WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 621.315 В статті наведені основні принципи О. О. Сіробаба, розробки фотоелектричних приладів для С. С. Овчинников, докт. техн. наук вимірювання еквівалентної яскравості. Харківська ...»

СВІТЛОТЕХНІКА

УДК 621.315

В статті наведені основні принципи

О. О. Сіробаба,

розробки фотоелектричних приладів для

С. С. Овчинников, докт. техн. наук

вимірювання еквівалентної яскравості.

Харківська національна академія

Використання розробленої моделі яркоміра

міського господарства

дозволило одержати результати, що

точніше характеризують ефективність

джерел світла в освітлювальних установках

зовнішнього освітлення, ніж результати

вимірювання стандартними засобами.

МАКЕТ ФОТОМЕТРА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ

ЯСКРАВОСТІ У деяких умовах адаптації, наприклад в умовах зовнішнього освітлення, нічному керуванні автомобілем, знаходженні в шахтах і тунелях, досить складно визначити ефективність використання різноспектральних джерел світла [1, 2]. У основу системи, що дозволяє однозначно оцінити зорову ефективність джерела світла заданого спектрального складу за певних умов спостереження присмеркового зору покладено термін еквівалентна яскравість.

Існуючі методи знаходження еквівалентної яскравості засновані на математичному виразі Гершуна, що випливає із самого визначення еквівалентної яскравості.

le ()V()d le ()V(, L эк )d L эк (, L эк ) = L 0 (1) l e ( )V(, L эк )d l e ( )V( )d До недавнього часу, конструювання вимірювального приладу зі спектральної чутливості, що змінюється від яскравості, було практично нерозв'язним завданням.

Запропонована нами методика розрахунку еквівалентної яскравості на основі яскравісних і колірних характеристик випромінювання [3], показала можливість спростити оцінку світлової ефективності джерел світла щодо їх використання в зовнішньому освітленні та забезпечила умови розробки пристрою для її вимірювання.

Розробка структурної схеми. Структурна схема макета складається з таких елементів: оптична система, блок світлофільтрів, фотометричний приймач випромінювання, блок обробки сигналу, дисплей.

Структурна схема зображена на рис. 1.

Світло, з досліджуваної поверхні надходить до оптичної системи (ОС), яка спрямовує його на фотоприймач (ФП). Між ОС і ФП знаходиться блок фільтрів, що скореговані під нормалізовані функції V(), V’() та x(). Далі фотоприймач перетворює оптичний сигнал у електричний, для подальшої обробки інтерфейсом комп’ютера або мікроконтролера. За наведеними формулами проводиться ітераційний процес. Після закінчення розрахунку результат наводиться на екрані.

СВІТЛОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

10 1’2011 СВІТЛОТЕХНІКА

–  –  –

Рис. 1 - Структурна схема макету вимірювання еквівалентної яскравості.

Вибір приймача випромінювання. До групи фотоелектронних приймачів випромінювання відносяться фотоелементи з зовнішнім фотоефектом, фотоелектронні помножувачі, фоторезистори, вентильні фотоелементи і фотодіоди.

Вибір фотоелемента повинен визначатися, насамперед, придатною спектральною характеристикою. Найважливішими якостями фотоелемента як вимірювального приладу є його стабільність і лінійність світлової характеристики.

Найбільш зручними приладами для роботи з малими потоками випромінювання є фотоелектронні помножувачі. У цих приладах фотоелектрони направляються напругою, що прискорює, до системи послідовних вторинних емітерів чи динодів.

Результуюче посилення досягає 105 - 1010 разів.

Крім надзвичайно високої чутливості фотопомножувачі володіють рядом інших переваг. Аналіз показує, зокрема, що поріг чутливості фотопомножувача принципово краще, ніж у фотоелемента з таким ж катодом у комбінації з електронною підсилювальною схемою, що дає таке ж підсилення.

Вакуумні фотоелементи і фотопомножувачі з різними катодами відрізняються великою розмаїтістю спектральних характеристик. Це дозволяє вибирати прилади придатні для будь-якої області, починаючи від далекого ультрафіолету до близької інфрачервоної області. У тих випадках, коли чутливість вакуумних фотоелементів достатня, їхнє використання простіше, ніж фотопомножувачів, оскільки останні мають потребу у високовольтному і добре стабілізованому живленні.

За аналізом переваг та недоліків, зазначених вище, для вимірювання еквівалентної яскравості макетом установки ми обрали приймачем випромінювання фотоелектронний помножувач ФЕП-62.

Обраний приймач володіє наступними параметрами: діаметр робочої поверхні 10 мм, інтегральна чутливість фотокатода 600 мА/Вт, темновий струм 6·10-8 А.

Розрахунок коригуючих фільтрів. При вимірі світлотехнічних параметрів велику роль відіграють світлофільтри, що коригують. Вони змінюють спектральний склад випромінювання, яке пройшло крізь них, за рахунок вибіркового поглинання.

