WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«3942 Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів до семінарських занять із дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» для студентів спеціальностей 7.12010001 «Лікувальна ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

3942 Методичні вказівки

для самостійної підготовки студентів до семінарських занять

із дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки»

для студентів спеціальностей 7.12010001 «Лікувальна

справа», 7.12010003 «Медико-профілактична справа»

денної форми навчання

Суми

Сумський державний університет

Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів до

семінарських занять із дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки»

/укладач Є. Ю. Черниш. – Суми: СумДУ, 2015. – 18 с.

Кафедра прикладної екології ЗМІСТ С.

Вступ…………………………………………………........ 4 Теми доповідей у групах………………………………... 5 Питання для підготовки до тестового контролю……… 10 Додаток А………………………………

Перелік основної та додаткової навчально-методичної літератури………………………………………………… 15 ВСТУП Практичні заняття з дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» проходять у вигляді семінарів-диспутів, на яких студенти розділені на кілька груп, кожна з яких готує доповідь з певного питання (за вибраною темою), що розглядаються на семінарі. Після проведення дискусії студенти у вільній формі викладають своє ставлення до того чи іншого питання.

Повідомлення (реферат) – це форма наукової роботи студентів, яка дозволяє оволодіти навичками дослідної роботи, визначати ключові питання, робити висновки стосовно тої чи іншої теми.

Також ця форма досить вдало поєднує самостійну та аудиторну форми роботи, дає можливість викладачу оцінити ступінь участі кожного студента, здатність студентів систематизувати та узагальнювати матеріал, який отримано на основі вивчення літературних джерел, а також особисту думку та висновки авторів доповіді.

В доповіді необхідно розкрити одне з теоретичних питань, що подані нижче. Загальний обсяг роботи для групи, що складається із 4-х студентів, повинен становити не менше 40 сторінок друкованого тексту формату А4, при цьому кожна підтема складає 10–15 сторінок. Мова виконання – українська.

Для набору тексту використовується 14 кегель, міжрядковий інтервал 1,5, тип шрифту Times New Roman. Відступи з країв аркуша дорівнюють: з лівого боку – 2,5 см; з правого, зверху та знизу – 1,5 см; новий абзац починається з відступу – 1,25 см.

Нумерація сторінок починається із сторінки зі змістом, при цьому кожна з підтем нумерується окремо.

Приклад оформлення титульної сторінки наведено в додатку А. При цьому кожна підтема виконується окремим студентом з групи та має власну титульну сторінку. Список використаної літератури складається за кожною підтемою окремо.

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ У ГРУПАХ

Група 1 Тема1: «Етичні проблеми генетичної технології»

Підтема1.1: «Новітні тенденції розвитку генетичних технологій».

Підтема1.2: «Біоетичні аспекти генної терапії».

Підтема1.3: «Етичні, правові та соціальні аспекти і біобезпека пренатальної діагностики, та популяційних скринінгових досліджень».

Підтема1.4: «Генетична паспортизація і превентивна хірургія: біоетичні аспекти».

Група 2 Тема2: «Біоетичні аспекти донорства та трансплантології»

Підтема 2.1: «Проблема комерціалізації в трансплантації».

Підтема 2.2: «Етичні проблеми, що пов’язані із констатацією смерті людини. Прижиттєве пожертвування органів».

Підтема 2.3: «Трансплантація і донорство в Україні».

Підтема 2.4: «Медико-етичні проблеми ксенотрансплантації».

Група 3 Тема3: «Біоетичні аспекти реанімації, смерті та евтаназії»

Підтема 3.1: «Біоетичні проблеми реанімації».

Підтема 3.2: «Визначення, види евтаназії. Життєвий сенс вибору смерті».

Підтема 3.3: «Біоетичні та правові проблеми евтаназії та суїциду за сприянням лікаря. Правове регулювання евтаназії в Україні та зарубіжних країнах».

Підтема 3.4: «Евтаназія: пошуки альтернативи».

Група 4 Тема4: «Етичні проблеми нових репродуктивних технологій»

Підтема 4.1: «Загальна характеристика репродуктивних технологій».

Підтема 4.2: «Методи штучного запліднення».

