WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 3 (11), 2011 ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА УДК 657.1:658.1 С. О. Биховець, ст. викладач ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ РІЗНИХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Науковий вісник ЧДІЕУ № 3 (11), 2011

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

УДК 657.1:658.1

С. О. Биховець,

ст. викладач

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА

ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Анотація. У статті проведена порівняльна характеристика методів обліку витрат і систем калькулювання собівартості продукції, розглянуто особливості обліку незавершеного виробництва при різних методах калькулювання, проведено аналіз спільних рис та розбіжностей в позамовній та попроцесній системах калькулювання собівартості продукції з виділенням проявів неефективності та їх наслідків для запобігання помилок нераціонального вибору.

Ключові слова: метод обліку витрат, система калькулювання, незавершене виробництво, собівартість.

С. А. Быховец, ст. преподаватель

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УЧЕТА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРИ РАЗНЫХ МЕТОДАХ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Аннотация. В статье проведена сравнительная характеристика методов учета затрат и систем калькулирования себестоимости продукции, рассмотрены особенности учета незавершенного производства при различных методах калькулирования, проведен анализ общих черт и различий в позаказной и попроцессной системах калькулирования себестоимости продукции с выделением проявлений неэффективности и их последствий для предотвращения ошибок нерационального выбора.

Ключевые слова: метод учета расходов, система калькуляции, незавершенное производство, себестоимость.

S. O. Bykhovets, senior lecturer

SPECIAL FEATURES OF INCOMPLETE PRODUCTION DETERMINATION

AND ACCOUNTING SUBJECT TO DIFFERENT METHODS OF PRIME COST CALCULATION

Abstract. The article carries out the comparative characteristics of costs accounting and prime cost calculation techniques. Special features of incomplete production subject to different methods of calculation are regarded. Ostensible and process costing general features and differences have been analyzed to mark out inefficiency effects and their consequences to prevent mistakes of irrational choice.

Keywords: costs accounting method, process costing, incomplete production, prime cost.

Актуальність проблеми. Особливе місце у формуванні собівартості продукції і фінансового результату від основної діяльності підприємства займають витрати, понесені в незавершеному виробництві. В бухгалтерському обліку згідно з принципом нарахування і відповідності доходів і витрат для визначення фінансового результату за відповідний проміжок часу (звітний період) необхідно порівняти доходи цього періоду з витратами, які були понесені для отримання цих доходів. У той же час такий звітний період зіставлення доходів з витратами може не збігатися з часом від початку першої технологічної операції до повного виготовлення виробу, реалізація якого і приведе до витрат. Звідси виникає необхідність окремого обліку двох потоків: процесу накопичення витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) і процесу формування фінансових результатів звітного періоду. Витрати, що були понесені підприємством, розділяються на дві частини, одна з яких визнається витратами звітного періоду, а інша капіталізується у вигляді активу.

Цей актив, перш ніж перетворитися на витрати, в межах наступних звітних періодів повністю або частково модифікується в інший вид активу – готову продукцію. Відповідно, залишок витрат під

–  –  –

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

приємства, які в звітному періоді не перетворились у готову продукцію, виступає незавершеним виробництвом.

Від раціональної організації обліку і внутрішньогосподарського контролю незавершеного виробництва значною мірою залежить достовірність визначення важливих економічних показників роботи як підприємства вцілому, так і його підрозділів – цехів. Визначення залишків незавершеного виробництва залежить від вибору методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Крім того, методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, а також способи оцінки незавершеного виробництва мають різний ступінь впливу на визначення підходів до природи незавершеного виробництва.

Витрати на завершену і незавершену продукцію визначаються балансовим рівнянням:

НЗВп + В = Сф + Б + Відх + НЗВк, (1) де НЗВп – витрати в незавершеному виробництві на початок періоду;

В – витрати звітного періоду;

Сф – фактична собівартість товарної (готової) продукції;

Б – витрати на браковану продукцію;

Відх – вартість відходів виробництва;

НЗВк – витрати в незавершеному виробництві на кінець періоду.

У теорії і практиці до розв’язку даного рівняння з двома невідомими Сф і НЗВк застосовується метод послідовної підстановки – спочатку вираховується значення однієї змінної, потім іншої.