Функцію спектрального коефіцієнта пропущення фільтра, що виправляє спектр вихідного випромінювання до необхідної форми кривої спектральної щільності, можна установити зі співвідношення необхідної Ф'е() і вихідної Фе() функцій спектральної щільності потоку випромінювання:

a Ф 'e ( ) = Ф e ( ) () (2) Коефіцієнт пропорційності а можна визначити з того ж рівняння за умови гранично максимального значення ()max=0,92[Ф'е()/Фе()]max.

Фільтрами, що коригують, можна коректувати не тільки спектральний розподіл випромінювання, але також і спектральну чутливість приймачів випромінювання. Для

СВІТЛОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

1’2011 СВІТЛОТЕХНІКА цієї мети необхідно вибирати фільтр із такою спектральною функцією, що задовольняє умовам, аналогічним (2),

–  –  –

де S'(), S() – необхідна і задана (вихідна) спектральна чутливість приймача відповідно, а - коефіцієнт пропорційності.

При виборі елементів структурної схеми повинні бути розраховані фільтри, що коригують, для ФЕП-62. Також потрібно розрахувати реакцію приймачів випромінювання на яскравість досліджуваної ділянки.

Фільтр, що коригує, служить для приведення відносної спектральної чутливості приладу з фізичним приймачем до необхідної відносної спектральної чутливості.

В усьому видимому діапазоні довжин хвиль знаходиться відношення V()/S().

Вибирається максимальне значення і знаходиться коефіцієнт пропорційності m:

–  –  –

На інших ділянках спектра ( ) приймають рівним нулю. Результати розрахунку для приймача ФЕП-62 (S) наведені на рис. 2 - 4.

0.9 0.8

–  –  –

СВІТЛОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

12 1’2011 СВІТЛОТЕХНІКА 0.9 0.8

–  –  –

СВІТЛОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

1’2011 13 СВІТЛОТЕХНІКА

Звідси, міра множини пучка променів повинна дорівнювати не менш ніж:

–  –  –

СВІТЛОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

14 1’2011 СВІТЛОТЕХНІКА Відповідно розраховуємо інші параметри та отримуємо остаточні параметри оптичної системи:

Коефіцієнт пропускання оптичної системи розраховуємо за співвідношенням:

–  –  –

Макет пристрою складається з двох вузлів – оптичної системи із закріпленою у вхідному отворі лінзою, блок з касетами, у які вмонтовані світлофільтри, та приймача випромінювання з блоком живлення, інтерфейсом, та кріпленням, за допомогою якого з'єднані вузли установки. Загальний вигляд експериментальної установки представлено на рис. 5.

Рис. 5 - Макет фотометра для вимірювання еквівалентної яскравості

Блок світлофільтрів поділений на дві частини. В одній частині розташовується світлофільтр, що використовується тепер. Ця частина має наскрізний отвір, який за діаметром дорівнює світлофільтру в касеті. Інша частина – закрита, містить дві додаткові касети зі світлофільтрами. Лінза, яка закріплена у вхідному отворі, має великий діаметр. Кріплення лінзи з'єднане з отвором блоку світлофільтрів.

Вихідний отвір – 10 мм для розміщення приймача випромінювання. вихідний отвір закритий матеріалом так, щоб не створювати перешкод. Приймач випромінювання розміщений у площині вихідного отвору.

Проведені дослідження дозволили спростити оцінку світлової ефективності джерел світла щодо їх використання в зовнішньому освітленні та інших випадках функціонування присмеркового зору.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

СВІТЛОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

1’2011 15 СВІТЛОТЕХНІКА

2. Adrian W., Visibility of targets: Model for calculation. // Lighting Res. Technol. – 1989. - №21:

рр. 181-188.

3. Серобаба А.А. Методика розрахунку еквівалентної яскравості на основі фізіологічних особливостей зорового аналізатора / А. А. Серобаба, С. С. Овчинников // Світлотехніка та електроенергетика. – 2010. - №1(21). - С. 45-53.

МАКЕТ ФОТОМЕТРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЯРКОСТИ

А. А Серобаба, С. С. Овчинников В статье приведены основные принципы разработки фотоэлектрических приборов для измерения эквивалентной яркости. Использование разработанной модели яркомера позволило получить результаты, которые точнее характеризуют эффективность источников света в осветительных установках наружного освещения, чем результаты измерений стандартными приборами.

PHOTOMETER MODEL FOR EQUIVALENT LUMINANCE MEASURING

A. A. Serobaba, S. S.Ovchinnikov The basic principles of photo-electric devices development for equivalent brightness measuring. Application of the developed photometer model allows to get results which characterize efficiency of light sources in the options of outdoor lighting more precisely.

СВІТЛОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

16 1’2011Похожие работы:

«УДК 001(09)+62(09) НИКИФОРОВА Елизавета Владимировна, аспирант кафедры технической механики Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара (г. Днепропетровск) ВКЛАД УЧЕНЫХ ДНЕПРОПЕТРОВСКА В ТЕОРИЮ КОЛЕБАНИЙ В ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ В ХХ в. Проведен исторический анализ трудов Днепропетровских ученых ХХ столетия по теории колебаний, которые возникают в двигательных установках ракет на жидком топливе. Проанализированы основные направления научных исследований при решении...»

