WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Проблеми підготовки сучасного вчителя № 8 (Ч. 1), 2013 УДК 371.134:004 Ольга Рогозіна МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті ...»

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 8 (Ч. 1), 2013

УДК 371.134:004

Ольга Рогозіна

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

ЗАСОБАМИ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглядаються методичні аспекти використання

інформаційних технологій при підготовці майбутніх фахівців. Звернено

увагу на поетапне формування професійних навичок, визначено

мінімальний обсяг знань, умінь і навичок роботи з комп’ютером, необхідних для творчого опанування навчального матеріалу впродовж усього періоду навчання.

Ключові слова: інформаційні технології, формування, знання, вміння, навички, діяльність, навчальний процес.

Основним завданням сучасної вищої школи є підготовка всебічно розвинутих фахівців, здатних постійно поповнювати та поглиблювати свої знання, підвищувати теоретичний та практичний рівні. Для цього необхідно інтенсифікувати навчальний процес, посилити його привабливість та результативність не тільки по відношенню до кінцевої мети, а й в усіх формах та методах навчання.

У сучасних умовах для майбутнього висококваліфікованого фахівця особливу цінність набувають такі соціальні та особистісно значущі якості, як готовність до рішучих, цілеспрямованих дій, загострене почуття нового та передового, прагнення до самовдосконалення і творчого пошуку, до підвищення ефективності та якості праці, до використання новітніх інформаційних технологій. Вони створюють передумови для широкого впровадження в педагогічну практику нових методів та форм організації навчального процесу, нового підходу до вирішення психологопедагогічних проблем, пов’язаних з використанням комп’ютера.

Питання впровадження інформаційних технологій в освітній процес навчальних закладів знайшло своє відображення у працях А. Ашерова, В. Бикова, І. Булаха, М. Жалдака, В. Клочко, Н. Морзе, В. Науменко, В. Чернова; особливостям професійної підготовки інженерів-педагогів приділяється увага в роботах Ю. Дорошенка, О. Коваленко, Н. Кузьміної, М. Кухарєва, А. Маленка, Г. Станова та ін.; теорії інформатизації освіти присвячені роботи В. Агєєва, В. Бикова, І. Булаха, В. Глушкова, Р. Гуревича, М. Жалдака, Ю. Машбиця, С. Ракова, Н. Тверезовської та ін.; пошуку методологічних та теоретичних підходів використання інформаційних технологій в навчальному процесі були присвячені дослідження Н. Афанасєвої, В. Беспалька, О. Козлова, Г. Кручининої, Н. Макарової та ін.

Мета статті – розглянути методичні аспекти використання новітніх інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вишу.

Перед освітою сьогодні не стоїть питання про необхідність Проблеми підготовки сучасного вчителя № 8 (Ч. 1), 2013 використання новітніх інформаційних технологій, тому що в останні роки вони вже увійшли у життя суспільства в усіх його аспектах, суттєво змінило роль не тільки того, кого навчають, а й того, хто навчає.

Використання у навчальному процесі, при підготовці фахівців, новітніх інформаційних технологій дозволяє збільшити наочність та полегшує відтворення навчальної інформації для самостійної роботи студента. З іншого боку, використання комп’ютера потребує від педагога оволодіння додатковими знаннями з мов програмування, створення мультимедійних та гіпертекстових навчальних програм та розробки авторських курсів з відповідного предмету.

Окрім того, постійний розвиток програмного забезпечення та технологій виробництва вимагає від викладача постійно слідкувати за останніми розробками в цих галузях і по можливості оперативно поновлювати програмне та методичне забезпечення навчального процесу. На сьогоднішньому етапі розвитку науки і промислових технологій більшість студентів буде використовувати засоби інформаційних технологій у своїй професійній діяльності. Вони повинні знати можливості комп’ютера, специфіку програмного забезпечення та сфери його використання [1].

Особливе місце у використанні засобів інформаційних технологій при викладанні дисциплін професійного спрямування займає демонстраційний експеримент та імітаційне моделювання технологічних процесів, фізичних властивостей матеріалів тощо. Використовуючи можливості комп’ютера, можна відтворити фізичні процеси, продемонструвати явища, які у звичайних умовах показати неможливо. Наприклад, можна більш детально дослідити міцність брусу, який навантажено та побудувати епюри крутних моментів.

Ми вважаємо, що впровадження інформаційних технологій під час виконання лабораторних, практичних, курсових та дипломних робіт сприяє кращому засвоєнню студентами змісту навчального матеріалу, активізують діяльнісний підхід студента до вирішення навчальних задач, стимулюють дослідницьку діяльність та формують практичні навички.

Враховуючи все вищенаведене, можна сказати, що використання комп’ютера для моделювання фізичних та технологічних процесів і явищ є засобом індивідуалізації навчання, що підвищує зацікавленість в одержанні знань та набутті професійних навичок.

