WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 631.551.4.495 ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ НА МЕЛІОРОВАНИХ АГРОЛАНДШАФТАХ ПРИКАРПАТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ С. М. Ващик, к. т. н. Львівський національний аграрний університет Ключові слова: ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 631.551.4.495

ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ НА МЕЛІОРОВАНИХ АГРОЛАНДШАФТАХ

ПРИКАРПАТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

С. М. Ващик, к. т. н.

Львівський національний аграрний університет

Ключові слова: меліоровані землі, екзогенні процеси, водна ерозія,

агроландшафти, протиерозійні заходи.

Проаналізовано розвиток екзогенних процесів на меліорованих землях

Прикарпаття. Відзначено поширення негативних процесів вторинного заболочення, підтоплення, водної і вітрової ерозії ґрунтів, замулення осушувальної мережі.

Розглянуто заходи щодо призупинення негативних процесів та покращання екологічного стану меліорованих сільськогосподарських угідь.

Постановка проблеми. Площа осушуваних земель у західних областях України становить 2,2 млн га, що складає 24 % площі всіх сільськогосподарських угідь. Зокрема у Львівській області осушувані площі займають 513,2 тис. га, з них 490,3 га – сільськогосподарські угіддя [1; 2].

Аналіз сучасного стану меліорованих земель у Західному регіоні України показує, що на осушуваних площах розвиваються негативні процеси вторинного заболочення. Близько 30 % меліорованих земель використовуються як малопродуктивні луки і пасовища; внаслідок замулення дренажних колекторів та каналів, заростання їх водною рослинністю і чагарником продовжуються терміни проходження повеней і паводків.

У Прикарпатті та Західному Лісостепу України значні площі перезволожених земель знаходяться на схилах висотою до 20-30 м з ухилами поверхні 0,05 – 0,10. Осушувані землі тут зосереджені у двох природно-кліматичних провінціях – Волино-Подільській та Передкарпатській. Понад 12 % сільськогосподарських угідь Прикарпаття уражені площинною та лінійною водною ерозією. З них змитих орних земель налічується 15,5 %, у тому числі середньо- і сильнозмитих – 5 % [2].

На перезволожених схилах поширені дерново-підзолисті важкосуглинкові та глинисті ґрунти малої водопроникності (коефіцієнт фільтрації в шарі ґрунту 0,5м менший за 0,05 м/добу).

Західні області України мають коефіцієнт зволоженості 1,1-1,2, тому їх зараховують до зони надлишкового зволоження. Середньорічна кількість опадів тут коливається в межах 675-798 мм, причому 65-75 % річної суми припадає на теплий період року, що є головною причиною перезволоження, а на схилах – виникнення водної ерозії.

Важливим завданням моніторингу меліорованих і прилеглих до них земель на заході України є спостереження за проявами екзогенних процесів: ерозії ґрунтів, зсувів, просідань, суфозійно-карстових явищ, ущільнень ґрунтів, підтоплень та затоплень територій, ерозії осушувальної мережі [3; 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблеми захисту ґрунтів від ерозії в західних областях України присвячені роботи багатьох науковців. Насамперед це дослідження О. І. Болюха, Я. С. Кравчука, Д. Г. Стадницького, І. М. Головченка, Б. І. Козловського, М. Д. Волощука, Г. Д. Гуцуляка [2; 4 – 6]. На основі своїх досліджень вони зробили висновки щодо інтенсивності ерозійних процесів, впливу кліматичних, ґрунтово-геологічних та географічних чинників на розвиток екзогенних процесів у регіоні. Зазначено, що посиленню цих процесів сприяли висока розораність території, недотримання технологій вирощування сільськогосподарських культур на схилах, відсутність комплексу протиерозійних заходів і споруд, особливо на розпайованих землях.

Відсутність регіональних програм щодо раціонального використання та охорони земель призвела до скорочення площ сільськогосподарських угідь. За період з 1996 до 2006 рр. у цілому в Україні площа ріллі зменшилась на 742,1 тис. га, зрошуваних земель – на 360,2 тис. га, осушуваних – на 415,4 тис. га [7]. Незадовільний економічний стан сільськогосподарських підприємств, відсутність ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур, необхідної кількості органічних і мінеральних добрив призвели до виснаження земель, зниження родючості ґрунтів, їх деградації.

Постановка завдання. Завданням цієї статті є дослідження умов формування та розвитку екзогенних процесів на меліорованих землях Прикарпаття, визначення напрямів їх раціонального використання та охорони.