«Олесь Ульяненко Жiнка його мрiї предоставлено правообладателями http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6448075 ОлесьУльяненко «Жінка його мрії», серія «Графiтi»: Фоліо; Харків; 2012 ISBN 973-966-03-6012-9 Аннотация Олесь Ульяненко – найрадикальніший і найжорсткіший український письменник, скандальний і непередбачуваний, автор понад 20 романів. Він єдиний в Україні отримав Малу Державну премію ім. Т. Шевченка (1997). У видавництві «Фоліо» вийшли друком його романи: «Сталінка», «Дофін...»

«УДК 631.6.02 (477. 75) Єргіна О. І., Методика математичного моделювання та Михайлов В. А. картографування граничної потужності гумусового горизонту ґрунтів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь e-mail: YazcivLena@ramber.ru, mikhailov_v@ ramber.ru Анотація. Обґрунтовані математичні моделі розрахунку граничної потужності гумусового горизонту ґрунтів, які можуть використовуватися при прогнозах використання деградованих ерозією ландшафтів. Запропоновано...»

«ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ISSN 1727 6726 УДК 616.12 008.331.1:616.33 002.44:616.342] 07 085 М.Ю. Зак ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», Дніпропетровськ Клітинне оновлення у слизовій оболонці шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит Ключові слова Хронічний атрофічний гастрит, індекс проліферації, індекс апоптозу. астроканцерогенез є складним та багатофак вивчено в багатьох дослідженнях: на людях, на Г торним процесом. Не викликає сумнівів той експериментальних тваринах, in vitro...»

«УДК 633.88 Код UPOV: SALVI_PAT Методика проведення експертизи сортів шавлії відхиленої (Salvia patens Cav.) на відмінність, однорідність та стабільність Загальні рекомендації 1. Предмет Методики Методика стосується всіх сортів виду Salvia patens Cav.2. Необхідний рослинний матеріал – насіння 2.1 Компетентний орган визначає скільки, якої якості, коли й куди постачається насіння для експертизи сорту. 2.2 Мінімальна кількість насіння має становити 10 г. 2.3 Насіння має бути здоровим на вигляд, не...»

«3. Коваленко В.Ф., Зінов’єв С.Г. Спосіб підвищення поживності кормів // Деклараційний патент України № 66045 А з пріоритетом від 15.04.2004, бюлетень № 4 4. Медведев В.А. Селекция свиней // Новые методы селекции и биотехнологии в животноводстве. – К.: 1991.С. 143-145. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ И ПЛЕМЕННЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТБОРА, ПОДБОРА И КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ. Л.А. Геранина, Кировоградская ГСХОС ИСХСЗ НААН Рассмотрено новые направления усовершенствования...»

«Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2012. – № 1 (12). ФЛОРА, ЕКОЛОГІЯ Й ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ ФЛОРА, ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА FLORA, ECOLOGY AND PROTECTION OF THE PLANT KINGDOM УДК 502.7 © О. В. Василюк, Г. О. Коломицев, І. О. Балашов СТЕПИ У СКЛАДІ ЛІСОВОГО ФОНДУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України 01601, МСП, Київ-30, вул. Б. Хмельницкого, 15...»

«Леся Українка Лісова пісня http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5576874 Аннотация Чудова драма-феєрія видатної української поетеси Лесі Українки «Лісова пісня» відома далеко за межами України. Події драми розгортаються у чарівних Поліських краях, де поряд з справжніми людьми мешкають герої народної міфології: русалки, потерчата, лісовики. Книга розповідає про трагічну долю Мавки, міфічної мешканки незайманого лісу, що закохалася у представника людського світу. Мавка – це одна з...»

«УДК 633.8 Код UPOV: PLANT_MAJ Методика проведення експертизи сортів подорожника великого (Plantago major L.) на відмінність, однорідність і стабільність Загальні рекомендації 1. Предмет Методики Методика стосується всіх сортів Plantago major L.2. Необхідний рослинний матеріал – насіння 2.1 Компетентний орган визначає скільки, якої якості, коли й куди постачається насіннєвий матеріал для експертизи сорту. 2.2 Мінімальна кількість насіння має становити 15 г. 2.3 Насіння має бути здорове на...»

«РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ УДК 504.42(262.54) ДИНАМІКА МАКРОЗООБЕНТОСУ СХІДНОГО СИВАША В УМОВАХ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН Антоновський О.Г., молодший науковий співробітник, Крутікова О.О., магістр Таврійський державний агротехнологічний університет У роботі проаналізовані відомості щодо видового багатства та кількісного розвитку макрозообентосу Східного Сиваша на різних етапах існування екосистеми. З’ясована залежність цих показників від рівня солоності води та визначені оптимальні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»