WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 378:168.522 Сова М. О. доктор педагогічних наук, професор кафедри культурології Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ ІНФОРМАЦІЙА КУЛЬТУРА ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 378:168.522

Сова М. О.

доктор педагогічних наук,

професор кафедри культурології

Національний університет біоресурсів і

природокористування України, м.Київ

ІНФОРМАЦІЙА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТА

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЇЇ ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ

КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

У статті аналізуються наукові підходи до розкриття сутності та змісту інформаційної культури майбутнього фахівця, пропонується організація проектної діяльності, рівні якої досягаються на визначених етапах розвитку навчального проекту.

Ключові слова: інформаційна культура, комп’ютерне проектування, метод проектів, проектний практикум.

В статье анализируются научные подходы к раскрытию сущности и содержания информационной культуры будущего специалиста, предлагается организация проектной деятельности, уровни которой достигаются на последовательных этапах развития учебного проекта.

Ключевые слова: информационная культура, компьютерное проектирование, метод проектов, проектный практикум.

The specific of computer music opens up in maintenance of the article, features of application of musical computer technologies, the on-line computer tutorials used for activation of musical creation of students are analysed.

Key words: informative culture, computer design, method of projects, project practical work.

Постановка проблеми. Перехід до інформаційного суспільства характеризується збільшенням потоків інформації, вдосконаленням комп’ютерної техніки, стрімким розвитком і впровадженням інформаційнокомунікаційних технологій у всі сфери життєдіяльності людини, швидким збільшенням і оновленням обсягів інформаційних ресурсів. Тому компетентному фахівцю необхідно знати особливості інформаційних потоків у професійній галузі, уміти самостійно вести інформаційний пошук з різних джерел, ефективно використовувати інформацію у своїй діяльності. Для цього випускник ВНЗ не тільки повинен сам володіти інформаційними знаннями і уміннями, але й уміти самостійно організувати процес пізнання.

Разом з тим, перехід до інформатизації та комп’ютеризації навчання ще не вирішує завдань ефективної інформаційної підготовки. Спостерігається певний парадокс: процеси інформатизації та комп’ютеризації зростають, а обсяг знань - зменшується. Така суперечлива ситуація зумовлює необхідність вирішення питання переходу від комп’ютерної грамотності до інформаційної культури майбутнього фахівця.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти формування інформаційної культури особистості розглядалися в працях С.Г.Антонової, Н.В. Макарової, Е.Л. Семенюка.

Проблеми визначення змісту та структури поняття «інформаційна культура» розглядаються в дослідженнях Д.І. Блюмена, Г.Г.Воробйова, М.Г.

Вохришевої, А.П. Єршова, Ю.С. Зубова.

Питання формування інформаційної культури студента в умовах професійної освіти освітлюються в працях В. П. Беспалько, О. П. Меркулова, Т. А. Полякова; методики діагностики сформованості інформаційної культури освітлені в роботах Н. В. Кузьміна, А. Д. Маркова, Т. З. Паніна.

Проте аналіз педагогічного досвіду з формування інформаційної культури засобами комп’ютерного проектування показав, що їх можливості недостатньо використовуються в освітньому процесі вищої школи.

Мета статті – уточнити сутність і зміст поняття «інформаційна культура майбутнього фахівця», розробити етапи її формування засобами комп’ютерного проектування.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи сутність і зміст феномена «інформаційна культура», звернемо увагу на те, що в цьому понятті головним є слово «культура», яке містить найбільше смислове навантаження.

Усвідомлення інформаційної культури як відносно самостійного аспекту культури стало можливим з позицій культурологічного підходу.

Його представники розглядають інформаційну культуру (ІК) як галузь культури, пов’язану з функціонуванням інформації в суспільстві та формуванням інформаційних якостей особистості [1].

У руслі цього підходу існують численні тлумачення ІК, серед них:

«інформаційна компонента людської культури в цілому»; «спосіб життєдіяльності людини в інформаційному суспільстві як складова процесу формування культури людства»; «якісна характеристика життєдіяльності людини з отримання, передачі, збереження та використання інформації, де пріоритетними є загальнолюдські духовні цінності».

Завдяки становленню інформаційного підходу даний феномен виділяється як особливий, відносно самостійний аспект культури. Так, Е.П.

Семенюк, розглядає інформаційну культуру як рівень практичного досягнення інформаційної взаємодії, міру досконалості в оперуванні необхідною інформацією з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій та їх продукту - електронних інформаційних ресурсів.

Згідно з думкою прихильників інформаційного підходу поняття «інформаційна культура особистості» - це сукупність знань, умінь і навичок, пошуку, збору, аналізу інформації, тобто всього того, що включається в інформаційну діяльність, спрямовану на задоволення інформаційної потреби.

При цьому сама інформація розглядається як культурна цінність [3].