Виклад основного матеріалу. Осушення перезволожених схилів закритим дренажем в умовах Прикарпаття суперечливо виливає на подальший розвиток водної ерозії на цих землях. Залежно від характеру і якості виконання робіт при будівництві осушувальних систем розвиток водної ерозії на схилах може припинитися, а може й посилитись.

Якісно побудовані меліоративні канали за їх правильної експлуатації практично не зазнають деформацій та руслової ерозії. Слід зазначити, що ділянки, на яких прокладаються канали, часто є ерозійно небезпечними елементами рельєфу. До виконання меліоративних робіт їх потенціальна ерозійна енергія проявляється слабо, завдяки природній лучній рослинності. Наявність розпушеного ґрунту, відсутність природної рослинності, збільшення поверхневого стоку після проведення розчистки території призводять до різкого посилення процесів змиву і розмиву. Тому одночасно з проведенням меліоративних робіт необхідно передбачити і комплекс протиерозійних заходів: влаштування водозатримних валів, нагірних канав, розпилювачів стоку, фільтрів-поглиначів, залуження ерозійно небезпечних схилів тощо.

Велику ерозійну небезпеку становить виположування і зарівнювання балок глибиною 2-5 м та шириною до 15 м. Переміщений неущільнений ґрунт, нічим не захищений від потоку поверхневих вод, а також прибалочні схили, на яких під час зарівнювання балок знятий рослинний шар ґрунту, вже при перших зливах зазнають інтенсивної ерозії.

Треба зазначити, що в більшості випадків головна мета цих робіт – укрупнення контурів полів – не досягається. На місці виположених або засипаних балок створюються ділянки з поперечними ухилами до 5 – 10, на яких продовжують розвиватися ерозійні процеси.

Оцінка інтенсивності екзогенних процесів на осушуваних схилових землях проводилась згідно з критеріями ВБН 33-5.5-01-97 [3]. За ступенем ерозійної стійкості меліоровані землі Прикарпаття можна розділити на дві категорії:

- угіддя, які мають ухили поверхні до 3 і які інтенсивно використовуються в сільськогосподарському виробництві;

- угіддя, розташовані на схилах крутизною 3 – 10 і які придатні для обмеженого обробітку.

На землях першої категорії ерозійні процеси не проявляються або проявляються слабо, у вигляді незначного площинного змиву. На них рекомендується виконувати найпростіші агротехнічні протиерозійні заходи: поглиблену оранку, оранку впоперек схилу, лункування після зяблевої оранки.

Друга категорія – це угіддя середньо- і сильноуражені площинною ерозією, з початковими стадіями лінійної ерозії. На них рекомендоване впровадження ґрунтозахисних сівозмін, контурно-смугове розміщення сільськогосподарських культур. На схилах із проявами лінійної ерозії слід влаштовувати горизонтальні вали-тераси, а також розпилювачі стоку. В останні роки спостерігається лінійна ерозія вздовж польових доріг на схилах, а також на розпайованих ділянках, де паї розміщені вздовж схилів.

Ерозійні процеси на осушуваних землях Львівської області мають досить широке розповсюдження. За останні роки вони проявлялися на площі 192301 га, що становить 37,4 % від загальної площі осушення. Близько 50,2 % проявів ерозії пов’язані з внутріґрунтовою (ущільнення та просідання ґрунтів), 19,8 % – з поверхневою водною (площинною, лінійною) та вітровою (дефляцією) ерозією [2].

Площинна ерозія, переважно на початкових стадіях, зафіксована на площі 41434 га. З них на 36255 га, складених переосушеними піщаними та торфовими ґрунтами, спостерігалась дефляція поверхні ґрунтів.

Прояви лінійної ерозії спостерігалися на площі 30670 га. Переважно цьому виду ерозії піддаються слабоструктурні суглинкові та глинисті ґрунти з атмосферним або поверхневим типами водного живлення.

Замулення земель є наслідком кількох ерозійних процесів. Найпоширенішими з них є замулення ґрунтів матеріалом, змитим з прилеглих схилів прикарпатських гряд. Таких земель на Львівщині виявлено 13643 га. Слід зазначити, що за останні роки площа замулень зросла на 7 %.

