WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Сучасне реформування вищої освіти вимагає від викладачів постійного контролю та оцінювання знань студентів, з метою накопичення балів по змістовним та підсумковим модулям. Аналіз ...»

Мельниченко О.П.,

кандидат с.-г. наук, асистент кафедри вищої математики

Білоцерківський національний аграрний університет, e-mail:mela731@rambler.ru

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

В статті висвітлено методичні проблеми при викладанні вищої математики в

непрофільних вищих навчальних закладах і можливі шляхи їх подолання. Велика увага

приділена застосуванню різних типів опитування та широкого спектру видів роботи

зі студентами.

Ключові слова: контроль, письмова робота, самостійна робота, усне опитування.

Сучасне реформування вищої освіти вимагає від викладачів постійного контролю та оцінювання знань студентів, з метою накопичення балів по змістовним та підсумковим модулям. Аналіз наукових робіт з питань контролю знань показав, що традиційні методи страждають інформаційною однозначністю, відсутністю об’єктивних вимірювальних показників, якісною однобічністю і суб’єктивним впливом на результат контролю [1, 3, 4]. Тому виникає необхідність в нових формах контролю та модифікації вже відомих.

Метою роботи було представити методичні проблеми при викладанні вищої математики в непрофільних вищих навчальних закладах та можливі шляхи їх подолання. Приділити увагу застосуванню різних типів опитування та різними видами роботи зі студентами.

Наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993р. №161 передбачено два види контролю знань студентів: поточний та підсумковий. Поточний – проводиться на семінарських, лабораторних, практичних заняттях, після закінчення виробничої та переддипломної практики з метою перевірки рівня конкретної роботи, у тому числі самостійної. Підсумковий – здійснюється на певному кваліфікаційному рівні навчання або окремих його закінчених етапах. Цей контроль включає семестровий іспит та державну атестацію з охопленням усього переліку питань теоретичної і практичної підготовки студентів [5].

Одним із ефективними видів контролю є виконання студентами не лише загальних домашніх робіт, а й індивідуальних завдань. На кожному практичному занятті розглядається нова тема, яку закріплюють колективним розв’язанням вправ.

Кожну тему варто закріпити індивідуальною домашньою роботою студентів. Такі завдання мають бути аналогічними, але відрізнятися лише числами, які залежать чи від номера студента за списком, чи від останніх цифр номеру залікової книжки.

Розв’язання індивідуальних завдань необхідно виконувати в окремих зошитах.

Викладач звертає увагу на помилки в письмовому вигляді і дає можливість студенту виконати ще раз це завдання, але з урахуванням недоліків. Такий вид роботи варто оцінювати як «зараховано» чи «не зараховано».

Досить розповсюдженими є письмові роботи. Вони є одним із способів перевірки вмінь студентів застосувати свої знання на практиці. Текучі письмові роботи носять навчаючий характер, виробляють у студентівнавички, тренують їх у виконанні самостійної роботи. Підсумкові, тобто залікові письмові проводяться для перевірки і оцінки знань студентів. І текучі, і залікові письмові роботи повинні бути ретельно перевірені і оцінені, класифіковані викладачем. Виявивши прогалини в знаннях, він має можливість планувати додаткові заняття і індивідуальну роботу з студентами.

Письмові роботи як одна з форм обліку і контролю за знаннями учнів відрізняється багатством видів і форм [2].

Розглянемо деякі з них:

1. Самостійна робота на протязі 15-20 хвилин. Такі роботи проводять найчастіше на початку вивчення нової теми для того, щоб дослідити, як сприйнято новий матеріал і чи можна йти далі. Такі роботи зручні по двох причинах: по-перше, допомагають викладачеві проконтролювати процес сприйняття нового матеріалу; по-друге, тим, хто засвоїв дану тему, ці роботи слугують хорошим засобом її закріплення.

2. Одним із видів письмових робіт є самостійне розв’язування задачі по наперед розв’язаному прикладу. Такі завдання навчають скласти певний алгоритм розв’язання даного виду завдань і відпрацювати його при розв’язанні. Така робота займає не більше 10 хвилин, але дозволяє викладачу перевірити, як сприйнято новий матеріал не тільки окремими студентами, але й групою в цілому.

3. Зміст наступного виду письмової роботи полягає в тому, що першу половину пари викладач присвячує глибокому аналізу і детальному розбору певної задачі. При допомозі всієї групи записується умова, складається план її розв’язку, згадуються теореми, які треба використати при розв’язуванні задачі. Після цього учням треба за 20-25 хвилин самостійно виконати всю розрахункову роботу, дати пояснення, тобто закінчити розв’язок задачі. Такі роботи зручно впроваджувати при об’ємних завданнях. Наприклад, розв’язання системи лінійних рівнянь, дослідження функцій, диференціальні рівняння.

4. Однією із форм контролю знань є математичні диктанти по перевірці основних понять та формул. Вони займають незначну кількість часу, як для написання так і для перевірки, при цьому об’єктивно висвітлюють теоретичні знання студентів.

