WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК 636.92:637.045:577.112.386

ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА

ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ

РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ

06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, перший проректор доктор сільськогосподарських наук, професор Офіційні опоненти – Національний Засуха Юрій Васильович, університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві кандидат сільськогосподарських наук, доцент Бомко Віталій Семенович, Білоцерківський національний аграрний університет, декан біолого-технологічного факультету Захист відбудеться “ ___ ” ____________ 2010 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.05 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за адресою: 03041, м. Київ, вул.

Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, ауд. 65 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 28 Автореферат розісланий “ ____ ” ____________ 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради А.І. Чигрин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Продуктивність молодняку кролів та якість продукції значною мірою визначається рівнем годівлі і повноцінністю протеїну в комбікормах. Для досягнення високої продуктивності кролів враховують не тільки кількість протеїну і амінокислот в кормах, але й певне їх співвідношення між собою та іншими поживними речовинами.

Найчастіше у комбікормах для кролів спостерігається нестача незамінних амінокислот таких як лізин, метіонін та триптофан (Adamson I., 1971; Cheeke. P.R., 1987; de Blas C. 1998). Усунути їх дефіцит тількиза рахунок кормів рослинного і тваринного походження неможливо. Тому перспективним для вирішення даної проблеми є підвищення якості протеїну корму за рахунок покращення його збалансованості за амінокислотами. Це дозволяє підвищити рівень засвоєння протеїну у кролів за одночасного зниження його вмісту в комбікормах. Проте способи оптимізації протеїнового живлення молодняку кролів за рахунок використання синтетичних амінокислот вивчені недостатньо, зустрічаються лише поодинокі дослідження (de Blas C. 1998).

У зв’язку з цим дослідження, спрямовані на визначення оптимальних рівнів метіоніну та протеїну у комбікормах для молодняку кролів, актуальні і мають важливе наукове та практичне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація є частиною комплексних досліджень за темою “Розробити системи оцінки якості кормів та нормованого живлення тварин за різних технологій виробництва продукції тваринництва” (номер державної реєстрації 0106U004247), які виконувалися на кафедрі годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – встановити оптимальні рівні метіоніну за різного вмісту протеїну у комбікормах для молодняку кролів.

У роботі ставилися завдання дослідити:

- живу масу та показники росту молодняку кролів;

- витрати корму на виробництво продукції;

- перетравність поживних речовин і баланс азоту в організмі кролів;

- забійні якості кролів, хімічний склад та вміст амінокислот у найдовшому м’язі спини;

- морфологічні та біохімічні показники крові;

- економічну ефективність виробництва м’яса кролів.

Об’єкт дослідження. Комбікорми з різним рівнем метіоніну та сирого протеїну для молодняку кролів.

Предмет дослідження. Продуктивні якості (приріст живої маси і лінійний ріст), перетравність поживних речовин, хімічний і амінокислотний склад найдовшого м’яза спини, амінокислотний склад крові та печінки, морфологічні та біохімічні показники крові молодняку кролів за різного рівня сирого протеїну і метіоніну в комбікормах.

Методи дослідження. Поставлені у роботі завдання вирішувалися з використанням зоотехнічних (жива маса, проміри тіла, середньодобові прирости, перетравність поживних речовин, баланс азоту), біохімічних (вміст амінокислот у найдовшому м’язі спини і крові, гематологічні показники) та статистичних (обробка даних) методів досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні протеїново-амінокислотного живлення молодняку кролів м’ясо-шкуркового напряму продуктивності. Встановлено залежність між вмістом метіоніну і протеїну у комбікормах кролів у різні періоди вирощування та їх живою масою, м’ясною продуктивністю та використанням корму.

Уперше встановлені оптимальні рівні протеїну та метіоніну в комбікормах, що забезпечує вищу м’ясну продуктивність молодняку кролів різного віку. Розширено дані щодо перетравності органічної речовини, протеїну, жиру, клітковини, БЕР, обміну азоту та особливості змін морфологічних, біохімічних показників крові, вмісту амінокислот у найдовшому м’язі спини та показників забою кролів за різного рівня протеїну та амінокислот у комбікормах.

Наукова новизна одержаних результатів підтверджена деклараційними патентами України на корисну модель “Спосіб годівлі молодняку кролів” №37332 МПК (2006) А23К1/18 та №43308 МПК (2009) А23К1/18.

