WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Досвід зарубіжних країн та шляхи розвитку державно-громадського управління освітою в Україні Навчально-довідковий посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного ...»

-- [ Страница 1 ] --

Донецька обласна державна адміністрація

Донецький обласний центр перепідготовки та

підвищення кваліфікації працівників органів державної

влади, органів місцевого самоврядування, державних

підприємств, установ і організацій

Досвід зарубіжних країн та шляхи

розвитку державно-громадського

управління освітою в Україні

Навчально-довідковий посібник

Рекомендовано науково-методичною радою

Донецького обласного центру перепідготовки

та підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (протокол № 2 від 30.05.11) як навчально-методичний посібник для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Донецьк 2011 ББК 74 я7 Д 70 Друкується за рішенням науково-методичної ради Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (протокол № 2 від 30.05.2011 )

Укладач:

І.О. Горожанкіна, завідувач навчально-методичного кабінету навчально-методичного відділу Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

.

Рецензент:

М.Є. Артьомов, перший заступник начальника начальник управління освіти і науки облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук Досвід зарубіжних країн та шляхи розвитку державно-громадського управління освітою в Україні/ [уклад. Горожанкіна І.А.]; Донецька обласна державна адміністрація, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – Донецьк: [Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій], 2011. – 19 с.

У посібнику проаналізовано досвід кількох європейських країн у напрямі розвитку державно-громадського управління освітою та проблеми реформування управління освітньою галуззю в Україні. Зроблено акцент на нормативно-правове забезпечення державно-громадського управління освітою. Окреслено основні завдання щодо розвитку партнерства органів управління освітою та організацій громадянського суспільства у галузі реформування освіти в Україні.

Актуальність теми обумовлена потребою налагодження дієвих відносин державних, регіональних органів управління освітою і організацій громадянського суспільства в Україні як визначального механізму підвищення ефективності державного управління нею. Вивчення світових тенденцій та особливостей розбудови освіти, модернізація управлінських механізмів має важливе значення для реформування освіти України, дає основу для прогнозування і реального відродження національної освіти, системного управління нею та наближення до європейських стандартів.

Для начальників та спеціалістів відділів освіти міських рад, райадміністрацій міських рад, районних у місті Донецьку рад, райдержадміністрацій, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації.(навчальний модуль ГВ-18. «Організація роботи районних відділів освіти»).

–  –  –

ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………….. 4

1. Державно-громадський підхід до управління освітою України.…………… 5 2. Європейські тенденції та особливості розбудови освіти

3. Досвід Російської Федерації у проведенні освітніх реформ…

4. Проблеми та шляхи удосконалення механізмів державного управління освітою в Україні………………………………………………………………. 14 ВИСНОВОК……………………………………………………………………. 18 Список використаних джерел………………………………………………… 19 ВСТУП.

Українське суспільство, як і все людство, перебуває під впливом потужних глобалізаційних процесів, швидких змін умов життя, посилення конкурентних засад та утвердження інноваційного типу розвитку, переосмислення ціннісних орієнтирів і стратегій людського буття. Нові виклики вимагають адекватної модернізації освітньої системи як провідного чинника соціально-культурного відтворення, успішної життєдіяльності людини, її подальшого удосконалення.

У сучасних умовах розвиток освіти перестає бути виключною справою держави. Він став полем багатоаспектної партнерської взаємодії центральних і регіональних державних органів з органами місцевого самоврядування, освітніми закладами, педагогами, батьками, студентами, учнями, потенційними роботодавцями, громадськими об’єднаннями.

Лише поєднання зусиль держави та громади як рівноправних партнерів у створенні стратегії реформування освітнього процесу, забезпеченні контролю його якості, посиленні соціального захисту всіх учасників, розширенні мережі закладів освіти, підготовці компетентних кадрів може забезпечити повноцінне та всебічне розв’язання проблем державного управління у сфері освіти.

1. Державно-громадський підхід до управління освітою України.

Управління освітою повинно бути державно-громадським. Закони залишатимуться малодійовими без суспільної підтримки.

