WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

«КАТАЛОГ “Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки” Випуск 2 Івано-Франківськ Інноваційні розробки – 2007 УДК 017; 050 Прикарпатський національний університет: ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

КАТАЛОГ

“Прикарпатський національний

університет:

інноваційні розробки”

Випуск 2

Івано-Франківськ

Інноваційні розробки – 2007

УДК 017; 050

Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки. 2007. Каталог.

– Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних

технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – Вип. 2. – 185 с. – 10,3 др. арк.

У Каталозі наведено описи найбільш цікавих розробок професорськовикладацького складу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2007 рік (монографії, навчальні посібники, підручники, патенти, методики, технології, тощо). Для кожної розробки вказано її можливу галузь використання, напрям наукової діяльності, короткий анотований опис, її інноваційну привабливість; наведено контактні телефони авторів розробок для полегшення способів зв’язку з ними.

Каталог буде цікавий для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України, керівників промислових підприємств, аспірантів, студентів, широкого кола читачів, які цікавляться здобутками вітчизняної науки і можливістю впровадження результатів наукової діяльності у народне господарство.

Укладачі:

І.Ф. Миронюк – лауреат державної премії у галузі науки і техніки, д. х. н., проректор із наукової роботи;

О.М. Білоус – к. політ. н., начальник науково-дослідної частини;

Л.І. Никируй – к. ф.-м. н., завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та інновацій.

© Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2008 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ЗМІСТ ПЕДАГОГІКА

МИСТЕЦТВО

ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ 34 ФІЛОЛОГІЯ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ 55 ІСТОРІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ 59

ПРАВОЗНАВСТВО

ЕКОНОМІКА МАТЕМАТИКА, ІНФОРМАТИКА 93 ФІЗИКА ХІМІЯ, БІОЛОГІЯ

ТУРИЗМ

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ 163 БІОГРАФІЇ, ПЕРСОНАЛІЇ, ТВОРЧІСТЬ 166 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ Інноваційні розробки – 2007 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ПЕДАГОГІКА ПЕДАГО

–  –  –

Анотація.

У монографії на основі архівних документів і матеріалів, що були опубліковані в галицьких виданнях (переважно педагогічних часописах), узагальнення досвіду практичної діяльності українських педагогів показано розвиток дидактики в Східній Галичині в 20-30-ті роки XX ст. Автор знайомить читача з основними компонентами процесу навчання, цікавими формами, методами, прийомами, засобами навчання в школі, в системі безперервної підготовки вчителів. У науковий обіг повертається ряд імен педагогів, які своєю діяльність вписали не тільки сторінку в літопис шкільництва галицького краю, але й теорію і практику навчання.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Педагогіка.

Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку.

Історія педагогіки.

Сфера використання.

Для фахівців у галузі педагогіки, вчителів, студентів, усіх, хто цікавиться історичним минулим української шкільної дидактики, а також для організаторів навчальновиховного процесу в сучасній школі, закладах з підготовки майбутніх педагогів і в системі підвищення кваліфікації вчителів.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія.

Умови отримання інноваційної розробки.

За домовленістю.

–  –  –

Анотація.

У збірнику наукових праць провідних спеціалістів-співробітників НМЦ "Українська етнопедагогіка і народознавство" АПН України і Прикарпатського національного університету викладено філософські й психолого-педагогічні підходи до різних способів моделювання навчально-виховного процесу з метою формування народознавчих компетенціп на різних рівнях освіти, починаючи з ДНЗ і ЗОШ І ступеня і закінчуючи фаховою підготовкою майбутнього педагога. Спрямованість матеріалів на урізноманітнення змісту традиційного навчання й виховання спонукала авторів статей до узагальнення вже наявних напрацювань учених України й зарубіжжя, а також до обстоювання запропонованих ними авторських інноваційних знахідок і підходів.

Інноваційна привабливість.

