WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«Кафедра розведення Факультет ТВ і ППТ сільськогосподарських тварин і зоогігієни ГІГІЄНА ТВАРИН Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра розведення

Факультет ТВ і ППТ сільськогосподарських тварин і

зоогігієни

ГІГІЄНА ТВАРИН

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6. 090102

«Технологія

виробництва і переробки продукції тваринництва»

ВІННИЦЯ 2009

УДК: 636.082:57.087.1

Укладачі:

Яремчук О.С., Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Поліщук Т.В.. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» з дисципліни “Гігієна тварин ”– Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2009. – 143с.

Рецензенти:

В.Ф. Андрійчук, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва тваринницької продукції державного агроекологічного університету м. Житомир Гуцол А.В., к. с.-г. н., доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва ВДАУ Методичні вказівки включають основні теоретичні положення, завдання до виконання лабораторних робіт на заняттях згідно розподілу їх за модулями для студентів денної форми навчання. Це дозволяє систематизувати засвоєння студентами матеріалу, підвищити рівень знань відповідно до робочої програми з дисципліни: «Гігієна тварин».

Ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (протокол № 8 від «21» квітня 2009 р.) Ухвалено та рекомендовано до друку на засіданні науково-методичної ради Вінницького державного аграрного університету (протокол № 7 від « » 2009 р.) ЗМІСТ ВСТУП

1. Мета і завдання дисципліни

2. Модульна структура дисципліни “Гігієна тварин” 10

3. Обсяг дисципліни, розподіл її в семестрах, форми аудиторних 11 занять, самостійної роботи та контролю знань МОДУЛЬ СТАН І ГІГІЄНІЧНЕ ОЦІНОВАННЯ ПОВІТРЯНОГО 16 1 СЕРЕДОВИЩА

Лабораторна робота № 1 Тема: Визначення вмісту шкідливих газів:

вуглекислоти, аміаку, сірководню в повітрі тваринницьких приміщень універсальним газоаналізатором (УГ-2). Визначення вмісту шкідливих газів: вуглекислоти, аміаку, сірководню в повітрі тваринницьких приміщень експрес-методом Лабораторна робота № 2 Тема: Визначення температури повітря в 20 тваринницьких приміщеннях Лабораторна робота № 3 Тема: Визначення гігрометричних 23 показників повітря в

–  –  –

2 ВІД ЗАБРУДНЕННЯ. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВОДИ І ГІГІЄНА

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Лабораторна робота № 12 Тема: Зоогігієнічний контроль стану грунту за бактеріологічними і гельмінтологічними показниками Лабораторна робота № 13 Тема: Санітарно-гігієнічний контроль 56 якості питної води Лабораторна робота № 14 Тема: Визначення якості питної води за 59 фізичними показниками Лабораторна робота № 15 Тема: Визначення хімічних показників 64 води Лабораторна робота № 16 Тема: Ознайомлення з методами 69 знезараження води. Хлорування води, його екологічні та медикосоціальні наслідки Лабораторна робота № 17 Тема: Зоогігієнічна оцінка літньо– 71 табірного утримання різних видів сільськогосподарських тварин Лабораторна робота № 18 Тема: Правила догляду за тваринами. 74 Ознайомлення з прийомами чищення шкіри тварин, догляд за кінцівками, молочною залозою, рогами.

Лабораторна робота № 19 Тема: Зоогігієнічний контроль 76 інтенсивності шуму в тваринницьких приміщеннях МОДУЛЬ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ

3 ТВАРИН. ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБ ПІДВИЩЕННЯ

РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН

Лабораторна робота № 20 Тема: Санітарно-гігієнічні вимоги до забезпечення протиепізоотичного захисту ферм Лабораторна робота № 21 Тема: Дезинфекція, дезинсекція і 80 дератизація тваринницьких об’єктів Лабораторна робота № 22 Тема: Зоогігієнічна оцінка систем 83 прибирання гною, каналізації, видалення, зберігання гною і гноївки та утилізація гною Лабораторна робота № 23 Розрахунок вентиляції тваринницьких 86 приміщень Лабораторна робота № 24 Тема :Розрахунок теплового балансу 90 приміщень для сільськогосподарських тварин та оцінка їх за енерговитратами Лабораторна робота №25 Тема: Методика бальної оцінки 97 параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях Лабораторна робота № 26 Тема: Відповідність зоогігієнічним 114 нормативам приміщень та внутрішнього обладнання для утримання свиней. Розміри станків, секцій, фронту годівлі, ширини проходів вікон МОДУЛЬ СПЕЦІАЛЬНА ЗООГІГІЄНА 4 Лабораторна робота № 28 Тема: Гігієнічна оцінка приміщень і внутрішнього обладнання для утримання овець в умовах спеціалізованого господарства.

