WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ДИФУЗІЙНОГО СОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ РОЗРЯДІВ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СЛИВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 664.1.033

РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ ОДЕРЖАННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ З

ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ РОЗРЯДІВ

Спеціальність 05.18.05 – Технологія цукристих речовин та

продуктів бродіння

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Логвін Володимир Матвійович, Національний університет харчових технологій, професор кафедри технології цукристих речовин Офіційні опоненти: доктор технічних наук, старший науковий співробітник Чернявська Людмила Іванівна, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості, завідувач відділом сировини, контролю і обліку виробництва кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Богданов Єгор Серафимович, Національний унуверситет харчових технологій, старший викладач кафедри охорони праці та цивільної оборони Захист відбудеться “ 27 ” грудня 2007 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04 у Національному університеті харчових технологій за адресою: 01033, Київ -33, вул. Володимирська, 68, аудиторія А-311.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м.Київ-33, вул. Володимирська, 68.

Автореферат розіслано “______” __________________2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, к.т.н., доцент М.В. Карпутіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Виробництво цукру є важливою галуззю в агропромисловому комплексі України. Ефективність бурякоцукрового виробництва значною мірою залежить від якості буряків та проведення процесу екстрагування сахарози із бурякової стружки, який визначає ефективність всіх наступних технологічних процесів та виробництва в цілому.

Однією із найважливіших стадій екстракції сахарози із буряків є попереднє оброблення стружки. Без такого оброблення практично неможливо вилучити сахарозу із швидкістю та повнотою, які необхідні в промислових умовах. Від того, наскільки ефективно буде проведений цей процес, залежать ступінь вилучення сахарози із бурякової стружки і якість дифузійного соку, а також втрати сахарози від ферментативного розкладання, мікробіологічної діяльності і кислотного гідролізу.

Але в багатьох випадках застосування типової схеми екстракції сахарози не забезпечує отримання дифузійного соку високої якості за нормативних величин втрат сахарози.

На сьогоднішній день у харчових технологіях все більше застосовуються нетрадиційні методи оброблення, які передбачають різні фізичні впливи, зокрема мікрохвильові, електричні постійного та змінного струмів, ультрафіолетових променів та магнітних полів та ін. Одним із методів, який інтенсивно розвивається, є оброблення електроіскровими розрядами, результатом дії яких є електрогідравлічний ефект (ЕГЕ). Він характеризується виникненням широкого спектру фізичних явищ, таких як механічні хвилі, магнітні та електричні поля, ультрафіолетове свічення, надшвидкісні струмені рідини, кавітаційні явища та ін.

Враховуючи різноманітність фізичних впливів, які мають місце внаслідок електрогідравлічного оброблення (ЕГО), використання електроіскрових розрядів є перспективним для бурякоцукрової промисловості.

Виходячи з цього, теоретичне та експериментальне обґрунтування нових способів отримання дифузійного соку, які дозволять інтенсифікувати та провести процес екстракції сахарози більш повно, але при цьому не погіршити якість отриманого дифузійного соку і зменшити втрати сахарози під час екстрагування, є актуальним завданням і має важливе народногосподарське значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження проводились відповідно до тематики науково-дослідних робіт НУХТ та згідно з планами Держбюджетних тематик науково-дослідних робіт НУХТ «Розробити технологію отримання білого цукру з використанням нетрадиційних методів очищення соку» (№0101U000453), «Розроблення способів інтенсифікації процесів очищення дифузійного соку у бурякоцукровому виробництві» (№0106U000413).

Автор особисто брав участь у проведенні лабораторних і промислових досліджень, обробленні та аналізі отриманих результатів.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – на основі теоретичних і експериментальних досліджень зміни фізико-хімічних властивостей бурякової тканини внаслідок дії електроіскрових розрядів на стружку цукрових буряків обґрунтувати та розробити новий спосіб одержання дифузійного соку підвищеної якості.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

· виконати дослідження впливу ЕГО на структурні зміни тканини цукрових буряків;

· провести дослідження механізму досягнення проникності тканини цукрових буряків за умов термічного та електрогідравлічного оброблення;

· дослідити вплив термічного та електрогідравлічного оброблення стружки на проникність сахарози із стружки в екстраент;

· дослідити вплив електрогідравлічного оброблення суміші стружки з екстрагентом на її мікрофлору;

· провести дослідження впливу ЕГО на основні компоненти цукрових буряків та на якість дифузійного і очищеного соків;

· розробити спосіб екстрагування сахарози із бурякової стружки з використанням ЕГО суміші стружки з екстрагентом;

· провести виробничі випробування розробленого способу одержання дифузійного соку з ЕГО суміші стружки з екстрагентом.

