WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«1. Насиханова А.3. Иноязычная компетенция как компонент профессиональной подготовки специалиста в процессе обучения в вузе. Збірник наукових праць (Педагогічні науки) БДПУ. - № 2., ...»

-- [ Страница 1 ] --

1. Насиханова А.3. Иноязычная компетенция как компонент

профессиональной подготовки специалиста в процессе обучения в

вузе. Збірник наукових праць (Педагогічні науки) БДПУ. - № 2., 2010. –

C. 250-255. 2. Fluck H.R. Didaktik der Fachsprachen : Aufgaben und

Arbeitsfelder, Konzepte und Perspektiven im Sprachbereich Deutsch.

Gunter Narr Verlag, 1995. - S. 120-143. 3. Ohnacker K. Eine didaktische

Grammatik im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht - Fachsprache

Wirtschaft. In: Zielsprache Deutsch №25. - 1993. - S. 92-97. 4. Reuter E.

"Fremdsprachliches Textverstehen-gesprchsanalytisch betrachtet". In:

Fremdsprachliches Textverstehen. Jyvskyl: University of Jyvskyl., 1999. - S. 7-35. 5. Reuter E.&Piitulainen, M.L. Internationale Wirtschaftskommunikation auf Deutsch. Die Deutsche Sprache im Handel zwischen den nordischen und den deutschsprachigen Lnder. Frankfurt am Main: Lang Peter Verlag, 2002. – S. 390-407.

Малунова Г.Д., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

ЛЕКСЕМА АПОЛОГІЯ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ:

ЕТИМОЛОГІЯ, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА

Стаття присвячена виявленню когнітивних особливостей лексеми avpologi,a шляхом її етимологічного, семантичного та функціонально-прагматичного аналізу в зіставленні з контекстуально антонімічною лексемою kathgori,a.

Ключові слова: апологія, категорія, етимологія, семантика, прагматика, корінь -log-/-leg-, корінь -avgor-.

Статья посвящена выявлению когнитивных особенностей лексемы avpologi,a посредством её этимологического, семантического и функционально-прагматического анализа в сопоставлении с контекстуально антонимической лексемой kathgori,a.

Ключевые слова: апология, категория, этимология, семантика, прагматика, корень -log-/-leg-, корень -avgor-.

The article is dedicated to revelation of cognitive features of the lexeme avpologi,a by means of its etymological, semantic and functional pragmatic analysis in comparison with contextually antonymous lexeme kathgori,a.

Key words: apologia, kategoria, etymology, semantics, pragmatics, root -log-/-leg-, root -avgor-.

Актуальність дослідження зумовлена його спрямованістю на розкриття глибинного зв’язку мовленнєвих та мисленнєвих процесів, їх діалектичної єдності на прикладі слова avpologi,a.

Об’єктом дослідження є лексеми avpologi,a та kathgori,a.

Предметом розвідки є етимологічні, семантичні та функціонально-прагматичні особливості лексеми avpologi,a в її зіставленні з контекстуально антонімічною лексемою kathgori,a.

Мета дослідження полягає у з’ясуванні етимологічних, семантичних та функціонально-прагматичних особливостей лексем avpologi,a та kathgori,a.

Зазирнувши до сучасних тлумачних та енциклопедичних словників у пошуках визначення слова "апологія", ми побачимо у багатьох із них перед власне дефініцією позначку "книжне" українською або "formal" англійською, що вказує на певну контекстуальну обмеженість сучасної прагматики цього слова.

