WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«_Педагогічні науки_ зайчиком. Перед дитиною-зайчиком постає проблемне завдання: у кого, чи у що необхідно перетворитися, щоб бути сильнішим за зайця. Наприклад, у мисливця, і тоді вже ...»

-- [ Страница 1 ] --

_____________Педагогічні науки_____________

зайчиком. Перед дитиною-зайчиком постає проблемне завдання: у кого, чи у що необхідно

перетворитися, щоб бути сильнішим за зайця. Наприклад, у мисливця, і тоді вже проблема постає перед

дитиною-вовком.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, узагальнення вищевикладеного

дає підстави стверджувати, що креативний розвиток дітей дошкільного віку забезпечується

підготовленими до даної роботи педагогами, створеним відповідним середовищем, організацією цілеспрямованої освітньої діяльності з дітьми. Найближча наукова перспектива – доопрацювання "Технології креативного розвитку дошкільників" і дослідження ефективності вищезазначених педагогічних умов.

Література

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / М-во освіти і науки України, Акад.

пед. наук України ; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с.

2. Енциклопедія освіти / АПН України; гол. ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

3. Кононко О. Л. Дитяча креативність крізь призму Базової програми "Я у Світі" / Олена Леонтіївна Кононко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 7. – С. 3-7.

4. Лохвицька Л. Ігрове середовище дошкільного навчального закладу як чинник пізнавального розвитку дітей / Любов Лохвицька // Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, досвіди, знахідки : [Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19–20 листопада 2003 р.)]. – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. – С. 65-66.

5. Методичні аспекти реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" /О. Л.

Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гончаренко [та ін.]. – К. : Світич, 2009. – 208 с.

Резюме В статье рассматривается актуальность создания педагогических условий для креативного развития дошкольников. Определены формы взаимодействия с воспитателями. Раскрыто значение среды для креативного развития детей. Отмечена целесообразность разработки "Технологии креативного развития дошкольников".

Ключевые слова: дошкольники, креативное развитие, педагогические условия, воспитатели, среда, педагогическая технология.

Summary In the article actuality of creation of pedagogical conditions is examined for creative development of preschools. The forms of co-operating with educators are defined. The value of environment is exposed for creative development of children. Noted expedience of working out of "Technology of creative development of preschools".

Key words: pre-schools, creative development, pedagogical conditions, educators, environment, pedagogical technology.

УДК: 373.21:37.013.43 О.І. Гуренко

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ:

ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

На основі аналізу основних нормативно-законодавчих документів визначено полікультурний аспект виховання дітей дошкільного віку у сучасних соціокультурних умовах, розкрито оптимальні шляхи формування етнокультурної компетентності дошкільників.

Ключові слова: етнокультурне виховання, етнокультурна компетентність дошкільників.

Постановка проблеми. У Законі України про дошкільну освіту, Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепції національного виховання, Концепції громадянського виховання та інших документах знайшли своє відображення питання суспільного виховання дошкільників з урахуванням різноманітного національного складу та регіональних умов України, адекватного обміну надбаннями духовної культури між усіма народами, які мешкають у державі.

Так, у статті 7 Закону України про дошкільну освіту одним із її завдань визначено виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля [3].

_________________Випуск 16________________

_____________Педагогічні науки_____________

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні компетентність дошкільників у напрямі "Людство" визначає як комплекс уявлень про державу, народи, нації, суспільство, людство як узагальнені категорії;

знання про те, що світ населяють різні народи, вони мають особливості зовнішнього вигляду, типові види занять, особливості побуту, пов’язані з умовами проживання, різняться за кольором шкіри, волосся, розрізом очей, зростом, статурою, зовнішністю, звичаями тощо, люди у різних країнах розмовляють різними мовами [6].