Підтема 4.3: «Експерименти на ембріонах».

Підтема 4.4: «Сурогатне материнство».

Група 5 Тема5: «Медико-етична і правова оцінка штучного аборту»

Підтема 5.1: «Біологічний та правовий статус ембріону людини».

Підтема 5.2: «Гідність і недоторканість людського життя з моменту його запліднення до природної смерті. Позиція релігійних конфесій щодо проблеми штучного аборту».

Підтема 5.3: «Право жінки на аборт: історія розвитку».

Підтема 5.4: «Право лікаря на відмову від проведення аборту».

Група 6 Тема6: «Біоетичні аспекти науково-дослідницької роботи: експеримент та клінічні дослідження»

Підтема 6.1: «Принципи доказової медицини та їх біоетична оцінка».

Підтема 6.2: «Правові основи проведення клінічних досліджень лікарських препаратів».

Підтема 6.3: «Етична оцінка методик проведення досліджень».

Підтема 6.4: «Етичний погляд на використання тварин у наукових пошуках та навчальному процесі».

Група 7 Тема 7: «Екологічні аспекти використання генетично модифікованої продукції»

Підтема 7.1: «Основні принципи оцінки генетично модифікованих організмів та їх біобезпечність».

Підтема 7.2: «Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами».

Підтема 7.3: «Маркування генетично модифікованої продукції».

Підтема 7.4: «Оцінка генетично модифікованих продуктів в Україні».

Група 8 Тема 8: «Сучасні біотехнології та їх роль у медицині та суспільстві»

Підтема 8.1: «Етико-правові аспекти історичного розвитку біотехнологій. Екологічні біотехнології».

Підтема 8.2: «Нормативна база екологічної безпеки біотехнологічних виробництв».

Підтема 8.3: «Відходи біотехнологічних виробництв, можливості їх утилізації».

Підтема 8.4: «Гігієнічний та мікробіологічний контроль біотехнологічних виробництв».

Група 9 Тема 9: «Вакцинація: біоетичні та правові аспекти»

Підтема 9.1: «Історична довідка та медичні аспекти вакцинації».

Підтема 9.2: «Щеплення дітей проти інфекційних хвороб:

обов’язкове чи за бажанням батьків?».

Підтема 9.3: «Правове регулювання вакцинації в Україні та світовий досвід».

Підтема 9.4: «Виготовлення, транспортування та зберігання вакцин: контроль якості».

Група 10 Тема 10: «Біологічні загрози»

Підтема 10.1: «Основні джерела виникнення біологічних загроз».

Підтема 10.2: «Епідеміологічна тріада. Епідеміологічні вимірювані змінні».

Підтема 10.3: «Види біологічних ризиків. Біологічна зброя та біотероризм».

Підтема 10.4: «Законодавство у сфері біобезпеки.

Міжнародний досвід».

Група 11 Тема 11: «Клонування тварин і людини: біоетичні проблеми»

Підтема 11.1: «Технологія клонування».

Підтема 11.2: «Типи клонування людини».

Підтема 11.3: «Релігія і клонування».

Підтема 11.4: «Клонування вищих тварин та людини:

дозволити чи заборонити».

Група 12 Тема 12: «Медико-етичні та правові проблеми та біобезпека профілактики, діагностики та лікування ВІЛнфікованих, осіб з туберкульозом та вірусних гепатитів»

Підтема 12.1: «Діагностика та лікування ВІЛ-інфікованих.

Проблема ВІЛ-інфекції в Україні»

Підтема 12.2: «Діагностика та лікування осіб з туберкульозом. Особливості розповсюдження туберкульозу в Україні».

Підтема 12.3: «Діагностика та лікування вірусних гепатитів. Чи є в Україні епідемія гепатиту?».

Підтема 12.4: «Соціальне виключення ВІЛ-інфікованих.

Проблеми морально-етинчого характеру».

Група 13 Тема 13: «Біоетичні основи професійної діяльності лікаря»

Підтема 13.1: «Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом».

Підтема 13.2: «Стосунки хворого з персоналом лікувальних установ і сім’єю. Роль сім’ї в прийняті медичних рішень».