Проаналізувавши словникові визначення лексеми "апологія", ми виявили чотири основні версії сучасного тлумачення цього слова: 1) апологія як усний або письмовий захист чиїхось переконань, ідей та вчинків (найзагальніше визначення з найбільш нейтральною конотацією, присутнє в усіх аналізованих бібліографічних джерелах як єдина можлива дефініція або як одна з декількох); 2) апологія як упереджений захист та надмірне вихваляння певних ідей, думок, осіб, учинків, рис характеру, політики тощо (таке потрактування апології є найбільш поширеним у сучасних українсько- та російськомовних словниках [Великий тлумачний словник сучасної української мови 2004; Новий тлумачний словник української мови у трьох томах 2005; Ефремова 2000; Большой Энциклопедический словарь 2000]); 3) слово "апологія" з превалюючою семою "похвала", "возвеличення" використовується як термін образотворчого мистецтва, де воно позначає композицію на тему прославлення певної історичної, королівської особи, героя [Власов 2004]; 4) апологія як захисна промова або літературний твір на захист та виправдання певних ідей, переконань, учинків (тут найчастіше згадується "Апологія Сократа" авторства Платона та Ксенофонта [Macmillan Dictionary; Словарь литературных терминов; Философский энциклопедический словарь 1989; Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 1890], а також ранньохристиянська апологетика, сукупність праць ранньохристиянських письменників-філософів ІІ століття н.е., у яких захищаються основи християнського світогляду та віровчення від звинувачень і нападок язичницьких світських правителів та вчених [Новейший философский словарь 1998, 44].

Отже, слово апологія має доволі широку семантику, незвідну лише до захисту або захисної промови, виявляє цікаві смислові трансформації та мовні рефлекси в історичній лінгвокультурній перспективі.

Зважаючи на теоретико-методологічні настанови сучасної лінгвістики, котра, за влучною метафорою О.Є. Кібрик, пройшла шлях від "що-лінгвістики" через "як-лінгвістику" до "чому-лінгвістики" [Фрумкина 1999], спробуймо пояснити багатовекторність семантики слова апологія, звернувшися до його етимології та внутрішньої форми.

Слово апологія походить від давньогрецького іменника avpologi,a, який, у свою чергу, є похідним від іменника avpo,logoj розповідь.

Останній дав назву літературному жанру "аполог", котрий визначається Новим тлумачним словником української мови як "невелике алегорійне оповідання з життя тварин, що поклало початок розвиткові байки" [Новий тлумачний словник української мови у трьох томах 2005]. Поглянувши на обидва слова, навіть не фахівець з давньогрецької мови зможе легко впізнати спільний для них корінь

-log-. На перший погляд, і в avpologi,a, і в avpo,logoj цей корінь має значення говоріння/мовлення. Однак, якщо у випадку avpo,logoj це дійсно так і є, то у випадку з avpologi,a, на нашу думку, не все так однозначно. До роздумів нас поспонукало слово kathgori,a. Річ у тім, що avpologi,a та kathgori,a – це ключові, антонімічні за смислом, терміни давньогрецького судочинства та давньогрецької судової риторики: kathgori,a – це обвинувачення, обвинувачувальна промова (напр., kathgori,an tino.j poiei/sqai Xen. або fe,rein NT висувати проти когось обвинувачення [Дворецкий 1958]), avpologi,a – це захист, захисна промова (напр., avpologi,an poiei/sqai Is.6.62 провадити захист, виголошувати захисну промову; avpologi,an poiei/sqai to.n e`autou/ bi,on tw/n tou/ patro.j avdikhma,twn Lys.14.29 захищати (виправдовувати) власне життя від злочинів батька [Liddell 1996]). За змістом (поверхневою семантикою), за прагматикою і за словотвірною моделлю (префікс-корінь-суфікс) ці слова є симетричними.

Симетричність семантики та прагматики забезпечують афікси:

префікси kata- та avpo-, котрі в певних контекстах стають антонімами (у аналізованих контекстах kata- має значення протидія/ворожість, ствердність, avpo- – зворотність/повернення, заперечення); спільний для обох іменників суфікс -i,a вказує на дію або стан. Видається, що антонімічність забезпечується афіксами, основне ж нейтральне лексичне значення має забезпечуватись спільною однаковою кореневою морфемою. Поглянувши на слова kat-hgor-i,a та

avpo-log-i,a, виявляємо суплетивні корені з семантикою verba dicendi:

avgor- та log-. У допитливому розумі виникає логічне питання: чому ми не маємо слів з однаковим коренем на позначення, здавалося б, однієї дії (говоріння) з різною прагматичною метою (звинувачення та захисту)? Чому згадані види судової риторики називаються, скажімо, не kathgori,a та avphgori,a, або katalogi,a та avpologi,a? Слова katalogi,a взагалі не існує в давньогрецькій мові, спільнокореневе ж дієслово katalogi,zomai має значення рахувати, відносити, прираховувати, підраховувати, а іменник kata,logoj означає перелік, список. Слово avphgori,a також не засвідчене в перекладних давньогрецьких словниках [Liddell 1996; Дворецкий 1958], однак існує іменник avphgo,rhma як антонім до іменника kathgo,rhma.

