себе (caмооцінка учня): скромний, впевнений у собi або навпаки — високомiрний, самовпевнений, сором’язливий, вiдсутнє почуття особистiсної гiдностi тощо; прояв особливостей характеру учня в процесi спiлкування з iншими людьми (товариськiсть, замкнутiсть, взаємодопомога, егоїзм, чуйнiсть, зловтiшнiсть, вiдвертiсть, правдивiсть, брехливiсть, хитрiсть); характерна для школяра оцінка своїх можливостей (впевненiсть, скромність, самовпевненiсть тощо); вимоги до себе та iнших; вольовi риси характеру (наполегливiсть, самостiйнiсть, iнiцiативнiсть) у навчаннi, працi, громадському життi, iгpax; моральнi риси характеру (почуття обов’язку та вiдповiдальностi, правдивiсть i чеснiсть, щирiсть, добросовiснiсть у виконаннi обов’язкiв, доручень); особливостi темпераменту, його вираження в емоцiйнiй сферi, працездатності, рухливостi, спiлкуваннi.

5. Громадська дiяльність та активнiсть: ставлення до громадських доручень у класi, школi; якiсть їхнього виконання (причини пасивностi та недобросовісного виконання громадських доручень); прояв громадської активностi (у клаci, гуртку, секцiї, клубі); iнтерес до громадського життя країни (читання газет, перегляд телепередач, слухання радiопередач, обговорення суспiльних подiй з учителями i товаришами).

6. Спрямованicть особистостi учня i його iндивiдуальні особливостi — iнтереси: прояв iнтересів до будь-якої галузі знань, їxня глибина, широта, активність, стiйкiсть; переконання, iдеали, особливi здiбностi до будь-якого виду дiяльнocтi (музики, малювання, технiки, органiзаторськi тощо) i в чому вони проявляються.

7. Стосунки з колективом i ставлення до школи: ставлення до однокласникiв — любить їx чи байдужий, цiнує їхню думку, з ким товаришує, чи бувають конфлiкти з ровесниками, в чому їхня причина; становище в класi — користується повагою, авторитетом, чим вiдзначається те чи iнше ставлення; офiцiйне, неофiцiйне становище та мiсце в шкiльному колективi; проведення вiльного часу поза школою i сiм’єю (з однокласниками, в спортивнiй секцiї, художньому гуртку тощо). Ставлення до школи — чи цiнує перебування в школi. Стосунки з учителями i вихователями — чи є контакт, любить, поважає їx.

8. Загальні висновки. Найбiльш характернi особливостi учня, якi слiд врахувати при iндивiдуальному пiдходi до нього.

Першочерговi педагогiчнi заходи, якi потрiбнi для полiпшення навчання i виховання.1 1 Методичнi peкомендації з педагогічної практики /Корнiєнко С.М., Кодлюк Я.П., Онишкiв З.М., Цибулько М.Б., Дiдора M.I. — Тернопiль, 2000. — 40 с.

Характеристика учня Добрим порадником і помічником у реалізації запланованого стане така література:

Березовський І. Українські народні загадки / Загадки. — К., 1.

1962. — 71 с.

Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. — К.: Оберіг, 1991.

2.

Гильбух Ю.З. Внимание: одарённые дети. — М., 1991.

3.

Горохова скриня. Українські народні ігри. Для дошкільного та 4.

молодшого шкільного віку / Упорядник В. Пена. — К.:

Веселка, 1993. — 95 с.

Дубогай А.Д., Мовчан Л.М. Физкультура: Мы и дети. — К.:

5.

Здоровье, 1989. — 144 с.

Кинль В.М. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 6.

группах продленного дня для младших школьников: Пособие для учителя. — К.: Рад. школа, 1988. — 160 с.

Корнієнко С.М., Кодлюк Я.П. Батьківські збори у початкових 7.

класах: Навчально-методичний посібник. — 2-ге вид. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. — 64 с.

Корнієнко Сергій. Весела перерва. 1–4 класи: Навчальнометодичний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004. — 80 с.

Корнієнко Сергій. Фізкультпаузи на предметних уроках // 9.

Навчання і виховання учнів 3 класу: Методичний посібник для вчителів /Упор. О.Я. Савченко. — К.: Видавництво «Початкова школа», 2004. — С. 60–75.

Корнієнко Софія, Корнієнко Сергій. Виховний простір 10.

першокласників: Навчально-методичний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2005. — 208 с.

Корнієнко Софія, Корнієнко Сергій. Родинне дозвілля у 11.

початкових класах: Навчально-методичний посібник. — 2-ге вид., перероблене і доповнене. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2005. — 160 с.

Куценко Н. та ін. Свято матері: Сценарії свят, пісні, прислів’я, 12.

вірші, казки. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан.

Макаренко О. Серія «Наші обереги». Котику сіренький:

13.

Розповіді, казки, вірші, пісеньки, загадки. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004.

14. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є.І. Коваленко. — К.: ІЗМН, 1996. — 136 с.

15. Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх закладів України. Програма. — Тернопіль:

Навчальна книга–Богдан, 2010. — 80 с.

