WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для виконання курсових робіт з ВСТУП ДО ФАХУ Обговорено та схвалено на засіданні кафедри “” _2011 р. Протокол № _ м. Одеса - 2011 р. 1. Ціль та етапи відпрацювання ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для виконання курсових робіт з

ВСТУП ДО ФАХУ

Обговорено та схвалено

на засіданні кафедри

“____” ___________2011 р.

Протокол № _____

м. Одеса - 2011 р.

1. Ціль та етапи відпрацювання курсової роботи

Курсова робота являється складовою частиною навчальної дисципліни „Вступ до фаху ” і проводиться з метою надання студентам вмінь самостійної, творчої роботи з літературою, первинних навичок дослідницької роботи та здійснення контролю рівня знань тих, хто навчається.

Виконання курсової роботи, оформлення пояснювальної записки, виконання графічних робіт, підготовка до захисту і захист повинні бути виконані самостійно у не запланований розкладом занять час.

Виконання студентом курсової роботи, як правило, включає наступні основні етапи:

з’ясування завдання на курсову роботу;

підбір та вивчення необхідної літератури;

виконання завдання;

оформлення пояснювальної записки і графічної частини роботи.

Розглянемо більш детально зміст цих етапів роботи студента.

2. Виконання студентом курсової роботи

2.1. З’ясування завдання на курсову роботу Задачею цього етапу являється розгляд і вивчення студентом змісту завдання, основної ідеї роботи і кінцевого результату (цілі). Від правильності та повноти з’ясування завдання залежить подальша цілеспрямована робота студента.

Тематика курсових робіт складається кафедрою. Вона відповідає меті і завданням навчальної дисципліни, тісно пов'язана з практичними потребами майбутньої професії студентів. Порядок затвердження тематики курсових робіт визначається вищим учбовим закладом.

Вибір теми - цей перше, з чого починається виконання курсової роботи і є одним з найважливіших етапів роботи над нею, до якого слід відноситися з особливою увагою.

Оптимально, якщо при виборі теми студент розраховує продовжити тему в інших роботах, зокрема по інших дисциплінах. Добре, коли студент присвячує свої роботи приблизно одному колу тем, щоб на п'ятому курсі узагальнити результати своїх досліджень в дипломній(магістерській) роботі.

Після з’ясування завдання у студента можуть виникнути питання, які йому слід вирішити з керівником.

2.2. Підбір і вивчення необхідної літератури та ресурсів Цей етап роботи студента дуже відповідальний і тривалий. Він починається від дня вибору теми. Основна задача цього етапу: вибрати із загальної кількості переглянутої літератури ту, яка може бути використана безпосередньо при роботі над курсовою роботою. Підбір літератури можна здійснити у бібліотеках університету, академії та міста.

Підсумки переглянутої літератури необхідно занести в спеціальний зошит чи на комп’ютер. При цьому обов’язково записати прізвище автора, повну назву видавництва, місце і рік видання літератури.

Під час виконання цього етапу студент повинен активно використовувати Інтернетресурси. Посилання на це джерело інформації в списку літератури, яка використовувалась, обов’язкове.

2.3. Виконання завдання курсової роботи Вже під час роботи над літературою можна приступати до чорнового оформлення тексту пояснювальної записки. Але виконувати цей етап необхідно тільки після затвердження керівником змісту (плану) курсової роботи.

План, як правило, складається з 2-4 розділів. Кожен розділ може містити 2-4 підпункти і ніколи 1 підпункт. Цифри в плані арабські (1,2,3..).

Головна вимога під час написання тексту – повне розкриття теми, змісту розділів та підрозділів.

Після чорнового оформлення необхідно перейти до редагування тексту.

Основні завдання редагування:

перевірка відповідності тексту структурі та загальному плану;

перевірка цілісності сприйняття та логічного зв’язку структурних частин тексту;

перевірка стилістичної однаковості викладення тексту;

перевірка стилістичної відповідності вступу та висновків основному тексту.

Після редагування приступають до чистового оформлення курсової роботи.

2.4. Оформлення пояснювальної записки до курсової роботи Пояснювальна записка до курсової роботи, як складова частина роботи, включає в себе:

титульний лист (Додаток № 1);

зміст (Додаток № 2);

текст пояснювальної записки;

літературу (Додаток № 3).

Загальний обсяг пояснювальної записки повинен бути в межах 25-30 аркушів, форматом А4(210х297), виконаних чорним кольором шрифтом № 14 (Times New Roman) з полуторним інтервалом по ширині. Величини відступів такі: зліва- 30мм, зправа-15мм, зверху-20мм, знизу-20мм.

Текст (зміст) пояснювальної записки включає:

вступ;

1-4 розділ, які можуть бути розділені на пункти;

висновок;

література, яка використовувалась;

додатки(при необхідності).

Пояснювальна записка повинна мати необхідні ілюстрації (рисунки, фотографії, таблиці, графіки і т.д.), які пояснюють текст. Назви рисунків друкуються шрифтом № 14. Наприклад:

Рис. 2. Розповсюдження ісламу у світі При розподілі пояснювальної записки на розділи вони позначаються в межах всієї записки порядковими номерами – арабськими цифрами з крапкою (1., 2., 3., і т. д.).

