WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Економіка природокористування і охорони довкілля Література 1. Барановський М. О. Наукові засади суспільно -географічного вивчення сільських депресивних територій України: [монографія] ...»

-- [ Страница 1 ] --

Економіка природокористування і охорони довкілля

Література

1. Барановський М. О. Наукові засади суспільно -географічного вивчення сільських

депресивних територій України: [монографія] / М. О. Барановський. – Ніжин: ПП «Лисенко

М. М.», 2009. – 396 с.

2. Амосов А. О стратегии развития аграрной сферы / А. Амосов // Экономист. –

2008. – №9. – С. 48–53.

3. Региональные проблемы переходной экономики: вопросы теории и практики / [под

ред. В. Г. Алиева]. – М.: Экономика, 2002. – 646 с.

УДК 302 : 630.64 (477) О. А. ГОЛУБ Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ

ЛІСОКОРИСТУВАННЯМ

У статті висвітлені напрями вдосконалення управління у сфері використання лісових ресурсів. Вказано на необхідність суттєвого практичного посилення ролі державного управління незалежно від форм власності на лісові ресурси.

Ключові слова: державне управління, лі сові ресурси, форми власності The directions of improvement of management in sphere of use of wood resources are covered. The role of the state as formal display of territorial organizational structure in the specified process is determined. Is specified on necessity of essential practical amplification of a state management irrespective of a variety of patterns of ownership on wood resources.

The perspective directions of scientific researches in sphere of management of wood resources are certain. In th is plan is specified on significant importance of improvement attitudes in the forest sphere.

Key words: state management, wood resources, pattern of ownership.

Постановка проблеми. З погляду на сутність нинішнього етапу розвитку сфери лісокористування в Україні та її регіонах, ключовою проблемою є практична концептуальна зміна пріоритету з експлуатаційного напряму використання лісових ресурсів на діяльність з охо рони, захисту та відтворення лісоресурсного потенціалу. У принципі можна вести мову про докорінну зміну адміністративно-організаційної політики центральних органів державної виконавчої влади щодо розвитку сфери лісокористування в усій повноті його еколого-економічного та природоохоронного змісту. Це, у свою чергу, пов’язано з проблемою вдосконалення управління лісокористуванням з метою підвищення його ефективності.

Винятково важливим чинником у цьому аспекті є традиційне, так би мовити, ментальне ставлення суспільства загалом та окремих конкретно визначених його складових (суспільних груп, корпоративних спільнот і навіть окремих упливових осіб) до того чи іншого об'єкта власності чи ведення господарства. Не останню роль також відіграє як практичне, так і те оретично можливе ставлення вказаних вище частин суспільства до суб'єктів, які або ©

–  –  –

Економіка природокористування і охорони довкілля претендують, або вже реалізували свої претензії стосовно певних об'єктів власності чи ведення господарської діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням підвищення ефективності управління у сфері природокористування присвячені наукові праці багатьох вітчизняних учених, серед яких особливо варто відзначити ґрунтовні дослідження І. К. Бистрякова, Б. М. Данилишина, М. А. Хвесика, Ш. І. Ібатулліна, Я. В. Коваля, В. А. Голяна та інших, в яких висвітлюються різноманітні аспекти системи управління за різних форм суспільного (державного) устрою та соціально -економічних умов у конкретний період часу.

Мета статті. Сьогодні сфера лісокористування, як й інші, потребує підвищення ефективності (умовної) з метою збільшення можливостей виконання необхідних регуляторних функцій на базі сучасних ринкових методів впливу на діяльність господарських суб'єктів різних форм власності та адміністративно-територіального підпорядкування, які були б спрямовані на посилення охоронно-відтворювальних характеристик лісоресурсного потенціалу. Виходячи з цього, ще однією очевидною проблемою нинішнього етапу є необхідність певної гармонізації суспільних (загальнодержавних) та, умовно кажучи, приватних інтересів (окремих громадян або їхніх об'єднань) стосовно випуску та споживання продукції такого функціонально територіального утворення (ФТУ), як сфера лісокористування на державному рівні та окремих регіонів. Тому мета статті полягає в аналізі можливостей підвищення ефективності управління процесами лісокористування в нинішніх умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу. Базовою частиною згаданого ФТУ під умовною назвою сфера лісокористування (СЛК) є лісоресурсний потенціал, котрий можна визначити як досить специфічну частину природ но-ресурсного потенціалу взагалі [1]. Фактори такої специфічності загальновідомі і досить ґрунтовно висвітлені в науковій літературі та обумовлені тісним зв'язком СЛК із природними процесами розвитку лісової рослинн ості та, відповідно, достатньо тривалим (порівняно із сільським господарством) період ом вирощування лісових насаджень до віку стиглості [2].

