WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Рис. 6. Експериментальна функція перетворення Висновки Запропоновано електричну схему перетворювача температури на основі сегнетоелектричного конденсатора і транзисторної структури з ...»

Технічні науки

Рис. 6. Експериментальна функція перетворення

Висновки

Запропоновано електричну схему перетворювача температури на основі сегнетоелектричного

конденсатора і транзисторної структури з ВО. На основі методу схемних визначників проведено аналіз

основної частини схеми – автогенератора синусоїдальних коливань, внаслідок чого отримано зображення

вихідного сигналу пристрою у вікні програми MathCad 11.0. Проведені експериментальні дослідження,

завдяки чому отримано ВАХ і функцію перетворення частотного перетворювача температури.

Література

1. Желудев И. С. Физика кристаллических диэлектриков / Желудев И. С. – М.: Изд-во "Наука", 1968. – 462 с.

2. Курганов С. А. Анализ установившихся режимов линейных электрических цепей методом схемных определителей: [учеб. пос.] / Курганов С. А. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 148 с.

3. Курганов С. А. Схемно-алгебраическое моделирование и расчет линейных электрических цепей:

[учеб. пос.] / Курганов С. А. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 319 с.

4. Осадчук В. С. Генератори електричних коливань на основі транзисторних структур з від’ємним опором: [моног.] / Осадчук В. С. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 184 с.

Надійшла 4.3.2011 р.

УДК 621.382 Л.Б. ЛІЩИНСЬКА Вінницький національний технічний університет

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДВОХЗАТВОРНОГО ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРА У

РЕЖИМІ ВІДКРИТОГО ПЕРШОГО І ЗАКРИТОГО ДРУГОГО ПЕРЕХОДІВ

Розроблена математична модель двохзатворного польового транзистора для режиму відкритого першого і закритого другого переходів, у якості якої можливе використання параметрів його невизначеної матриці, для формулювання яких достатньо визначити параметри матриць провідності трьох чотириполюсників, що реалізовуються на основі ПТ2.

The mathematical model of two breech-block field transistor is developed for the mode opened first and closed second transitions, in quality of which the possible use of parameters of him indefinite matrix, for determination of which it is enough to define the parameters of matrices of conductivity of three quadripoles which are realized on the basis of FIT2.

Ключові слова: двохзатворний польовий транзистор, матриця провідності.

Вступ Двохзатворні польові транзистори (ПТ2) можуть забезпечувати реалізацію на одному кристалі напівпровідника двох інформаційних пристроїв (ІП). Наприклад, генератора і змішувача, підсилювача і атенюатора тощо [1,2], що свідчить про їх широкі функціональні можливості. При цьому зазвичай вони використовуються у режимах зворотного зміщення на затворах. Двохзатворні ПТ2 з p-n переходами і переходами Шотткі можуть працювати також при прямому зміщенні одного із затворів, що розширює

–  –  –

Рис. 1. Тотожне представлення ПТ2 (а) при відкритому першому і закритому другому переходах (б) Нехтуючи з метою спрощення аналізу елементами корпусу і виводів, а також використовуючи фізичні еквівалентні схеми ІПТ [5] і ПТ [6], отримуємо фізичну еквівалентну схему ПТ2 у режимі, коли перший перехід відкритий, а другий закритий (рис. 2).

Рис. 2. Малосигнальна фізична еквівалентна схема ПТ2 у режимі відкритого першого і закритого другого переходів

–  –  –

( ВС ) ( ВС ) а визначник [ а ] матриці чотириполюсника на рис. 3е, ж.

де Отримані матриці (911) забезпечують розрахунок всіх необхідних елементів у невизначеній матриці рівняння (1) та їх можна розглядати як малосигнальну математичну модель ПТ2 у режимі відкритого першого і закритого другого переходів.

Експериментальна перевірка коректності математичної моделі Перевірку коректності розробленої математичної моделі ПТ2 можливо здійснити шляхом порівняння розрахункових значень параметрів його імітансних матриць у різних схемах включення з експериментально набутих значень цих параметрів. Враховуючи складність і трудомісткість таких експериментальних досліджень, обраний найпростіший шлях розв’язання цієї задачі за рахунок К ms = W21 / W12 використання у якості інформаційного параметру малосигнального Вісник Хмельницького національного університету №2 ’2011 Технічні науки максимальнодосяжного коефіцієнта передачі чотириполюсника [7].