Кожен розділ може складатися із декількох підрозділів (1.1, 1.2., 1.3., і т.

д.). Слова "Розділ", "Пункт" не пишуться.

В кінці кожного розділу пояснювальної записки студент повинен зробити висновки по викладеному матеріалу.

Назви розділів та підрозділів повинні записуватися у вигляді заголовків стрічними буквами полужирним шрифтом.

Заголовки повинні формулюватися просто, коротко і відповідати змісту.

Переноси слів в заголовках не допускаються. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох речень, то вони розділяються крапкою.

Висота букв і цифр в заголовках розділів повинна бути не більше 8 мм № 16), а в заголовках підрозділів не більше 6 мм (шрифт № 14).

(шрифт

2. Виконання студентом курсової роботи

Наприклад:

2.1. З’ясування завдання на курсову роботу Кожен розділ починається з нової сторінки (аркуша), а заголовок кожного підрозділу з абзацу.

Відстань між заголовком і текстом, а також між заголовками розділу і підрозділу повинна бути 10 мм.

Викладання змісту пояснювальної записки повинно бути повним і чітким.

Список літератури, яка використовувалась складається в алфавітному порядку. Посилання на Інтернет ресурси вказуються в кінці списку літератури.

Правильне оформлення пояснювальної записки не являється формальним питанням. Мова йде не тільки про красоту оформлення записки, але й про науковий рівень, пізнавальний зміст та технічну культуру її виконання відповідно до правил написання текстових документів у відповідності з вимогами ДОСТ.

3. Захист курсової роботи Виконана робота пред’являється керівнику курсової роботи, який перевіряє повноту та якість виконання завдання. Після ліквідації студентом вказаних недоліків керівник допускає студента до захисту.

При підготовці до захисту студент повинен повторити навчальний матеріал з теми курсової роботи і скласти доповідь.

Доповідь повинна бути чіткою і складати за часом 5-10 хвилин. В доповіді повинні бути відображені наступні питання:

тема роботи, цільова настанова, або вихідні дані;

вступна частина;

обґрунтування вибору ідеї роботи;

коротку викладку проведеної роботи;

висновок.

За результатами захисту виставляється оцінка. Курсова робота оцінюється по чотирьохбальній системі. Оцінка студенту за курсову роботу виставляється:

"відмінно", якщо студент грамотно, послідовно і логічно провів доповідь, показав глибокі знання матеріалу теми курсової роботи, повністю відповів на всі запитання, охайно, змістовно і повно відпрацював пояснювальну записку;

"добре", якщо студент грамотно доповів, допустивши не суттєві неточності, знає матеріал теми курсової роботи, відповів на запитання, повно розкрив тему курсової роботи в пояснювальній записці;

"задовільно", якщо студент показав знання тільки основного матеріалу теми курсової роботи, але не засвоїв його деталей, не допустив грубих помилок у доповіді, під час відповідей на запитання робив не суттєві помилки, пояснювальна записка має недоліки в оформленні по формі і змісту;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


"незадовільно", якщо студент допустив грубі помилки і суттєві неточності у доповіді в висвітленні теми курсової роботи, а також оформлення пояснювальної записки не повністю розкриває тему роботи.

Студенту на захисті дозволяється мати при собі тези доповіді, ескізи.

Графічні роботи вивішуються заздалегідь.

Користуватися під час захисту пояснювальною запискою не рекомендується.

Доповідати необхідно чітко, виразно і ясно.

У разі отримання незадовільної оцінки студент переробляє роботу, або виконує з нової теми у строки, що будуть встановлені керівником.

–  –  –

1. ………………..……………………………………………………… 1.1

1.2.

2. ……………………………..………………………………………….

3. ……………………………….……………………………………….

3.1.

3.2.

Висновок …………………………………………………………....….

–  –  –

5. Книга групи авторів під редакцією одного:

Світова географія / під ред. Ю. К. Станкевича / – К.: Варта, 1999.–296 с.

Примітка: міста видавництв позначаються:

–  –  –

назви інших міст вказуються повністю.

РЕСУРСИ

www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html www.maxpj.ru www.geo.1september.ru/ www.wgeo.ru/ Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Питання:

1.1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.

1.2. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту.

Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.

1.3.Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.

Тема 2. Історія розвитку менеджменту

Питання:

2.1.Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту.

2.2. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.

2.3. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 3. Історія розвитку менеджменту

Питання:

3.1. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

3.2. Закони і закономірності менеджменту.

3.3. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації.

Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Тема 4. Функції та методи менеджменту

Питання:

4.1. Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 637. 54'65; КП 00419880 № держреєстрації 0109U002612 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М'ЯСА 02660, м. Київ-2, вул. М.Раскової, 4а (044 517-04-58) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ За темою № 94.09 «Дослідити склад м`яса птиці механічного обвалювання та розробити методику визначення вмісту кісткових включень в м`ясопродуктах» (кінцевий) Заст. директора з наукової роботи, канд. техн. наук...»