Особливої актуальності означена проблема набуває у поліетнічних регіонах України, де компактно розселені різні національні спільноти. На думку українських учених (В. Заслуженюк, Н. Косарєва, Л. Крицька, В. Поплужний та інші), велика роль у формуванні етнокультурної освіченості, культури міжнаціонального спілкування відводиться дитячому садку, школі, центрам культури національних меншин. Саме працівники цих закладів мають допомогти дітям зрозуміти те, що у світі, в якому ми живемо, мають місце етнічні, соціальні, релігійні відмінності. Тому дуже важливо навчити дітей розуміти й толерантно ставитися до представників іншої національності, віросповідання, культури, прищеплювати підростаючому поколінню високу культуру міжнаціонального спілкування [5]. При цьому слід враховувати здобутки української педагогічної науки і передового досвіду дошкільного виховання, самобутності нашої гідної культури та національної вдачі української дитини, досягнень сучасного наукового прогресу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Полікультурний аспект виховання дітей дошкільного віку в сучасних соціокультурних умовах розглядається нами з таких позицій: етнокультурне виховання дошкільників, що передбачає виховання культури міжнаціонального спілкування, етнічної толерантності дошкільників на засадах етнокультури національних меншин та українського народознавства. Кінцевим результатом такої роботи є сформованість етнокультурної компетентності вихованців дошкільного навчального закладу.

У вітчизняному науковому просторі особливості національного виховання дітей дошкільного віку досліджують І. Мартинюк, І. Мельникова, Р. Осипець, О. Феоктистова та інші; педагогічний аспект українського народознавства у вихованні громадянина – А. Богуш, Г. Григоренко, П. Ігнатенко, В. Інжестойкова, В. Поплужний та інші; особливості етнокультури та етнокультурного виховання підростаючого покоління – В. Агєєв, Є. Богданов, В. Заслуженюк, В. Присакар, Г. Філіпчук, О. Гуренко та інші; етнокультурної компетентності особистості – Н. Арзамасцева, С. Федорова, О. Гуренко та інші.

Формулювання цілей статті. З огляду на беззаперечну актуальність порушеної проблеми метою статті є вивчення сучасних наукових підходів до виховання дітей дошкільного віку в полікультурному середовищі. Завдання статті: на основі аналізу основних нормативно-законодавчих документів визначити полікультурний аспект виховання дітей дошкільного віку в сучасних соціокультурних умовах; розкрити оптимальні шляхи формування етнокультурної компетентності дошкільників; представити експериментальну програму полікультурного виховання дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічні позиції формування підростаючої особистості оптимально реалізуються тоді, коли дошкільники зростають і розвиваються, засвоюючи духовні надбання народу; у виховному процесі широко застосовуються споконвічні засоби впливу, завдяки яким кожне наступне покоління практично продовжує національні традиції та звичаї, сімейнопобутову й суспільну культуру (Г. Бійчук, Я. Журецький, В. Корженко та інші). Такий підхід спрямовує дошкільну науку і практику на відновлення принципів гуманізму, народності, природовідповідності, на які вказує українська етнопедагогіка й етноультура [1].

У сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідженнях етнічна культура розуміється як сукупність етнодиференціюючих і етноінтегруючих характеристик означеної культури (етнічні константи і ціннісні орієнтації). Етнокультура виявляється в усіх галузях життя етносу: у мові, вихованні дітей, одязі, будівництві житла, облаштуванні робочого місця, домашньому господарстві, фольклорі, що підтверджується у роботах В. Агєєва, Є. Богданова, В. Кукушина, О. Садохіна та інших учених-етнологів [9].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Саме в етнічній культурі спостерігається нерозривна лінія збереження й передачі традицій з покоління у покоління. Це свідчить про те, що етнічна культура – успадкований від предків комплекс господарського і соціального життя, матеріальної та духовної культури, які визначають стиль життя, виконують етноідентифікуючу роль, дають можливість виділити й протиставити себе іншим етносам.

Такі українські вчені, як В. Заслуженюк, В. Присакар, Г. Філіпчук та інші, етнокультуру відносять до пріоритетів, які допоможуть згуртувати усіх людей різних національностей, що населяють єдину країну, і виховати освічене, толерантне, компетентне у цій галузі покоління.