Об’єкт дослідження – способи одержання дифузійного соку із бурякової стружки.

Предмет дослідження – електрогідравлічний ефект, бурякова тканина, суміш стружки з екстрагентом, дифузійний сік, соки І та ІІ карбонізації.

Методи дослідження – мікроскопічний аналіз, ботанічна мікротехніка, кондуктометрія, рідинний електрофорез, калориметричні методи аналізу речовин, традиційні та удосконалені для бурякоцукрового виробництва методи аналізу напівпродуктів, математичне моделювання та статистичний аналіз дослідних даних.

Наукова новизна одержаних результатів:

· встановлено, що ЕГО призводить до структурних змін в клітинах бурякової тканини. Внаслідок оброблення електроіскровими розрядами в кількості 7-10 відбувається плазмоліз клітин, селективне утворення пор та каверн в клітинних стінках, гине цитоплазма, що призводить до збільшення проникності клітин та меншому переходу нецукрів в екстрагент за рахунок затримання зкоагульованих сполук в клітинах;

· на основі теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтовано механізм досягнення проникності тканини цукрових буряків за умов термічного та електрогідравлічного оброблення стружки. Головним чинником, який впливає на проникність мембран клітин внаслідок термічного оброблення є об’ємне розширення рідини, та, як наслідок, збільшення осмотичного тиску в клітині. Всі ці зміни призводять до механічного пошкодження оболонок клітин за рахунок якого в них утворюються пори та каверни різної величини;

· основними чинниками дії на бурякову тканину під час ЕГО є електромагнітні хвилі, ударні хвилі та високошвидкісні струмені рідини, які виникають внаслідок електроімпульсного пробою в оброблюваному середовищі;

· встановлено, що коефіцієнт дифузії сахарози у буряковій стружці за умов її ЕГО та температур екстрагування 60С і 75С становить 0,51…0,7110-9 м2/с, а за умов лише термічного оброблення при температурі 75С величина коефіцієнта дифузії у стружці становить 0,4710-9 м2/с. Отримані величини коефіцієнтів дифузії сахарози у стружці свідчать про інтенсифікацію процесу екстрагування та про можливість проведення екстракції сахарози за нижчих температур при умові ЕГО стружки;

· встановлено, що ЕГО стружки в екстрагенті в режимі напруга 35-40кВ, кількість імпульсів 10-15, дозволяє досягнути інактивації мікроорганізмів до 87%. Бактерії роду Leuconostoc інактивуються повністю;

· розроблено спосіб одержання дифузійного соку з використанням електрогідравлічного оброблення сокостружкової суміші в режимі напруга 30…40кВ, кількість імпульсів 7…10 з частотою їх слідування 2Гц. Спосіб дозволяє за умов температур екстрагування 600С та 750С підвищити чистоту дифузійного соку на 1,2-1,98%. При цьому вміст ВМС відповідно зменшується на 25…46% із них пектинових речовин на 17…28%. Вміст загального азоту зменшується на 24…36% відповідно.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Практичне значення одержаних результатів.

Розроблений спосіб отримання дифузійного соку (деклараційний патент України №22034) дозволяє підвищити ступінь плазмолізу, збільшити ефект очищення дифузійного соку, що забезпечує підвищення чистоти дифузійного соку, зменшити невраховані втрати і втрати сахарози в жомі під час екстрагування та, як наслідок, підвищити вихід цукру-піску. Проведені промислові випробування з використанням електрогідравлічної установки на Борщівському цукровому заводі підтверджують ефективність використання запропонованого способу отримання дифузійного соку в бурякоцукровому виробництві. Очікуваний економічний ефект від впровадження розробленого способу становить 351 100 грн. на рік (у цінах 2006 року).

Розроблений спосіб інактивації мікроорганізмів (деклараційний патент України № 17173) дозволяє зменшити кількість мікроорганізмів, які надходять разом із сировиною в екстрактор, а деякі види мікрофлори інактивувати повністю, що дозволяє зменшити невраховані втрати цукру в під час екстрагування, витрати на хімічні реагенти для дезінфекції та подолання наслідків метаболізму мікроорганізмів.

Розроблено електрогідравлічний спосіб активації водно-вапняної суспензії (деклараційний патент України № 59225 А), який дозволяє підвищити активність вапна і дає можливість утилізувати зв’язане вапно, що міститься у водно-вапняній суспензії.