Під державно-громадським управлінням освітою найчастіше розуміється процес поєднання різноспрямованої діяльності державних та суспільних суб’єктів управління в інтересах людини, соціуму, влади, а предметом – його взаємоузгодження та спрямування дій різних за природою і напрямом сил на розвиток освітньої системи.

Головною перевагою цього типу управління вважається оптимальне задоволення потреб та інтересів учасників в процесі зваженої взаємодії громадськості і владних структур. Важливо наголосити саме на гармонійному поєднанні у державно-громадському управлінні загальнодержавних регулювань та індивідуальних суспільних ініціатив і визначальній ролі останніх як фактора, що сприяє децентралізації управління освітою й автономізації діяльності навчальних закладів. Тому, як слушно зазначає І.Лікарчук, у державі має бути "створена, як це і належить демократичному суспільству, не державногромадська, а громадсько-державна система управління".[14, с.2 ] Демократичні підходи до управління в освітній галузі в Україні здійснювалися поступово – з прийняттям низки законодавчих актів, зокрема, базового Закону України "Про освіту" (1991, 1996 рр.), а також законів стосовно основних ланок освіти, починаючи від дошкільної і завершуючи вищою освітою, Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття") (1993 р.), Національної доктрини розвитку освіти України (2002 р.). У цих документах розкриваються засади переходу від традиційної до державногромадської системи управління шляхом чіткого розмежування функцій між центральними, регіональними і місцевими органами управління; активізації участі батьків, зацікавлених сторін, піклувальних та інших рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації в освітньому процесі навчальних закладів тощо. Для України актуальним залишається процес децентралізації управління освітою, розширення автономії навчальних закладів, наближення їх до місцевого оточення, розвитку співробітництва навчальних закладів і громадських організацій.

На сьогодні громадські структури, що діють разом з державними органами управління, часто займаються хоча і важливими, проте не основними питаннями: батьківські ради в основному вирішують питання грошових дотацій на потреби школи; піклувальні ради також займаються вишукуванням для шкіл додаткових коштів, залучають окремих громадян та організації до поліпшення умов освіти, зміцнення бази навчання і виховання; учнівське самоврядування не прописано в законодавчих актах; загальні збори загальноосвітніх навчальних закладів не вирішують перспективних питань розвитку освіти. студентське самоврядування хоч і представлено у вчених радах, фактично дотичне до вирішення лише другорядних питань і не має впливу на основну діяльність вищої школи. Тому для розв’язання вищезазначених проблем необхідне проведення досліджень й розроблення на їх основі концепцій і моделей організації, функціонування й удосконалення державно-громадського управління розвитком освіти всіх її рівнях.

Під час вироблення стратегії розвитку галузі освіти досить пізнавальним є досвід європейських країн, особливо постсоціалістичних, які отримали у спадок схожі проблеми в освіті та управлінні нею. До таких країн належать Росія, Польща, Чехія, Словаччина та ін.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ґрунтовний аналіз наукової літератури, наукових досліджень щодо впровадження державно-громадського управління освітою свідчить про те, що залучення громадськості до управління освітньою системою відбувається в Україні вже понад десятиліття. Це процес, як бачимо, складний та довготривалий.

На сучасному етапі в Україні при центральних органах влади створено громадські ради, колегії, представників громадськості введено до складу колегій; на регіональному рівні створено громадські ради та відроджено локальні освітні округи з виборною освітньою радою. До повноважень округів належить вирішення питань освіти, виховання, профілактики правопорушень, соціального захисту, розвитку місцевої громади. У гімназіях, ліцеях, навчальновиховних комплексах створено піклувальні ради, ради навчальних закладів, до яких входять батьки, учні, соціально активні громадяни, які переймаються питаннями розвитку національної освіти. На місцевому і регіональних рівнях створено ради учнівського самоврядування, об’єднання батьків, ради ректорів вищих навчальних закладів тощо. На всеукраїнському – проведено перший (1992 р.) і другий (2001 р.) з’їзди педагогічних працівників, форум батьківської громадськості (2007 р.). У 2005 р. створена Громадська рада освітян і науковців (ГРОНУ), почала діяти Спілка ректорів вищих навчальних закладів, Асоціація керівників шкіл України, Асоціація керівників позашкільних закладів освіти, інші громадські структури. Разом з тим, незважаючи на значні зусилля з боку освітніх закладів і органів управління освітою, прогресивних громадян та окремих громад, а також достатню кількість сформованих інституцій, державно-громадське управління розвитком освіти в Україні, його функціональна здатність і реальний вплив залишаються низькими.