За даними вітчизняних дослідників (Г. Григоренко, П. Ігнатенко, В. Інжестойкова, В. Поплужний та інші) вже у перші роки життя дитини закладаються основи таких відчуттів і якостей характеру, які пов’язують її зі своїм історичним корінням, національним іменем та походженням і впливають на 142 _________________Випуск 16________________

_____________Педагогічні науки_____________

формування пам’яті родоводу, любові до своїх батьків, отчого дому, народу, на зародження національної свідомості, почуття відданості Батьківщині.

Наука доводить, що справжнє виховання є глибоко національним за сутнісним змістом, характером та історичним покликанням (І. Мартинюк, І. Мельникова, Р. Осипець, О. Феоктистова та інші, адже нація

– це насамперед система різноманітних природних ознак (біологічних, зокрема анатомічних, фізіологічних та психічних), історично зумовлених особливостей характеру, інтелекту певної культурносторичної спільности людей.

У Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти зазначено, що головною метою національного виховання є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у підростаючого покоління незалежно від національної приналежності рис громадянина Української держави, розвиненої дyxовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань, що є загальними для всіх навчально-виховних закладів [7; 8]. Отже, важливо, щоб різні ознаки, якості людей, залежно від національної приналежності, їх етнічні особливості, культурні здобутки та виховні традиції максимально враховувалися при організації педагогічного процесу. Ідеться про наповнення цього процесу самобутнім змістом, засобами, методами виховної роботи, які вироблялися в кожній нації протягом віків і є невід’ємними складовими етнопедагогіки й етнокультури.

На сучасному етапі основні засади етнопедагогіки й етнокультури у практиці дошкільних закладів втілюються у вигляді народознавчої роботи. За визначенням Л. Крицької, Н. Косарєва, В. Поплужного, народознавство – це система фундаментальних знань про конкретний народ, особливості його трудової діяльності й побуту, менталітет, матеріальну та духовну культуру, історичний досвід і нинішній спосіб організації життєдіяльності, традиції, звичаї, знання про родовід людини, спосіб життя та виховання у сім’ях, про отчий край і все, пов’язане з ним, місце і роль народу в розвитку світової цивілізації тощо [5].

Педагогічний аспект українського народознавства передбачає обґрунтування ефективності впливу народного досвіду, прогресивних традицій на дітей відповідно до їх вікових, психофізіологічних та етнічних особливостей, підходів до визначення змісту, відбору навчального матеріалу та складання навчальних програм, планів, аналіз народного досвіду з розумового, морального, громадянського, екологічного, фізичного, родинного, релігійного виховання, критичне мислення й перенесення його ідей у практику сьогодення. Педагогічний аспект народознавства спрямований на те, щоб діти засвоїли певні норми поведінки, етику й естетику побуту, культуру, оволоділи уміннями й навичками трудової діяльності, фізичного вдосконалення тощо. Крім того, українське народознавство має стати підґрунтям для формування у дітей патріотичних почуттів та прищеплення загальнолюдських цінностей.

Національне і загальнолюдське, на думку Б. Кобзаря, В. Поплужного та інших, – це взаємопроникаючі, взаємодоповнюючі аспекти у процесі пізнання дитиною особливостей життєдіяльності свого етносу, у її духовному розвитку та становленні як громадянина. Національне не виключає вселюдського; вселюдське містить у собі здобутки цивілізованих націй. Людина у своєму біологічному та духовному розвитку проходить процес від пізнання і засвоєння свого рідного, національного до загальнолюдського. Від роду до народу, нації і до світової спільноти – такий природний шлях становлення цивілізованої людини.

Саме насадження такої думки підростаючому поколінню набуло актуальності останнім часом у регіоні українського Північного Приазов’я, де проживає велика кількість національних меншин (греки, болгари, німці, поляки, євреї, цигани тощо). На розселення цих етнічних груп на території Приазов’я вплинули різні історичні фактори. Тривалий час український народ, включаючи етнічні групи, був змушений відмовлятися від надбаних протягом багатьох віків культурних, духовних, соціальних традицій. Але здобуття незалежності Україною дало поштовх до національного, культурного та духовного відродження українського народу. Саме зараз гостро постала проблема відродження народної педагогічної спадщини усіх народів, які мешкають в Україні. Тому ми вважаємо, що слід створювати й розвивати дитячі садки на засадах української етнопедагогіки, враховуючи при цьому інтереси інших національних спільнот, які мешкають в Україні, та формувати етнокультурну компетентність дошкільників.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«УДК 371. 32.91(07) Основні концептуальні підходи до створення особистісно зорієнтованого підручника з географії О. Ф. Надтока, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: nadtoka.ol@ukr.net Постановка проблеми. Ми живемо в інформаційному суспільстві, яскравою ознакою якого є постійне збільшення обсягу наукової інформації, посилення інтеграційних процесів в усіх галузях діяльності людини. В умовах глобалізації освіченість стала пріоритетною ознакою життєвої...»