Відмінність у підходах полягає в послідовності розрахунків: собівартість готової продукції калькулюють через підстановку даних про оцінку незавершеного виробництва або навпаки – спочатку калькулюють собівартість готової продукції, а оцінка незавершеного виробництва визначається за залишковим принципом. Але незалежно від послідовності дій розрахунки здійснюються на підставі інформації оперативного обліку про рух сировинних запасів незавершеного виробництва.

Той факт, що вартісна оцінка залишків незавершеного виробництва здійснюється на етапі калькулювання, а не на етапі нарахування витрат, є приводом для наукових дискусій стосовно методів калькулювання собівартості продукції і методів обліку витрат, оскільки у зв’язку з використанням неадекватної системи калькулювання з’являються проблеми, що пов’язані зі складністю застосування сучасних концепцій управління бізнесом, скороченням його ефективності в таких сферах як матеріально-технічне постачання, управління запасами сировини і матеріалів, управління напівфабрикатами і запасами в незавершеному виробництві, управління виробничими заділами, прийняття рішень щодо товарно-групового асортименту продукції, що випускається і т. д.

Аналіз останніх наукових досліджень. Характеристика методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в достатній мірі розкрита у фаховій літературі [1, 7, 8, 9], періодичних виданнях [2, 3, 5, 11] та нормативних документах [6, 10]. Але одним з основних питань для кожного окремого виробничого підприємства залишається проблема вибору оптимального варіанта методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

Мета дослідження. Метою статті є порівняльна характеристика методів обліку витрат і систем калькулювання продукції, виявлення загальних рис та розбіжностей у підходах обліку для розкриття особливостей визначення незавершеного виробництва й уникнення помилок нераціонального вибору.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зазвичай вважається, що, виходячи з міркувань найбільш раціональної організації економічної роботи на підприємствах, прийнятна саме та система калькулювання, що найбільш відповідає характеру основних виробничих процесів на підприємстві і типу його продукції. Однак на багатьох сучасних підприємствах більша частина складних проблем організаційного і методологічного характеру, які виникають при впровадженні систем управління витратами та бюджетного управління, витікають з того, що ринок продукції підприємств вже давно потребує товарів, замовлення на які визначають виробництво відносно невеликих і достатньо різноманітних партій. Це викликає необхідність реорганізації комерційних служб підприємств, перебудови управління виробництвом, а також зміни системи економічного обліку у відповідності до вимог ринку.

Залежно від виду продукції, її складності, типу, характеру технологічного процесу та організації виробництва на промислових підприємствах можуть застосовуватися різні методи обліку ви

–  –  –

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

трат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Під методом обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції розуміється сукупність прийомів організації документування та відображення виробничих витрат, які забезпечують визначення фактичної собівартості продукції та необхідну інформацію для контролю за процесом формування собівартості продукції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У загальному вигляді характеристика методів калькулювання собівартості продукції, а також сфера їх застосування наведена в таблиці 1.

Таблиця 1 Сфера застосування і характеристика методів калькулювання собівартості продукції Метод Сфера застосування Характеристика Простий У виробництвах, де відсутнє Суть зводиться до прямого розрахунку, коли для визначення собінезавершене виробництво вартості одиниці продукції всі витрати на виробництво за статтяабо воно незначне ми калькуляції ділять на кількість виробленої продукції Нормативний На підприємствах обробних Основу складають розроблені на підставі даних оперативного обгалузей промисловості з ма- ліку нормативи витрат виробничих ресурсів та організації конкретсовим або крупносерійним ха- ного виробництва. Визначення собівартості відбувається на підрактером виробництва, де ви- ставі діючих норм витрат матеріалів, заробітної плати тощо. Норробляється різноманітна і ми використовуються для відпуску матеріалів на виробничі потрескладна продукція, що скла- би і нарахування заробітної плати. Облік фактичних витрат здійсдається з великої кількості нюється окремо в частині норм і в частині витрат, які являють содеталей і вузлів бою відхилення від норм Позамовний На підприємствах одиничного Об’єктом обліку є окреме виробниче замовлення (на один або дедрібносерійного виробницт- кілька виробів). Це дає можливість всі прямі витрати (матеріалів, ва, на яких виготовляються заробітної плати і т.п.) узагальнювати в одному обліковому регістунікальні вироби рі і обчислювати собівартість за прямими витратами. Собівартість розраховується в цілому на виріб, його складові елементи не враховуються Попередільний На підприємствах з однорід- Об’єкт обліку витрат – технологічний переділ. Прямі витрати обліною за сировиною і характе- ковуються за переділами. Загально виробничі витрати розподіром обробки масовою продук- ляються між напівфабрикатами і готовими виробами за обраним цією (послідовна обробка) на підприємстві методом Попроцесний На підприємствах, які масово Виробничий процес поділяється на стадії (процеси). Групування виробляють однорідною про- виробничих витрат проводять за окремими підрозділами або дідукцію або мають безперерв- лянками безвідносно до окремих замовлень. Списання витрат ний виробничий цикл (рух здійснюється за календарний період (тиждень, місяць). Відкрито продукції, яка просувається кілька аналітичних субрахунків до рахунку 23 «Виробництво». Невід однієї ділянки до іншої має необхідності здійснювати деталізацію витрат за кожною одибезперервним потоком) ницею продукції. Собівартість визначається шляхом додавання до загальної суми витрат попередніх підрозділів витрати наступного підрозділу Кожен з цих методів відрізняється побудовою аналітичних позицій обліку виробництва, номенклатурою об’єктів калькулювання і прийомами розподілу витрат між окремими видами продукції, а також між готовою продукцією і незавершеним виробництвом. У сукупність прийомів входить також оцінка незавершеного виробництва, відходів виробництва і бракованої продукції.