Лабораторна робота № 29 Тема: Гігієнічна оцінка приміщень та 121 внутрішнього обладнання для утримання коней. Гігієна утримання жеребців.

Лабораторна робота № 30 Тема: Гігієнічна оцінка приміщень їх 124 обладнання для утримання різних видів птиці.

Лабораторна робота №31 Тема: Гігієнічна оцінка приміщень їх 129 обладнання для утримання хутрових звірів, кролів Лабораторна робота №32 Тема: Гігієнічна оцінка утримання пасіки 133 Лабораторна робота № 33 Тема: Гігієна ставового рибництва 136

–  –  –

ВСТУП Дисципліна «Гігієна тварин» тісно пов'язана з дисциплінами загальноосвітнього та професійного спрямування і забезпечує необхідний рівень підготовки студентів з питань профілактики захворювань тварин. «Гігієна тварин» як складова частина навчальної програми підготовки студентів зі спеціальності "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" ґрунтується на знанні студентів дисциплін: вища математика, прикладна зоологія, фізика, обчислювальна техніка і програмування, фізіологія сільськогосподарських тварин, основи екології, мікробіологія, радіобіологія, біологічна хімія, морфологія сільськогосподарських тварин, основи охорони праці, проектування та будівництво підприємств по виробництву та переробці продуктів тваринництва.

Сучасні технології в тваринництві повинні базуватись на використанні стада з високим генетичним потенціалом, дотриманні санітарно-гігієнічних вимог при проектуванні, будівництві (реконструкції), обладнанні та експлуатації тваринницьких об’єктів, можливості створення в них оптимального мікроклімату, належного забезпечення тварин доброякісними повноцінними кормами, водою і організації надійного ветеринарно-санітарного та екологічного захисту ферм від занесення інфекцій і навколишнього середовища від забруднення. Неврахування цих та інших факторів може привести до зниження природної резистентності організму тварин і птиці виникнення захворювань, погіршення якості продукції, що завдає значних збитків.

Важлива роль у вирішенні цих проблем належить спеціалісту, який повинен на основі гігієнічних та ветеринарно-санітарних вимог організувати і контролювати виконання профілактичних та оздоровчих заходів на тваринницьких підприємствах.

Методичні вказівки розроблені на підставі законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 року №1071, Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 23 січня 2004 р. №48), Статуту ВДАУ, Положення про організацію самостійної роботи студентів у Вінницькому державному аграрному університеті, інших нормативноправових актів Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики України і містять види розрахункової роботи студентів та організацію її виконання.

Модулем № 1 передбачено гігієнічне оцінювання повітряного середовища;

модулем № 2- санітарно-гігієнічний стан грунту та гігієнічні вимоги до води;

модулем № 3-санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень для тварин; модулем № 4 – спеціальна зоогігієна та профілактика хвороб підвищення резистентності організму тварин.

Основна мета виконання лабораторних робіт – ознайомлення, вивчення, оволодіння, навчання, виконання та використання знань при вивченні спеціальних дисциплін.

В залежності від рівня виконання лабораторних робіт студент оцінюється за категоріями діяльності, де враховується: присутність, своєчасність виконання лабораторних робіт та їх захист шляхом тестування та контрольного опитування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основною метою викладання курсу: “Гігієна тварин” є навчити студентів:

- необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок з планування;

- організації і проведенню гігієнічних та санітарно-профілактичних заходів у галузі тваринництва.