Практичне значення одержаних результатів. Встановлено, що найбільш оптимальними рівнями протеїну в комбікормах для молодняку кролів у різні періоди вирощування (45–60; 61–90 та 91–120 діб) є 15; 16 та 17 % за рівня метіоніну відповідно 0,7; 0,75 та 0,75 %. Це сприяє збільшенню їх живої маси на 1,5–4,6 %, зниженню витрат корму на 4,88–25,70 % та зменшенню вартості комбікорму – на 1,92 %, чим зумовлюється підвищення рівня рентабельності виробництва м’яса кролів на 13,24 %.

Результати досліджень впроваджено у ТОВ “Тімол” Фастівського району Київської області на 600 головах молодняку кролів, вирощуваного на м’ясо.

Особистий внесок здобувача полягає в опрацюванні наукової літератури, проведенні експериментальних досліджень за темою дисертаційної роботи, статистичній обробці результатів досліджень, написанні роботи та підготовці матеріалів для опублікування.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень за темою дисертаційної роботи доповідалися на конференції науковопедагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів Навчальнонаукового інституту тваринництва та водних біоресурсів Національного аграрного університету (м. Київ, квітень 2008 р.), Міжнародній науковопрактичній конференції “Актуальні проблеми годівлі тварин і технології кормів (м. Київ, 16–17 жовтня 2008 р.) та на Міжнародній науковопрактичній конференції “Біологічні і технологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва в контексті євроінтеграції (м. Кам’янецьПодільський, 21–23 травня 2009 р.).

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано три статті у фахових виданнях, в яких викладено основні положення дисертаційної роботи, та одержано два патенти України на корисну модель.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 144 сторінках комп’ютерного тексту і складається зі вступу, основної частини (чотири розділи), висновків, пропозицій виробництву, додатків та списку літератури. Робота містить 54 таблиці і 4 додатки. Список літератури включає 180 найменувань, у тому числі 129 – іноземною мовою.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Експериментальні дослідження проведено у 2006–2008 роках в умовах експериментальної бази проблемної науково-дослідної лабораторії кормових добавок Національного університету біоресурсів і природокористування України. Відповідно до завдань досліджень було проведено два науковогосподарські досліди: перший – з жовтня 2006 р. по лютий 2007 р., другий – з жовтня 2007 р. по лютий 2008 р.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Об’єктом досліджень був молодняк кролів породи сріблястий. Досліди проводилися за методом груп. Упродовж основного періоду кожного з дослідів, враховуючи вік молодняку кролів, виділяли три періоди: 45–60; 61– 90; 91–120 діб (табл. 1).

Таблиця 1 – Схема науково-господарських дослідів Вік, діб

–  –  –

Для проведення першого та другого дослідів було відібрано по 100 голів молодняку кролів 45-добового віку, з яких у кожному з дослідів за принципом аналогів формували п’ять груп – одну контрольну та чотири дослідні, по 20 голів у кожній (10 самців і 10 самок). Зрівняльний період кожного досліду становив 7 діб.

Піддослідний молодняк упродовж основного періоду усіх дослідів утримували у триярусних кліткових батареях: у кожній клітці розміром 808040 см розміщували по 5 голів (самці і самки окремо). Упродовж основного періоду усіх дослідів кролі одержували гранульований повнораціонний комбікорм. У першому і другому дослідах рівень протеїну та метіоніну у раціонах тварин дослідних груп регулювали введенням до складу комбікорму синтетичного DL-метіоніну та зміною у ньому частки окремих білкових компонентів, використовуючи математичні методи оптимізації рецептів комбікормів програмного комплексу Win Mix 2.0.

У всіх дослідах визначали живу масу кролів, їх лінійний ріст, абсолютний і середньодобовий прирости, масу з’їденого комбікорму та витрати комбікорму на 1 кг приросту живої маси.

У тварин віком 60, 90 та 120 діб досліджували морфологічні і біохімічні показники крові. Одночасно визначали амінокислотний склад найдовшого м’яза спини, печінки, крові та морфологічний склад тушки, для чого забивали по 4 голови молодняку з кожної групи (2 самці і 2 самки) з наступним розтином і зважуванням окремих органів. Для забою відбирали тварин з живою масою, що відповідала середній по групі.

У кінці кожного періоду вирощування кролів в усіх науковогосподарських дослідах були проведені фізіологічні досліди з вивчення перетравності поживних речовин та балансу азоту. Для цього з кожної групи за принципом аналогів відбирали по 6 голів кролів (3 самці і 3 самки), яких утримували індивідуально у спеціально обладнаних клітках.