Осушувані сіножаті та пасовища є стійкими до ерозії, проте ненормоване випасання худоби призводить до витоптування травостою, оголення ділянок і, як наслідок, посилення ерозійних процесів. Найбільший розвиток пасовищної ерозії є на землях Прикарпаття, де вона охоплює площу 9297 га.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Зазначені вище ерозійні процеси призводять до виникнення ерозії і на осушувальній мережі. Дрібнозем, що змивається зі схилів, замулює русла каналів і водоприймачів, зменшуючи їх пропускну здатність, що у свою чергу сприяє вторинному заболоченню меліорованих земель. Обстеженнями осушувальних систем виявлено, що майже 7 % осушувальних каналів замулені, на 5 % зафіксовані значні прояви донної лінійної ерозії. Частково замулено близько 30 % дренажної мережі. За даними Б. І. Козловського [2], технічний стан осушувальної мережі на площі 10509 га, з них на 6339 га закритої, є незадовільним і потребує реконструкції.

Висновки. Для покращання екологічного стану і призупинення ерозійних процесів на меліорованих землях Прикарпаття необхідно провести:

- реконструкцію осушувальної мережі на площі 10,51 тис. га, з них гончарного дренажу на площі 6,34 тис. га;

- глибоке розпушування важких за механічним складом меліорованих земель на площі 61,77 тис. га;

- рекультивацію схилових еродованих земель, регулювання поверхневого стоку за допомогою агромеліоративних заходів;

- культуртехнічну меліорацію на площі 5,75 тис. га, ландшафтну організацію території осушуваних схилових земель;

- поверхневе або докорінне поліпшення травостою на площі 82,4 тис. га осушуваних торфовищ.

Бібліографічний список

1. Ващик С. Застосування інформаційних технологій для оцінки еколого-меліоративного стану осушуваних земель Прикарпаття / С. Ващик // Вісник Львівського національного аграрного університету : землевпорядкування і земельний кадастр. – 2009. – № 12. – С. 218 – 222.

2. Козловський Б. І. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України / Б. І. Козловський. – Львів : Євросвіт, 2005. – 420 с.

3. Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу : ВБН 33-5.5-01-97. Ч. 2:

Осушувані землі. – К. : Держводгосп України, 1997. – 56 с.

4. Моніторинг земель : підручник / [А. Сохнич, М. Богіра, В. Горлачук, Д. Солярчук, І. Песчанська]. – Львів : Компанія “Манускрипт”, 2008. – 264 с.

5. Кравчук Я. С. Особливості розвитку і поширення ерозійних процесів у Пригорганському Передкарпатті / Я. С. Кравчук // Меліорація та ерозія ґрунтів у західних областях УРСР. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1972. – С. 69-72.

6. Шелякин Н. М. Контурно-мелиоративное земледелие на склонах / Н. М. Шелякин, В. А. Белолипский, И. Н. Головченко. – К. : Урожай, 1990. – 168 с.

7. Бавровська Н. Еколого-економічні аспекти раціонального використання земель / Н. Бавровська, Л. Паламарчук, А. Мартин // Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 19-21 вер. 2007 р. – Львів, 2007. – С. 184-187.

Vashchyk S. Exogenous processes on the Prycarpattya land-improvement agrolandscapes in present conditions Development of exogenous processes on the land-improvement areas of Pricarpattya was analysed. The expansion of the negative processes of the repeated logging, impoundment, water and wind erosion of soils, silting of the drainage network was marked. Measures, concerning interruption of the negative exogenous processes and improvement of the ecological condition of land-improvement areas were studied.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 556.114.7 (477.85/.86) Василь Карабин Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, e-mail: vasyl.karabyn@gmail.com ГІДрОХІМІЯ ГОЛОВниХ ІОнІВ р. бІЛиЙ ЧЕрЕМОШ Досліджено р. Білий Черемош – правий витік р. Черемош, який впадає в р. Прут. Атмосферні опади у верхів’ї Білого Черемошу є гідрокарбонатного складу за вмістом аніонів і дуже мінливі в катіонній складовій: натрієво-кальцієво-магнієві, магнієво-кальцієво-натрієві, натрієво-магнієво-кальцієві. Така мінливість складу...»

«УДК 633.88 Код UPOV: GLYCY_GLA Методика проведення експертизи сортів солодки голої (Glycyrrhiza glabla L.) на відмінність, однорідність і стабільність Загальні рекомендації 1. Предмет Методики Методика стосується всіх сортів виду Glycyrrhiza glabla L.2. Необхідний рослинний матеріал – насіння 2.1 Компетентний орган визначає скільки, якої якості, коли й куди постачається насіннєвий матеріал для експертизи сорту. 2.2 Мінімальна кількість насіння має становити 30 г. 2.3 Насіння має бути здорове на...»

