WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«КАТАЛОГ “Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки” Випуск 3 Івано-Франківськ Інноваційні розробки – 2008 УДК 017; 050 Прикарпатський національний університет: ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

КАТАЛОГ

“Прикарпатський національний

університет:

інноваційні розробки”

Випуск 3

Івано-Франківськ

Інноваційні розробки – 2008

УДК 017; 050

Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки. 2008. Каталог.

– Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних

технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – Вип. 3. – 140 с. – 8,2 др. арк.

У Каталозі наведено описи найбільш цікавих розробок професорськовикладацького складу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2008 рік (монографії, навчальні посібники, підручники, патенти, методики, технології, тощо). Для кожної розробки вказано її можливу галузь використання, напрям наукової діяльності, короткий анотований опис, її інноваційну привабливість; наведено контактні телефони авторів розробок для полегшення способів зв’язку з ними.

Каталог буде цікавий для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України, керівників промислових підприємств, аспірантів, студентів, широкого кола читачів, які цікавляться здобутками вітчизняної науки і можливістю впровадження результатів наукової діяльності у народне господарство.

Укладачі:

І.Ф. Миронюк – лауреат державної премії у галузі науки і техніки, д. х. н., проректор із наукової роботи;

О.М. Білоус – к. політ. н., начальник науково-дослідної частини;

Л.І. Никируй – к. ф.-м. н., завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та інновацій.

© Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ЗМІСТ ПЕДАГОГІКА

МИСТЕЦТВО

ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ 38 ФІЛОЛОГІЯ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ 54 ІСТОРІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ 55

ПРАВОЗНАВСТВО

МАТЕМАТИКА, ІНФОРМАТИКА 69 ФІЗИКА ХІМІЯ, БІОЛОГІЯ

ТУРИЗМ

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ 119 БІОГРАФІЇ, ПЕРСОНАЛІЇ, ТВОРЧІСТЬ 125 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ Інноваційні розробки – 2008 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ПЕДАГОГІКА ПЕДАГО

–  –  –

Анотація.

У монографії представлено всебічний аналіз і результати дослідження проблеми особливостей, динаміки і чинників структурування ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця, розглядаються інтра- й інтергрупові відмінності у змісті та ієрархії ціннісних настанов, а також характер зумовленості ціннісної спрямованості особистості типом її самоідентифікації. Особливий акцент робиться на висвітленні проблеми розвитку у майбутнього фахівця здатності до самостійної і відповідальної побудови власного життєвого шляху (життєтворчості) як фундаментального утворення в структурі психічної організації людини. Розкрито технологію організації емпіричного дослідження, засоби діагностики та розвитку у майбутнього фахівця здатностей до саморефлексії власного майбутнього..

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Психологія, педагогіка.

Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку.

Педагогічна, вікова психологія.

Сфера використання.

Монографія адресується науковцям з галузі педагогічної та вікової психології, викладачам психології вищих навчальних закладів, слухачам Інститутів післядипломної освіти, аспірантам і студентам, а також усім, хто цікавиться психолого-педагогічними питаннями управління розвитком особистості в системі закладів вищої освіти.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2008. - 384 с.

Умови отримання інноваційної розробки.

За домовленістю.

–  –  –

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ПЕДАГОГІКА

–  –  –

ПЕДАГОГІКА Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи.

Навчально-методичний посібник

–  –  –

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ПЕДАГОГІКА

–  –  –

Анотація.

Друга частина хрестоматійної трилогії «Софія Русова: 3 мало-нідомого і невідомого»

включає статті Софії Федорівни Русової, вміщені на сторінках західноукраїнських періодичних видань і часописів українського зарубіжжя, тексти її виступів, меморандумів, звернень до різних міжнародних інституцій, у яких актуалізується «жіноче питання», зокрема і іорушуються і іроблеми місця і ролі жінки в соціальнокультурних процесах 1920-х 1930-х років, у вихованні дітей і молоді, а також публікації про неї політичних, громадських, культурно-освітніх діячів і педагогів XX ст.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Педагогіка.