Актуальність компетентнісного підходу до етнопедагогічної обізнаності дітей і молоді зумовлена поступом українського суспільства до постіндустріального етапу цивілізації, що ініціює загострення уваги до етнічної сутності людини, її вивільнення від наслідків антропогенної діяльності, соціальної одноманітності й пасивності. Реанімувавання етнопедагогіки є характерною ознакою сучасної теорії й практики соціалізації зростаючих поколінь, що вже почасти знайшло своє втілення в колективних працях співробітників Науково-методичного центру "Українська етнопедагогіка і народознавство' АПН України та Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Педагогіка.

Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку.

Педагогіка дітей та молоді, етнопедагогіка.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (Івано-Франківськ. 2007. – 280 с.).

Умови отримання інноваційної розробки.

За домовленістю.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ПЕДАГОГІКА

–  –  –

Анотація.

Монографія присвячена вивченню життя і діяльності видатної галицької вчительки Іванни Василівни Петрів. На основі невідомих або маловідомих джерел, зокрема її особистого архіву, частиною якого автор мав змогу користуватися завдяки люб'язному дозволу племінниці І.В. Петрів – Олени Мурської. Матеріали дослідження дають уяву про місце і роль українських педагогів минулого у загальнокультурному та освітньому процесах.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Педагогіка.

Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку.

Історія педагогіки.

Сфера використання.

Для викладачів, студентів, аспірантів ВНЗ педагогічних спеціальностей.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 232 с.).

Умови отримання інноваційної розробки.

За домовленістю.

–  –  –

ПЕДАГОГІКА

Професійна кар'єра педагога: динаміка, основні проблеми, шляхи їх вирішення:

Збірник наукових повідомлень обласної науково-практичної конференції.

–  –  –

Анотація.

Даний збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції, яка була присвячена вивченню професійної кар'єри педагога: аналізу її динаміки та змістової інтерпретації, пошуку шляхів розв’язання основних проблем, що породжені неузгодженістю принципових підходів до кар'єри як соціально-психологічного явища, містить у собі результати дослідницької діяльності як досвідчених науковців, так і тих, хто робить перші кроки в науку.

Інноваційна привабливість.

Учасники конференції, приділяючи увагу таким основним аспектам педагогічної кар'єри як послідовне вибудовування першооснови майбутньої професійної діяльності, а також створення та постійного збагачення особистісно значущого соціальнопсихологічного професійного поля. Такий підхід, як свідчать результати представлених в даному збірнику наукових повідомлень, може сприяти людям, що обрали професію педагога, успішно реалізовувати свої сутнісні сили як особистість, так і суб'єкт педагогічної діяльності, одержати визнання за високі результати праці як у власній оцінці, так і в оцінці колег, суспільства, держави через шанобливе ставлення, надання високого статусу, моральних і матеріальних винагород.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Педагогіка.

Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку.

Професійна педагогіка.

Сфера використання.

Для викладачів, студентів, всіх, хто підвищує свою психолого-педагогічну культуру.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаиика, 2007. – 255 с.).

Умови отримання інноваційної розробки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За домовленістю.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ПЕДАГОГІКА

–  –  –

Анотація.

Сучасний економічний та політичний розвиток, інформаційна та культурна інтеграція неможливі без структурної реформи системи вищої освіти в напрямку впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків в ЄС. Такі кроки мають забезпечити перехід до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, формування мережі вищих навчальних закладів, яка задовольняла б потреби кожної людини і держави в цілому, запровадження в системі вищої освіти і науки України передового досвіду розвинутих країн світу та її інтеграція у міжнародне науково-освітнє співтовариство та ін., що сприятиме мобільності молодих спеціалістів, підвищенню в Україні освітнього і культурного рівня суспільства та конкурентноздатності нації на міжнародному ринку освітніх послуг.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Педагогіка.

Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку.

Педагогіка вищої школи.

Сфера використання.

Для студентів вищих закладів освіти.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 32 с.).

Умови отримання інноваційної розробки.