Упродовж підготовчого періоду, тривалість якого становила 3 доби, кролів привчали до індивідуального утримання. В обліковий період фізіологічного досліду, що тривав 6 діб, щоденно обліковували кількість спожитого тваринами комбікорму та виділених ними сечі і калу.

Хімічний склад зразків комбікормів, виділень та м’яса проводили за загальноприйнятими методиками зоотехнічного аналізу (Петухова Е.А. и др., 1981). Гематологічні показники визначали за стандартними методиками клінічного аналізу (Меншиков В.В. и др., 1987). Амінокислотний склад найдовшого м’яза спини, печінки та крові визначали на автоматичному аналізаторі амінокислот ТТТ 339 з використанням катіонообмінної смоли LG ANB з активною групою SO3 лабораторії Інституту біохімії ім. О.В.

Паладіна. Усі лабораторні дослідження проводили у парних визначеннях.

Біометричну обробку даних здійснювали на ПЕОМ за допомогою програмного забезпечення MS Excel з використанням вбудованих статистичних функцій.

–  –  –

3541,4±53,35 3517,0±20,85 3492,6±30,35 3664,4±32,93* 3428,8±31,88** * р0,05; ** р0,01; порівняно з контрольною групою.

У віці 90 діб маса тіла молодняку кролів 2-, 3-, 4- і 5-ї груп була на 2,06;

5,51; 2,12 та 9,60 % меншою порівняно з показником контрольної групи.

У віці 120 діб тварини, які споживали комбікорм із вмістом метіоніну 0,65 % за рівня сирого протеїну 19 % (4-а група), за масою тіла переважали (р0,05) аналогів 1-, 2-, 3- та 5-ї груп відповідно на 3,47; 4,19; 4,92 та 6,87 %.

Аналогічна закономірність спостерігається і у зміні середньодобових приростів маси тіла. Так, у перший період вирощування (4560 діб) тварини 2-ї дослідної групи за середньодобовим приростом маси тіла переважали на 10,57 % кролів контрольної групи.

У той же час у віці 6190 діб тварини контрольної групи, які споживали комбікорм із вмістом 0,60 % метіоніну та 18 % сирого протеїну, за середньодобовими приростами маси тіла переважали молодняк кролів 2-, 3-, 4- і 5-ї груп на 12,65 (р0,001); 11,59 (р0,001); 4,57 і 26,21 (р0,001) %.

Однак у період з 91 до 120 доби середньодобові прирости маси тіла кролів 2-, 3- і 5-ї дослідних груп перевершували аналогічні показники тварин контрольної групи відповідно на 6,38; 20,21 (р0,01) і 30,32 % (р0,01).

Кролі 4-ї дослідної групи у зазначений період за середньодобовими приростами маси тіла переважали тварин контрольної групи на 32,98 % (р0,001).

Показники забою кролів. Згодовування кролям дослідних груп комбікормів із різним рівнем метіоніну змінювало показники забою тварин.

Так, у 60-добовому віці маса внутрішніх органів та окремих м’язів тварин 2-ї групи була вищою порівняно з молодняком як контрольної, так і інших дослідних груп. Зокрема, маса печінки у тварин 2-ї групи перевищувала показник у аналогів 1-, 3-, 4- і 5-ї груп відповідно на 6,21; 12,78; 8,66 і 13,89 %, серця – на 5,10; 11,57; 7,55 і 12,62 %. Кролі 2-ї групи переважали молодняк 1-, 3-, 4- та 5-ї груп за масою найдовшого м’яза спини відповідно на 2,38; 8,73; 4,75 і 9,79 %, двоголового м’яза плеча – на 6,67; 11,02; 6,88 і 11,93 %, двоголового м’яза стегна – на 3,57; 10,20; 5,96 і 11,09 %. Одночасно кролі 2-ї групи перевищували аналогів 1-, 3-, 4- та 5-ї груп за передзабійною масою відповідно на 4,38; 6,21; 5,28 та 7,68 %.

Інша закономірність спостерігається у зміні вищезгаданих показників у піддослідних тварин при досягненні ними 90-добового віку. У цьому віці за вищевказаними показниками перевагу мали кролі контрольної групи, а у 120добовому віці – тварини 4-ї групи.

Хімічний склад найдовшого м’яза спини. Виявлено, що згодовування молодняку кролів комбікорму з різним рівнем метіоніну викликає незначні зміни хімічного складу їх найдовшого м’яза спини, зокрема вмісту в ньому жиру та БЕР.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЛЬОТКА ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 636.085.5 ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана в Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»