Попри численні приклади впровадження його елементів на всіх управлінських рівнях освіти воно не набуло системності, залишається маловпливовим. Громадські освітні структури формальні, а отже, недієві. Вони майже не впливають на процеси освітньої сфери, оскільки не наділені необхідними і достатніми повноваженнями. Тому вивчення досвіду європейських країн викликане їхнім теоретичним та практичним здобутком у цій сфері діяльності і є пізнавальним для розбудови Україною державногромадської системи управління освітою.

2. Європейські тенденції та особливості розбудови освіти.

Цікавим у цьому контексті є досвід Франції, що з 1989 р. (закон "Про орієнтацію освіти") здійснила широкомасштабну реформу середньої освіти на всіх рівнях. Як зазначає Євгенія Лебідь, аналітик фонду "Європа XX", "Франція одна із чотирьох держав, яка 1998 року у Парижі, підписавши Сорбонську декларацію, проголосила про намір спільними зусиллями створити Європейський простір вищої освіти (EHEA) – основи Болонського процесу, та залучила до обговорення та оптимізації цього питання широкі кола громадськості".

Усі зусилля педагогічної громадськості в цій країні спрямовані на ефективну взаємодію навчального закладу та органів місцевого самоврядування. Співпраця французької середньої школи й сім’ї реалізується через діяльність асоціацій і федерацій батьків учнів, які вступають в офіційні відносини з державою, адміністраціями навчальних закладів і педагогами, через залучення делегатів від батьків, учнів до участі в управлінні навчальними закладами.

Як показують спільні комплексні дослідження польських, словацьких та чеських науковців, у наших сусідів у Центральній Європі теж намітився прогрес із впровадженням державно-громадського типу управління освітою. Науковці навіть ведуть мову про громадське регулювання освіти в чистому вигляді, яке, щоправда, дещо обмежує і гальмує національна основна програма – державний стандарт ("national "core curricula"), зокрема у Чехії та Словаччині громадського управління освітою у чистому вигляді не існує – встановлений змішаний громадсько-державний тип управління.

У Польщі доволі плідно працюють окремі організації, діяльність яких спрямована на впровадження громадського управління у навчальних закладах:

громадська Адміністрація, Соціальна поліція, Національна охорона. У справу демократизації освіти в Польщі значний внесок роблять і громадські об’єднання. Найбільш активною є Асоціація лідерів локальних груп (Stowarzyszenie Liderow Lokalnych Grup Obywatelskich, Warszawa), що прагне зміни якості суспільних сфер життя, передовсім – освіти, та активної участі громадян у перетворенні усіх її галузей (вільний доступ до інформації, запобігання корупції та ін.). В 2009 році в Україні була організована «Школа громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування», в якій приймали участь 25 представників громадських організацій та ініціативних груп зі всієї України, відібраних на конкурсній основі. Тренери презентували польський досвід діяльності громадських організацій та обговорили необхідність моніторингу органів місцевого самоврядування.

3. Досвід Російської Федерації у проведенні освітніх реформ.

Як зразок для вивчення беремо і державне управління освітою у Російській Федерації, адже наші освітні системи, хоч і мають свої національні особливості, тривалий час працювали за одними законами і майже одночасно розпочали реформи.