За домовленістю.

–  –  –

Анотація.

У монографії комплексно проаналізовано систему шкільництва Галичини кінця XIX початку XX ст. в контексті полікультурного освітнього простору. Основну увагу відведено аналізу структури системи навчально-виховних закладів у краї та змісту освіти в кожній її ланці.

Інноваційна привабливість.

Реформування системи освіти в сучасній Україні, як і в інших країнах, покликане забезпечити конкурентоспроможність нації в умовах глобалізації, що передбачає створення загальноєвропейського та світового освітнього простору. Тому в цих умовах особливої актуальності набувають проблеми еволюції української культури, збереження надбань усіх етнічних меншин та сприяння порозумінню між народами, що визначає курс на полікультурну освіту. Такі пріоритети окреслені у Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про національні меншини в Україні» й в Національній доктрині розвитку освіти.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Педагогіка.

Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку.

Історія педагогіки.

Сфера використання.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів педагогічних та історичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться історією національного шкільництва.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 180 с.).

Умови отримання інноваційної розробки.

За домовленістю.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ПЕДАГОГІКА Педагогічна практика майбутніх студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр": методичні рекомендації

–  –  –

Анотація.

У методичних рекомендація розкрито мету, завдання, функції педагогічної практики майбутніх магістрів, основні вміння, якими вони повинні володіти для виконання функції викладача ВНЗ; специфічні особливості науково-дослідницької діяльності.

Корисними у практичній роботі стануть рекомендована література та запропоновані у додатках нормативні документи, вимоги до оформлення результатів наукового дослідження.

Інноваційна привабливість.

Зміст сучасної підготовки по тій чи іншій спеціальності представлений в кваліфікаційній характеристиці - нормативній моделі компетентності, яка відображає науково обгрунтований склад професійних знань, умінь і навичок. Кваліфікаційна характеристика фахівця, в даному випадку магістра, - це зведені узагальнені вимоги до нього на рівні теоретичного і практичного досвіду.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Педагогіка.

Сфера використання.

Для організаторів асистентської практики майбутніх магістрів на усіх спеціальностей.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (Івано-Франківськ, 2007. – 78 с.).

Умови отримання інноваційної розробки.

За домовленістю.

–  –  –

Анотація.

Колективна монографія містить систему інтегрованих відомостей, отриманих у результаті вивчення теорії, розробки концептуальної моделі формування креативної культури особистості, методики дослідження креативних властивостей особистості, побудованої на основі технології „Кваліметричний профіль”, результатів дослідження рівня сформованості креативних якостей старшокласників.

Інноваційна привабливість.

Сучасні соціальні замовлення на дослідження механізмів розвитку творчого потенціалу особи характеризують особливу актуальність проблеми креативності.

Динамічна особистісна характеристика творчості виражається в креативності та її основних показниках. Проте парадокс полягає в тому, що якщо креативність є науково сталою категорією в психологічній і педагогічній науках, то саме поняття „креативність" ще не знайшло гідної дефініції у відповідних словниках і не має достатньої наукової інтерпретації в психології творчості. Крім того, незважаючи на те, що проблема креативності вивчається достатньо інтенсивно: десятки науководослідних робіт тією чи іншою мірою торкаються різних аспектів наукової творчості – дотепер не склалося єдиного погляду як на саму проблему, так і на різні прикладні питання, що стосуються креативності.

Сфера використання.

Для викладачів, студентів-психологів, аспірантів, практичних психологів і всіх, хто підвищує свою психолого-педагогічну культуру з основ формування креативної культури особистості.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (Івано-Франківськ, 2007. – 144 с.).

Умови отримання інноваційної розробки.