На практиці можуть застосовуватися комбіновані методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, які дозволяють максимально використовувати переваги окремих методів для прийняття управлінських рішень.

Об’єктом обліку і калькулювання при позамовному методі є окреме індивідуальне виробниче замовлення, окремий контракт (проект) або партія продукції, що складається з ідентичних зразків, які проходять однаковий технологічний процес виготовлення. Особливістю цього методу є те, що кожному замовленню надається свій окремий номер (шифр), який зазначається в усіх первинних документах по цьому замовленню і на кожне замовлення відкривається карта аналітичного обліку витрат, де калькулюється собівартість. Дані, відображені у цій карті, повинні повністю збігатися з даними первинних документів і відображатися на рахунку «Виробництво» до закінчення робіт за цим замовленням. Відповідно, витрати по незакінчених роботах на цьому рахунку і складають вартість незавершеного виробництва.

Складнощі в обліку при застосуванні цього методу виникають, коли в рамках одного замовлення виготовляється декілька видів продукції, при розподілі витрат між готовими і незавершеними виробами одного замовлення. У такій ситуації оцінка вже готових виробів може проводитись за звітною фактичною калькуляцією, але при цьому не враховуються різниці між витратами різних періодів, коли замовлення триває не один місяць. Послідовність обліку операцій при позамовному методі показана на рис. 1.

–  –  –

Рис. 1. Послідовність обліку при позамовному методі Складніше організується облік незавершеного виробництва при використанні попередільного методу, коли мають місце масові витрати на виробництво відносно безперервного потоку продукції. При цьому витрати на виробництво, починаючи з підготовки або обробки вихідної сировини і до випуску кінцевого продукту, враховуються в кожному цеху (переділі, фазі, стадії), включаючи собівартість напівфабрикатів, виготовлених у попередньому цеху. У зв’язку з цим собівартість продукції, випущеної кожним наступним цехом, складається з понесених ним витрат і собівартості напівфабрикатів. При застосуванні попередільного методу облік витрат ведеться за калькуляційними статтями витрат у розрізі видів або груп продукції по переділах, фазах, стадіях виробництва. Отже, поділ виробничого циклу на більшу кількість переділів сприяє більш точному калькулюванню і визначенню достовірних залишків незавершеного виробництва. Послідовність обліку операцій при попередільному методі показана на рис. 2.

–  –  –

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВАPages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 УДК 621.391 к.т.н. Міночкін Д.А. (НТУУ „КПІ”) ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМ РАДІОЗВ'ЯЗКУ В СКЛАДНИХ ЗАВАДОВИХ УМОВАХ В статті обґрунтовується необхідність застосування адаптивних антенних решіток (ААР) для підвищення завадозахищеності систем радіозв’язку. Розкриваються переваги ААР у порівнянні з іншими методами завадозахисту. Миночкин Д.А. Использование адаптивных антенных решеток для повышения...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 23 червня 2011 р., четвер ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Пам’ять про війну та її жертви не розділяє, а об’єднує Голос України.3 У День скорботи і вшанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни до Меморіалу полеглих бійців у парку Слави в Києві, чиї імена так і залишилися невідомими, поклали квіти Голова Верховної Ради України В.Литвин, глава...»