З огляду на зазначене, управління (регулювання та контроль) у сфері використання лісових ресурсів, як і в будь -якій іншій галузі економічної діяльності, має свої об'єктивні особливості. Нехтувати останніми не можна, оскільки вони багато в чому визначають можливості досягнення тих результатів, яких очікує суспільство від конкретної сфери економічної діяльності в контексті стратегічних перспектив соціально -економічного, цивілізаційного та культурного розвитку [3]. Стосовно сфери використання лісових ресурсів винятково важливо достатньо чітко, насамперед у теоретикометодологічному аспекті, термінологічно розділяти поняття ліс і лісові ресурси.

Ліс – це біоценоз (частина біосфери Землі), а лісові ресурси – продукт спільного функціонування природних процесів і діяльності лісогосподарського та лісозаготівельного виробництва. Важливою складовою стратегічного потенціалу сталого розвитку є саме ліс у сенсі специфічного об'єкта

Економіка природокористування і охорони довкілля

природокористування (біоценозу) та права власності (господарської діяльності й отримання доходів).

Перехід від жорстко регламентованої системи управління та організації використання лісових ресурсів, вплив якої дотепер залишається достатньо відчутним, до ринкової системи, котра поступово завойовує позиції в більшості сфер економічної діяльності, потребує опрацювання досить широкого спектра теоретико-методологічних і практичних питань управління, що може стат и важливим чинником економічного зростання у сфері використання лісових ресурсів [4]. Складність з азначеної проблеми полягає у досить жорстк ому традиційному зв’язку цієї частини національного господарського комплексу України з попередньою плановою системою [5, с. 250].

Остання базувалася на інституті державної власності на землі лісового фонду та лісові насадження. За таких обставин основною метою є знаходження адекватних вимогам соціально -економічної ситуації методологічних основ посилення ефективності упр авлінської системи у сфері лісокористування, котра функціонує в межах загальноекономічної сфери впливу. Тому ключовим у цьому аспекті є інститут власності, значення якого для ефективного перебігу процесів управління не можна не враховувати, оскільки він бу в, є і залишатиметься, як свідчить історичний досвід, основоположним для всіх без винятку сфер діяльності.

Одним із найпроблематичніших питань у цьому зв’язку є лісоземельні відносини, оскільки земля – це територіальний базис для всіх складових економічної системи. Тому інститут власності на землю у сфері використання лісових ресурсів перебуває в достатньо тісній залежності від такого інституту в масштабах національної економічної системи. У цьому контексті лісове господарство значно відрізняється від інших економічних галузей, в яких приватна, корпоративна чи комунальна власність займає значне місце. Як наслідок, власнісний статус земель лісового фонду на разі має досить невизначену за об'єктивними показниками структуру.

Кількісний та якісний стан (структура) лісоземельної власності теоретично виконує досить важливі функції як базове підґрунтя довгострокової стратегії використання лісових ресурсів, а саме:

підвищення рівня визначеності організацій но-господарських структур сфери лісокористування;

посилення адаптивної здатності господарюючих суб'єктів до соціально-економічного середовища та його цілей;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


обґрунтування критеріїв виділення проблем розвитку, ухвалення ефективних рішень, спрямованих на подолання організаційно -правових ускладнень.

Методологічні засади забезпечення розвитку у сфері використання лісових ресурсів передбачають формування характерних для сучасної ринкової економіки господарчих утворень. Важливим фактором є їхні економіко -правові відносини з державними, регіональними та комунальними органами. Аналіз структури діючих лісогосподарських підприємств за адміністративно територіальними одиницями (області, райони) ставить достатньо широке коло питань, але цим самим і розкриває перспективні напрями їх ефективного

Економіка природокористування і охорони довкілля

вирішення, результативність яких, одна к, має дуже тісну кореляційну залежність від суб'єктивних факторів, зокрема впливу владної вертикалі.