Обидва ці іменники, зважаючи на характерний суфікс -ma, є так званими nomina acti (віддієслівні іменники, що позначають результат дії), і можуть бути перекладені як осуд і виправдання/захист, проте не з процесуальною семантикою, а з результативною. Письмово засвідчено лише один випадок уживання цих слів у парі як антонімів у "Законах" Платона, де філософ описує процедуру обрання різних посадових осіб, зокрема, керівника хору:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


th.n probolh.n dh. to.n ai`rou,menon evk tw/n evmpei,rwn poihte,on( e;n te t h|/ dokimasi,a| kathgo,rhma e]n tou/tV e;stw kai. avphgo,rhma( tw/n m e.n w`j a;peiroj o` lacw/n( tw/n dV w`j e;mpeiroj [Plato, 765b] Слід, щоб на обрання висувались особи знаючі (компетентні); на докімасії, чи це буде відхилення (засудження), чи прийняття (виправдання), єдиним критерієм вибору за жеребкуванням буде те, чи ця особа знаюча (компетентна), чи незнаюча (некомпетентна).

Уживання лексеми avphgo,rhma засвідчене лише в цьому єдиному фрагменті [Liddell 1996]. Однак як юридичний термін давньогрецького судочинства закріпилося саме слово avpologi,a.

Проте, перш ніж перейти до аналізу цієї лексеми, зосередимо увагу на лексемі kathgori,a.

Коренева морфема слова kathgori,a -avgor- походить від дієслова avgoreu,w говорити, оголошувати. Останнє ж етимологічно сягає іменника avgora,, котрий, у свою чергу, є похідним від дієслова avgei,rw збирати, скликати. Як засвідчує Етимологічний словник грецької мови П. Шантрена, семантика іменника avgora розвивалась від значення зібрання, зібрання людей до значення місце для зібрання, площа, ринок [Chantraine 1968, 12]. Таким чином, дієслово avgoreu,w означає, перш за все, публічне мовлення, виступ, оголошення, а похідний від нього іменник kathgori,a – публічне обвинувачення. Крім того, kathgori,a має й друге значення, релевантне для логіки та філософії – предикат, твердження, основна й усезагальна ознака (напр., kathgori,ai tou/ o;ntoj Arst. категорії буття).

Семантична ознака "говоріння, мовлення" є спільною для лексем kathgori,a та avpologi,a. Однак, якщо для дієслівного кореня -avgor- вона є провідною, корінь -log-/-leg- засвідчує значно ширшу семантику. Ще давньогрецькі автори звертали увагу на неймовірну полісемічність слова lo,goj. Так, автор тексту схолії до рукопису "Te,cnh grammatikh," Діонісія Фракійського наводить 22 значення цього слова. Відкривши словникові статті сучасних авторитетних перекладних словників давньогрецької мови, ми виявимо не менше розмаїття значень: Древнегреческо-русский словарь Й. Х. Дворецького подає 34 значення [Дворецкий 1958], а Greek-English Lexicon, укладений Г. Дж. Лідделлом, Р. Скоттом та Г. С. Джонсом, засвідчує 10 груп значень, кожна з яких поділяється на декілька дрібніших [Liddell 1996]. Lo,goj є незаперечним культурним концептом давньогрецької етномовної свідомості, котрий неможливо передати одним словом у жодній іншій мові. Lo,goj уміщує в собі унікальну "єдність ряду понять та процесів (математичних, раціональних, дискурсивних, мовленнєвих)" [Європейський словник філософій 2009, 237]. Багатозначність аналізованого іменника пояснюється через багатозначність дієслова le,gein, семантичну мережу котрого, слідуючи за LSJ, можна звести до трьох основних груп значень: І. збирати, ІІ.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 378:802+004 ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Фоміних Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України Постановка проблеми. Одним з пріоритетних напрямів розвитку освіти є впровадження інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) у всі ланки освітньої системи, що...»