5. Актуальною залишається така форма контролю, як тестування. Тести – це одна з ефективних форм проведення контролю знань. Така форма контролю має цілу низку переваг:

- охоплює контролем великий обсяг матеріалу;

- зменшує порівняно з традиційним опитуванням затрати часу на 50 відсотків;

- дає можливість для впровадження модульного навчання та системи рейтингового контролю;

- підвищує об’єктивність оцінювання знань;

- є стимулюючим чинником, оскільки студенти та школярі вивчатимуть саме те, що оцінюється;

- контролює не тільки велику кількість теоретичних питань, але й практичні навички;

6. Нарешті, одною із різновидностей письмових робіт є заліково-модульні роботи, які проводяться в кінці вивчення великої теми. Тривалість таких робіт 1-2 академічних години. Такі роботи проводять по роздатковому матеріалу. Варіанти складаються диференційовано, розраховано як на сильних так і на слабих учнів.

Крім широкого спектру письмових робіт не варто забувати і про усне опитування, яке представляє не тільки на скільки вивчив студент матеріал, а й його вміння висловлювати свою думку. Усне опитування проводиться різними методами і формами. Крім звичайного опитування основних тез лекційного матеріалу і перевірки основних формул, необхідно приділити увагу невеликим за об’ємом доповідям, теми яких викладач пропонує на попередньому занятті і призначує по декілька студентів на кожну тему. Це дає можливість студенту ще раз додатково розібратися з матеріалом та попрацювати в бібліотеці. Такі доповіді розвивають уміння формувати свою думку та доносити її до слухачів.

Ефективно проводити пари-семінари, на яких чітко видно розподіл студентів по рівнях навчання. Працюють всі групи студентів, діляться досвідом. Завдання із поглибленого рівня слід розглянути обов’язково, що надає науковості розгляду теми і студенти бачать весь обсяг матеріалу по рівнях складності.

Велику увагу при роботі з студентами необхідно приділити консультативним годинам, які досить часто переростають в тривіальні відпрацювання отриманих двійок.

Потяг до математики і здібності проявляються ще у дітей в досить ранньому віці, але ці здібності треба систематично і вміло розвивати. Тому варто залучати студентів, здібних до математики, до відвідування наукової студії. Робота наукової студії може бути організована в двох напрямках. По-перше, студенти розширюють свої знання, тобто вивчають питання, які не включені в обов’язкову програму, вчаться логічно мислити, розв’язуючи задачі підвищеного та поглибленого рівнів. По-друге, студенти самостійно здійснюють математичні дослідження, тобто стараються застосувати одержані знання в нестандартних ситуаціях.

Як правило хронічна нестача часу, погана базова підготовка студентів та невідповідність програмних та запропонованих годин є на заваді такому творчому процесу. Але лише при плідній співпраці студента і викладача можливо отримати позитивний результат – не лише оцінку здобутим знанням, а й обґрунтовані знання, вміння та навички, які є необхідними при подальшому навчанні в вищій школі [5].

Висновки: Щоб досягнути запланованих результатів навчання необхідно постійно здійснювати контроль за його якістю і вести облік знань студентів при вивченні вищої математики. При роботі з студентами необхідно застосовувати різні форми роботи та типи контролю успішності, що вимагає постійної співпраці між викладачем та студентами. Необхідно звертати увагу не лише на помилки, а й на можливі шляхи їх ліквідації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти:

навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К. ВВП «Колос», 1997. – 64 с.

2. Кобзар О.Б. Дидактична роль нових інформаційних технологій у навчальному процесі вищої медичної школи // Нові технології навчання: Наук. – метод. зб. / Ред.

кол.: В.О. Зайчук, О.Я. Савченко, М.Ф. Дмитриченко та ін. – К.: НМЩ ВО, 2002. – Вип. 32. – с. 86-96.

3. Дворецька Л.П. Про впровадження тестових технологій у практику вимірювання навчальних досягнень учнів з математики // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики". К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – С. 50-51.

4. Кобзар О.Б. Дидактична роль нових інформаційних технологій у навчальному процесі вищої медичної школи // Нові технології навчання: Наук. – метод. зб. / Ред.

кол.: В.О. Зайчук, О.Я. Савченко, М.Ф. Дмитриченко та ін. – К.: НМЩ ВО, 2002. – Вип. 32. – с. 86-96.

5. Швидкий О. Тестовий контроль у навчальному процесі // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2002. – №1. – С.19-21.

E. Melnishenko, e-mail:mela731@rambler.ru, Bila Tserkva National Agrarian University Modern methods to evaluate knowledge The article highlights the methodological problems in Higher Mathematics teaching in not Specialized Higher Education and ways to overcome them. Much attention is paid to using of the different types of perquisition and a variety of students work.

Keywords: Control, written work, independent work, oral questioning.

Мельниченко Е.П., кандидат с.-г. наук, асистент кафедры высшей математики Белоцерковский национальний аграрний университет, e-mail:mela731@rambler.ru Современные методы оценивания знаний В статье представлено методические проблемы при преподавании высшей математики в непрофильных высших учебных заведениях и возможные пути их преодоления. Большое внимание уделяется использованию различных типов опроса та широкого спектра видов работы со студентами.

