WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Г. М. Господаренко УДК 631.82 доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського національного університету садівництва hospodarenko М. М. Пташник ...»

-- [ Страница 1 ] --

АГРОхІМІя

Г. М. Господаренко УДК 631.82

доктор с.-г. наук, професор

кафедри агрохімії і грунтознавства

Уманського національного

університету садівництва

hospodarenko@mail.ru

М. М. Пташник

аспірант

кафедри агрохімії і грунтознавства

Уманського національного

університету садівництва

ptashnuk@mail.ru

ДИНАМІКА ВМІСТУ АЗОТУ В РОСЛИНАх

ЖИТА ОЗИМОГО ТА КОЕфІЦІЄНТ ЙОГО

ВИКОРИСТАННя З ДОБРИВ

Анотація. Досліджено динаміку вмісту азоту в рослинах жита озимого залежно від видів добрив, норм і строків внесення добрив. На основі проведених досліджень і даних інших учених уточнено параметри вмісту загального азоту в надземній масі жита озимого.

Встановлено, що вміст азоту в рослинах жита озимого змінюється залежно від фази росту та розвитку рослин, що істотно зростає за внесення азотних добрив у підживлення. Внесення азотних добрив у нормі N30–60 напровесні збільшує вміст загального азоту в надземній масі жита озимого у фазі кущіння до 3,48–4,16 % на суху речовину. У наступні фази росту та розвитку більші показники вмісту загального азоту були за роздрібного внесення азотних добрив у два строки, які у фазі виходу рослин у трубку зростали до 3,32–3,71%, у фазі колосіння – до 1,30–1,44, у зерні – до 1,59–1,71 і в соломі до 0,43–0,46 % на суху речовину.

За внесення N30–90 напровесні коефіцієнт використання азоту добрив становить 30–52%, а з підживленням посівів жита озимого дозою N30–60 на початку фази виходу рослин у трубку збільшує його до 45–73%. Але коефіцієнт використання азоту за другого підживлення становить лише 29–42% залежно від дози азотних добрив.

Ключові слова: жито озиме, азотні добрива, норми і строки внесення добрив, коефіцієнт використання азоту з добрив, загальний уміст азоту.

Г. Н. Господаренко доктор сельскохозяйственных наук, профессор Уманского национального университета садоводства М. М. Пташник аспирант кафедры агрохимии и почвоведения Уманского национального университета садоводства

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИя АЗОТА В РАСТЕНИях РЖИ ОЗИМОЙ

И КОЭффИЦИЕНТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИя ИЗ УДОБРЕНИЙ

Аннотация. Исследована динамика содержания азота в растениях ржи озимой в зависимости от видов удобрений, норм и сроков внесения удобрений. На основе проведенных исследований и данных других ученых уточнены параметры содержания общего азота в надземной массе ржи озимой.

Установлено, что содержание азота в растениях ржи озимой меняется в зависимости от фазы роста и развития растений, существенно возрастает при внесении азотных удобрений в подкормку. Внесение азотных удобрений в норме N30–60 весной увеличивает содержание общего азота в надземной массе ржи озимой в фазе кущения до 3,48–4,16% на сухое вещество. В последующие фазы роста и развития большие показатели содержания общего азота были при внесении азотных удобрений в два срока, которые в фазе выхода растений в трубку возрастали до 3,32–3,71%, в фазе колошения – до 1,30–1,44, в зерне – до 1,59–1,71 и в соломе до 0,43–0,46% на сухое вещество.

При внесении N30–90 весной коэффициент использования азота удобрений составляет 30–52%, а с подкормкой посевов ржи озимой дозой N30–60 в начале фазы выхода растений в трубку увеличивает его до 45–73%. Но коэффициент использования азота при второй подкормке составляет лишь 29–42% в зависимости от дозы азотных удобрений.