У Росії є чимало здобутків у галузі формування державно-громадського типу управління освітою. У 1992 р. у Російській Федерації був прийнятий Закон "Про освіту", де в ст. 35 зазначається, що "управління державними і муніципальними закладами базується на принципах єдиноначальності і самоврядування. Формами самоврядування освітнього закладу є рада навчального закладу, піклувальна рада, загальні збори, педагогічна рада, інші форми". [10, ст.35, п.2] Керуючись положеннями цього закону, у 90-х рр. у Росії активно почали створювати в навчальних закладах шкільні піклувальні ради та батьківські комітети. Водночас, відповідно до Концепції модернізації російської освіти на період до 2010 р., що затверджена наказом Міністерства освіти Російської Федерації від 11 лютого 2002 № 393, у процесі модернізації освіти належить забезпечити, по-перше, відкритість освіти як державно-суспільної системи і, подруге, перехід від патерналістської моделі до моделі взаємної партнерської відповідальності у сфері освіти, до посилення ролі всіх суб’єктів освітньої політики та їх взаємодії.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА СЛОЗАНСЬКА Ганна Іванівна УДК 378: 373.66 (94) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВСТРАЛІЇ 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА ДИЧКОВСЬКИЙ Степан Іванович УДК 168.522: 378.147.11 (042.3) ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі дистанційного навчання Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки...»

«Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Бібліотека Вінниця 2013 ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО БІБЛІОТЕКА Інформаційні технології в навчально-виховному процесі БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК Вінниця 2013 УДК 016:37 ББК 91.9:74+74с51я1 І-74 Інформаційні технології в навчально-виховному процесі : бібліографічний покажчик / уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця, 2013. – 92 с. Укладачі: Т....»

«УДК 371. 32.91(07) Основні концептуальні підходи до створення особистісно зорієнтованого підручника з географії О. Ф. Надтока, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: nadtoka.ol@ukr.net Постановка проблеми. Ми живемо в інформаційному суспільстві, яскравою ознакою якого є постійне збільшення обсягу наукової інформації, посилення інтеграційних процесів в усіх галузях діяльності людини. В умовах глобалізації освіченість стала пріоритетною ознакою життєвої...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Методичні рекомендації до навчально-тренувального процесу груп спортивного вдосконалення з футболу Вінниця ВНТУ Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №_ від 2014 р.) Рецензенти: Д. С. Присяжнюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри олімпійського і професіонального спорту ВДПУ В. І. Олійник, доцент, голова...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів МК-1 курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (термін навчання – 1 рік 8 місяців, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб) рік набору 2013 Київ 2013 ББКХ Н156 Матеріали підготували: Вища освіта, Болонський процес та правове доцент Остафійчук Т.В. регулювання освіти в Україні Іноземна мова (за професійним...»

«ЛІНГВІСТИЧНІ ПРИЙОМИ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕКСТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ПТНЗ Гуменна Л. С., м.н.с. лабораторії підручникотворення для системи ПТО Анотація. У статті розглянуто лексико-граматичну організацію та прийоми сучасної лінгвістичної науки й практики при розробленні текстів електронних підручників для системи ПТНЗ. Ключові слова: електронний підручник, комп’ютерно-опосередкована комунікація, текст, стиль, жанр. Аннотация. В статье рассмотрено лексико-грамматическую организацию и...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Відділення змісту професійно-технічної освіти Кількісні показники методичної та видавничої діяльності навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі у 2008 році Київ 200 УДК ББК П Редакційна колегія Паржницький В.В. — заст. директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, начальник...»

«УДК 372.8 Особливості конструювання змісту рівневого навчання іноземних мов у старшій профільній школі України В. Г. Редько, завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; О. С. Пасічник, старший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук e-mail: labredko@ukr.net Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства стрімке насичення змісту і збільшення...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Про робітничі професії Верстатник широкого профілю Виробник м’ясних напівфабрикатів Вишивальниця Візажист Водій автотранспортних засобів В”язальниця трикотажних виробів та полотна Матеріали Всеукраїнського огляду-конкурсу „Робітнича професія – 2009” Київ 2009 УДК ББК Про робітничі професії: Верстатник широкого профілю. Виробник м’ясних напівфабрикатів. Вишивальниця. Візажист. Водій автотранспортних засобів....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»