Методи моделювання технологічних процесів значною мірою спрощують процес пізнання, збільшуючи наочність демонстрації роботи вузлів верстатів, обладнання або приладів, процесу різання та формують професійні навички у майбутніх фахівців. Висока гнучкість системи моделювання дозволяє викладачу значною мірою індивідуалізувати постановку задачі для кожного студента з урахуванням його особистісних якостей. [2]. Для того, щоб напрямок комп’ютеризації навчального процесу невпинно розвивався, потрібно вдосконалювати методичні розробки до виконання лабораторних і практичних робіт, відповідно до можливостей програмного та апаратного забезпечення; використовувати

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 8 (Ч. 1), 2013

широкий спектр мультимедійного та периферійного обладнання. Кількість подання інформації такого типу під час навчального процесу повинна узгоджуватися з професійною направленістю підготовки педагога певного профілю та перспектив розвитку навчального і технологічного обладнання, яке майбутній фахівець буде використовувати під час своєї професійної діяльності.

Також необхідно звернути увагу на теорію поетапного формування професійних якостей, коли усвідомлено виконується контроль кожної дії (операції) навіть до виконання окремих рухів, вживання окремого поняття, терміна, дотримання робочої пози. Під час виконання цих дій студент орієнтується на їх суттєві, об’єктивно виражені властивості, постійно спостерігає, як він впевнено, поетапно йде до мети.

Кінцевим результатом такої методики є контроль за усіма діями, які виконуються, за натисканням кнопки чи клавіші на клавіатурі, находження на екрані символів, знаків, без помилок вибрати необхідну комп’ютерну програму, блок-схему чи пристрій введення-виведення інформації. Все це є усвідомленість професійних дій, які зберігаються впродовж всієї професійної діяльності.

Задля забезпечення усвідомленості професійних дій майбутніх фахівців протягом всього періоду навчання у виші викладачу й студенту необхідно:

– на початку навчання – діяти повільно, для того, щоб не пропустити того чи іншого орієнтиру;

– усі навчальні операції виконувати уважно, для того, щоб на початковому етапі формування професійних якостей не допустити помилок;

– під час виконання будь-якої операції, на початковому етапі навчання, студенту необхідно промовляти вголос зміст своїх дій.

Таким чином, методика підготовки майбутніх фахівців засобами новітніх інформаційних технологій повинна впроваджуватися у навчальновиховний процес шляхом поетапного повторення дій. При цьому необхідно постійно вимагати від студента словесного звіту про сформовані професійні дії у вигляді усної відповіді на питання викладача, складанні програм, поясненні тієї чи іншої операції, читанні схеми, поясненні технологічного або фізичного процесу чи явища. Кінцевою метою методики навчання не є накопичення окремих знань та умінь, а формування професійних дій та вміння застосовувати свої знання та уміння на практиці. Тому міра оволодіння новітніми інформаційними технологіями є важливим критерієм оцінки якості навчання майбутнього фахівця.

Це стимулює у студентів потребу до нових знань і способів вирішення поставлених задач. Уміння працювати з різними джерелами інформації, прогнозувати свої дії, відповідно до поставленої мети, планувати науково-дослідницьку діяльність.

Ми вважаємо, що для успішного вирішення завдань, які ставляться перед сучасним фахівцем є отримання мінімального обсягу знань, умінь і навичок роботи з комп’ютером, який включає в себе: правила безпеки при роботі з комп’ютером; вміти з’єднати між собою системний блок,


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проблеми підготовки сучасного вчителя № 8 (Ч. 1), 2013

монітор, мишку, клавіатуру; вміти підключити до комп’ютера периферійне обладнання; вміти інсталювати системні оболонки та пакети прикладних програм; вміти працювати з найпоширенішими пакетами прикладних програм; вміти визначити причини «збоїв» комп’ютера та вміти їх усунути;

знати призначення та причини виникнення повідомлень операційної системи та вміти на них правильно реагувати; вміння створювати комп’ютерні мережі; вміння працювати з мережею Інтернет; вміння працювати з пошуковими системами; володіти мовами програмування;

вводити та виводити інформацію.

Досвід застосування інформаційних технологій у навчальному процесі дозволяє стверджувати, що при цьому забезпечується цілий ряд позитивних факторів:

– наочність представлення інформації, так як на екрані комп’ютера зображені близькі до реальності основні елементи технологічних процесів, які динамічно змінюються під час виконання програми;

– значна економія коштів і часу, так як змодельований процес замінює проведення досліджень в лабораторії, для яких необхідні спеціальні вимірювальні прилади, матеріали на заготовки та значні витрати електроенергії;

– підвищена зацікавленість студентів, так як на екрані створюється віртуальна реальність, яка з часом все більше вдосконалюється завдяки досягненням комп’ютерного тримірного моделювання;

– оформлення результатів досліджень не тільки у вигляді таблиць, а також і у вигляді двомірних і тримірних графіків, які дають можливість аналізувати вплив різних факторів на досліджуваний процес.