Ключевые слова: рожь озимая, азотные удобрения, нормы и сроки внесения удобрений, коэффициент использования азота с удобрений, общее содержание азота.

g. m. hospodarenko Doctor of Agricultural Sciences, Professor Uman National University of Horticulture m. m. Ptashnyk Graduate student of the Department of Agricultural Chemistry and Soil Science, Uman National University of Horticulture DyNamICS of NItRogEN IN PlaNtS of WINtER RyE aND CoEffICIENt uSE It fRom fERtIlIZERS Abstract. The dynamics of nitrogen in plants of winter rye, depending on the types of fertilizers, rules and timing of fertilizer.

On the basis of research and data from other researchers clarified the parameters of total nitrogen in overground mass of winter rye.

Established that nitrogen in the plants of winter rye varies depending on the phase of growth and development of plants increases significantly by the introduction of nitrogen fertilizer feeding. Adding nitrogen fertilizer rate of N30–60 early spring increases the content of total nitrogen in overground mass of winter rye in the phase of tillering to 3,48–4,16% of dry matter.

In the next phase of growth and development of higher values of total nitrogen were in the retail of nitrogen fertilizers in the two terms are in the phase of the output plants grow up to 3,32–3,71%, in phase heading – to 1,30–1,44 in grain – to №1, 2014 ВІСНИК УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА agRoChEmIStRy 1,59–1,71 and to 0,43–0,46% in straw on a dry basis.

With the introduction of N30–90 early spring nitrogen fertilizer utilization rate is 30–52%, and feed crops of winter rye N30–60 in the early phase of the output of plants in the tube increases it to 45–73%. But the utilization of nitrogen in the second feeding is only 29–42%.

Keywords: winter rye, nitrogen fertilizers, rules and terms of fertilizer, utilization of nitrogen fertilizers, the total nitrogen content.

Постановка проблеми. Проведення ґрунтової діаг- проводити у фазах кущіння, виходу в трубку, колосіння, ностики дає можливість визначити запаси елементів жив- а також у зерні і соломі для визначення виносу елементів лення в ґрунті, що досить важливо для встановлення умов живлення і впливу живлення на врожай і його якість росту культур. Проте встановити при цьому доступність їх [5]. Якщо дефіцит виявлено на початку вегетаційного для рослин неможливо. Тоді як хімічний склад рослин є періоду, його можна усунути підживленнями. Якщо репрямою “відповіддю” на умови росту та розвитку рослин. зультати аналізу отримано в кінці вегетаційного періоду, Результати рослинної діагностики допомагають охарак- то їх можна використати для уточнення системи удобрентеризувати роль кореневого живлення і визначити ре- ня в наступному році [6].

Метою роботи є вивчення динаміки загального азоальну доступність елементів живлення з ґрунту [1]. Тому необхідно знати критичні рівні вмісту елементів живлення ту в надземній масі рослин жита озимого залежно від в рослинах в окремі фази їх росту і розвитку. видів, норм і строків внесення добрив, уточнення шкали Аналіз останні досліджень та публікацій. Для забезпеченості азотом залежно від фази розвитку та визжита озимого, як і для інших культур, характерна ди- начення коефіцієнта використання його з добрив.

Методика дослідження. Зразки рослин відбирали наміка надходження елементів мінерального живлення.

У цьому відношенні цікаві дослідження провели Соореr у фазах кущіння, виходу в трубку, колосіння та повної Н.D., Clarkson D.Т. [3]. Було встановлено, що вже через стиглості. В них визначали вміст сухої речовини за 24 год. після початку експерименту вміст азоту в кореневій ДСТУ 11465–2001, вміст загального азоту визначали системі жита становив 45%, а в стеблі - 73%. Отже, жито за МВВ 31–497058–019–2005. Коефіцієнт використанозиме досить інтенсивно поглинає і транспортує по ксилемі ня рослинами жита озимого азоту з добрив розрахоелементи живлення в надземні органи. Водночас у жита, вували за різницею їх виносу на ділянках з внесенням як у озимої культури, дуже розтягнутий період засвоєння азоту, фосфору та калію з добривами та на фосфорноелементів живлення, що обумовлює нерівномірне їх над- калійному фоні. Математичну обробку експериментальходження в рослини. них матеріалів здійснювали, використовуючи пакет станДослідженнями С.В. Машинника [4] та інших учених [2, дартних програм “Microsoft Exel 2010”.

