WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Thagard P., Woods J. (Series Eds.) and Jacuette D. (Vol. Ed.). – Amsterdam : Elsevier B. V., 2007. – P. 110. 8. Battersby M. Applied Epistemology and Argumentation Epidemiology // ...»

-- [ Страница 1 ] --

Thagard P., Woods J. (Series Eds.) and Jacuette D. (Vol. Ed.). – Amsterdam : Elsevier B. V.,

2007. – P. 110. 8. Battersby M. Applied Epistemology and Argumentation Epidemiology // Informal

Logic. – 2006. – Vol. 26, № 1. – P. 41. 9. Siegel H. Justification by Balance and the Epistemology

of Informal Logic // New Essays in Informal Logic / ed. by R. H. Johnson and J. A. Blair. – Windsor,

1994. – P. 136. 10. Pinto R. C. Logic, epistemology and argument appraisal // New essays in

informal logic. – Winsdor, 1994. – P. 123. 11. Freeman J. B. The Place of Informal Logic in

Philosophy // Informal Logic. – 2000. – Vol. 20, № 2. – P. 117. 12. Johnson R. H. Informal logic:

past and present / R. H. Johnson, A. Blair. – P. 6. 13. Hitchcock D. Informal Logic and Concept of Argument. – P. 102. 14. Prakken H. Argumentation without arguments // Argumentation. – 2011.

– Vol. 25. – P. 171. 15. Hitchcock D. Informal Logic and Concept of Argument. – P. 102.

16. Prakken H. Argumentation without arguments. – P. 171. 17. Breadsley M. C. Practical Logic / M. C. Breadsley. – Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1950. – P. 19. 18. Thomas S. N. Practical Reasoning in Natural Language / S. N. Thomas. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1973.

19. Walton D. N. Argument Structure: A Pragmatic Theory / D. N. Walton. – Toronto : University of

Toronto Press, 1996. – P. 130–134. 20. Finocchiaro M. A. Galileo and the Art of Reasoning:

Rhetorical Foundations of Logic and Scientific Method / M. A. Finocchiaro. – Boston : Reidel, 1980.

21. Toulmin S. The Uses of Argument / S. Toulmin. – Cambridge : Cambridge University Press, 1958.

22. Hamblin C. L. Fallacies / C. L. Hamblin. – New York : Methuen, 1970. – P. 224–252.

23. Wenzel J. W. Three perspectives on argument: rhetoric, dialectic, logic // Perspectives on argumentation: Essays in honor of Wayne Brockriede / ed. by J. Schuetz and Trapp. – Prospect Heights : Waveland, 1990. – P. 9–26.

Надійшла до редколегії 14.09.12 УДК 164.031 О. Ю. Щербина, канд. філос. наук, доц., КНУТШ

БАЧЕННЯ ЛОГІКОМ ПРОБЛЕМИ НЕЯСНОСТІ

У ПРАВОВІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ На прикладах показується зв'язок між формами неясності, що зустрічаються у правових нормах та найтиповішими випадками неясності у процесах правової аргументації. У звязку з чим, аналізуються зауваження, які висловлюються щодо понятійно-термінологічного апарату Закону України "Про засади державної мовної політики". Крім того, висловлюється думка, що, з метою однозначного розуміння терміна "законодавство", існує необхідність у формулюванні єдиного його визначення, причому, у найширшому сенсі зазначеного терміна.

Ключові слова: неясність, неточність, невизначеність, неоднозначність, правова аргументація, законодавство.

На примерах показывается связь между формами неясности, встречающимися в правовых нормах и типичными случаями неясности впроцессах правовой аргументации. В связи с чем, анализируются замечания, которые высказываются по понятийно-терминологическому аппарату Закона Украины "Об основах государственной языковой политики". Кроме того, высказывается мнение, что, с целью однозначного понимания термина "законодательство", существует необходимость в формулировании единого его определения, причем, в самом широком смысле указанного термина.

Ключевые слова: неясность, неточность, неопределенность, неоднозначность, правовая аргументация, законодательство.

