WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЛЬОТКА ГАЛИНА ІВАНІВНА

УДК 636.085.5

ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ

ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ

06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ - 2010 Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана в Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України доктор сільськогосподарських наук, професор Науковий керівник – Мазуренко Микола Олександрович, Вінницький національний аграрний університет, професор кафедри технології виробництва продуктів тваринництва доктор сільськогосподарських наук, професор

Офіційні опоненти:

Дяченко Леонід Сидорович, Білоцерківський національний аграрний університет, професор кафедри технології переробки продукції тваринництва та виробництва комбікормів кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національний Кривенок Микола Якович, університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного Захист дисертації відбудеться «____» __________2010 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.05. у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за адресою: 03041, м.

Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, ауд. 65 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, к. 28 Автореферат розісланий «______» ____________ 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради А. І. Чигрин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасні технології виробництва свинини ґрунтуються не тільки на використанні поголів’я з високим генетичним потенціалом, але й на вимогах нормативів щодо потреби тварин в енергії, поживних та біологічно активних речовинах (БАР) (Кальницкий Б.Д., 1985;

Чумаченко В.Е. и др., 1989; Богданов Г.О. та ін., 1990; Кіщак І.Т., 1995;

Венедиктов А.М., Іонас А.А., 1999; Свеженцов А.І. та ін., 2006). Збагачення комбікормів БАР, зокрема незамінними амінокислотами, комплексом вітамінів, макро- і мікроелементів, ферментними препаратами, антиоксидантами та іншими сполуками покращує використання тваринами поживних речовин корму, зменшує їх витрати на одиницю продукції, підвищує продуктивність тварин, позитивно впливає на якість продукції та збереженість поголів’я, забезпечує високу ефективність виробництва свинини. Однак, не дивлячись на значну кількість кормових добавок, рекомендованих до застосування у годівлі свиней, і сьогодні наукові дослідження із створення нових більш ефективних та безпечних для організму тварин БАР є актуальними і мають важливе наукове і практичне значення.

Перспективним є використання у годівлі свиней нової біологічно активної кормової добавки мінази, яка включає комплекс ферментів пектинолітичної дії мацеразу і містить пектаттранселіміназу, ксиланазу, геміцелюлазу, ендо- та екзополігалактуроназу та ряд мікроелементів, у тому числі залізо, мідь, цинк, марганець, кобальт і йод. Передбачають, що застосування даної кормової добавки у годівлі свиней дасть можливість підвищити продуктивність тварин, поліпшити якість продукції. Однак для остаточної відповіді на питання щодо доцільності застосування мінази в годівлі свиней необхідні додаткові дослідження з встановлення дози та тривалості її згодовування, впливу на фізіологічний стан, перетравність поживних речовин корму, обмін речовин, функціональний стан внутрішніх органів, продуктивність тварин та якість продукції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження проведені в рамках наукової теми: «Вивчити ефективність використання ферментних, мікробіальних препаратів та їх композицій з мінеральними речовинами і вітамінами в раціонах свиней при вирощуванні на м’ясо», яку виконували співробітники кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного університету в 2002-2008 роках, як складової науково-технічної програми «Кормовиробництво» (номер державної реестрації 0106U0090945; завдання 03/04–104.0302 «Розробити і впровадити рецепти білково-вітамінномінеральних добавок з введенням до їх складу природних антиоксидантів, ферментів та алюмосилікатів для виробництва комбікормів з власної сировини господарств»), що координується Інститутом кормів НААН України.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – обґрунтувати доцільність застосування кормової добавки мінази у годівлі свиней при вирощуванні та відгодівлі.

Поставлена мета досягалась шляхом вирішення наступних завдань:

- дослідити продуктивність свиней при згодовувані різних доз мінази;

- встановити оптимальну дозу згодовування мінази свиням при вирощуванні та відгодівлі;

- вивчити перетравність поживних речовин корму та обмін азоту у свиней за дії мінази;

- дослідити гематологічні показники у свиней при згодовуванні мінази;

- визначити показники обміну речовин у тканинах свиней за дії мінази;

- дослідити показники забою свиней та хімічний склад м’яса при згодовуванні мінази;

- провести морфологічні дослідження шлунка, кишечника, печінки, наднирників, підшлункової та щитоподібної залоз свиней при згодовуванні мінази;

- провести виробничу перевірку застосування мінази у годівлі свиней;

- дати зоотехнічну та економічну оцінку використання мінази у годівлі свиней.