Основні результати дослідження. Результати довстановлено, що рослинна діагностика дає можливість уточнити дозу добрив відповідно до потреби в них рослин сліджень свідчать, що найвищий вміст загального азоту за фазами розвитку і вмісту елементів живлення в ґрунті. був у фазі кущіння рослин жита озимого. Так, на ділянках Рослинна діагностика являє собою комплекс методів, що без добрив його вміст становив 3,48% на суху речовину ґрунтується на врахуванні низки показників, але для і зростав до 4,16% або на 20% у варіанті з найбільшою контролю рослин використовують в основному хімічну нормою азотних добрив (N90(ІІ)) (табл. 1).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


діагностику. Умови мінерального живлення рослин виз- Упродовж вегетаційного періоду вміст загального начають величину майбутнього врожаю, тому необхідно азоту в надземній масі жита озимого знижувався. У фазі проводити хімічну діагностику з ранніх етапів органоге- виходу рослин у трубку його вміст коливався в межах незу. Оскільки елементи структури врожаю формуються 3,09–3,71, а колосіння – 1,16–1,44 % на суху речовину впродовж фаз росту і розвитку, то діагностику потрібно залежно від норм і строків внесення азотних добрив.

проводити відповідно у ці фази, адже чим раніше буде Зерно жита озимого характеризується низьким вмісвстановлено нестачу елемента живлення, тим раніше том загального азоту, який у варіанті без добрив становив можна буде усунути його дефіцит. 1,47% на суху речовину. Більші показники загального Для зернових культур хімічну діагностику доцільно азоту були за роздрібного внесення азотних добрив, вміст

–  –  –

якого коливався в межах 1,59–1,71% проти 1,50–1,64% за линах (табл. 2).

внесення 30–90 кг/га д.р. азотних добрив у підживлення У середньому за три роки досліджень найбільший на ІІ етапі органогенезу. У соломі вміст азоту змінювався коефіцієнт використання азоту з добрив житом озинеістотно і був у межах 0,41–0,46 % на суху речовину за- мим одержано за внесення їх роздрібно у підживлення лежно від норм і строків внесення азотних добрив. напровесні (табл. 3). При цьому цей показник найбільшим За класифікацією забезпеченості рослин елементами був у варіанті фон + N30 (ІІ) + N60 (ІV) – 73%. Коефіцієнт викоживлення В.В. Церлінг [1] уміст азоту в надземній масі ристання азоту за одноразового підживлення напровесні жита озимого у фазах кущіння, виходу в трубку та коло- був меншим порівняно з дворазовим, але більшим був за сіння в контрольному варіанті характеризувався як внесення 30 кг/га д.р. азотних добрив.

низький і зростав до оптимального на фоні внесення За умови підживлення N30–60 у фазі виходу рослин у азотних добрив у нормі 90 кг/га д. р. трубку знижувало коефіцієнт використання азоту до Високому врожаю відповідає визначений вміст в 34–42%. У варіантах із перенесенням 30–60 кг/га д.р.

рослинах основних елементів живлення, який умовно азотних добрив цей показник був найменшим і становив можна вважати нормальним. Проте не завжди високий відповідно 34 і 29%.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Сборник Біблійні казки: Казки та легенди про святих Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5314435 Біблійні казки: Казки та легенди про святих: Фоліо; Харків; 2005 ISBN 966-03-3242-4 Аннотация В книзі зібрані легенди та казки українського народу на біблійні сюжети: про святих та про Господа нашого Ісуса Христа і про те, як Він із святим Петром по світу ходили, як складалися псалми, як цар Соломон правив своєю країною і творив свої закони. І такі вони...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Миронюк Віктор Валентинович УДК 630*53[477-25] ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОДЕРЕВНОСТІ ТА РОЗМІРНО-ЯКІСНА СТРУКТУРА ДЕРЕВ ЗАБУДОВАНОЇ ЧАСТИНИ М. КИЄВА 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, членкор...»