In the examples is shown the relationship between forms of vagueness that occur in the legal norms and the most typical cases of vagueness in the process of legal argumentation. In connection with it, analyzed the comments expressed on concepts and terminology of the Law of Ukraine "On the Principles of State Language Policy". Also suggested that, in order to clear understanding of the term "legislation", there is a need to formulate a single definition of it in the broadest sense of this term.

Keywords: vagueness, uncertainty, indeterminateness, ambiguity, legal argumentation, legislation.

Дослідження явища неясності проводиться науковцями з різних галузей знання. На сьогодні не існує однозначної загальноприйнятої відповіді на запитання: що таке неясніть? Це властивість самої реальності чи це проблеми семантики? Проблеми, пов'язані з аналізом явища неясності, розглядаються в царинах метафізики, онтології, епістемології, філософії логіки, філософії мови, філософії права.

Проблемами явища неясності цікавилися ще філософи Давньої Греції.

Це явище ними розглядалося через аналіз парадоксу сориту (парадокси на кшталт парадоксів "Купа" та "Лисий"). Неясність як така стала темою філософської дискусії тільки на початку ХХ сторіччя, коли вона стала перешкодою на шляху до ідеалу логічно досконалої мови, що пов'язано з розвитком сучасної логіки. Проблеми, пов'язані з семантичною неясністю намагалися вирішити Г. Фреге, Ч. Пірс, Б. Рассел, Г. Х. фон Врігт.

У cучасній логіці явище неясності розглядається у зв'язку з аналізом неясних предикатів та пов'язаної з цим проблеми породження парадоксу сориту. Неясними називають такі предикати, межі застосування яких є принципово невизначеними. Теза про існування так званих спірних випадків неясних предикатів вказує на неможливість провести чітку межу між речами, що належать до екстенсії предиката, та речами, що належать до анти-екстенсії предиката. Опис явища неясності у логіці репрезентований різними підходами. Ними пропонується як формальний аналіз неясності, так і її філософську інтерпретацію. Крім того, сучасна логіка містить багато методів та прийомів, що можуть застосовуватися для вирішення проблеми неясності у праві.

Аналіз різних аспектів явища неясності міститься у роботах Т. Вільямсона, Р. Киф, С. Шапіро, Р. ван Роя, Дж. Лоу.

Явище неясності у праві досліджується через розгляд неясності правових теорій та різних форм неясності норм. Неясніть в юридичних текстах є лише окремим випадком неясності у людській мові. Різні форми неясності присутні практично у всіх різновидах юридичних текстів.

У теорії права дослідженням питань законодавчої техніки, прогалин у законодавстві, неточностей у законодавчих категоріях, багатозначності тексту нормативного правового акту тощо займались, зокрема, І. Н. Грязін, Д. А. Керимов, Ю. О. Б. Лазарєв, Н. М. Пархоменко, О. І. Ющик та інші. Серед науковців-логіків в Україні є такі, кого цікавить можливе застосування логічних методів для тлумачення правових текстів та аналіз логічних підстав юридичної невизначеності. Це В. Д. Тітов та О. М. Юркевич. Проблемі неясності у праві присвячена монографія Тімоті А. О. Ендікотта. У ній розглядаються витоки проблеми невизначеності, неясність, пов'язана з правовими теоріями, епістемічні теорії неясності.

У межах цієї статті зупинимося на неясності в праві, пов'язаної з одного боку, з неясністю правових норм і, з іншого – з неясністю, що зустрічається в процесах правової аргументації. Неясність правових норм і та, що зустрічається в процесах правової аргументації, взаємопов'язані. Показати зв'язок між формами неясності, що зустрічаються у правових нормах та найтиповішими випадками неясності у процесах правової аргументації – мета цієї статті.

