WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Алгоритм заполнения ЧПЕНом декларации по единому налогу: Декларация содержит семь Разделов. ЧПЕНы, которые платят единый налог по ставке 3% или 5%, заполняют обычно Разделы I, IV и VI ...»

Приложение № 8

Алгоритм заполнения ЧПЕНом декларации по единому налогу:

Декларация содержит семь Разделов. ЧПЕНы, которые платят единый налог по ставке 3% или 5%,

заполняют обычно Разделы I, IV и VI данной декларации, в то время как Раздел VII заполняется ими в

случае самостоятельного исправления ошибок:

Раздел I не должен вызвать трудностей при заполнении, поскольку содержит общую информацию

касательно типа декларации (отчетная, уточняющая), отчетного периода и т.п. Здесь мы хотели бы прокомментировать только следующее:

В строке 6 следует указывать только виды деятельности, которые фактически осуществлялись на протяжении отчетного квартала, т.е. нет необходимости обозначать все виды деятельности ЧПЕНа из его регистрационных документов.

В строке 7 указывается наибольшее количество работников, которые пребывали в трудовых отношениях с ЧПЕНом в отчетном периоде (кроме тех, которые пребывают в отпуске в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком).

Раздел IV заполняется ЧПЕНом на основании данных Книг УД и УДР (в зависимости от выбранной ставки единого налога).

Алгоритм заполнения соответствующих строк данного Раздела приведен ниже:

К од Название п оказателя Где взять п оказатели строки Сума д оходу за звітний (податк овий) пері од, щ о оподатк ову ється за ставкою Данны е графы 7 Книги 3% 11 за квартал, полугодие, 9 месяцев, г од Сума д оходу за звітний (податк овий) пері од, щ о оподатк ову ється за ставкою Данны е графы 7 Книги 5% 12 за квартал, полугодие, 9 месяцев, г од Сума д оходу, щ о перевищу є обсяги, встановлені підпункт ом 3 пункту 291.4 статті 291 Расчет по данным граф глави 1 розділу XIV Податк овог о к од ексу України, у звітному (податк овому) пері оді 8, 9 Книги Сума д оходу, от риманог о при заст осуванні інш ог о способу розрахунків, ні ж перед бачено Расчет по

–  –  –

Раздел VI заполняется на основании данных, указанных в Разделе IV декларации по единому налогу. Сумма налогового обязательства, определенная в Разделе VI, полежит уплате ЧПЕНом.

–  –  –

3 фі зичної особи - підприємця:

або серія та номер паспорта (для фі зичних осі б, які ч ерез свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєст раційног о номера обл ікової картки платника податків та повід омили про це відповідний орган д ержавної податкової служби і мають відмітку у пасп орті )

–  –  –

Найменування органу держа вної п одатк ової слу жби, д о яког о п одається п одатк ова декларація:

5 2650 ДПІ в Гол осіївському районі м. Києва

Види підприємницьк ої діяльності, які здійснювалися у звітному п еріоді:

–  –  –

* Для фі зичних осі б, які через свої релігійні перек онання відмовляються від прийняття реєстраційног о номера облік ової картки платника податків та повід омили про це відповідний орган д ержавної податк ової слу жби і мають відмітку у паспорті.Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Географія України» для студентів спеціальності «Туризм» Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка Рекомендовано до друку Вченою радою географічного факультету Протокол № 3 від 11 березня 2012 р. Рецензент: канд. геогр. наук, доц. О. Стецюк Уклала: Наталія Паньків Редактор...»

«MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE FACULTY OF LINGUISTICS THE EIGHTH INTERNATIONAL THEORETICAL AND PRACTICAL CONFERENCE MODERN TRENDS AND INNOVATIONS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES March 1-2, 2013 BOOK OF ABSTRACTS Kyiv 2013 УДК 37.016:811 (063) ББК 81.2-9я43 ISSN 78112 С91 Організаційний комітет: Голова оргкомітету: Н.С. Саєнко – к. пед. н., професор кафедри англійської мови технічного спрямування...»

«УДК 621.039:006 КПКВ _ № держреєстрації 0107U011677 Інв. № 1 Державний комітет ядерного регулювання України Державне підприємство “Державний центр регулювання якості поставок та послуг” (ДП Держцентрякості) 03179, м. Київ, вул. Львівська, 57а; тел. (044) 450-05-98; факс (044) 452-66-77 Затверджую Директор ДП Держцентрякості В.Е. Яновський ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ “РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ...»

«АСОЦІ АЦІ Я В ИРОБ НИКІ В ОРГА НІ Ч НОЇ ПРОДУК ЦІ Ї «УКРАЇ НА СХІ Д ОРГАНІ К» ДОСЛІ ДНИЙ І НС ТИТУ Т ОРГА НІ ЧНОГО СІ ЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРС ТВА (FI BL, ШВ ЕЙЦАРІ Я) ХАРКІ ВСЬК ИЙ ДЕРЖАВ НИЙ У НІ В ЕРС ИТЕТ ХАРЧУ ВА ННЯ ТА ТО РГІ ВЛІ І НС ТИТУ Т РОСЛ ИННИЦТВА ім. В. Я. ЮР’Є ВА НАА Н УКР АЇ НИ ОСОБЛИВОСТІ П ЕР ЕРОБНИ Х ТЕХНО ЛОГІЙ В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Матеріали науково-практичного семінару 16 травня 2014 р. Харків ХДУХТ УДК 664 ББК 36 О-72 Редакційна кол егія: Голов ко М.П., д.т.н., проф. (...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»