WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 3399.72 Р.М. Набок, канд. екон. наук, Національний банк України, м. Київ ОЦІНКА ГІБРИДНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (ЧАСТИНА 2: РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА) У статті проаналізовано ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 3399.72

Р.М. Набок, канд. екон. наук, Національний банк України, м. Київ

ОЦІНКА ГІБРИДНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

(ЧАСТИНА 2: РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА)

У статті проаналізовано досвід врахування гібридних інструментів у капіталі банку, вимоги щодо їх

характеристик у контексті зазначених підходів, а також наведено класифікації інструментів гібридного капіталу, що

використовуються провідними рейтинговими агентствами світу.

Ключові слова: банк, капітал, інструменти гібридного капіталу, нагляд.

Постановка проблеми. Наприкінці ХХ ст. надзвичайної популярності набули інструменти гібридного капіталу. Цьому сприяли рішення, прийняті регуляторами фінансових установ, починаючи з Федеральної резервної системи США (1996 р.) та заяви Базельського комітету з банківського нагляду (1998 р.), про визначення цих інструментів як придатних для включення до складу основного капіталу 1-го рівня. Підвищений інтерес наглядових органів повинен викликати той факт, що фінансові установи все більше можуть заміняти акціонерний капітал інструментами гібридного капіталу, що ослаблює фінансову стійкість окремої установи, а також фінансового сектора в цілому. Рейтингові агентства розглядають інструменти гібридного капіталу фінансової установи, дотримуючись позиції національних регуляторів щодо аналізу вмісту капіталу і ризику неплатежу за інструментом.1 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем використання гібридних інструментів присвячені наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів, а саме: В.Л. Кротюка, В.І. Міщенка,О.В. Куценка, П.М. Сенища, О.М. Сохацької, Е. Ріда, П. Роуза, Д. Маршалла, А.А. Лобанова, А.В. Чугунова, В.В. Крилової, В.В. Салтинського, О.Г. Приходько та ін. Водночас в роботах, присвячених вивченню даної проблеми, переважає певна фрагментарність, відсутнє комплексне бачення проблем гібридного капіталу банку, зокрема його оцінки, у зв’язку з чим є необхідність проведення систематизованого дослідження.

Метою даної статті є дослідження теоретичних засад та практичних особливостей оцінки гібридного капіталу з боку рейтингових агентств.

Виклад основного матеріалу. На думку фахівців рейтингових агентств, всім інструментам гібридного капіталу, що емітовані фінансовими компаніями, притаманний високий рівень ризику несплати у разі невиконання емітентом мінімальних вимог до капіталу, які встановлені національним регулятором.

Рейтингові агентства повинні адекватно оцінити той чи інший інструмент, забезпечуючи інформацією всіх зацікавлених учасників ринку. Наразі у світовій практиці можна виділити декілька основних підходів до рейтингової оцінки інструментів гібридного капіталу: підхід Standard&Poor’s, підхід Fitch, підхід Moody’s, підхід R&I.

Підхід Standard & Poor’s (S&P) ґрунтується на методологічних підходах аналізу гібридних цінних паперів, які враховують позицію регулятора. Фахівці рейтингового агентства пропонують виділяти три категорії гібридних цінних паперів для фінансових компаній (табл. 1).

Категорія 1 “Високий вміст капіталу”. До категорії 1 належать такі інструменти гібридного капіталу, які мають високий вміст капіталу (high equity content – HEC) і суттєво покращують показники капіталізації емітента. Інструменти гібридного капіталу, віднесені до даної категорії, можуть бути перетворені у коротко- або середньостроковий капітал або мають купон, розмір якого варіюється залежно від прибутку емітента (за характеристиками близький до дивідендного доходу). Інвестори, вкладаючи кошти в інструменти гібридного капіталу категорії 1, як правило, наражаються на ризик капіталу: вартість гібридних цінних паперів категорії 1 має значний ступінь кореляції з вартістю капіталу. Інструменти гібридного капіталу даної категорії, як правило, мають всі передумови для конверсії в акціонерний капітал у разі фінансових ускладнень емітента.

Інструменти гібридного капіталу мають більшу капіталоємність у разі, коли купон пов’язаний із фінансовим станом емітента. Гібридні інструменти з купоном. пов’язаним з прибутком емітента, який підлягає розподілу, навіть якщо частина купону фіксована, більшою мірою належать до

–  –  –

Категорія Врахування в капіталі Види гібридних цінних паперів До 50 % скоригованого акціонерного капіталу 1. Короткострокові обов’язково конвертовані цінні папери Категорія 1 (до 3 років).

“Високий вміст (раніше – до 35 % скоригованого загального капіталу” 2. Високоякісні гібриди з купонами участі капіталу) Категорія 2 “Помірний вміст капіталу”

1. До 33 % скоригованого акціонерного капіталу 1. Безстрокові (perpetual) привілейовані акції.