Розмежування ІК на інформаційну грамотність і інформаційну компетентність розрізняє здібності людини вільно володіти й користуватися комп’ютерними технологіями - з одного боку і достатній рівень теоретичних і практичних знань для об’єктивного аналізу інформаційних потоків - з іншого. Важливим є не просто знання як таке, але і можливість його трансляції та практичного втілення за допомогою різних механізмів комунікації та соціальної пам’яті.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій створює нові інформаційні можливості для пошуку, аналізу й обробки інформації. В цьому аспекті діяльнісний підхід дозволяє визначити ІК як ступінь досконалості особистості чи суспільства в усіх видах діяльності, пов’язаної з інформацією:

її отриманні, накопиченні, кодуванні і переробці, в створенні на цій основі якісно нової інформації, її передачі, практичному використанні [3,3].

Для позначення особливостей ІК доцільно розглянути її як систему. У зв’язку з цим системний підхід дає можливість його представникам тлумачити ІК майбутнього фахівця як «культуру взаємодії з інформацією».

Така характеристика означає ступінь оволодіння інформаційними операціями та засобами їх здійснення у різних видах діяльності.

З позицій системного підходу Е.А.Медведєва інтерпретує ІК як систему знань, умінь і навичок, досягнутий рівень яких дозволяє людині вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, брати участь в його формуванні та сприяти інформаційній взаємодії [2,59].

Педагогічний підхід до розкриття сутності та змісту поняття інформаційної культури майбутнього фахівця пов’язаний з проблемою її формування. Серед педагогічних інтерпретацій даного феномена на увагу заслуговує визначення Т.Л.Богданової: ІК - це сукупність знань, умінь і навичок з пошуку, переробки, збереження та створення інформаційних об’єктів з використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій, з усвідомленням необхідності використання інформаційних ресурсів сучасного суспільства в професійній діяльності (Т.Л.Богданова ).

Досягнення високого рівня сформованості інформаційної культури особистості є продуктом її творчих здібностей, виступає змістовною стороною суб’єкт-суб’єктних і суб’єктних-об’єктних відносин, зареєстрованих за допомогою різних матеріальних носіїв [4,48].

Як продукт творчих здібностей майбутнього фахівця ІК виявляється в наступних аспектах: а) в умінні набувати інформацію з різних джерел, як з друкованої літератури, так і з електронних комунікацій, подавати її в зрозумілому вигляді та уміти ефективно використовувати; б) в оволодінні основами аналітичної обробки інформації; в) у конкретних способах діяльності з використання технічних засобів (від арифмометра до ПК і комп’ютерних мереж); г) у здатності використовувати сучасну комп'ютерні та інформаційно-комунікаційні технології, базовою складовою яких є численні програмні продукти; д) у знанні особливостей інформаційних потоків в професійній діяльності; е) в оволодінні основами ергономічної та інформаційної безпеки.

Отже, у межах педагогічного підходу ІК майбутнього фахівця - це інтегративна здатність, яка виявляється в освоєнні, використанні та творчому перетворенні інформації зі застосуванням традиційних, комп’ютерних і інформаційно-комунікаційних технологій, а також практичною реалізацією набутого досвіду в освітній та професійній діяльності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У складі багатоаспектного феномена взаємодії людини та інформації слід виділити його компоненти: 1) бібліографічний компонент, пов’язаний із створенням вторинної бібліографічної інформації про документи; 2) читацька культура, що передбачає досягнення певного рівня сформованості читацьких умінь і навичок, здатності до оцінки та інтерпретація інформації; 3) комп’ютерна грамотність, що означає володіння уміннями й навичками роботи з комп’ютером, набуття досвіду пошукової діяльності у сфері програмного забезпечення і технічних ресурсів; 4) інформаційна грамотність, яка включає уміння визначити мету й завдання інформаційної діяльності, передбачати її результат, працювати з інформацією, уміти її обробляти та розповсюджувати; 5) інформаційна компетентність - готовність самостійно здійснювати різні операції з набуття, обробки та переробки інформації, а також оволодіння комплексом додаткових знань, умінь і навичок щодо процесу інформатизації, його правового поля, особливостей сучасних інформаційних ресурсів, декодування різних носіїв інформації, використання інформаційних технологій у життєдіяльності; 6) інформаційний світогляд, який включає здатність освоїти інформаційну картину миру як систему символів і знаків, прямих і зворотній інформаційних зв’язків, вільно орієнтуватися в інформаційному суспільстві.

Формуванню інформаційного світогляду сприяє оволодіння способами спілкування з системами штучного інтелекту, ведення діалогу в людиномашинних системах «гібридного інтелекту», користування глобальними та локальними інформаційно-обчислювальними мережами.

Вказані складові інформаційної культури зумовлюють вибір напрямів процесу формування інформаційної культури у студентів: 1) дидактичний (організація навчального процесу в логіці інформаційно-розвивального навчання); 2) інформаційно-технічний (оснащення і програмне забезпечення навчання); 3) професійний (інформаційна підготовка фахівця).