«                           Порівняльна професійна педагогіка 1/2013  УДК: 378.22 (410) В. В. ТРЕТЬКО, канд. техн. наук, професор Хмельницький національний університет, МОН України вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016, Україна tretko@hotmail.com НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Анотація. Обґрунтовано важливість інтеграції освітньої системи України до Європейського науково-освітнього простору, що є ключовим чинником...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ УКРАІНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ ЗАТВЕРДЖЕНО Ректор УІПА О.Е.Коваленко „” _ 2014 р. ПРОГРАМА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ з ПЕДАГОГІКИ при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою магістра спеціальності: 8.18010020 Управління навчальним закладом Харків – 2014 Характеристика завдання Випробування складається у письмовій формі. Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань. Блок 1– тестова перевірка знань,...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА СЛОЗАНСЬКА Ганна Іванівна УДК 378: 373.66 (94) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВСТРАЛІЇ 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМСУ Волинська обласна рада Луцький національний технічний університет Луцький інститут розвитку людини університету «Україна» Північно-західне регіональне управління «Датагруп» ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві 23-25 травня 2011 р. м. Луцьк Порядок роботи конференції: Секція №1 – Методологічні засади впровадження...»

«Священик Ростислав ЯРЕМА КАНДИДАТ БОГОСЛОВ'Я ВЧЕННЯ ПРЕПОДОБНОГО ЄФРЕМА СИРІНА ПРО ЧЕСНОТИ (за аскетичними творами) Українська Православна Церква Київська Митрополія Kиїв • 2007 За благословенням архієпископа Львівського і Галицького Августина Священик Ростислав Ярема Вчення преподобного Єфрема Сиріна про чесноти (за аскетични ми творами). Перекл. з російської. — Інформаційно просвітницький центр Києво Печерської Лаври, 2007. — 52 с. Книжечка, яку читач тримає у руках, розповідає про...»

«ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ГАВЛІТІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА У Д К 374.0356-053.6 НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 13.00.07 теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних н а у к Київ-2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Рівненському державному гуманітарному університеті, Міністерство освіти і науки України, м. Рівне Науковий керівник: кандидат...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Про робітничі професії Верстатник широкого профілю Виробник м’ясних напівфабрикатів Вишивальниця Візажист Водій автотранспортних засобів В”язальниця трикотажних виробів та полотна Матеріали Всеукраїнського огляду-конкурсу „Робітнича професія – 2009” Київ 2009 УДК ББК Про робітничі професії: Верстатник широкого профілю. Виробник м’ясних напівфабрикатів. Вишивальниця. Візажист. Водій автотранспортних засобів....»

«УДК 37.013.2:378.937(477) ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Бродська Л.В., к.пед.н., доцент Запорізький національний університет Стаття присвячена питанням професійної підготовки майбутніх учителів, авторка пропонує технологію організації навчальних занять із дисциплін педагогічного циклу, яка має зробити їх максимально ефективними для підвищення рівня готовності студентів до реалізації фахової діяльності в рамках особистісно...»

«Котенко О.В. завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для спеціальності 6.01010201 Початкова освіта ОКР «бакалавр» Лекція 1. Методика як теорія і практика навчання ІМ (2 год.) План лекції: Методика як наука, її місце в системі наук, зв’язок з іншими науками. 1. Загальна і спеціальна методики вивчення іноземної мови. 2. Базові методичні категорії: принцип, метод, методична система. 3. Іноземна мова як навчальний предмет. Підходи до вивчення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»