2. В основному недатовані інструменти капіталу 1-го рівня, (раніше – до 25 % скоригованого загального Категорія 2.1 що допускають затримку.

капіталу) “Стійкий (strong)” 2 і 3. До 18 % скоригованого акціонерного 3. Страхові довготермінові гібридні інструменти (строк капіталу (раніше – до 15 % скоригованого погашення 20 років і більше) із затримуючим купоном (coupon deferability) загального капіталу) До 12 % скоригованого акціонерного капіталу 1. Більшість інструментів вищої категорії капіталу 2-го рівня (Upper Tier 2).

(раніше – до 10 % скоригованого загального Категорія 2.2 капіталу) 2. Привілейовані акції, строк життя яких обмежений (limited-life preferred shares).

“Достатній (adequate)”

3. Страхові гібридні інструменти (строк погашення – до 20 років) із затримуючим купоном Не включається до скоригованого загального 1. Датовані гібридні інструменти із строком погашення – капіталу до 5 років.

2. Аукціонні привілейовані цінні папери (Auction-preferred Категорія 3 securities).

“Мінімальний вміст капіталу” 3. Субординований борг без затримки (Nondeferrable subordinated debt).

4. Інструменти з опціоном пут (put) * Джерело: [1, 5].

Інструменти гібридного капіталу категорії 1 включають цінні папери з обов’язковою конвертацією (mandatory convertible securities – MCS), які конвертуються у капітал протягом коротко- або середньострокової перспективи, як правило, до 3 років. Даний вид інструментів гібридного капіталу з високим вмістом капіталу не заохочує емітента до викупу існуючих акцій, оскільки емітент має запобігти розмиттю часток акціонерів при конверсії та мінімізувати потенційний зворотній викуп акцій нової емісії в результаті трансформації.

Прикладами емісії цінних паперів з обов’язковою конвертацією капіталу категорії 1 може бути досвід таких компаній, як XL Capital Ltd. (обсяг випуску – 650 млн дол. США, грудень 2005 р.) і Credit Suisse Group (обсяг випуску – 1,25 млрд. швейцарських франків, грудень 2002 р.).

Іншим прикладом використання інструментів гібридного капіталу в капіталі категорії 1 є емісія сертифікатів участі банком Rabobank (Голландія). Сертифікати участі мають такі властивості:

постійний характер; глибоко субординовані (deeply subordinated); фіксований купон, оплата якого може бути припинена у випадку збиткової діяльності банку. Оскільки Rabobank має кооперативну форму власності, яка виключає використання простих акцій, сертифікати участі – найбільш привабливі інструменти гібридного капіталу, що можуть бути емітовані ним.

Категорія 2 “Середній вміст капіталу”. Інструменти гібридного капіталу, що відносяться до даної категорії, мають характеристики капіталу, однак в деяких аспектах їм притаманні властивості боргу (як результат фіксованого купону). Інвестори очікують, що купон буде сплачено.

Категорія 2 поділяється на два рівні: категорія 2.1: стійкий (strong) і категорія 2.2: достатній (adequate). S&P виключає цінні папери з категорії 2 у разі наближення строку їх погашення.

Строкові інструменти виключають з капіталу тоді, коли до їх погашення залишається менше п’яти років.

Категорія 2.1 “Стійкий”. До даної категорії S&P належить більшість цінних паперів, які належать до регулятивного капіталу першого рівня. Гібридні інструменти даної категорії відіграють певну роль у поглинанні ризиків. Цей факт пояснюється посиленим наглядом протягом останніх років за даним елементом капіталу з боку регуляторів таких країн як США, Японії та Німеччина.

До даної категорії належать більшість “вічних” привілейованих акцій (perpetual preferred shares). Банківські вічні привілейовані акції, як правило, мають додатковий купон, хоча на практиці платежі за встановленим купоном надійніші, ніж дивідендні платежі. Емітенти все частіше включають опціон у “вічні” (або довгострокові) гібридні цінні папери після десяти років.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У результаті цього “вічні” (або довгострокові) привілейовані акції торгуються як інструменти з фіксованою дохідністю та відповідною строковістю, але з премією за ризик, яка включає винагороду за основний і додатковий ризики.

Прикладами емісії інструментів гібридного капіталу даної категорії, можуть бути цінні папери, випущені в січні 2006 р. Wachovia Income Trust Securities (WITS). ФРС дозволила включити дану емісію до регулятивного капіталу першого рівня.

Категорія 2.2 “Достатній”. Гібридні інструменти, віднесені до даної категорії, можуть передбачати відстрочку платежів, а їх поведінка подібна до капіталу у стресових ситуаціях, однак у значно меншій мірі, ніж інструменти, віднесені до категорії 2.1 “Стійкий” через їх обмежений строк обігу або/та обмеження на відстрочку платежів, як правило, до п’яти років.