Сфера використання.

Збірник адресований науковцям і здобувачам наукових ступенів, широкому колу педагогічної громадськості, студентам педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (А.с. № 26120, дата реєстрації: 17.10.2008).

Умови отримання інноваційної розробки.

Домовленість.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ПЕДАГОГІКА

–  –  –

Анотація.

У монографії розкрито основні напрями багатогранної діяльності та зміст науковотеоретичної спадщини періоду еміграції Софії Федорівни Русової (1856-1940) педагога європейського рівня, визначного культурно-просвітницького і громадського діяча, літературного критика, мемуариста.

На основі глибокого вивчення архівних матеріалів праць ученої та її сучасників всебічно проаналізовано особливості розгортання педагогічно-просвітницької роботи С.Русової за межами України, показано її внесок у розвиток українського шкільництва і науки в Чехо-Словацькій Республіці та вклад у теорію і практику національної освіти й виховання.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Педагогіка.

Сфера використання.

Збірник адресований науковцям і здобувачам наукових ступенів, широкому колу педагогічної громадськості, студентам педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (А.с. № 26122, дата реєстрації: 17.10.2008).

Умови отримання інноваційної розробки.

Домовленість.

–  –  –

ПЕДАГОГІКА

Організаційно-методичне забезпечення підготовки студентів до літньої практики:

Методичний посібник Автор (и).

Стражнікова І.В. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Ключове слово для тематичного покажчика.

Педагогічна практика, підготовка студентів, літні оздоровчі заклади, виховні завдання, методика планування.

Мета розробки.

Підвищення ефективності підготовки студентів ІІІ курсу під час навчального процесу до проходження літньої виробничої практики.

Контактний телефон.

8-066-7867065.

Анотація.

У посібнику подаються інструкції по організації літньої педагогічної практики, життєдіяльності дітей в умовах літніх оздоровчих таборів, студентських звітних заходів. Посібник рекомендується для студентів-практикантів, викладачів ВНЗ, які організовують підготовку студентів-вихователів до практики та педагогів-організаторів.

The instructions after organization of summer pedagogical practice are given in a manual, vital functions of children in the conditions of summer health camps, student reports measures. The manual is recommended for students-practices, teachers, which organize preparation of students-educators to practice and teachers-organizers.

Інноваційна привабливість.

Педагогічна практика є визначальною ланкою в системі професійної підготовки вчителів. Літня виробнича практика виступає як самостійна робота студентів, бо вони є повноправними членами педагогічного колективу табору й несуть відповідальність за життя і здоров’я дітей. Саме екзамен на вміння зріло й виважено приймати рішення у спілкуванні з дітьми здають студенти в цей непростий період. Тому важливим завданням вихователів у ЛОТ є продовження у літній період формування дитини як суб’єкта життя, розуміння нею того факту, що вона сама творить своє гідне людини життя. Отже, завданням даного видання є ефективна практична підготовка студентів до проходження першої педагогічної практики.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Спеціальність, для якої призначено розробку.

Всі спеціальності університету, що проходять літню виробничу практику.

Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку.

“Методика виховної роботи”, “Методика соціально-виховної роботи”.

Сфера використання.

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (Івано-Франківськ, 2008. – 58 с.).

Умови отримання інноваційної розробки.

Оплата.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

МИСТЕЦТВО

–  –  –

Анотація.

Навчально-методичний посібник заслуженого працівника культури України, доцента Н.В. Грицан знайомить читача з творчою лабораторією поетичного театру Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника як школи майстерності художнього слова.

Сценарії поетичних вистав, апробовані автором упродовж багатолітньої творчої і педагогічної діяльності, дають уявлення про широкі можливості поетичного театру як важливої форми ідейного, творчого і професійного виховання індивідуальності актора, режисера, диктора радіомовлення і телебачення.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Адресована студентам, викладачам навчальних закладів культури і мистецтв, режисерам поетичних театрів, театрів слова, педагогам театральних студій, шанувальникам мистецтва слова.

Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку.

Театральне мистецтво.

Сфера використання.

Лекції, семінарські, самостійна робота студентів.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. – 300 с.).

Умови отримання інноваційної розробки.

Оплата.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

МИСТЕЦТВО

–  –  –

Анотація.

Образ естрадного олімпу найпоширеніший, найзначущіший і найпоказовіший серед музикантів, які прагнуть досягти його вершин. Якщо проблема академічного акордеонно-баянного виконавства займає сьогодні чільні позиції в працях вітчизняних науковців, то естрадно-джазову музику в акордеонно-баянному мистецтві України й зарубіжжя – майже зовсім не вивчали і не досліджували. Тому ще одним завданням авторів було вироблення стратегії й пошуку методологічних принципів розгляду композиторської творчості і виконавства в національно-історичному й загальнокультурному контекстах. Робота присвячена комплексному вивченню і відтворенню цілісної картини художніх напрямків сучасної акордеонно-баянної музики другої половини XX – початку XXI століть, детермінованих динамікою розвитку світової музичної культури.

Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку.

Музика.

Сфера використання.

Видання призначене для педагогів і студентів навчальних закладів мистецтва і культури, концертних виконавців фольклорної та естрадно-джазової музики, а також усіх зацікавлених питаннями акордеонно-баянної творчості.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (Івано-Франківськ: Видавництво «Лілея-НВ», 2008. — 256 с).

Умови отримання інноваційної розробки.

Домовленість, оплата.

–  –  –

Форма інноваційної розробки.

Готовий виріб, патент (патент № 16725, номер заявки s 2007 00001, дата подання 02.01.2007, дата чинності 10.06.2008, бюл. № 11).

Умови отримання інноваційної розробки.

Домовленість.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

МИСТЕЦТВО

–  –  –

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

МИСТЕЦТВО

Патент України на промисловий зразок № 16728:

Сувенірне упакування для подарунків «Івано-Франківська ратуша».

–  –  –

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

МИСТЕЦТВО

–  –  –

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

МИСТЕЦТВО

–  –  –

Анотація.

Створений бандурний акомпанемент до пісні "Заквітчали дівчатонька" на слова та музику Р. Купчинського. Розроблений музичний текст змінюється з кожним куплетом пісні, що допомагає відобразити зміст зміст твору в цілому і характер кожного куплету, зокрема, а також кульмінацією, яка має місце в 4-му куплеті.

Запропонована обробка може бути використана для сольного вокальнонструментального концертного виконання.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Музика.

Сфера використання.

Інструментальне виконання.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (А.с. № 22599, дата реєстрації: 08.11.2007).

Умови отримання інноваційної розробки.

Домовленість.

–  –  –

Анотація.

Композиція абстрактна.

Засобами художньої стилістики передано ритмічні особливості джазової музики: високі та низькі тональності.

Техніка виконання:розпис на шовку, наближена до «Alaprima». Легкість пензля створює неповторність поєднання кольорів у місцях їх дотику: зелених, пурпурних, фіолетових, золотистих.

Графічні акценти розтавлені за допомогою чорного і золотого кольорів та контурів.

Матеріал: мокрий шовк, акрил для тканин.

Розміри: 67 см х 67 см.

Спеціальність, для якої призначено розробку.

Мистецтво.

Сфера використання.

Декоративно-ужиткове мистецтво.

Форма інноваційної розробки.

Тверда копія (А.с. № 23754, дата реєстрації: 04.03.2008).

Умови отримання інноваційної розробки.

Домовленість.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

МИСТЕЦТВО

–  –  –

Анотація.