Неясність правових норм, як було вже зазначено, проявляється в різних формах. По-перше, неясність, обумовлена тим, що норма не має розумного сенсу, тобто неясність як неможливість осмислення вираженої в нормі думки. По-друге, неясність, обумовлена неповнотою норми, що виражається недоглядом законодавцем деяких сторін предмета, що розглядаються цією нормою. По-третє, семантична неясність, обумовлена невизначеністю (невиразністю сенсу) і неточністю вжитих термінів (понять) і виразів. Через це предмет, про який йде мова в нормі, позначається недостатньо визначено в кількісному і в якісному відношенні. Неясно, яке реальне явище позначає вжитий у нормі вираз. По-четверте, неясність у розумінні неоднозначності мовних виразів, що вживаються у нормі.

Неясність правових норм тягне за собою складність в їх розумінні і, відповідно, застосуванні. З метою усунення форми неясності, розглянутої в першому значенні, допомога логіків може полягати в пропозиції законодавцю можливої зміни форми норми, тобто в зверненні уваги на застосований ним спосіб вираження думки. Мова йде про те, що поряд з граматичної правильністю, повинна бути дотримана і логічна правильність міркування.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Аналізуючи друге, третє, четверте значення неясності, можна говорити про прогалини в праві і законі. Можливості застосування логічної техніки для розв'язання проблеми правових прогалин розглядалися аргентинськими вченими К. Альчурроном і Е. Булигіним. Вони підкреслювали необхідність розрізнення різного роду проблем, пов'язаних із правовими прогалинами. У своїй роботі "Нормативні системи" у розділі II, § 4 вони висловили думку про те, що при аналізі правових прогалин доцільно розрізняти проблеми концептуального типу, що виникають на рівні родових випадків і загальних норм, від емпіричних і семантичних проблем, що виникають при застосуванні загальних норм до індивідних випадків. Застосування загальних норм зазвичай є справою судді. На думку авторів "Нормативних систем", брак неясності в розрізненні родових та індивідних випадків є одним із джерел плутанини в розмежуванні зазначених груп проблем. Проблема нормативних прогалин носить концептуальний характер (йдеться про відсутність норми в праві, що дає рішення того чи іншого випадку). На рівні застосування загальних норм до індивідних випадків виникають прогалини в розпізнаванні (через неясності, невизначеності використовуваних в нормі понять, сумнівних виразів) і прогалини в знанні (недоступність всієї інформації про ситуацію, яка дозволяє правильно співвіднести індивідний випадок з родовим, вибравши відповідну цьому випадку правову норму) [1].

З логічної точки зору, усунення неясності другої, третьої та четвертої форми пов'язано з вживанням в нормах права понять (термінів), виразів, які не допускають різні способи розуміння, однозначно визначені.

Якщо ж відносно якогось із вживаних понять існують різні визначення, то через неможливість формулювання єдиної дефініції необхідно вказати випадки її застосування.

Саме найбільш поширеною формою неясності у формулюванні правових норм в Україні є неоднозначне розуміння термінів. При створенні нормативного акту законодавець часто не враховує, що основні ознаки терміна – чітка сфера його застосування та точне співвідношення слова та об'єкта дійсності, що ним відображується. Значення терміна не повинно залежати від контексту. Однією з вимог до терміна є саме його однозначність. Законодавець повинен дати юридичному терміну одне (єдине) визначення, включаючи до нього всі суттєві з його точки зору ознаки, тобто такі, які носять регулюючий характер, мають правове значення. Наявність у терміна кількох різноманітних законодавчих дефініцій веде до нечіткості, розпливчатості правового регулювання, породжує непорозуміння та помилки з боку тих, на кого поширюється дія законодавчого акту.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 574.2:631 С.Г.Корсун, кандидат сільськогосподарських наук ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА УААН” АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ Клімат Землі протягом 20 го століття зазнав значних змін, найчіткішим проявом яких є підвищення температури поверхні планети – одного з основних кліматоутворюючих чинників. Особливо помітним потепління стало наприкінці 20 го та початку 21 століть. Глобальні зміни температури насамперед позначаються на атмосферній циркуляції, під впливом...»