Інструменти гібридного капіталу категорії 2.2 “Достатній” відповідають капіталу другого рівня вищої категорії (upper tier 2) відповідно до класифікації Європейського центрального банку.

Наприклад, класичні привілейовані трастові цінні папери США S&P відносить до категорії 2.2 “Достатній”, рідше – до категорії 2.1 “Стійкий”.

Категорія 3 “Мінімальний вміст капіталу”. Деякі інструменти гібридного капіталу не враховуються S&P при оцінці капіталу, оскільки вони мають недостатній вміст капіталу.

Наприклад, інструменти субординованого боргу, які не допускають затримку сплати купону (plain vanilla, або вічні, або з обмеженим строком обігу) виключаються, тому що вони абсорбують збитки виключно у разі ліквідації.

До капіталу також не включаються гібридні інструменти з правом дострокового викупу (put features), які інвестор може викупити у разі погіршення фінансового стану банку, та аукціонні привілейовані цінні папери (auction preferred securities), які є вічними (perpetual) лише по формі, а по суті часто являють собою тільки тимчасовий борг, який дозволяє отримувати компаніям певні переваги в оподаткуванні (можливість зменшення податку на суму процентних витрат за даними цінними паперами). Крім того, власники аукціонних привілейованих цінних паперів можуть вимагати від емітента їх погашення у разі невдалого аукціону або зменшення рейтингу даних цінних паперів.

При оцінці капіталу S&P виключає такі гібридні інструменти, які перебувають в обігу в межах компаній одного холдингу, так звані інструменти ring-fenced, наприклад, деякі трастові привілейовані цінні папери, емітовані німецькими банками через трастові організації.

Виключення таких інструментів є необхідним, оскільки зазначені цінні папери не дозволяють нівелювати збитки, базуючись на принципі безперервної діяльності. Прикладом цього може бути досвід банку WestLB (Німеччина), який не включив купонні платежі до капіталу, хоча їх сплата відбувалася вчасно та в повному обсязі, в свою чергу капітал банку був збільшений тільки на суму номіналу емітованих гібридних цінних паперів.

Отже, методика S&P передбачає використання як кількісних параметрів, так і якісних характеристик оцінки капіталу банку.

З метою якісного аналізу капіталу доцільно дослідити:

1) нереалізовані капітальні прибутки (збитки) і приховані резерви (або недоліки);

2) доступність до капіталу і ліквідності з боку третіх осіб;

3) природу та повноваження міноритарних акціонерів;

4) дивідендну політику;

5) потенційну можливість генерації прибутків та отримання необхідного рівня рентабельності;

6) стратегію щодо залучення капіталу, контролю за ним і напрямами його інвестування.

Підхід FitchRatings.

Методологія оцінки інструментів гібридного капіталу банку рейтингового агентства Fitch містить такі основні положення:

• підходи до вирішення дилеми “борг-капітал” для фінансового і корпоративного секторів;

• наявність єдиного підходу для всіх секторів економіки до виділення класів щодо визначення ступеня капіталоємності конкретного інструмента гібридного капіталу (табл. 2);

• можливість розширення частки гібридних інструментів у капіталі банку до 30 % від суми акціонерного капіталу залежно від кредитного рейтингу емітента;

• встановлення ефективних строків для неконвертованих гібридних інструментів (non-convertible hybrids). Максимальний строк (понад 20 років) до погашення дозволяє розраховувати на те, що гібридний інструмент буде зарахований до класу Е, який характеризується найвищим вмістом капіталу (табл. 2);

• оцінку якості механізмів з уникнення або відстрочки регулярних купонних платежів з виділенням обмежень і стимулів, що можуть обмежити або збільшити можливість емітента встановлювати режим відстрочки. При цьому передбачене використання таких підходів:

ретроспективний аналіз, встановлення обов’язкових умов (mandatory triggers) і альтернативні механізми купонних платежів (alternative coupon settlement mechanisms – ACSM);

• виключення з позикового капіталу (equity credit) необов’язкових до конвертації цінних паперів (optional convertibles) доти, поки не буде досліджено вплив на якість капіталу банку інструментів з попередньою конвертацією (pre-converted instruments). Цінні папери з обов’язковою конвертацією (mandatory convertibles) включаються до позикового капіталу.

Позиковий капітал зменшується у випадку збільшення періоду конвертації гібридного цінного паперу, або через будь-які інші боргові характеристики інструментів з попередньою конвертацією, наприклад, старшинство, відсутність фактичної прострочки, обтяжливі угоди тощо;

• передбачення переоцінки капіталоємності емітованих гібридних інструментів відповідно до нових стандартів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України “КПІ” ПРОГРАМА Х міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (присвячується 80 річниці ТЕФ) 17 – 20 квітня 2012 року Київ PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com Науковий Комітет Голова проректор з наукової роботи, чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю. Заступник голови декан...»