«Проблеми підготовки сучасного вчителя № 8 (Ч. 1), 2013 УДК 371.134:004 Ольга Рогозіна МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті розглядаються методичні аспекти використання інформаційних технологій при підготовці майбутніх фахівців. Звернено увагу на поетапне формування професійних навичок, визначено мінімальний обсяг знань, умінь і навичок роботи з комп’ютером, необхідних для творчого опанування навчального матеріалу впродовж усього...»

«О. М. Ніколенко, Т. М. Конєва, О. В. Орлова Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Київ «Грамота» УДК ББК С Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Експертизу здійснював Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Рецензент — Чертенко О. П., кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ. Експертизу здійснював Інститут...»

«УДК 37.01 Ірина Мельник Ольга Гончарук НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У статті висвітлюються зміст та види НДР як компоненту освітнього середовища професійної підготовки вчителя початкових класів, акцентується увага на активізації становлення майбутнього педагога шляхом залучення до науково-пошукової роботи. Ключові слова: компоненту, професійної підготовки, активізації майбутнього педагога, роботи В статье освещается содержание и виды НИР как компонента...»

«УДК 37.011.3-051:376 Н.М. Басалюк МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯЛОГОПЕДА В АСПЕКТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У статті висвітлюються зміст і напрямки методичної роботи вчителялогопеда в аспекті інклюзивної освіти. Ключові слова: вчитель-логопед, інклюзивне навчання, методична робота, діти-логопати. В статье освещаются содержание и напраление, методической работы учителя-логопеда в аспекте инклюзивного образования. Ключевые слова: учитель-логопед, инклюзивное обучение, методическая работа, дети-логопаты....»

«Збірник наукових праць. Частина 1, 2013 УДК 371.162 Леся Поперечна, аспірант Хмельницького національного університету КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Статтю присвячено проблемі професійного розвитку вчителя початкових класів. Зокрема, всебічно проаналізовано суб’єктивні та об’єктивні критерії професійного розвитку вчителя початкових класів, схарактеризовано основні особливості прояву критеріїв професійного розвитку вчителя початкових класів – професійну ідентичність та...»

«ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ЯК ОДНОГО ІЗ ЗАСОБІВ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ МАЛОЧИСЕЛЬНОЇ ШКОЛИ А. В. Лопухівська, канд. пед. наук, Інститут педагогіки НАПН України Постановка проблеми. Процес адаптації сільської дитини тісно пов’язаний із задоволенням її потреб, що забезпечують умови для успішної життєдіяльності. Від формування соціальної адаптації залежить ставлення особистості до навколишнього світу, її життєва позиція. Учням сільської школи слід допомагати безболісно...»

«А. М. Крамаренко УДК 378.147: 373.31 А. М. Крамаренко ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО ОРІЄНТОВАНОГО МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ПОШУКІВ © Крамаренко А. М., 2015 http://orcid.org/0000-0001-7657-0112 У статті автор розкриває проблему формування еколого орієнтованого майбутнього фахівця початкової освіти та визначає конкретні практичні напрямки її вирішення. У роботі запропоновано модель формування екологічних цінностей зазначених фахівців та...»

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО Олександр Жосан ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО АПРОБАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Кіровоград Рекомендовано до друку вченою радою Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (протокол № 3 від 18.11.2008 р.) Жосан О.Е. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної...»

«УДК 574.4 (581.5:631.4) МОРФОЛОГІЧНА ТА ХІМІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ КРИВОРІЗЬКОЇ УРБОЕКОСИСТЕМИ О.М. Сметана, С.О. Марченко* Криворізький ботанічний сад НАН України Криворізький державний педагогічний університет* Описан состав почвенного покрова парков и рекреационных участков специального назначения (стадионы) г. Кривой Рог. Выявлено, что почвенный покров рекреационного компонента Криворожской урбоэкосистемы образован в основном ристоземами. Определена...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»