Об’єкт дослідження. Ферментно-мінеральна кормова добавка міназа, молодняк свиней великої білої породи, органи травної та ендокринної систем, м’язова тканина, кров.

Предмет дослідження. Перетравність корму, відгодівельні якості, показники забою, хімічний склад м’яса, обмін речовин, гематологічні та морфологічні показники внутрішніх органів свиней за дії мінази.

Методи дослідження. Зоотехнічні (продуктивність тварин, перетравність та хімічний склад кормів, обмін азоту в організмі), біохімічні (показники обміну речовин, хімічний склад м’яса), фізіологічні (визначення гематологічних показників), морфологічні (дослідження органів травної та ендокринної систем), статистичні (біометрична обробка отриманих результатів) методи досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. Розширено наукові підходи щодо доцільності використання ферментних препаратів у комплексі з мікроелементами як природних кормових добавок в годівлі свиней.

Доведено стимулюючий вплив ферментів пектинолітичної дії та ряду мікроелементів, які входять до складу кормової добавки мінази, на продуктивність свиней у період вирощування та відгодівлі. Встановлено особливості впливу у різних дозах мінази на продуктивні якості свиней при вирощуванні та відгодівлі.

Одержано нові дані щодо продуктивної дії та перетравності поживних речовин корму, гематологічних показників, обміну речовин, морфологічного складу внутрішніх органів, показників забою, фізико-хімічних показників м’яса свиней за різного рівня мінази в кормах.

Практичне значення одержаних результатів. На основі досліджень продуктивності, витрат кормів, збереженості поголів’я науково обґрунтовано дозу та схему застосування мінази в годівлі свиней. Використання в годівлі свиней мінази в дозі 4 г на 100 кг живої маси, або 1,5 кг на 1 т зерносуміші, підвищує середньодобові прирости тварин на 16,3 % в період вирощування та на 14,1 % – в період відгодівлі, покращує перетравність поживних речовин корму, забезпечує одержання свинини високої якості та прибутку в розмірі 6,3 і 9,4 грн. на 1 гривню затрат.

Матеріали досліджень використані при розробці технічних умов «Премікс Міназа – П ТУ У 15.7-30165603-015:2007» та заявки на видачу деклараційного патенту на корисну модель (№ U 2008 00056), а також використовуються в навчальному процесі на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету при підготовці фахівців ОКР «Магістр».

Особистий внесок здобувача у виконанні дисертаційної роботи полягає в самостійному проведенні науково-господарських дослідів на тваринах, освоєнні методик і проведенні фізіологічних, морфологічних, фізико-хімічних досліджень зразків кормів, м’яса, органів і тканин, біометричній обробці і аналізу одержаного цифрового матеріалу, написанні дисертації. Розробка програми досліджень та її виконання здійснювались з методичною допомогою наукового керівника.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на річних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Вінницького національного аграрного університету (2004 – 2006 рр.); IV та V міжвузівських науково-практичних конференціях «Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан та перспективи» (м. Вінниця, 2004-2005 рр.);

VIII науково-виробничій конференції «Наукове забезпечення повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин в сучасних умовах» (м. Дніпропетровськ, 2004 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 робіт, з них 6 – у фахових виданнях, 2 – матеріали конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота виконана на 162 сторінках комп’ютерного тексту, складається з вступу, огляду літератури, методики досліджень, результатів досліджень та їх узагальнення, висновків та пропозицій, списку використаної літератури, додатків. Дисертація містить 36 таблиць, 24 додатки. Список літератури включає 233 джерела, в тому числі іноземних авторів – 42.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження з вивчення ефективності застосування нової кормової добавки мінази у годівлі свиней та виробничу перевірку одержаних результатів проводили в умовах СТОВ “Мрія” (Шаргородський район), дослідного господарства “Артеміда” Інституту картоплярства НААН України та племзаводу великої білої породи свиней Іллінецького аграрного коледжу.

Лабораторні дослідження кормів, органів і тканин проведені в науководослідній лабораторії факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету та в Інституті кормів НААН України.