Підтема 13.3: «Медико-етична і правова оцінка лікарської помилки та ятрогенії в клінічній практиці».

Підтема 13.4: «Національні та міжнародні документи, що регулюють морально-етичну, професійну та правову діяльність медичного персоналу і забезпечують права людини».

Група 14 Тема 14: «Біоетичні основи у фармакології»

Підтема 14.1: «Система фармакологічного нагляду:

зарубіжний досвід».

Підтема 14.2: «Система фармакологічного нагляду в Україні».


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підтема 14.3: «Біоетичні проблеми реклами в медицині та фармації».

Підтема 14.4: «Правові проблеми реклами в медицині та фармації».

Питання для підготовки до тестового контролю

1. Предмет вивчення науки «Етика».

2. Ключові питання біомедичної етики.

3. Основних проблем етики.

4. До якого розділу етики відноситься така категорія, як соціальна рівність громадян?

5. Внаслідок яких подій виникає «Біоетика» як наука?

6. До якої історично сформованої моделі розвитку біомедичної етики відносять такі етичні норми, як обов’язок, відповідальність і солідарність?

7. Що є предметом біоетики?

8. Цілі і завдання біоетики по захисту прав людини припускають:

9. Як розуміється біоетика в широкому сенсі?

10. Як розуміється біоетика у вузькому сенсі?

11. Основні принципи деонтологічної моделі.

12. В яких країнах технологія сурогатного материнства заборонена законом?

15. Ким був введений термін «біоетика»?

16. Коли була створена «Етика землі»?

17. З яких причин нові можливості медицини, що пов'язані не стільки з лікуванням, скільки з управлінням людським життям, вступають в протиріччя із сталими моральними цінностями і принципами?

18. Історично першою і найбільш суттєвою передумовою формування біоетики стала ідеологія. Яка?

19. Чого біоетична наука є закономірним продовженням?

20. Використання терміну «біоетика» було викликано необхідністю захисту гідності і прав пацієнтів, у зв'язку з чим?

21. До початку 1960-х рр. медична співдружність дотримувалася тієї точки зору, що заради блага людства можна…

22. У гіппократівській моралі основним принципом є…

23. Чинники моральною санкцією для штучного переривання вагітності.

24. Чим активна евтаназія відрізняється від пасивної?

25. Рішення про допущення пасивної евтаназії залежить від…

26. Етичність вилучення органів від мертвого донора припускає…

27. Чим обумовлене формування сучасних медичних критеріїв смерті людини?

28. Хто має право вирішувати при виявленні спадкового захворювання у плоду, що розвивається, долю цього плоду (продовження вагітності або аборт)?

29. Коли (у яких випадках) повинна здійснюватися генна терапія?

30. Перша форма медичної етики пов'язана з ім'ям….

31. Для деонотологічної моделі стосунків лікар-пацієнт основним принципом є…

32. Кому належить висловлювання: «Я не вручу жодній жінці абортивного пессарія»?

33. Чим визначається цінність людського життя?

34. Основою допустимості аборту в ліберальній ідеології є….

35. Критеріями, що визначають початок людського життя.

36. При обговоренні проблем, пов'язаних з генною інженерією, позитивною і негативною євгенікою, генною терапією, особливу важливість набуває принцип…

37. Відносного кого принцип «не зашкодь» порушується в трансплантології?

38. Відносного кого реалізується в трансплантології принцип «роби добро»?

39. Визначення алотрансплантації.

40. Визначення ізотрансплантації.

41. Яку частину лікарської етики можна назвати «моделлю Гіппократа»?Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Коментарі в даному випадку представлені повідомленнями, що підтверджують потребу у задоволенні запиту, та повідомленнями, які оцінюють надану консультацію. (2) SVAEW cdc DC caac AAC crc RC де сds, caac, crc – вагові коефіцієнти, що визначають важливість кожного з показників в предметній області. На практиці дані показники визначаються експертами чи адміністрацією ВНЗ і служать одним з механізмів регулювання діяльності викладача у віртуальних спільнотах; DC – кількість прямих консультацій, AAC...»