16. Паронова В. Дитячий театр. Казки: Сценарії та маски. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004.

17. Паронова В. Дитячий театр. Квітковий букварик: Маски, сценарії, конкурси, вірші. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004.

18. Паронова В. Дитячий театр. Ходить гарбуз по городу: Сценарії та маски. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004.

19. Паронова В. Казки та оповідання для дитячого виховання. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2005.

20. Паронова В. Осінь, осінь вже прийшла: Збірник сценаріїв. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004.

21. Паронова В. та ін. Прилинь, прилинь, Веснонько: Збірник сценаріїв. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004.

22. Підгірянка Марійка. Учись, маленький! Вірші, казки, п’єси, загадки. — К.: Веселка, 1994.

23. Полинула чечіточка (українські народні пісня для дітей). — К.:

Муз. Україна, 1991.

24. Савченко О.Я. Розвивай свої здібності: Навчальний посібник для молодших школярів. — К: Освіта, 1995. —159 с.

25. Савченко О.Я. Сімейне виховання. Молодші школярі. — К.: Рад.

школа, 1979.

26. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. — К., 1978. — 263 с.

27. Шахненко B.І. Азбука здоров’я молодшого школяра. Посібник для вчителя 1–4 класів. — К.: Центр «Магістр-S» творчої спілки вчителів України, 1998. — 182 с.

28. Яринко Л. Хлібові вклонімося: Сценарії свят. — Тернопіль:

Навчальна книга–Богдан, 2004.

–  –  – 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Університет менеджменту освіти АПН України Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» Посібник для проведення тренінгу ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ДІТЕЙ У СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів усіх педагогічних спеціальностей та вихователів дитячих садків Київ УДК 574.24 (075) ББК 51.204.0 Посібник для проведення тренінгу «Формування...»

«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НІКУЛІНА А.С., СІЛАЄВА І.Є., ШЕВЧУК С.С.СУЧАСНИЙ УРОК У ПРОФЕСІЙНІЙ ШКОЛІ: ПРОЕКТУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, АНАЛІЗ Методичний посібник Донецьк 2008 ББК 74.57.3 Н 36 НІКУЛІНА А.С., СІЛАЄВА І.Є., ШЕВЧУК С.С. Сучасний урок в професійній школі: проектування, організація, аналіз: Методичний посібник. – Донецьк: ДІПО ІПП. – 2008. – 160с. В методичному посібнику розглянуті етапи проектування...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Імені М. П. ДРАГОМАНОВА КЛІМКІНА Наталія Григорівна УДК 37.013.42:373.5.018-053.6(043.3) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 13.00.05. – соціальна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки...»

«Из опыта работы среди студентов, можно сказать, что методы воспитания нельзя выбирать произвольно. Будучи очень гибким и тонким инструментом прикосновения к личности, метод воспитания всегда должен быть обращен к коллективу, использоваться с учетом его динамики, зрелости, организованности. Это означает, что выбор методов подчиняется ряду закономерностей и зависимостей, среди которых первостепенное значение имеют цель, содержание и принципы воспитания, конкретная педагогическая задача и условия....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 6 (41) 2010 УДК 37.037 СТРУКТУРА ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА Д.В. Алфімов У статті розглядаються основні теоретичні підходи до визначення структури лідерських якостей особистості. Автором представлена модель наступності виховання лідерських якостей школярів. Постановка проблеми у загальному виді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями Становлення молоді відбувається в умовах, коли природний потяг до...»

«Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника КАТАЛОГ “Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки” Випуск 1 2001– 2006 Івано-Франківськ Інноваційні розробки 2001–2006 УДК 017; 050 Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки. 2001–2006. Каталог. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – Вип....»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра цивільного права та процесу ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРОКІВ (ТЕРМІНІВ) У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ для студентів юридичного факультету Львів 2008 Видання здійснено при технічній допомозі Консорціуму „Верховенство права” Контрактного Агенства міжнародного розвитку США. Цікало В.І. Правове регулювання строків (термінів) у цивільному праві. Програма спецкурсу для студентів...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (49)-2012 В статье освещается опыт воспитания у детей нравственных качеств средствами природы в современной британской семье, раскрываются традиции, формы и средства их приобщения к духовно-нравственным ценностям своего народа. Ключевые слова: Великобритания, семья, воспитание средствами природы, духовные и нравственные ценности, подрастающее поколение. In the article an experience of upbringing in children moral qualities by means of...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Рада молодих вчених і спеціалістів ТНПУ ім.В.Гнатюка Студентське наукове товариство ТНПУ ім.В.Гнатюка opnakelh ` oepqoejhbh m`rj b rlnb`u ckna`kPg`0PЇ Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції 17 грудня 2008 року Тернопіль ББК 74.480.278 С.88 Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка,...»

«Чернівецька обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу Методичні матеріали семінару викладачів та майстрів виробничого навчання за спеціальностями з гарячої обробки металу 29 травня 2009 року 58000, вул.Садовського, 6 м.Чернівці Шановні учасники! Адміністрація, педагогічний колектив та учнівська громада навчального закладу вітають Вас на семінарі викладачів та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»