Метою першого науково-господарського досліду було встановити оптимальну дозу згодовування мінази, як кормової добавки, молодняку свиней великої білої породи. Дослід проведено на п’яти групах тварин, підібраних за принципом аналогів, по 18 голів в кожній. Після 15-добового зрівняльного періоду молодняку свиней 2-ї групи додатково до ОР (дерть пшенична – 36,6 %, ячмінна – 28,6 %, горохова – 24,1 %, молоко збиране – 10,7 %, монокальційфосфат, хлорид натрію) згодовували міназу в кількості 2 г на 100 кг живої маси, 3-ї – 4 г, 4-ї – 6 г і 5-ї – 8 г. Основний період досліду становив 90 днів, а заключний – 82 дні. Тварин вирощували до досягнення живої маси 100-110 кг.

Міназа – це нова ферментно-мінеральна кормова добавка, яку створено на основі комплексу ферментів пектинолітичної дії – мацерази, що включає пектаттранселіміназу з активністю 3 тис. од/г, ксиланазу, геміцелюлазу, ендота екзополігалактуроназу, а також ряд мікроелементів, г/кг: залізо – 6,0, мідь – 0,8, цинк – 7,5, марганець – 3,5, кобальт – 0,025, йод – 0,025.

В другому науково-господарському досліді вивчали вплив мінази на перетравність корму, продуктивність тварин, якість свинини, обмін речовин та стан внутрішніх органів свиней в період вирощування та відгодівлі.

Дослід проведено на 20 головах молодняку свиней, підібраних за принципом аналогів, з яких сформували дві групи – контрольну і дослідну, по 10 голів у кожній. Після 15-добового зрівняльного періоду до основного раціону свиней дослідної групи додавали препарат міназу в кількості 4 г на 100 кг живої маси, який згодовували протягом 112 діб основного періоду один раз на добу (вранці).

Під час проведення даного досліду вивчали перетравність поживних речовин корму у свиней. В кінці досліду проводили контрольний забій тварин та відбирали зразки внутрішніх органів, залоз внутрішньої секреції і тканин для лабораторних досліджень.

В третьому науково-господарському досліді вивчали вплив згодовування мінази на продуктивність, якість м’яса та стан внутрішніх органів свиней в період відгодівлі.

З цією метою було сформовано три групи свиней – контрольну і 2 дослідні по 10 голів у кожній, середньою живою масою 68,0 кг. Після 15-добового зрівняльного періоду до основного раціону свиней 2-ї групи додавали міназу в кількості 3 г, а 3-ї – 6 г на 100 кг живої маси, яку згодовували впродовж 91 доби основного періоду. Забій тварин проводили в кінці досліду та відбирали зразки внутрішніх органів для досліджень.

Виробничу перевірку ефективності застосування мінази в годівлі свиней при вирощуванні та відгодівлі проводили у виробничому досліді на двох групах молодняку свиней по 125 голів в кожній. Жива маса тварин на початок досліду становила 23,5 кг. Згодовували міназу тваринам дослідної групи з основним кормом в кількості 4 г на 100 кг живої маси впродовж трьох місяців вирощування.

Впровадженя у виробництво результатів досліджень здійснювали на 200 головах свиней в період відгодівлі. Тваринам дослідної групи (100 голів) з кормами основного раціону згодовували ферментно-мінеральну добавку міназу в кількості 4 г на 100 кг живої маси впродовж трьох місяців до досягнення живої маси 110 кг.

Корми тваринам згодовували після їх подрібнення і зволоження при вирощуванні тричі і при відгодівлі – двічі на добу. Облік споживання тваринами кормів проводили щоденно. Зважували тварин щомісячно і за періодами досліду. Утримували піддослідні групи тварин в типових свинарниках в однакових умовах.

Живу масу тварин та середньодобові прирости живої маси визначали на основі даних зважування тварин вранці до годівлі. За результатами обліку спожитих кормів і приростів живої маси тварин визначали витрати кормів на 1 кг приросту (в кормових одиницях). Показники забою тварин вивчали після проведення контрольного забою згідно із загальноприйнятими рекомендаціями (Повозніков М.Г. та ін., 2003).

Перетравність поживних речовин корму визначали за методикою Інституту свинарства НААН України. Хімічний аналіз зразків кормів балансового досліду проведено за методами зоотехнічного аналізу.Pages:   || 2 | 3 |Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»