Завданнями дисципліни «Гігієна тварин» є:

- вивчення факторів зовнішнього середовища та їх впливу на організм і здоров’я тварин;

- науково-практичне обґрунтування параметрів мікроклімату;

- розробка санітарно-гігієнічних правил, нормативів, раціональних способів утримання, годівлі, напування та експлуатації різних видів сільськогосподарських тварин з обов’язковим забезпеченням охорони навколишнього середовища.

Об’єктом вивчення гігієни є сільськогосподарські тварини у конкретних умовах зовнішнього середовища.

Згідно з навчальним планом на даний курс передбачено 252 години, в тому числі аудиторних – 134 години.

Загальний обсяг лекційного курсу – 68 години, лабораторних занять – 66 години, самостійна робота студентів – 118 години.

Програмою передбачено вивчення :

- теоретичних основ впливу факторів зовнішнього середовища та мікроклімату на організм тварин;

- гігієнічні нормативи і правила утримання;

- питання годівлі тварин та догляду за ними.

–  –  –

- досліджувати параметри мікроклімату та зовнішнього середовища в цілому;

- визначати показники якості грунту, води, кормів і давати їм гігієнічну оцінку, а також використовувати набуті знання в практичній роботі.

Студент повинен мати навики:

- впроваджувати в практику набуті знання;

- підтримувати стабільне здоров'я тварин;

- високу резистентність організму тварин;

- підвищувати їх продуктивність, якість продукції, а також запобігати забрудненню навколишнього середовища відходами тваринництва.

Одночасно передбачається вивчення спеціальної гігієни де студент користуючись нормативною і довідковою літературою повинен знати:

- ветеринарно-санітарні вимоги при виборі ділянки під забудову ферми, правила розміщень будівель і споруд на ділянці забудови, принципи організації технологічних процесів на фермі;

- номенклатуру ветеринарно-санітарних об’єктів згідно ВНТП та вимоги до них;

- вимоги і уміти дати оцінку систем утримання та вирощування дорослих тварин та молодняку-методи контролю якості ветеринарно-санітарних заходів;

-епідеміологічне і епізоотичне значення;

-види, методи та засоби проведення дезінфекції, дезинсекції, дератизації

2. Модульна структура дисципліни “Гігієна тварин” Згідно навчального плану на вивчення дисципліни виділено : всього

– 252 години;

в т.ч. аудиторних – 134 годин;

самостійна робота студентів –118години.

Академічних кредитів (1 кредит дорівнює 36 годин):

всього –7;

в т.ч. на аудиторну роботу – 3,7 кредиту;

на самостійну роботу студентів – 2,3 кредиту.

В заліковий кредит дисципліни входить 4 модулі, які поділяють на аудиторну роботу та самостійну роботу студентів без керівництва викладача. Вивчення дисципліни закінчується іспитом.

Схема модульної структури дисципліни наведена на рисунку 1.

–  –  –

Рис. 1. Схема модульної структури дисципліни.

3. Обсяг дисципліни, розподіл її в семестрах, форми аудиторних занять, самостійної роботи та контролю знань Навчальний курс дисципліни “ Гігієна тварин” проводиться протягом двох семестрів та має наступні види робіт:

- аудиторні заняття: 34 лекцій, 33 лабораторних робіт;

- самостійна робота студентів: розрахункова та розрахунково-графічна роботи,

- поточний контроль: захист лабораторних робіт, контрольні роботи

- рубіжне оцінювання: 4 захисти модулів;

- вихідний контроль: 1 іспит.

Розрахунок балів для дисципліни “ Гігієна тварин” за пропорційною системою

3.1. Лекції балів : 34 лекції = 0,44 бал/лек (мах)

–  –  –

(3-4 семестр 2-го курсу і 5-6семестр 3-го курсу “Бакалавр”) МОДУЛЬ 1 СТАН І ГІГІЄНІЧНЕ ОЦІНОВАННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

–  –  –

Тема: Визначення вмісту шкідливих газів: вуглекислоти, аміаку, сірководню в повітрі тваринницьких приміщень універсальним газоаналізатором (УГ-2). Визначення вмісту шкідливих газів: вуглекислоти, аміаку, сірководню в повітрі тваринницьких приміщень експрес-методом Мета: Навчитись визначати вміст шкідливих газів - вуглекислоти, аміаку, сірководню в повітрі тваринницьких приміщень універсальним газоаналізатором (УГ-2). Засвоїти експрес-метод визначення вмісту аміаку, сірководню, вуглекислоти в повітрі.