У методологічному аспекті не можна обійти увагою таке винятково важливе питання, як упорядкування системи форм власності на лісові ресурси відповідно до вимог сучасного стану економіки, нормативи їх використання та відтворення, які мають забезпечувати максимально можливий рівень збалансованості. Потребують своєчасного вирішення проблеми екологічно орієнтованої та лісозберігаючої політики розвитку, у тому числі всіх складових сфери використання лісових ресурсів.

Методологія формування системи управління одним із ключових напрямів визначає постійне вдосконалення економіко -правових механізмів взаємодії сфери використання лісових ресурсів із державою, органами законодавчої та виконавчої влади, галузевими структурами сфери лісокористування та бізнесовими, які поки що не мають відповідного досвіду саме щодо екологічної орієнтованості своєї діяльності. Натомість остання, на жаль, базується здебільшого на конфліктних принципах, що не дає можливості в належною мірою мінімізувати ризики від застосування на практиці нераціональних методів лісокористування.

Необхідним із методологічного погляду є також максимально можливе уточнення місця і ролі управлінських структур заг альнодержавного, регіонального та місцевого рівня щодо контролю та регламентування ними обсягів і методів лісокористування, що в широкому розумінні являє собою відповідну частину інституціональної основи соціально -економічного розвитку.

Для об'єктивного трактування суті проблеми ви рішальне значення має розуміння природи державного регулювання лісоресурсними системами у перехідному періоді, який у сфері лісокористування має більш повільний темп, ніж в інших складових національної економічної системи. І ключ овим у цьому є принцип, який передбачає, що завдання держави полягає у невтручанні безпосередньо у сферу охорони, використання й відтворення лісоресурсного потенціалу. Винятком може бути безпосередня необхідність цього саме з метою покращення діяльності господарюючого суб'єкта за його вимогою або згодою.

Будь-яке втручання інститутів державної влади у сферу використання лісових ресурсів можна виправдати, якщо воно забезпечує виконання принципів справедливості та цілеспрямованого впливу з боку суспільства на вказану частину національної економічної системи. Ключовим у цьому аспекті має бути усвідомлення того, що держава покликана насамперед контролювати повноту виконання законодавства і захисту інтересів суспільства у визначеній сфері економічної діяльності.

Саме таким способом лише держава як формальний прояв територіально організаційної структури вищого ієрархічного рівня через особливий юридичний вплив спроможна найбільш ефективно регулювати, контролювати та координувати роботу різноспрямованих за метою ді яльності суб'єктів господарювання, сприяти раціональній організації виробництва на рівні економічної системи в цілому та в окремих сфер економіки.

Отже, основними напрямами використання лісових ресурсів можна вважати наступні:

формування системи господарюв ання, орієнтованої на ринкові засади;

Економіка природокористування і охорони довкілля

розвиток та урізноманітнення складу підприємницьких структур;

суттєве вдосконалення функцій комбінування, спеціалізації та концентрації виробництва як важливи х чинників раціонального лісокористування;

формування можливостей для суттєвого підвищення ефективності та конкурентоспроможності сфер и охорони, використання й відтворення лісоресурсного потенціалу;

упорядкування та збалансування трансакційних витрат на різних рівнях ведення бізнесу (малого, середнього, великого).

Визначальним методологічн им критерієм стосовно вирішення вказаних вище питань є цілком природнє прагнення практично всіх суб'єктів господарювання до найефективнішого розпорядження лісовими ресурсами, які можуть перебувати в їхній власності, постійному або тимчасовому користуванні згідно з чинними нормами законодавства. Засади реформування системи власності на землі лісового фонду, лісові насадження та інші ресурси лісових екосистем найбільш чітко виражаються у практичній площині через економіко-правові аспекти конкретних складових інститут у власності (розпорядження, володіння, користування).

Таку інтерпретацію власності на ліси можна розглядати як певним чином упорядковану та організовану систему відносин між суспільством загалом та окремими індивідами щодо їх ставлення та реальної участі у процесах лісокористування. Ключовим елементом цієї суспільної діяльності є така категорія, як, наприклад, розподіл лісового фонду між різними суб'єктами господарювання. Її характерні особливості за певних обставин можуть суттєво впливати на право присвоєння фінансових ресурсів, які утворюються в ході використання лісових ресурсів. Таким чином, основною метою реформування власнісного статусу лісів є створення відповідних умов для максимально можливої ефективності регулюванн я процесами використання їх ресурсів.