«Спорудження, обслуговування і ремонт газонафтопроводів УДК 622.692.4 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СПОРУДЖЕННЯ ПІДВОДНИХ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ Я. В. Дорошенко, Ю. І. Дорошенко, Т. П. Шиян ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422)42157, e-mail: snp@nung.edu.ua Наведено переваги і недоліки існуючих способів прокладання глибоководних ділянок шельфових трубопроводів (вільне занурення з транспортуванням довгомірних ділянок трубопроводу (довжиною до 10 км) на плаву до місця...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 26 Львів, 2010 С. 123УДК 581.526.3 (477.83/.86) Л.М. Борсукевич СИНТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД КЛАСУ POTAMETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVAK 1941 ВОДОЙМ БАСЕЙНІВ ВЕРХІВ’ЇВ ДНІСТРА, ПРУТУ ТА ЗАХІДНОГО БУГУ Борсукевич Л.М. Синтаксономический состав класа Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водоемов бассейнов верховий Днестра, Прута и Западного Буга // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2010. – Вып. 26. – С. 123-136. Проведены геоботанические...»

«Спадкова консолідація батьківських форм та аутосексних генотипів бірківських. УДК: 636.52/.58.082:575 Спадкова консолідація батьківських форм та аутосексних генотипів бірківських м’ясо-яєчних курей Т.Е.Ткачик Інститут птахівництва УААН (с. Бірки, Харківська область, Україна) Проведена на протязі 4-х поколінь масова селекція бірківських м’ясо-яєчних курей за якісними ознаками фенотипу забезпечила гомозиготизацію вихідних форм птиці за трьома генамимаркерами статі та за деякими аутосомними...»

«Організаційні аспекти входження вітчизняного інформаційного виробництва в систему міжнародної інформаційної кооперації 1 Друга група проблем міжнародної кооперації при формуванні масивів електронних ресурсів пов’язана з необхідністю забезпечення інформаційнотехнологічної сумісності всіх учасників корпоративних проектів. Прихильники «відкритого доступу» доклали значних зусиль, щоб публікації в численних репозитаріях, розкиданих по всіму світу й по-різному організованих їхніми творцями, могли...»

«ISBN 978-966-383-524-2. Англістика та американістика. Випуск 11. 2014 УДК 811. 161 І. В. Шпак Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ ФЕНТЕЗІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ДЖ. К. РОУЛІНГ ПРО ГАРРІ ПОТТЕРА) У статті аналізуються переклади книг Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера укранською та російською мовами. В ході аналізу з’ясовується, що в перекладах російською мовою дослідники знаходять значно більше стилістичних невідповідностей та спрощення мови, в...»

«Державна служба України з надзвичайних ситуацій Інститут державного управління у сфері цивільного захисту ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. начальника Інституту державного управління у сфері цивільного захисту доктор наук з державного управління, доцент П.Б. Волянський “12” березня 2015 року ПОЛОЖЕННЯ про Науковий збірник ІДУЦЗ ПОГОДЖЕНО Заступник начальника Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (з наукової роботи) кандидат наук з державного управління А.П. Медвідь “12” березня 2015 року...»

«Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимог до їх написання, оформлення та захисту. – К., 1997. – 56 с. 4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с. УДК 711 І.П. Гнесь Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурного проектування ВЕЛИКОПАНЕЛЬНЕ ЖИТЛО: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ © Гнесь І.П., 2007 На основі натурного обстеження й анкетного опитування...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) №1. Часть №2. С.217-221. УДК 811.161.2’373.611 Словотвірний потенціал кореня ГОЛОВв українській і російській мовах Левун Н. В., Степаненко О. К. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна У статті зроблено зіставний аналіз словотвірного потенціалу соматизму ГОЛОВА в українській і російській мовах. Виявлено дериваційні...»

«Творчий доробок Коцюбинський, М. Дорогою ціною. Вибрані твори: для серед. шк. віку / М. Коцюбинський. К.: Веселка, 1979. 173 с. До цієї збірки видатного українського письменника демократа М. Коцюбинського увійшли найкращі твори для дітей. Його повісті й оповідання, пройняті палким протестом проти кріпосницької деспотії та самовідданою любов'ю до народу, кликали до боротьби, таврували царський режим, возвеличували борців, висміювали жалюгідних боягузів і міщан. НТБ (ГНК к. 404) Коцюбинский, М....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»