«ВІЙСЬКОВI НАУКИ УДК 351.746.1:004 (477) В. А. КИРИЛЕНКО, доктор військових наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри оперативного мистецтва Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький В. М. ПЕТРОВ, курсовий офіцер факультету охорони та захисту державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...»

«УДК 664.8.037:631.811.98:634.11 ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ЯБЛУК З ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЮ ОБРОБКОЮ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ О.В. МЕЛЬНИК, доктор сільськогосподарських наук О.О. ДРОЗД, аспірант В роботі наведено оцінку зовнішнього вигляду і дегустаційну оцінку смаку яблук сортів Айдаред, Голден Делішес, Джонаголд та Ренет Симиренка з післязбиральною обробкою 1-МЦП після семимісячного холодильного зберігання. Інтенсифікація виробництва яблук та ринкова конкуренція вимагають високоякісної продукції [1], а...»

«ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ УДК 543.426:615.07 І. І. ЛЕОНЕНКО, канд. хім. наук, Ю. В. СКРИПИНЕЦЬ, канд. хім. наук, Г. В. АНЕЛЬЧИК, Д. І. АЛЕКСАНДРОВА, канд. хім. наук, А. В. ЄГОРОВА, канд. хім. наук, доцент Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, м. Одеса ВИСОКОЧУТЛИВЕ ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФЛУПІРТИНУ МАЛЕАТУ Ключові слова: люмінесценція, флупіртину малеат, очищення фармацевтичного обладнання Згідно з правилами GMP (Good Manufacturing Practice) обладнання, яке використовують під...»

«У наш час у більшості розвинених країн уже прийняті стандарти якості атмосферного повітря. Важливу роль у цій роботі відіграє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), яка регулярно публікує огляди по різним проблемам охорони здоров’я, зокрема, по охороні атмосферного повітря. За останній час втричі збільшилася у місті Ужгороді кількість «зон життя», де заборонений автомобільний рух. Це центральні вулиці міста: Корзо, А. Волошина та набережні біля річки Уж. Отже, потрібно приділяти...»

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 12 № 2(44) Частина 3, 2010 УДК 636.082.22 Котенджи Г.П., доктор с.-г. наук, професор, 1, Чуприна О.В., кандидат с.-г. наук 2, Свердліков О.В., кандидат с.-г. наук 1, Левченко І.В., кандидат с.-г. наук, доцент 1 1) Сумський національний аграрний університет 2) Інститут розведення і генетики тварин УААН, с. Чубинське ОЦІНКА КОРІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ Досліджено молочну продуктивність корів симентальської...»

«КЗО Неповна середня загальноосвітня школа №127 квітень 2014р.Читайте у номері: Дружба з книгою – це свято! 1 квітня – день сміху! Міжнародні новини 7 квітня Всесвітній день здоров'я ВЕЛИКДЕНЬ 22 квітня – Міжнародний день Землі Присвячено Чорнобилю Посміхнись!!! Дружба з книгою – це свято! У наш стрімкий мобільно – комп’ютерний час дехто вважає книги, читання не варте уваги. Справді, книга змінює свою фо-рму, як змінювала -ся віками від глиняних табличок і папірусу до електронних носіїв. Але ж...»

«УДК 619:616.98-089 О. М. НЕВОЛЬКО, кандидат ветеринарних наук М. І. СУШКО, М. А. САПАЧОВА, Л. В. МАРУЩАК, С. О. П’ЯТЕНКО Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ, Україна ДІАГНОСТИЧНІ СХЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ МЕТОДІВ ПРИ АФРИКАНСЬКІЙ ЧУМІ СВИНЕЙ У статті наведено аналіз лабораторних методів діагностики та діагностичні схеми їх використання при африканській чумі свиней з урахуванням форми перебігу хвороби, переваг та...»

«Спадкова консолідація батьківських форм та аутосексних генотипів бірківських. УДК: 636.52/.58.082:575 Спадкова консолідація батьківських форм та аутосексних генотипів бірківських м’ясо-яєчних курей Т.Е.Ткачик Інститут птахівництва УААН (с. Бірки, Харківська область, Україна) Проведена на протязі 4-х поколінь масова селекція бірківських м’ясо-яєчних курей за якісними ознаками фенотипу забезпечила гомозиготизацію вихідних форм птиці за трьома генамимаркерами статі та за деякими аутосомними...»

«Сучасні аспекти нейрофармакології УДК 615.21.22.015:616.831-005.1-005.4-092. І. Ф. Бєленічев, С. В. Павлов, Л. І. Кучеренко Нейрота мітопротективний ефекти Ангіоліну та Цереброкурину Запорізький державний медичний університет НВО «Фарматрон», м. Запоріжжя Ключові слова: Ангіолін, Цереброкурин, таких препаратів можна віднести синтешемічне пошкодження in vitro та in vivo, зований на кафедрі фармацевтичної ультраструктура мітохондрій хімії Запорізького державного медичноЗа даними міжнародних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»