Реалізація вказаної мети практично неможлива без відповідної зміни структури певної частини об'єктів лісового фонду. Базою для цього є їх еколого економічна оцінка, визначення кількісних та якісних параметрів і суб'єктів власності. Оскільки в Україні спостерігається досить стійка тенденція суттєвого посилення місцевого самоврядування, украй необхідним стає поступове відродження приватного і комунального лісоволодіння.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«тему нематеріального стимулювання, та здійснено прогнозні розрахунки на період до 2015 року для окремих підприємств Дніпропетровського регіону. Таким чином, вдосконалення ведення соціально-трудових відносин та практичне впровадження стратегії нематеріальної винагороди працівників не лише покращить ступінь ефективності використання робочої сили, а й підвищить рівень прибутковості та конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств на вітчизняному ринку.Література: 1. Величко О. В. Стратегія...»

«ЕлЕктрогЕнЕратор бЕнзиновий бг-3500 Посібник з ЕксПлуатації ( переклад з оригіналу) УВАГА! ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! При покупці електрогенератора бензинового БГ-3500 вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ 11 «Комплектність» Посібника з експлуатації). Перед експлуатацією електрогенератора бензинового уважно вивчіть Посібник з експлуатації (Технічний паспорт) і дотримуйтесь заходів безпеки при роботі. Переконайтеся, що Гарантійний талон...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кіровоградський національний технічний університет НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ, 2009 Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів: на третій Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”; на Всеукраїнській конференцій “Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарської техніки”; на XLІІI науковій...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Основні засади та принципи відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування: муніципально-правовий аспект Галiахметов Ігор Абзалович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового регулювання економіки Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Кожушко Світлана Іванівна, кандидат юридичних наук, заступник завідувача кафедри цивільного та трудового права Державного вищого...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 15-річчю ННІ Бізнесу і менеджменту присвячується ВІСНИК Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Випуск 127 Згідно постанови Президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2 Вісник ХНТУСГ: економічні науки включений до Нового Переліку наукових фахових видань (Бюл. ВАК. – 2010. – № 4. – С. 2-3). Харків – 2012 УДК 346.54:338.432 ББК 65.32-18 В 53 Вісник Харківського...»

«Національний лісотехнічний університет України an enterprise, investigational indexes of efficiency of the use of circulating assets, general influence of certain factors is rosined on the size of floating capital of enterprise, the algorithm of construction of control system by a floating capital enterprise is presented. УДК 338.43.639 Доц. Т.Т. Гринів, канд. екон. наук; доц. М.В. Ольшанська, канд. екон. наук; студ. І.Б. Паучок – НУ Львівська політехніка ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА_НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ Інформаційно-бібліографічний відділ УДК 016 : 620.92 НЕТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА Ретроспективний бібліографічний покажчик за 1999-2001 рр. Випуск 1 Київ 2002 Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) / http://gntb.gov.ua/ Ретроспективний бібліографічний покажчик складений Державною науково-технічною бібліотекою Міністерства освіти і науки України. Покажчик вміщує відомості про документи українською та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИРГОРОД МАРИНА МИКОЛАЇВНА УДК 332.33:332.5 (043.3) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ НА АГРОЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва...»

«ФОНД СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» КИЇВ – 201 Стадник В. К., Зволінський О. В., Любаренко Г. С. Прогнозування ринку праці в контексті проблем молодіжного безробіття Публікація містить результати досліджень та методологічних розробок щодо проблематики молодіжної зайнятості, зокрема вивчення проблем функціонування системи прогнозування ринку праці, проблем зайнятості сільської молоді, апробації методології прогнозування ринку праці на основі опитування роботодавців. Для...»

«Економічні науки товаровиробник може здійснити цільове планування обсягів виробництва різних видів продукції з метою максимізації прибутку і мінімізації витрат. Висновки і перспективи подальших дослідженнь. Отже, використання системи обліку витрат директ-костинг дає можливість:1) оперативно вивчати взаємозв’язок між обсягами виробництва, витратами і доходами, а відповідно прогнозувати поведінку собівартості при зміні ділової активності підприємства;2) суттєво спростити нормування, планування і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»