«Христина Лукащук Жити сьогодні предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7347980 Христина ЛУКАЩУК «Жити сьогодні». Роман. Літературнохудожнє видання: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2014 ISBN 978-966-14-7001-8 Аннотация Як часто всі ми відкладаємо своє життя на потім – якось, коли-небудь ми обов’язково будемо щасливі. Але доля може розсудити інакше. Жити сьогодні. Чому це питання так часто постає лише на порозі смерті? Герой опинився в комі, не...»

«Михайло Блехман Час збирати метафори http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9742076 Аннотация «Час збирати метафори» – перша україномовна книга канадського прозаїка Михайла Блехмана. Це – збірка понад 30 оповідань, написаних в різні часи та в різних місцях світу, а також ілюстрації – художні світлини Олексія Кузнєцова. Проза Блехмана – про кохання та про час. Вона метафорична – звідси й назва, що перефразує біблійний вислів «Час збирати каміння». Ця проза орієнтована на читачів, які...»

«УДК 542.943 І.В. Кравченко, В.І. Дишловий Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк) ВИКОРИСТАННЯ ОЗОНУ ДЛЯ ОКИСНЕННЯ N2 ДО NO НІТРОГЕН ДІОКСИДОМ © Кравченко І.В., Дишловий В.І., 2012 Розглянуто хімічне та фотохімічне окиснення нітроген діоксидом молекулярного азоту до NO у присутності озону. Показано, що озон безпосередньо з молекулярним азотом не взаємодіє. Встановлено, що при підвищених концентраціях окисників при введенні озону в реагуючу суміш, що містить NO2, при...»

«Вищий державний навчальний заклад України “УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ” На правах рукопису Єлінська Аліна Миколаївна УДК 616.314.17 -001-092 : 546.172.6 NOТА NF-B –ЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ УРАЖЕННЯ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 14.03.04 – патологічна фізіологія ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Науковий керівник Костенко Віталій Олександрович доктор медичних наук, професор ПОЛТАВА – 2015 ЗМІСТ Перелік умовних...»

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 16 № 3 (60) Частина 4, 2014 УДК 637.5 Пасічний В. М., д. т. н., професор©, Хайдер М., аспірант Шевченко Т. П., магістр, Єленець Ю. А., магістрант Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ М’ЯСА ПЕРЕПЕЛІВ ДЛЯ ЇХ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ Стаття присвячена дослідженню основних хіміко-технологічних властивостей м’яса перепелів японської породи та визначенню оптимального часу витримки тушок...»

«5. Самченко Ю. М., Атаманенко И. Д., Полторацкая Т. П., Ульберг З. Р. Состояние воды в мелкодисперсных гидрогелях на основе акриламида и акриловой кислоты // Коллоид. журн. – 2006. – 68, № 5. – С. 670–673.6. Самченко Ю. М., Альтшулер М. А., Цирина В. В. О сорбционных свойствах (со)полимерных гидрогелей акриловой кислоты // Доп. НАН України. – 2003. – № 12. – С. 136–140.7. Samchenko Yu., Ulberg Z., Pertsov N. Hydrogel medicinal systems of prolonged action // Progr. Coll. and Polym. Sci. – 1996....»

«Віктор Близнець Хлопчик і тінь Віктор Близнець Хлопчик і тінь Повість Версія файлу 1.0 «Портфель» :: 2015 За виданням: Близнець В.С. Хлопчик і тінь: Повісті.— К.: Молодь, 1989. ЗМІСТ Піски 5 Над Десною, де бродять тіні диких буйволів 8 товариш Гаркавка відкриває літо 17 «Зебра» в небі і «зінське щеня» — на землі 25 Смерть чорної пантери 44 товариш Гаркавка відкриває літо (продовження) 54 Піски Сліпучо-білі хмари. Ген далеко вони — немовби застигли в небі. А під ними ріка. З пілотської кабіни...»

«Сборник Біблійні казки: Казки та легенди про святих Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5314435 Біблійні казки: Казки та легенди про святих: Фоліо; Харків; ISBN 966-03-3242-4 Аннотация В книзі зібрані легенди та казки українського народу на біблійні сюжети: про святих та про Господа нашого Ісуса Христа і про те, як Він із святим Петром по світу ходили, як складалися псалми, як цар Соломон правив своєю країною і творив свої закони. І такі вони близькі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»