WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 26 |

«Рівненський державний гуманітарний університет Інститут психології та педагогіки Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра загальної психології та психодіагностики Актуальні ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Інститут психології та педагогіки

Кафедра вікової та педагогічної психології

Кафедра загальної психології та психодіагностики

Актуальні питання

психологічної

науки

Альманах студентського наукового

товариства

Випуск 1

Рівне - 2008

Актуальні питання психологічної науки

ББК 88

А 43

УДК 159.9

Актуальні питання психологічної науки: Альманах сту дентського

наукового товариства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців „Психічне здоров’я особистості” (4-5 квітня 2008 р., м. Рівне). – Випуск 1. – Рівне: РДГУ, 2008. – 134 с.

Головний ред актор:

Ямницький В.М. – до ктор психо логічних наук, професор кафедри загально ї психоло гії та психо діагностики РДГУ.

Редакційна колегія:

Павелків Р.В. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри віково ї та педагогічної психо логії, директор Інститу ту психо логії та педагогіки РДГУ;

Воробйов А.М. – кандидат педаго гічних наук, професор, завідувач кафедри загально ї психології та психо діагностики РДГУ;

Литвиненко С.А. – доктор педагогічних наук, професор кафедри вікової та педагогічної психо логії РДГУ;

Безлюдна В.І. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри віково ї та педагогічної психо логії РДГУ;

Главінська О.Д. – кандидат психо логічних наук, доцент кафедри загально ї психоло гії та психо діагностики РДГУ;

Корчакова Н.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психо логії РДГУ;

Павелків В.Р. – кандидат психо логічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ;

Рудь Г.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ;

Романюк В.Л. – кандидат біоло гічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ;

Созонюк О.С. - кандидат психоло гічних наук, доцент кафедри віково ї та педагогічної психо логії РДГУ.

Друкується за рішенням науково-методичної ради РДГ У (протокол № 4 від 27 березня 2008 р.) За достовірність фактів, дат, назв тощо відповідальність несуть ав тори матеріалів.

© Рівненський державний гуманітарний університет, 2008 Випуск 1 Зміст Вступ

Авдимірець Ірина. Cтратегії формування і розвитку вольових дій у навчальній діяльності студентів-психологів

Артемова Ольга. Саморегуляція в роботі вчителя початкових класів, її значення для збереження психічного здоров’я

Бердник Ганна. Професійне становлення майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ як форма гармонійного розвитку його особистості

Боровинська Ірина. Розвиток стресостійкос ті у працівників як засіб збереження їх психічного здоров’я

Візнюк Інесса. Особистісна стійкіс ть як засіб збереження психосоматичного здоров’я людини

Волинець Маргарита. Психологічні аспекти становлення особистості підлітка в умовах депривації дитячо-батьківських стосунків

Галабурда Лідія. Психологічний аналіз ціннісних орієнтацій підлітків

Гончарова Наталія. Проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти

Грибенко Наталія. Проблема збереження психічного здоров’я молоді

Демчук Олена. Формування компетентності здоров’я збереження майбутніх практичних психологів

Демянюк Олена. Вплив соматичних захворювань на психічне здоров’я людини

Клименко Алла. Групова взаємодія як чинник впливу на психічне здоров’я особистості

Князь Юля. Проблеми внутрішньої картини здоров’я особистості..... 45 Козачук Любов. Діагностика цінностей молодших школярів............. 51 Козачук Олена. Поняття гомогендерної сексуальної орієнтації, основні причини її формування та особливості корекції

Актуальні питання психологічної науки Кравець Вікторія. Вплив батьківського ставлення на прояв тривожності підлітків

Кулаков Руслан. Психологічні аспекти профес ійного самовизначення у ранньому юнацькому віці

Лесюк Оксана. Ставлення до власного здоров’я в підлітковому віці..62 Лисяк Оксана. Внутрішні конфлікти та їх вплив на психічне здоров’я особистості в юнацькому віці

Музичук Назар. Втрата сенсу життя в осіб, що утримуються в пенітенціарних закладах та методи корекції

Мурга Тетяна. Діагностика самореалізації особистості у професійній сфері, як показника психічного здоров’я людини...........70 Нікітін Валерій. Захисні механізми у психологічній феноменології при цукровому діабеті

Ніколайчук Інна. Тренінг розуміння поезії як процедура психологічної підтримки студента-філолога

Овчаренко Ольга. Попередження виникнення синдрому психічного вигорання як основа збереження психічного здоров’я особистості.....78 Остапович Ірина. Взаємозв’язок ефективного копінгу та особистісних характеристик

Осьмак Любов, Онофрійчук Надія. Психологічний аналіз схильності до девіантної поведінки у старшому підлітковому віці.....83 Осьмак Любов, Царук Ольга. Психологічний аналіз емпатійних здібнос тей медичних працівників

Павлюк Світлана. Вплив особистісних якостей медичних працівників на психічне здоров’я клієнтів