Достоїнствами цього параметра є:

- інформативність, оскільки він залежить від найважливіших параметрів прямої і зворотної передачі чотириполюсника, кожен з яких, будучи у загальному випадку комплексною величиною, залежить і від їх складових;

- дешевизна і простота вимірів, шляхом виміру лише потужності сигналу, що пройшов через чотириполюсник у прямому РП і зворотному РН напрямах: К ms = РП / РН [8];

- висока точність вимірів, яка при використанні термістерного моста МЧ-2 на ультрависоких частотах не перевищує 3 %.

Результати вимірювання і розрахунку значень К ms, проведені для досліджуваних чотириполюсників (рис. 3) показали, що на частоті 1 ГГц при використанні ПТ2 типа ЗП3282, фіксованому значенні замикаючої напруги на другому затворі U З = 1 і зміні напруги на першому затворі у діапазоні (0 +1В) відмінність розрахункових та експериментальних значень К ms не перевищує 20 %. Враховуючи статистичний розкид параметрів фізичної еквівалентної схеми ПТ, використовуваних у базі даних пакету прикладних програм проектування електронних пристроїв «Microwave office» [9], і погрішність експерименту, отримані результати слід вважати задовільними, що підтверджує коректність розробленої математичної моделі і можливість її використання при дослідженні електронних схем на основі ПТ2 при прямому зміщенні першого і закритому другому переході.

Висновки

1. У режимі прямого зміщення першого і закритому другому переході, ПТ2 можна представити у вигляді з’єднання інжекційно-пролітного і однозатворного польового транзисторів, коли стік першого з’єднаний з витоком другого.

2. У якості узагальненої математичної моделі ПТ2 у цьому режимі можливе використання параметрів його невизначеної матриці, для формулювання яких достатньо визначити параметри матриць провідності трьох чотириполюсників, що реалізовуються на основі ПТ2: із загальними: З1,З2; З1,В; В, С, коли на перший перехід подається пряме, а другий – зворотне зміщення.

Література

1. Егудин А. Б. СВЧ полевые транзисторы с двумя затворами / А. Б. Егудин, В. Г. Еленский, О.

В. Чкалова // Зарубежная радиоэлектроника. 1982. № 6. – С. 8094.

2. Vendelin G. D. Microwave circuit design using linear and nonlinear techniques / G.D. Vendelin, A.M.Pavio, U.L.Rohde. New Jerey: WILEY-INTERSCIENCE, 2005. 1057p. ISBN 13 978-0-471-41479-7

3. Schoon M. A novel, bias-dependent small-signal model of the dual-gate MES FET / M. Schoon // IEEE Trans. Microwave Teory Tech. 1994. – № 42. – P.212-216.

4. Данилин В. Н. Аналоговые полупроводниковые интегральные схемы СВЧ / В. Н. Данилин, А..

Кушниренко, Г. В. Петров. М.: Радио и связь, 1985. 192 с.

5. Филинюк Н. А. Инжекционнопролётный транзистор / Н. А. Филинюк, И. В. Булыга // Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе. Баку: АТУ, 2007. С. 9597.

6. Валиев К. А. Применение контакта металл-полупроводник в электронике / К. А. Валиев, Ю.

И. Пашинцев, Г. В. Петров. – М.: Сов. Радио, 1981. 304 с.

7. Філинюк М. А. Інформаційні пристрої на основі потенційно-нестійких багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі: [монографія] / М. А. Філинюк, О. М. Куземко, Л. Б. Ліщинська. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 274 с. ISBN 978-966-641-332-4

8. Філинюк М. А. Метрологічні основи негатроніки: [монографія] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврилов.

Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 188 с. ISBN 966-641-168-73.

9. Разевиг В. Д. Проектирование СВЧ устройств с помощью MICROWAVE OFFICE. / В. Д. Разевиг, Ю. В. Потапов, А. А. Курушин. М.: СолонПресс, 2003. 496с. ISBN 5-98003-089-1.

–  –  –Похожие работы:

«Серія «Усі уроки в початковій школі» Заснована 2007 року Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.263 У 74 Серія «Усі уроки в початковій школі» Усі уроки природознавства.1–4 класи / упоряд. Ю. Є. Бардакова.— Х. : Вид. група «Основа», 2008.— 559, [1] c. : іл. — (Серія У 74 «Усі уроки в початковій школі»). ISBN 978-966-333-698-5. Посібник містить докладні розробки уроків трудового навчання у 1–4...»

«ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 45. С. 71–83. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2014. Issue 45. P. 71–83. УДК 911.2: 551.481.1 ЛАНДШАФТНО-БАСЕЙНОВА МОДЕЛЬ КАДАСТРУ ЗАПОВІДНИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ ОЗЕРНИХ СИСТЕМ В. Мартинюк Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С. Бандери, 12, 33028, м. Рівне, Україна Обговорено питання розробки ландшафтно-басейнової моделі кадастру озерних систем природоохоронних і рекреаційних територій....»

«Міністерство освіти і науки України Вимоги до оформлення Заявка учасника  Івано-Франківський національний технічний Я бажаю взяти участь у роботі конференції 1. Рекомендований обсяг тез разом з ілюстраціями – університет нафти і газу (ІФНТУНГ) Прізвище_ до 2-х сторінок. Рукопис підписується автором (співавторами). Харківський національний університет Ім’я 1.2. Текст набирається у редакторі Microsoft Word 98радіоелектроніки (ХНУРЕ) 2003, ХР на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – По...»

«Міністерство юстиції України Програма розвитку ООН в Україні МАТЕРІАЛИ ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗМІСТ Запобігання і протидія корупції Міжнародні стандарти Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (витяг) Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (витяг) Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (витяг) Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи (97) 24 “Про двадцять...»

«Мультимедіа Посібник користувача © Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows є зареєстрованим товарним знаком компанії Microsoft Corporation. Відомості, які містяться в цьому документі, можуть бути змінені. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка інформація у даному документі не може тлумачитися як предмет додаткової гарантії. HP не несе відповідальності за технічні або...»

«УДК 376-056.36.016.811.161.2 35-028.31 Нікулін С.Є РОЛЬ СЮЖЕТНИХ КАРТИНОК У ЗАСВОЄННІ ЗМІСТУ ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ШКІЛ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ Анотація: У статті висвітлюється питання використання наочного матеріалу на уроках читання і проводиться порівняння і аналіз розуміння розумово відсталими дітьми художньої літератури з використанням наочного матеріалу і без нього. Ключові слова: розумово відсталий, текст, сюжетна картинка, переказ, розуміння....»

«Обласна цільова програма підтримки та стимулювання читання «Канікули з книгою 2014» Програма літніх читань «Канікули з книгою 2014» в Херсонській обласній бібліотеці для дітей ім. Дніпрової Чайки стартує, як і завжди, 1 червня і триватиме усе літо. Що читати влітку? І модуль Цей модуль Програми має на меті залучення до читання за рекомендаційними списками «Що читати влітку», розробленими бібліотекою спільно зі спеціалістами методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради та...»

«Випуск 17 2010 УДК 378.016:81’25 ЗМІСТ ПОНЯТЬ “КОМПЕТЕНЦІЯ” І “КОМПЕТЕНТНІСТЬ” У ГАЛУЗІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ Волчанська М.Д. (Харків) Аналізуються різні точки зору на зміст понять “компетенція” і “компетентність” у дослідженнях у галузі методики навчання. Розкривається сутність “професійної перекладацької компетентності”. Ключові слова: компетенція, компетентність, професійна перекладацька компетентність. Волчанская М.Д. Содержание понятий “компетенция” и “компетентность” в области методики...»

«ЗВІТ – 2008 Вступ Ґрунтуючись на принципах реалізації програми «Колиски надії», у 2008 році Фонд Віктора Пінчука продовжив планову роботу з наступних напрямків: • відкриття нових Центрів надання допомоги новонародженим «Колиски надії»;• підтримка, доукомплектування Центрів «Колиски надії», відкритих у 2006рр.• оснащення нових Центрів «Колиски надії» комп’ютерними робочими станціями, підключеними до мережі Інтернет, навчання фахівців Центрів основам роботи на ПК; забезпечення доступу до...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П. Л. ШУПИКА ТАНЦЮРА ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА УДК 616.24-008.4-053.31-06:615.816 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПІДБОРУ ПОЗИТИВНОГО ТИСКУ В КІНЦІ ВИДИХУ ПІД ЧАС ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національній медичній академії...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»