Таким чином, використання новітніх інформаційних технологій задля навчання дає можливість підготувати сучасного фахівця, оптимально використовувати навчальний час, збільшити обсяг навчального матеріалу для творчого засвоєння його студентами.

Для забезпечення невпинного розвитку комп’ютеризації навчального процесу потрібно вдосконалювати методичні розробки до виконання лабораторних і практичних робіт, відповідно до можливостей програмного та апаратного забезпечення; використовувати широкий спектр мультимедійного та периферійного обладнання; максимально використовувати можливості прикладних програм, орієнтованих на виконання стандартних функцій обробки та аналізу текстової та графічної інформації, включати в навчальні курси елементи мов програмування високого рівня та об’єктноорієнтованих мов програмування.

–  –  –Похожие работы:

«УДК 37.015.3+159.9.072 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України 01033 Київ, вул. Паньківська, 2; тел. (044) 2883320 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України акад. Максименко С.Д. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВСТЕЙ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА» (заключний) Керівник НДР зав. лабораторії психодіагностики кандидат психологічних...»

«ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК №28 УДК 378.147 Олена Лиховид ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У статті розглянуто основні компоненти професійної компетентності майбутнього вчителя та виділено інструментарій її оцінювання. Ключові слова: компетентність, компоненти професійної компетентності, компетентнісний підхід, оцінка компетентності. В статье рассмотрены основные компоненты профессиональной компетентности будущего учителя и выделен инструментарий ее...»

«Педагогічний дискурс, випуск 16, 2014 / Pedagogical Discourse, Volume 16, 2014 Аннотация Наталья Александрова Психолого-педагогическая подготовка будущих преподавателей экономики к управлению обучением в непедагогическом университете В статье анализируется опыт психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей экономики в экономическом университете. Определяются основные направления и задачи этой подготовки. На основе анализа учебных программ психолого-педагогической подготовки было...»

«ст. Возрождение латинского языка как отдельной дисциплины в высшей школе после революции 1917 г. сопровождалось рядом проблем. Описываются подходы к созданию первых учебных курсов по данной дисциплине для студентов медицинских и ветеринарных факультетов, анализируются концепции учебников и пособий по латинскому языку для высших учебных заведений. Латинский язык, методика, подходы, учебные издания. Article is devoted to the formative period of teaching Latin in Ukrainian and Russian higher...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ В.П. ІВАЩЕНКО, О.Г. ЯСЕВ, О.Ю. ПОТАП, О.Д. РОЖКОВ, О.М. ВИШНЕВСЬКА, О.О. ЗАХАРОВА ПІДГОТОВКА ДО ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ МЕТАЛУРГІЙНІЙ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (видання ІІІ, доповнене) Затверджено на засіданні Вченої ради академії як навчальний посібник для науково-педагогічних та педагогічних працівників академії Протокол № 6 від 25.05.2015 Дніпропетровськ НМетАУ 2015 УДК 371.671 Підготовка...»

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 12 № 2(44) Частина 5, 2010 Хміляр Д.Д., кандидат ветеринарних наук, професор Чепига М.П., доктор філософії, професор Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ТА СЛУХАЧІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Ключові слова: управління, самостійна робота, студент, слухач, творчість. В умовах, коли в навчальному процесі відбувається...»

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО Олександр Жосан ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО АПРОБАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Кіровоград Рекомендовано до друку вченою радою Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (протокол № 3 від 18.11.2008 р.) Жосан О.Е. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної...»

«УДК 37.011.3-051:376 Н.М. Басалюк МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯЛОГОПЕДА В АСПЕКТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У статті висвітлюються зміст і напрямки методичної роботи вчителялогопеда в аспекті інклюзивної освіти. Ключові слова: вчитель-логопед, інклюзивне навчання, методична робота, діти-логопати. В статье освещаются содержание и напраление, методической работы учителя-логопеда в аспекте инклюзивного образования. Ключевые слова: учитель-логопед, инклюзивное обучение, методическая работа, дети-логопаты....»

«Педагогічний дискурс, випуск 10, 2011 Ми бачимо невмирущість і актуальність методики проведення різнопланових занять в природі, розроблених В.О. Сухомлинським.Список використаних джерел та літератури: 1. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – Т. 1.– К. : Радянська школа, 1976.2. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – Т. 2. – К.: Радянська школа, 1976.3. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – Т. 3. –...»

«., ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2013. – ВИПУСК 20 УДК 378 Норкіна О.В.* ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЯК ДІЄВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА У статті розглянуто окремі аспекти розвитку дослідницької компетентності сучасного педагога в системі післядипломної педагогічної освіти. Наголошено про необхідність здійснення підготовки педагога до дослідницької діяльності в умовах інноваційних освітніх змін. Виокремлено основні професійно-особистісні риси педагога-дослідника, які...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»