«Олесь Ульяненко Жiнка його мрiї предоставлено правообладателями http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6448075 ОлесьУльяненко «Жінка його мрії», серія «Графiтi»: Фоліо; Харків; 2012 ISBN 973-966-03-6012-9 Аннотация Олесь Ульяненко – найрадикальніший і найжорсткіший український письменник, скандальний і непередбачуваний, автор понад 20 романів. Він єдиний в Україні отримав Малу Державну премію ім. Т. Шевченка (1997). У видавництві «Фоліо» вийшли друком його романи: «Сталінка», «Дофін...»

«Книга Вальтер Скотт. Айвенго скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Айвенго Вальтер Скотт Книга Вальтер Скотт. Айвенго скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Вальтер Скотт. Айвенго скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Вальтер Скотт Айвенго Книга Вальтер Скотт. Айвенго скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Розділ I І так балакали вони о тій годині, Як з лану череди брели на схилі днини, І...»

«ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ И СИСТЕМАМИ УДК 519.714 ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ БРАГОРЕКТИФІКАЦІЇ Смітюх Я.В., Кишенько В. Д. Постановка проблеми. Брагоректифікаційна установка(БРУ) відноситься до складних об'єктів управління, які в свою чергу вимагають складних систем управління. Подібного роду технологічна система характеризуються надзвичайно складною взаємодією фаз та компонентів. Процеси ректифікації мають складний фізико-хімічний характер поведінки. Потоки які в них приймають...»

«Знання, 2006. 12. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры.— М.: Финансы и статистика, 2006. 13. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. 14. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 1999. 15. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Системный анализ в логистике. – М.: Экзамен, 2002. 16. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 19 липня 2011 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Землю не повинні докрадати, та ще й за копійки Голос України Після прийняття закону про ринок землі, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення буде автоматично скасовано. Таку думку озвучив Голова Верховної Ради В.Литвин в ефірі українського радіо: «Коли буде прийнятий закон...»

«УДК 883К 1.091 Т. ШЕВЧЕНКО І Л. КОСТЕНКО: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО В ЦИКЛІ ДАВИДОВІ ПСАЛМИ Хом'як Т. В., к. філол. н., доцент, Дмитренко Хом'як Т. В., к. філол. н., доцент, Дмитренко М. В., студент Запорізький державний університет У статті підкреслюється думка, що українські поети сприймали Біблію як художній твір, який мав і має естетичну цінність, дає можливість поліваріативного осмислення ідей, сюжетів, образів. Відзначається важливий факт: Л.Костенко, як свого часу Т.Шевченко, використала...»

«О.І.Скакальська, І.О.Скоропляс O.I.Skakal's'kа, I.O.Skoroplas УДК: 502.753 Сучасний стан ценопопуляцій Pinguicula vulgaris L. в межах території Бущанського ботанічного заказника О.І.Скакальська, І.О.Скоропляс Кременецький ботанічний сад (Кременець, Україна) kovalchukolja@ukr.net, skoroplas@rambler.ru У статті наведено результати досліджень місцезростань ценопопуляцій Pinguicula vulgaris L. в межах території Бущанського ботанічного заказника загальнодержавного значення (Рівненська обл.)....»

«УДК 678.046. 3 І. В. Луцюк, В. Є. Левицький, Я. І. Вахула Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології силікатів, кафедра хімічної технології переробки пластмас ВПЛИВ МАГНІЮ ГІДРОСИЛІКАТУ НА НАДМОЛЕКУЛЯРНУ СТРУКТУРУ ПОЛІПРОПІЛЕНУ © Луцюк І. В., Левицький В. Є., Вахула Я. І., 2014 Встановлено істотний вплив природи та вмісту високодисперсного модифікованого полівінілпіролідоном магнію гідросилікату на ступінь кристалічності і розміри кристалітів поліпропілену....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»