Петренчук Ірина. Ґендерні особливості соціальних здібностей.........91 Плаксенкова Ірина. Духовний розвиток особис тості як фактор психічного здоров’я

Потапова Ірина. Динаміка часових і позачасових переживань як чинник психологічного здоров’я особистості

Прокопчук Інна. Психологічний аналіз внутрішньоособистісного конфлікту у підлітковому віці

Репецька Тетяна. Вплив сім’ї на психічне здоров’я дитини..............100 Випуск 1 Романюк Людмила. Проблеми психічного здоров’я у середній школі

Савенко Діана. Перше враження та його взаємозв’язок із засобами невербальної комунікації

Сидорчук Євгенія. Формування психологічної готовнос ті до управлінської діяльності у процесі вузівського навчання

Уліцька Галина. Системніс ть у визначенні рівнів прояву позитивного мислення юні

Харченко Світлана. Адаптація с тудентів першокурсників у ВНЗ як умова збереження їх психічного здоров’я

Хорко Ольга. Соціально-психологічні детермінанти явища деіндивідуалізації особистості

Юрченко Ірина. Психологічна характерис тика функціонально неповної сім’ї

Юрчук Олексій. Самостійна рухова діяльніс ть та її вплив на психічний розвиток дітей дошкільного віку

Вронська Вікторія. Формування психологічної складової компетентності медичних сестер дошкільних навчальних закладів.... 127

Актуальні питання психологічної науки ВСТУП

«Mens sana in corpore sano») «У здоровому тілі здоровий дух»

На сьогодні в Україні проблема психічного здоров’я особистості заслуговує невідкладної уваги та взаємодії фахівців медикобіологічних і соціогуманітарних напрямів, враховуючи загрозливу статис тику Всесвітньої організації охорони здоров’я про небажане лідерс тво українців у Європі і світі щодо розладів психіки і поведінки.

Окрему увагу фахівців привертає сумне лідерство української молоді як своєрідного індикатора соціального благополуччя держави, згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров’я, щодо схильнос ті до алкоголізму як моделі девіантної поведінки.

При цьому в Україні розроблені та впроваджуються відповідні програми, декларації і концепції, а саме:

Міжгалузева комплексна програма „Здоров’я нації” на роки;

Європейська декларація щодо охорони психічного здоров’я за 2005 р.;

Концепція Державної цільової комплексної Програми розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на 2006-2010 роки.

Концепція Державної програми „Здорова дитина” на 2008роки (проект).

Історично сформувалися та діють у відповідних умовах наступні моделі здоров’я – біологічна, біосоціальна, біопсихосоціальна.

Одночасно розробка проблеми психології особистос ті вітчизняними і зарубіжними науковцями враховує її біологіч ні (спадкові) та соціальні (набуті) складові, у тому числі проблеми конс титуції (соматотипу), темпераменту і характеру. Таким чином, на сьогодні проблеми психічного здоров’я особистості повинні розглядатися в єдиній системі із врахуванням взаємодії біологічних і соціальних механізмів.

Окремої уваги на сьогодні заслуговує організація у вищих навчальних закладах України діяльності психологічної служби.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У Рівненському державному гуманітарному університеті передбачається співпраця відповідної психологічної служби з лабораторією психофіз іології та клінічної психології психолого-природничого факультету, а також з Рівненським обласним клінічним лікувальнодіагнос тичним центром та Рівненським обласним державним центром психічного здоров’я населення щодо проблем збереження здоров’я особистості та профілактики розладів психіки і поведінки.

Випуск 1 Серед багатьох вагомих вітчизняних і зарубіжних моделей феномену особистості на сьогодні при розробці проблем теорії, діагнос тики і психотерапії заслуговують посиленої уваги концепції з орієнтацією на здорову, а не патологічну особистість. У зв’язку з цим привертають увагу фахівців психології, медицини і біології розробки Абрагама Маслоу, як теоретика гуманістичної психології та самоактуалізованої особистості.

Окрім того, враховуючи біопсихосоціальну модель, проблеми збереження психічного здоров’я особистості та профілактики розладів психіки і поведінки на сьогодні слід розвивати у руслі вагомих здобутків вітчизняних і зарубіжних науковців, у тому числі:

- концепції про внутрішню картину хвороби (Олександр Лурія);

- концепції про внутрішню картину здоров’я (В.Е. Каган, А.Б. Орлов);

- концепції психології відношення (Володимир Мясищев);

- вчення про домінанту (Олексій Ухтомський);

- вчення про сигнальні системи (Іван Павлов);

- вчення про функціональні системи (Петро Анохін);

- вчення про гомеостаз (Клод Бернар, Уолтер Кеннон);

- вчення про стрес як загальний адаптаційний синдром (Ганс Сельє).

Таким чином, феномен здоров’я особистості як біопсихосоціальної системи вимагає творчої і плідної міждисциплінарної співпраці, насамперед, з проблем адаптації і дезадаптації до природного і соціального середовища із врахуванням психосоматичних, соціобіологічних і психосоціальних взаємозв’язків, взаємовпливів і процесів.