«В IСТН И К Редакцийний комітет: Володимир Гнатюк, Михайло Грушевський, др. Іван Франко. Гнатюк. За рдакцию відповідає: Володимир Р ІЧ Н И К V II. ТОМ X X V. У ЛЬВОВІ, 1904. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка під зарядом К. Беднарського. digitized by ukrbiblioteka.org digitized by ukrbiblioteka.org Зміст двацять пятого тому. За січень, лютий, март 1904 р. ('ТО Ї’. І. Поезії. Б а р в і н о к Г а н н а, Соловейко... В е р б и ц ь к и й Ми к о л а, Привіт М. Лисенку 97 Г у р о в и...»

«УДК 621.316:681.3 І.В. Блінов ІЕД НАН України, м. Київ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ КЗ НА ЛЕП З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНА © Блінов І.В., 2007 Наведено процедуру виявлення місця однофазного КЗ на ЛЕП під час вимірювання параметрів аварійного режиму на основі штучної нейронної мережі. Доведено працездатність та переваги запропонованого підходу у разі застосування багатошарового персептрона. This paper deals with the application of artificial neural networks (ANNs) to fault location in...»

«Технічні науки  УДК 687. 016.5: 515.1 О.В. ЗАХАРКЕВИЧ, Н.Г. САВЧУК, Є.М. РЕШЕТНИК Хмельницький національний університет РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ ОКАТУ ПЛЕЧОВОЇ НАКЛАДКИ Розроблено математичні моделі довжини окату та кутового коефіцієнта параболи покривної деталі плечової накладки. This article is devoted to developing of mathematical models of shoulder pad’s sleeve head length and the angular coefficient of its parabola. Ключові слова: окат плечової накладки, математичне моделювання....»

«Оцінка чисельност і гру п під вищеного ризику інфік ування ВІЛ в Україні: аналітичний звіт за результатами дослідження КИЇВ – 200 Оцінка чисельності груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ в Україні/ Балакірєва О. М. (гол.ред.), Гусак Л. М., Довбах Г. В., Лаврєнов О. О., Паніотто В. І., Петренко Т. В., Погоріла Н. Б., Салюк Т. О., Сидяк С. В., Хуткий Д. О., Шамота Т. С. – Київ: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2006. _ стор. ISBN Зміст Вступ... 1. Методологія дослідження.. 2....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет В. В. Карпінець, Ю. Є. Яремчук МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЦИФРОВИМИ ВОДЯНИМИ ЗНАКАМИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 681.3.067 ББК 32.973 К 26 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 104від 30.05.2012 р.) Рецензенти: Хорошко В. О. доктор технічних наук, професор Корченко О. Г. доктор технічних наук,...»

«Оригінальні дослідження УДК 611.438.061:613.632.4 В.М.Волошин МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТИМУСУ ДЗ «Луганський державний СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ медичний університет» ІНГАЛЯЦІЙНОГО ВПЛИВУ ТОЛУОЛУ Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи «Морфогенез органів ендокринної, імунної та кісткової систем під хронічним впливом летучих компонентів епоксидних смол» (номер державної реєстрації 0109U004615). Резюме. Метою презентованого дослідження було встановити особливості Ключові слова: тимус,...»

«УДК 004.056.5:004.7 П.В. Сироватка, М.С. Літош, Н.І. Довгич, К.П. Ануфрієнко, кандидат технічних наук НАУ, асистент (Національний авіаційний університет, Україна) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ДО СУБ’ЄКТИВНИХ АТАК У роботі розглядаються сучасні методи лінгвістичної стеганографії, аналізуються їх переваги та недоліки. Встановлюється, що суб’єктивні атаки суттєво впливають на рівень стеганографічної стійкості системи. Пропонується використання алгоритму синонімічних замін поряд з...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ БЕРЕГІВ ВОДОСХОВИЩА Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геодинаміка» для студентів напряму підготовки 6.040103 Геологія Дніпропетровськ Методи розрахунку процесу переробки берегів водосховища. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геодинаміка» для...»

«Machine type: 10142/F0A9 Lenovo IdeaCentre Flex 20 Series Посібник з техніки безпеки та гарантії www.lenovo.com Version 1.0 2013.08 © Copyright Lenovo 2013. Усі права захищено. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ: якщо дані або програмне забезпечення надаються відповідно до контракту Управління служб загального призначення США (GSA), на їх використання, копіювання та розголошення поширюються обмеження, установлені угодою № GS-35F-05925. © Lenovo, 2013 р. Зміст Розділ 1 Важлива інформація з техніки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»