Композиція абстрактна, створена під враженням сновидінь.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
 
Похожие работы:

«ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ГАВЛІТІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА У Д К 374.0356-053.6 НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 13.00.07 теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних н а у к Київ-2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Рівненському державному гуманітарному університеті, Міністерство освіти і науки України, м. Рівне Науковий керівник: кандидат...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет А.Й. Дерев’янчук, В.Є. Житник, О.В. Білобров ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В АРТИЛЕРІЙСЬКОМУ ДИВІЗІОНІ САМОХІДНИХ ГАУБИЦЬ. А.Й. Дерев’янчук, В.Є. Житник, О.В. Білобров Організація та проведення технічної підготовки в артилерійському дивізіоні самохідних гаубиць Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Суми „Видавництво СумДУ” УДК 358.118(075.8) ББК 68.514.1 я 7 Д3 Рецензенти: Т.Д....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (224), Ч. ІІ, 2011 ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ УДК [070.489 : 37] (477) «199/200» О. В. Бондар ПРОБЛЕМА ПІДРУЧНИКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАНЬ (1991 р. – поч. ХХІ століття) Початок нинішнього століття ознаменувався значними змінами в системі шкільної освіти України, зокрема оновленням її структури та змісту. Зміст освіти знаходить своє відображення в шкільних підручниках, через що вони теж відповідно змінюються. Однією з...»

«Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Управління освіти Рівненського міськвиконкому НВК №12 м. Рівне Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови і літератури Методична розробка Досвід роботи вчителя української мови і літератури НВК №12 м. Рівне Сороки І. В. Рівне 2013 Автор досвіду: Сорока Ірина Володимирівна, вчитель української мови і літератури НВК №12 м. Рівне, освіта вища, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА МИКОЛА ІЛЛІЧ ПРИХОДЬКО БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК До 65-річчя від дня народження Запоріжжя 2003 Микола Ілліч Приходько: Біобібліографічний покажчик (До 65-річчя від дня народження)/ Укладач Н.М.Чала.Запоріжжя: ЗДУ, 2003.50с. Біобібліографічний покажчик присвячений 65-річчю від дня народження доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедрою проблем управління i соціальної педагогіки Запорізького...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» Методичні рекомендації щодо організації роботи Всеукраїнських літніх профільних шкіл Малої академії наук України Київ Рекомендовано науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол № 2 від 15.05.2012 р.) Лихота С. О., Черній З. І. Методичні рекомендації щодо організації роботи Всеукраїнських літніх профільних шкіл Малої...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА ПАЛАТНА Вікторія Вікторівна УДК 373.5.016.81]: 929 С.Х. Чавдаров ПРОБЛЕМИ ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С.Х. ЧАВДАРОВА 13.00.02 –теорія та методика навчання (українська мова) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, Міністерство освіти і...»

«Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника КАТАЛОГ “Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки” Випуск 2 Івано-Франківськ Інноваційні розробки – 2007 УДК 017; 050 Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки. 2007. Каталог.– Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – Вип. 2. – 185 с. – 10,3...»

«ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ УДК 811.11 Т.Ю. Миронова, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна) ПОГЛЯД ЛЮДИНИ ЯК ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ЖИТТЯ ТА ПОГЛЯД АВТОРА В ПЛИНІ ТВОРЧОГО ПИСЬМА Автор розглядає поняття авторський погляд як невід’ємну частину писемної творчості, до якої відносяться і художні, і наукові, і газетні тексти. Досягнення авторського погляду в писемній роботі є одним із основних...»

«С.И. Харахады Украина тасиль ве илим, генчлик ве спорт Назирлиги тарафындан тевсие этильди 5-инджи, гъайрыдан ишленильген нешир Симферополь ББК81.2я71(Крмтат) ХЗатверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ №118 від 07.02.2012 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Т ак ъризчиле р : — педагогика илимлери намзети, доцент РАОЮ «КъМПУ» педагогика кафедрасынынъ мудири Алимова Л.У.; — педагогика илимлери намзети, РАОЮ «КъМПУ» къырымтатар ве турк...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»