Актуальні питання психологічної науки УДК 159.9

CТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ВОЛЬОВИХ ДІЙ У

НАВЧАЛЬНІ Й ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ Ірина Авдимірець, студент Керівник: Бабійчук П.М., старший викладач Рівненський інститут ВМУРоЛ “Україна” Побудова сучасної системи освіти на засадах гуманноособистісного підходу вимагає дослідження низки психологопедагогічних проблем, серед яких вагоме місце належить проблемі розвитку волі студентів.

Мета цієї статті полягає в теоретичному обґрунтуванні проблеми та емпіричному дослідженні впливу механізмів стратегій розвитку і формування вольових дій на результати навчальної діяльності студентів-психологів та збереження психічного здоров’я.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 26 |
Похожие работы:

«Вища школа під час виконання диференційованих завдань для кожного учня в системі уроків. Висновки. Сучасні завдання особистісно-орієнтованого навчання учнів можуть бути ефективно розв'язані в системі неперервної освіти та в процесі навчання, стратегія якого спирається на цілісність особистості, інтегрованість її структури. Інтегрованість структури особистості дає можливість використовувати різні стратегії особистісно-орієнтованого навчання. На певному етапі розвитку особистості доцільно брати...»

«Єрмакова Світлана кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» ОСВІТНІЙ МОНІТОРИНГ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСКОГО ВИМІРУ У статті розглядаються особливості виникнення та впровадження моніторингу професійної підготовки майбутнього фахівця. Розглянуто основні сфери застосування моніторингу як способу наукового дослідження. Подані, за науковим дослідженням автора, деякі вимірювання...»

«УДК 571.715:796.011.3 Л.І. Петрова, доц. М.О. Левченко, ст. викл. А.М. Пляшешник, ст. викл. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ «КОМП’ЮТЕРНОЇ ВТОМИ» ТА «КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ» І ПІДВИЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ХДУХТ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ, ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Визначено проблему «комп’ютерної втоми» та «комп’ютерних захворювань». Вивчено та проаналізовано вплив засобів фізичної культури на профілактику «комп’ютерної втоми» та «комп’ютерних захворювань» і підвищення розумової...»

«Розділ. Охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування УДК 504.6(477.43/44):502.7 СТРУКТУРНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РАРИТЕТНОГО ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ПОДІЛЛЯ Мудрак О.В. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського На основі гербарних даних, літературних і картографічний джерел, польових досліджень із подальшою критично-системною обробкою зібраного матеріалу складено конспект раритетного фіторізноманіття Поділля, який включає 369 видів. При дослідженні...»

«УДК: 342.25.378.1 ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ Бурцева Л. В. навчально-методичний центр районного відділу освіти, завідувач Матеріал статті висвітлює основні аспекти управління безперервною освітою в умовах інноваційних змін, розкриває теоретичні та методичні аспекти безперервної освіти педагогічних працівників, визначає основні вимоги до сучасного управління навчальними закладами, пропонує методичним службам для використання...»

«Педагогічний дискурс, випуск 5, 2009 УДК 377.4 Н.В.ЛЄПІХОВА аспірант (м.Хмельницький) Розвиток професійної компетентності керівників ЗНЗ у системі підвищення кваліфікації як педагогічна проблема У статті розглядається актуальність проблеми розвитку професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти. Автором розглянуто праці вітчизняних та зарубіжних науковці, які працювали за даним напрямком. Дається обґрунтування суперечності між...»

«Вольнова Л. М. Самостійна робота з психологічних дисциплін як засіб підвищення якості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Випуск 11 : [зб. наук. праць / за ред. П. В. Дмитренка, В. Д. Сиротюка. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. 237 с. С. 56-62. – (Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи). УДК 378.016.322.1 : 37.013.43 : 159 САМОСТІЙНА РОБОТА З ПСИХОЛОГІЧНИХ...»

«УДК 159.9.22+15.31 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України 01033 Київ, вул. Паньківська, 2; тел. (044) 2883320 ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України з наукової роботи акад. Чепелєва Н.В. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ САМОДЕТЕРМІНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ» (заключний) Керівник НДР Зав. лабораторією психології навчання імені І.О. Синиці доктор...»

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 12 № 2(44) Частина 5, 2010 Хміляр Д.Д., кандидат ветеринарних наук, професор Чепига М.П., доктор філософії, професор Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ТА СЛУХАЧІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Ключові слова: управління, самостійна робота, студент, слухач, творчість. В умовах, коли в навчальному процесі відбувається...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. VІІ, 2012 УДК 378.74 О. М. Піддубна ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСІВ І ВИСТАВОК ТВОРЧИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У Національній доктрині розвитку освіти серед пріоритетів державної політики визначено розробку і здійснення освітніх інновацій, які якісно змінюють мету, зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології навчання, виховання й управління [1]. Одним з понять, що...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»