Розроблений спосіб очищення дифузійного соку (деклараційний патент України № 2993 А) дозволяє підвищити ефект очищення дифузійного соку.

Особистий внесок здобувача полягає у підборі методик, організації та проведенні експериментів, створенні лабораторних установок, обробленні та узагальненні результатів проведених фізико-хімічних досліджень в лабораторних та виробничих умовах, підготуванні та публікації результатів досліджень, а також апробації результатів роботи на українських та міжнародних конференціях.

У співавторстві проведено: розроблення способу підвищення активності вапна у вапняному молоці з використанням електрогідравлічного оброблення – з к.т.н. Вєрченко Л.М. та к.т.н. Василівим В.П., розроблення способу очищення дифузійного соку з використанням активованої водно-вапняної суспензії – з к.т.н. Вєрченко Л.М., к.т.н. Василівим В.П. та к.т.н. Джоган О.І., розроблення способу інактивації мікроорганізмів – з використанням електроіскрових прозрядів – з с.н.с. Мариніним А.І., Антонюк С.І., розроблення способу отримання дифузійного соку з використанням електрогідравлічного оброблення стружки цукрових буряків в екстрагенті – з с.н.с. Мариніним А.І., визначення впливу електроіскрових розрядів на дифузійний сік – з д.т.н. Хомічаком Л.М., дослідження впливу електроіскрових розрядів на структуру клітин та клітинні мембрани тканини буряків – з д.б.н. Поповою А.Ф., визначення кінетичних показників та математичне оброблення – з к.т.н. Верхолою Л.А.

Обговорення, аналіз та узагальнення результатів досліджень проведено з науковим керівником д.т.н. Логвіним В.М.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались на Міжнародній науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (Київ, 2001 – 2004 рр. та 2006 р.), Міжнародній науковотехнічній конференції «Розроблення та виробництво продуктів функціонального харчування, інноваційні технології та конструювання обладнання для перероблення сільгоспсировини, культура харчування населення України»

(Київ, 2003р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 робіт, з них: 5 статей у наукових фахових журналах, 4 деклараційних патенти України, 6 тез конференцій.

Структура та об’єм дисертації. Робота складається із вступу, 6 розділів, висновків, списку бібліографічних джерел із 167 найменувань та 5 додатків.

Основний зміст роботи викладено на 135 сторінках машинописного тексту, містить 28 рисунків та 15 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначена мета та основні завдання досліджень, наведені наукова новизна та практична цінність роботи.

У першому розділі «Одержання дифузійного соку із бурякової стружки в бурякоцукровому виробництві» розглянуто та проаналізовано основні теоретичні та практичні положення проведення екстрагування за різних способів попереднього оброблення стружки цукрових буряків. Розглянуті особливості будови бурякових клітин, описані зміни їх структури в залежності від способу попереднього оброблення бурякової стружки. Описані та проаналізовані методи дослідження структури бурякової тканини.

Узагальнено сукупність явищ, які виникають під час ЕГО. Описано механізм утворення електроіскрових розрядів та вплив їх на різні середовища.

Розглянуті шляхи проникнення мікроорганізмів у виробництво, описана мікрофлора бурякової стружки та дифузійного соку. Проаналізовані методи боротьби з мікроорганізмами цукрового виробництва. Розглянуто питання впливу імпульсного електрогідравлічного розряду на інактивацію мікроорганізмів.

На основі аналізу літературних даних зроблені наукові висновки, сформульовані конкретні завдання досліджень.

У другому розділі «Об’єкти та методи досліджень» наведено характеристику об’єктів та методів досліджень, опис методів аналізів та умов проведення досліджень.

ЕГО згаданих зразків проводили на лабораторній електрогідравлічній установці, розробленій співробітниками ПНДЛ НУХТ.

Визначення складу і фізико-хімічних властивостей суміші стружки із екстрагентом та соків проводили з використанням широковживаних в цукровій галузі приладів та згідно загальноприйнятих методик.

Визначення впливу різних способів оброблення бурякової тканини проводили мікроскопіюванням зрізів, отриманих з використанням ботанічної мікротехніки. Якісний склад та кількісний вміст мікроорганізмів визначали висівом проби на поживні середовища та підрахунком кількості колоній після інкубування. Визначення якісного складу білків проводили методом рідинного електрофорезу. Вміст Феруму у робочому середовищі визначали колориметрично з використанням о-фенатроліну.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 636.2:575.244:616.155.392 ПОРОДОСПЕЦИФІЧНІСТЬ МІНЛИВОСТІ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ С. О. Костенко Національний університет біоресурсів і природокористування України Узагальнено основні підходи до використання цитогенетичних маркерів для підвищення ефективності селекції та розведення великої рогатої худоби. Показано породоспецифічність у спонтанній мінливості цитогенетчних показників великої рогатої худоби. Результати цитогенетичного аналізу дозволяють прогнозувати...»