«Міністерство освіти і науки України ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Агрономічний факультет Спеціальність 8.0401060 «Екологія та охорона навколишнього середовища» «Допускається до захисту» Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Проф. С.Ф.Разанов протокол №_«»20 15 р. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСІВ ДП «НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС» 01.06 –ВР207м.8.12.14 00 Ємець Л.В. Студент випускник _ (підпис) Кравчук Г.І. Науковий керівник _ к.с.-г. наук,...»

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УДК 614.78 В даній статті розкривається питання К.П. Тюрін, асп. використання альтернативних джерел енергії не тільки в Полтавські магістральні світі, а й в Україні. Висвітлюються найбільш електричні мережі розповсюджені види альтернативних джерел енергії в Україні, доцільність їх використання, переваги та проблеми їх запровадження. Також наведені приклади можливого вирішення даних проблем. Розглядаються регіони, які найбільш пристосовані для використання альтернативних джерел...»

«ТЕМА 9. Методика викладання теми «Служби Інтернету» План 1. Методичні основи викладання теми «Служби Інтернету»2. Принципи дистанційного навчання учнів.3. Використання телекомунікаційних засобів в освітньому контексті.Література: 1.Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / Н. В. Морзе – К. : Навчальна книга, 2003. – 230 с. 2.Морзе Н. В., Козачук О. В. Методи пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет /Н. В. Морзе, О. В....»

«УДК 78.087.68 Кириленко Яна Олексіївна, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри «Виконавське мистецтво» Дніпропетровської консерваторії ім. М. І. Глінки kirilenko.yanina@gmail.com СЦЕНІЧНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ЯК АТРИБУТ КОНЦЕРТНО-ХОРОВОГО ЖАНРУ: НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ ХОРОВОГО ТЕАТРУ У статті порушено питання театралізації та сценічної репрезентативності в концертно-хоровому жанрі. Театралізація є однією з тенденцій сучасного хорового стилю в інтерпретаціях музично-хорових творів. Розширено...»

«КИЇВ • 2015 УДК 655.5(477)(083.13) ББК 76.17(4Укр) М54 Керівник авторського колективу: О.Г. Вакаренко Авторський колектив: З.А. Болкотун, О.А. Бурдік, А.Є. Денисенко, В.М. Каніщева, Н.М. Коваленко, С.В. Кубарєв, А.І. Радченко, О.В. Туровський Методичні рекомендації щодо підготовки рукопису для по М54 дання до видавництва / Авт. кол. : О.Г. Вакаренко (кер.) та ін.; упоряд. А.І. Радченко ; ВД «Академперіодика». — К. : Академ періодика, 2015. — 59 с. Методичні рекомендації призначені надати...»

«УДК 625.7/.8 UDC 625.7/.8 ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ УТОЧНЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ҐРУНТІВ ПРИ ОБҐРУНТУВАННІПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ І КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Шуляк І.С., Національний транспортний університет, Київ, Україна THE NEED TO CLARIFY THE CALCULATED CHARACTERISTICS OF SOIL IN JUSTIFICATION OF PROJECT DECISIONS IN THE RECONSTRUCTION AND OVERHAUL OF THE ROADS ShulyakI.S., National Transport University, Kyiv, Ukraine О НЕОБХОДИМОСТИ УТОЧНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ...»

«Сучасні аспекти нейрофармакології УДК 615.21.22.015:616.831-005.1-005.4-092. І. Ф. Бєленічев, С. В. Павлов, Л. І. Кучеренко Нейрота мітопротективний ефекти Ангіоліну та Цереброкурину Запорізький державний медичний університет НВО «Фарматрон», м. Запоріжжя Ключові слова: Ангіолін, Цереброкурин, таких препаратів можна віднести синтешемічне пошкодження in vitro та in vivo, зований на кафедрі фармацевтичної ультраструктура мітохондрій хімії Запорізького державного медичноЗа даними міжнародних...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Гаркуша Олексiй Юрiйович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Артемiвськ Вайнерi 1.2....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» (РОЗДІЛ «ТРАНСФОРМАТОРИ») ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ 6.050702 – «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» І 6.050701 – «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ» (У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ СКОРОЧЕНОГО ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ) Кременчук 2010 Методичні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»