Ключевые слова: контроль, письменная работа, самостоятельная работа, устный опрос.Похожие работы:

«I 1990 I ‹158 (2329) П‘ЯТНИЦЯ, 30 серпня 2002 РOКУ I I : www.ukcc.com.ua I I Готовнiсть ров’я громадян, i дуже добКнига збагачує суспiльство ре, що за останнi роки з’явилося розумiння цього до поглиблення важливого напряму розвитку Української держави в суспiльствi. Прем’єр пiдкреслив: українськi громадяни i влада повиннi розуПрем’єр-мiнiстр Анатомiти, що посiсти гiдне мiсце –  –...»

«№23 грудень 2011 ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Видання слухацького самоврядування З Н о в и м Р о к о м! Дорогі колеги, слухачі! Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Відходить у минуле 2011 рік, але з нами залишаються той досвід і ті зв ершення які він приніс. Ц ей рік був роком 20-річчя Незалежності України, роком р еалізації Пр езид ентської програми р еформ, роком змін та пер етвор ень, які в...»

«Посібник із техніки безпеки та гарантії ThinkCentre Посібник із техніки безпеки та гарантії ThinkCentre Примітка Перед використанням цієї інформації та відповідного продукту уважно прочитайте наведені нижче відомості.• Глава 1 “Важлива інформація з техніки безпеки” на сторінці 1 • Глава 5 “Обмежена гарантія Lenovo” на сторінці 31 • Глава 8 “Примітки” на сторінці 51 Перше видання (Жовтень 2010) © Copyright Lenovo 2010. Продукти, дані, комп'ютерне програмне забезпечення та служби LENOVO...»

«О.C. Істер КОМБІНАТОРИКА, БІНОМ НЬЮТОНА І ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ У ШКОЛІ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Четверте видання ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 21.1я721 І89 Передмова Рекомендовано Міністерством освіти України (лист № 3/2 від 22.02.1999 р.) Комбінаторика — розділ елементарної математики, в якому для скінченних множин розглядаються різні сполуки елементів: комбінації (сполучення), розміщення, перестановки тощо. Теорія ймовірностей...»

«GT-E25 Посібник користувача Використання цього посібника Цей посібник користувача спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями мобільного телефону. Для швидкого початку роботи див. розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону до використання», і «Використання основних функцій». Позначки Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація Далі: послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію;...»

«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Дзержинський професійний ліцей ЗБІРНИК ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ З ОСНОВАМИ ТОВАРОЗНАВСТВА» (ПРОФЕСІЯ «КУХАР», Ш РОЗРЯД) Частина Автор: Злобіна Оксана Василівна, викладач спецдисциплін, спеціаліст 1 категорії Лабораторно-практична робота № Тема програми: Крупи, бобові, макаронні вироби: обробка, технологія приготування страв....»

«Программа Пасхальная неделя рукоделия и хобби (11-13 апреля 2013) ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА 35-го Європейського конвента фантастики «Єврокон-2013» VIII Київського Весняного міжнародного книжкового ярмарку «МЕДВІН: Цей дивовижний, фантастичний світ!» VI спеціалізованої виставки «МЕДВІН: Великодній тиждень рукоділля та хобі» 11 13 квітня 2013 р. 1 / 77 Программа Пасхальная неделя рукоделия и хобби (11-13 апреля 2013) виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2б, метро «НИВКИ», термінал К   11...»

«www.standartpark.ua УДК 556.16.45 Петрович В.В., канд.,техн.,наук, Артеменко В.А. (19) До оцінки синхронності коливань річного стоку річок Анотація. Досліджені загальні тенденції у поведінці часових рядів середньорічних витрат води річок на Besides, accepting, on the empirical data, the type of the curved line of the beta-distribution density and достатньо значних інтервалах часу. giving different values of the parameters (picture.1), it is possible to determine the quantity of the distribution...»

«Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника «ЗАТВЕРДЖУЮ» РЕКТОР _ Б.К. ОСТАФІЙЧУК !0 червня 2008 року ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР НАТО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Івано-Франківськ 1. Загальні положення 1.1. Науковий інформаційно-аналітичний Центр НАТО (скорочена назва – НІАЦ НАТО) є науковим підрозділом і входить до складу науково-дослідної частини...»

«УДК 82.091 Л. В. МАЙСТРЕНКО ГРАЙЛИВО-БЕЗТУРБОТНИЙ ЕРОС «ЛЮБОВНИХ ЕЛЕГІЙ» ОВІДІЯ Автор статті, аналізуючи «Любовні елегії» Овідія, визначає, що Ерос у поета грайливо-безтурботний, набуває характеру виключно чуттєвої насолоди; міфологема Овідієвського Еросу поширюється на все жіноцтво. Ключові слова: Ерос, міфологема, чуттєва насолода. Любов як важлива частина людського життя й поетичного натхнення є постійною темою «Любовних елегій» (Amores), «Героїнь» (Heroides), «Мистецтва кохання» (Ars...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»