«Олег СЕРБІН завідувач відділу систематизації НБУВ, канд. іст. наук, ст. наук. співр. Світлана ГАЛИЦЬКА молодший науковий співробітник відділу систематизації НБУВ ЕФЕКТИВНІСТЬ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ В публікації розглянуто практичні питання систематизації інформації засобами сучасних технологічних можливостей. Проаналізовано процеси систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів...»

«КАТА ЛОГ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТ УРИ 2/2014 ranok.com.ua Новинки сезону Хрангели с. 2 Хутряні Пумпоны & К Улюблена книга Твоя книга с. 7 дитинства с. 7 с. 10 Чарівні казки Казочки-будиночки Плакати для настінного Фантазери с. 13 з віконцями с. 28 навчаня с. 45 с. 57 ЗМІСТ КНИГИ ДЛЯ ЧИТАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНІ ПРОЕКТИ 42 РОЗВИВАЛЬНІ ІГРИ 57 Книги для підлітків 2 Читають діти 7 РОЗВИТОК ТА НАВЧАННЯ ДИТЯЧЕ ДОЗВІЛЛЯ Читаємо дітям 9 ДИТИНИ Книжки-розмальовки 60 Казки 13 Ранній розвиток 43 Книжки з наліпками 63...»

«УДК 339.138 Ібрагімов Ернест Енверович, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та туризму Кримського факультету Запорізького національного університету (м. Сімферополь, АР Крим) МОДЕЛЮВАННЯ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У статті побудовано агентну імітаційну модель виведення на ринок кондитерських виробів нового продукту – шоколаду, що містить особливий антиоксидант, що успішно протидіє старінню організму. За допомогою...»

«© «Доктор Веб», 2004-2012. Всі права захищені Матеріали, наведені в даному документі, є власністю «Доктор Веб» та можуть бути використані винятково для особистих цілей набувача продукту. Жодна частина даного документа не може бути скопійована, розміщена на мережному ресурсі або надіслана по каналах зв'язку й у засобах масової інформації або використана в будь-яких інший спосіб, крім використання для особистих цілей, без посилання на джерело.ТОВАРНІ ЗНАКИ Dr.Web, SpIDer Guard, SpIDer Mail,...»

«Зміст 1. Загальні положення..4 2. Організаційно-методичні рекомендації.5 3. Програма вступних випробувань з «Математики».6 4. Критерії оцінювання..9 5. Список рекомендованої літератури..11 1. Загальні положення Програму вступних випробувань з математики розроблено з урахуванням чинних програм з математики для 5 – 11 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10 – 11 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти...»

«Матеріалознавство, легка та текстильна ISSN 1813 6796 промисловість ВІСНИК КНУТД 2014 №1 Materials Science, Light &Textile Industries УДК 677.025 ГАЛАВСЬКА Л.Є., ЛИТВИНЕНКО Н.М., БОБРОВА С.Ю. Київський національний університет технологій та дизайну ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІЛЯРНОСТІ ДВОШАРОВОГО КУЛІРНОГО ТРИКОТАЖУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БІЛИЗНИ Мета: виявлення характеру впливу параметрів режиму в’язання на капілярність інтегрованого двошарового кулірного трикотажу для виготовлення функціональної...»

«Анемія і хронічна хвороба нирок Стадії 1-4 Програма Національного фонду нирки США з аналізу результатів лікування пацієнтів із хворобами нирок Чи відомо вам про програму аналізу результатів лікування пацієнтів із хворобами нирок Національного фонду нирки США, завданням якої є розробка клінічних рекомендацій, на які може орієнтуватись ваш лікуючий лікар та інші медичні працівники у виборі тактики лікування? Інформація в цьому буклеті ґрунтується на рекомендаціях Національного фонду нирки США...»

«Левко Лук’яненко НЕЗНИЩЕННІСТЬ Видання 3 є доповнене Київ 200 ББК 63.(4УКР) Л8 Видано за сприянням Всеукраїнської Асоціації Афганці Чорнобиля та Всеукраїнського громадського об'єднання ім. Н. Махна Гуляй Поле до 80-річчя автора, з глибокою повагою Лук’яненко, Левко. Л84 Незнищенність. ISBN 966-608-422-8 У книжці автор розмірковує про незнищенність української національної ідеї, стверджує віру в непереможність українського народу, щиросердно висловлює думки націоналіста, який інтереси України...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»