Досвід показує, що процес формування ІК майбутнього фахівця у вказаних напрямах доцільно здійснювати при вивченні курсу «Комп’ютерний користувач», що припускає організацію проектної діяльності студентів за відповідними рівнями. Базовий рівень передбачає введення в проектну діяльність, осмислення знайомого матеріалу на професійномотиваційному рівні. Спеціальний рівень інтегрує курс інформатики з одним з предметів професійного циклу. Професійний рівень заснований на вживанні методу проектів, завдяки якому професійно-орієнтоване комп’ютерне навчання набуває практичної реалізації.

Практичні роботи з курсу «Комп’ютерний користувач» рекомендується проводити у формі проектних завдань. Кожний проект має своє змістовне наповнення, що відображає галузь інформаційних технологій та предмета професійного циклу. Оформлення проекту студента за пропонованим сценарієм може мати різну реалізацію: у прикладному матеріалі з подальшою оцифровкою зображення та додатковою переробкою в електронному середовищі, у прикладних програмах, презентаціях. У сценарії проекту відображаються три рівні: 1) здобуття загальних відомостей з користування комп’ютерними технологіями; 2) тренування умінь і навичок у комп’ютерному практикумі; 3) виконання мініпроектів із тем курсу.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО Олександр Жосан ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО АПРОБАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Кіровоград Рекомендовано до друку вченою радою Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (протокол № 3 від 18.11.2008 р.) Жосан О.Е. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 4 2012. УДК 371.134(045) Ольга Гулай ОСОБЛИВОСТІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ Запорукою інноваційного розвитку держави є якісна професійна підготовка майбутніх фахівців. Якісна вища освіта – це сукупність професійних знань і вмінь, завдяки яким кожний індивід може максимально реалізувати свій інтелектуально-творчий потенціал та ефективно пристосуватися до швидкоплинних змін на ринку праці [2]. У стінах вищих навчальних...»

«Педагогічний дискурс, випуск 7, 2010 Аннотация И.Ю.Регейло Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в Украине в XXначале XXI века: историографические аспекты В статье проведен историографический анализ научных работ, посвященных подготовке научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации в Украине в XX – начале XXI века. Освещены тенденции, закономерности, подходы к пониманию сущности проблемы в классифицированные автором 5 периодов. Рассмотрены факторы,...»

«Педагогічні науки УДК 378.14 О.О. Петрикей ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Аналізуються підходи до соціально-педагогічної практики. Соціально-педагогічна практика розглядається як фактор формування професійного саморозвитку майбутніх соціальних педагогів. Виділяються складові даного виду роботи. Описуються умови, що сприяють його ефективності. Ключові слова: соціально-педагогічна практика, професійний саморозвиток, професійна...»

«Педагогічний дискурс, випуск 10, 2011 Ми бачимо невмирущість і актуальність методики проведення різнопланових занять в природі, розроблених В.О. Сухомлинським.Список використаних джерел та літератури: 1. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – Т. 1.– К. : Радянська школа, 1976.2. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – Т. 2. – К.: Радянська школа, 1976.3. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – Т. 3. –...»

«., ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2013. – ВИПУСК 20 Dubrovina І.V. REQUIREMENTS FOR TEACHER INDIVIDUALITY IN THE CONTEXT OF SELF-EDUCATION The article is a review of requirements for the teacher individuality as a psycho-pedagogical precondition of an effective improvement of professional self-education. Self-education of a teacher is considered as an aspect of the spiritual development of the individual. A classification of the components of an effective modern self-education of a teacher is...»

«УДК 378:371.133:371.671.12 ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДРУЧНИКІВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Л. С. Павлюченко, аспірантка лабораторії навчання інформатики, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: laura2@bigmir.net У статті розглядаються питання, пов’язані з використанням навчальних підручників і посібників на паперових та електронних носіях з курсу інформатики у процесі навчання. Що дозволяють формувати контрольно-оцінювальні...»

«Педагогічний дискурс, випуск 16, 2014 / Pedagogical Discourse, Volume 16, 2014 Аннотация Наталья Александрова Психолого-педагогическая подготовка будущих преподавателей экономики к управлению обучением в непедагогическом университете В статье анализируется опыт психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей экономики в экономическом университете. Определяются основные направления и задачи этой подготовки. На основе анализа учебных программ психолого-педагогической подготовки было...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ В.П. ІВАЩЕНКО, О.Г. ЯСЕВ, О.Ю. ПОТАП, О.Д. РОЖКОВ, О.М. ВИШНЕВСЬКА, О.О. ЗАХАРОВА ПІДГОТОВКА ДО ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ МЕТАЛУРГІЙНІЙ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (видання ІІІ, доповнене) Затверджено на засіданні Вченої ради академії як навчальний посібник для науково-педагогічних та педагогічних працівників академії Протокол № 6 від 25.05.2015 Дніпропетровськ НМетАУ 2015 УДК 371.671 Підготовка...»

«ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК №28 УДК 378.147 Олена Лиховид ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У статті розглянуто основні компоненти професійної компетентності майбутнього вчителя та виділено інструментарій її оцінювання. Ключові слова: компетентність, компоненти професійної компетентності, компетентнісний підхід, оцінка компетентності. В статье рассмотрены основные компоненты профессиональной компетентности будущего учителя и выделен инструментарий ее...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»