За домовленістю.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ПЕДАГОГІКА

–  –  –

Анотація.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
 
Похожие работы:

«Міністерства освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Відділення змісту професійно-технічної освіти ЕКСПЕРИМЕНТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Звіти діяльності Київ 2009 Експерименти всеукраїнського рівня професійно-технічної освіти Звіти діяльності. Упорядник М.П. Сидоренко К: ІІТіЗО МОН України, 2009, 89 с. У збірнику розміщені аналітичні, науково-методичні, узагальнюючі матеріали, які увійшли у звіти діяльності професійно-технічних...»

«Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Українсько-канадський проект «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» Сергеєва Л.М., Русанов Г.Г., Ілько І.В. МОНІТОРИНГ фахового успіху випускників професійних навчальних закладів Навчально-методичний посібник Київ – 200 УДК 377,3 ББК 74,5 С 97 Схвалено науково-методичною радою Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (протокол № 4 від 26 грудня 2007р.) Розглянуто і схвалено на...»

«Наш сайт: www.bohdan-books.com заходьте, реєструйтесь, читайте! Ми на зв’язку 24 години на добу, 7 днів у тижні! Доброго дня, дорогі друзі! Видавництво «Навчальна книга Богдан» пропонує вашій увазі каталог «Навчального книжкового клубу». Тепер для того, аби знати про всі новинки видавництва, які сприятимуть покращенню вашої роботи у школі, підвищать рівень педагогічної майстерності, зроблять уроки не лише змістовними, але й цікавими, вам не потрібно блукати серед лабіринтів книжкових полиць, бо...»

«Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївський національний аграрний університет Бібліотека Оформлення текстового документа до видання Рекомендації третє видання, перероблене і доповнене Миколаїв УДК 002.2 ББК 76.17 Р36 Укладачі: О. Г. Пустова, директор бібліотеки О. О. Цокало, заст. директора бібліотеки Д. В. Ткаченко, завідувач відділом бібліотеки Відповідальний за випуск: Д. В. Бабенко, перший проректор Редактори: О. Г. Пустова, директор бібліотеки О. М. Кушнарьова,...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра цивільного права та процесу ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРОКІВ (ТЕРМІНІВ) У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ для студентів юридичного факультету Львів 2008 Видання здійснено при технічній допомозі Консорціуму „Верховенство права” Контрактного Агенства міжнародного розвитку США. Цікало В.І. Правове регулювання строків (термінів) у цивільному праві. Програма спецкурсу для студентів...»

«Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад Навчально методичний посібник Київ–201 УДК 373.3/.5.043.2 055.2/.3 ББК 74.200.44+74.3 І 60 Схвалено до використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією із спеціальної педагогіки Науково методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Видання навчально методичного посібника «Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад» здійснено в рамках проекту «Використання індексу інклюзії для...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра цивільного права та процесу ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРОКІВ (ТЕРМІНІВ) У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ для студентів юридичного факультету Львів 2007 Цікало В.І. Правове регулювання строків (термінів) у цивільному праві. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, – 2007. – С....»

«Національний університет Юридична академія України імені Ярослава Мудрого Наукова бібліотека ПРЕДСТАВНИКИ ХАРКІВСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ШКОЛИ ГОРДОН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ  1871–1926  персональний бібліографічний покажчик  Харків УДК 016:929 ББК 91.28 + 67д я1 Г 68 Укладачі: О. І. Самофал – завідуюча науково-бібліографічним відділом З. М. Карась – провідний бібліотекар Відповідальний за випуск: Н. П. Пасмор – канд. пед. наук, директор НБ НУ ЮАУ ім. Ярослава Мудрого Інженерне оформлення: Л. В. Кашаєва –...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Споживча політика в Україні: поняття, основні принципи та напрями. Навчально-методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...»

«Скворцова С.О. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ДРУГОМУ КЛАСІ Методичний посібник для вчителів других класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання» освітньо-кваліфікаційного рівня»бакалавр» Одеса «Фенікс» ББК 74.262 С 427 УДК 373.3:51 Рецензенти: Скафа О.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики та методики викладання математики Донецького національного університету. Моторіна В.Г., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»