«Современные методы сейсморазведки при поисках месторождений нефти и газа в условиях сложнопостроенных структур «Сейсмо-2010» ДО ПИТАННЯ ВІДКРИТТІВ НОВИХ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ ПІВДЕННОГО СХОДУ БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЬКОЇ ЗОНИ Бодлак П.М.1, Гневуш В.В.1, Петровський Д.Л.1 1 Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція, м. Львів, Україна, zugre@lviv.farlep.net В статті виствітлені геологічні результати виконаних геофізичних робіт в межах південного-сходу БільчеВолицької зони Передкарпатського прогину...»

«Іслам забороняє бити жінок [ Українська – Ukrainian – ] Ахмед аль – Амір Цекора Вів'єн Відредагував на основі арабського оригіналу: Др. Абдуррахман аль-Шеха Переклад : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Мухаммада аль-Гарбі 2014 1435 © EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) » «. : & 5341 4102 Іслам забороняє бити жінок Вступ Вся хвала Аллаху, Господу світів, який послав Мухаммада як Посланника благої вісті, щоб навернути весь світ до Шляху Аллаха, як яскраве світло. Благословення і мир...»

«Основні положення створення топографічних планів масштабів 1: 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000 та 1: 500 (Затверджені наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 24.01.94 №3) Основними положеннями визначено призначення топографічних планів, проекцію, систему координат і висот, розграфку, номенклатуру, зміст, точність, геодезичну основу топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 та 1:500. Визначаються також методи створення,...»

«! АДАПТОВАНІ КЛІНІЧНІ НАСТАНОВИ З ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ Київ – 2014 Міністерство охорони здоров’я України Державний експертний центр МОЗ України Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України Загальнодержавний центр розробки та моніторингу дотримання медичних стандартів Адаптовані клінічні настанови з діагностики, профілактики та лікування атопічного дерматиту Код МКХ-10: L20 – Атопічний дерматит Київ 2014 Зміст I. Строки дії та практичні аспекти...»

«Довідник сертифікованих партнерів Microsoft в Україні травень 2007 року Щ о к в а рта льне видання   Зміст Вступ Дистриб’ютори Microsoft в Україні. Партнери, що пропонують рішення на платформі Microsoft в Україні. Компетенція Advanced Infrastructure Solutions. Компетенція Business Process and Integration Компетенція Custom Development Solutions Компетенція Data Management Solutions Компетенція Information Worker Solutions Компетенція ISV/Software Solutions Компетенція Licensing...»

«Наталія БРЕЙ СПРОБА АТРИБУЦІЇ НЕВІДОМОГО ЕТЮДУ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКА КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Етюд М. Пимоненка «Жінка з граблями» На етюді «Жінка з граблями» зображена молода жінка, яка збирає сіно граблями. Вона одягнена у вишиту сорочку, червону запаску, темно-синій фартух та червону косинку. Її постать змальовано серед яскраво-зеленого поля на тлі копиці сіна, що знаходиться на возі і прописане фрагментарно. Ліворуч на другому плані ескізно — ще одна постать жінки. Підпис автора на...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ ТА БІБЛІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Київ 2014 УДК 051:004.91 ББК Я52+З81 Н34 Затверджено до друку вченою радою Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (протокол № 16 від 24.12.2013) А в т о р с ь к и й к о л е к т и в: Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко Науковийредактор О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук, проф. Р е ц е н з е н т...»

«Книга Марко Вовчок. Твори скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Твори Марко Вовчок Книга Марко Вовчок. Твори скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Марко Вовчок. Твори скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Марко Вовчок Iнститутка. Оповідання Книга Марко Вовчок. Твори скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Iнститутка Т. Г. Шевченку Книга Марко Вовчок. Твори скачана с jokibook.ru заходите,...»

«Книга Данієль Дефо. Робінзон Крузо скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Робінзон Крузо Данієль Дефо Книга Данієль Дефо. Робінзон Крузо скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Данієль Дефо. Робінзон Крузо скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Данієль Дефо. Робінзон Крузо скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Данієль Дефо Робінзон Крузо Книга Данієль Дефо. Робінзон Крузо скачана с...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»