Матеріали і обладнання: 0,0002 н розчин сірчаної кислоти; поглинач; шприц на 100 або 200 см3; піпетка на 2 см3 або дозатор для відмірювання розчину сірчаної кислоти; індикатор; 0,005 н розчин гідроксиду барію; піпетка на 5 см3; пробірка з гумовим корком; шприц на 2-5 см3 або груша гумова; 5%-й розчин сірчанокислого свинцю; нарізні папірці.

Теоретичне обгрунтування для виконання завдання

Аміак (NH3) - це газ без кольору, токсичний, з характерним подразнюючим запахом, який відчувається при концентрації 35 мг/м3. Джерелом надходження аміаку у повітря тваринницьких приміщень є розкладання сечі, фекалій, підстилки.

Шкідливі гази (вуглекислий газ, аміак, сірководень), що містяться у повітрі тваринницьких приміщень у концентраціях, які перевищують максимально допустимі зоогігієнічні норми, надходячи у кров, взаємодіють з гемоглобіном і блокують його транспортну функцію по перенесенню кисню до клітин та вуглекислого газу від клітин. У результаті взаємодії гемоглобіну з шкідливими газами спричиняють анемію у тварин.

Допустима концентрація аміаку в тваринницьких приміщеннях 10-20 мг/м3.

В атмосферному повітрі аміак не допускається.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«УДК 578.01+681.7.08+535.3+681.335.2 О.В. КОВИРЬОВА МОДЕЛІ ФОТОСИНТЕЗУ ТА КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА СТАНУ РОСЛИН У сільському господарстві, зокрема, в аграрному секторі, кліматичні фактори суттєво впливають на майбутній врожай. Внаслідок швидких змін клімату статистичні методи не завжди дозволяють оптимізувати внесення добрив, пестицидів, керувати штучним поливом, прогнозувати врожаї. O. Kovyriova Статистичні методи необхідно уточнювати моделюванням процесів, які відбуваються в MODELS OF рослинах...»

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«В умовах великого вибору на ринку товарів та послуг споживач не спроможний самостійно знайти детальну інформацію, яка б допомогла зробити оптимальний вибір на користь того чи іншого продукту, а у випадку необхідності добитися захисту своїх прав в судовому порядку.1. http://finance-dom.ru/marketing/76/340-vivchennya-spozhivachiv. 2. http://govuadocs.com.ua/docs/17/index-257434.html?page=2. 3. http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-896.html. 4. Методи визначення фальсифікації товарів:...»

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«Телепередача «Надзвичайні новини Книжкового Королівства»познайомити учнів із кращими зразками української класики та Мета: творами сучасних авторів;розвивати читацькі смаки та інтереси, удосконалити навички виразного читання;виховати високі моральні цінності, вміння оцінки дійсності та самооцінки людських вчинків. (Звучить пісня на мелодію «Родина, родина») Ведуча В кожній хатині, у кожній родині Книгу шанують, її бережуть. Книга знання подарує людині, Вкаже єдину і правильну путь. Приспів:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЛЬОТКА ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 636.085.5 ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана в Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України доктор...»

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ УДК 657.471 А.М. Собченко, доцент, канд. екон. наук ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» вул. Р. Люксембург, 23, м. Херсон, 76006 E-mail: alinasobchenko@gmail.com УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ І МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Розглянуто різні види класифікації витрат, та висвітлені основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості, які використовуються у вітчизняної та закордонної практиці. Ключові слова:...»

«Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Н А У К О В И Й ЦЕНТР ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК БУРКОВСЬКА Алла Валентинівна У Д К 338.432:339.13:631.15 СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 08.07.02 економіка сільського господарства і А П К АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2006 http://finance.mnau.edu.ua Дисертацією е рукопис. Робота виконана в Миколаївському державному пграрному університеті...»

«Координаційна рада з питань аграрної політики Аграрний сектор України у 2005 році Київ – УДК 338. Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника.– К., 2006. – 88 с.Автори: Ю.Ф. Мельник, В.В. Дем’янчук, Ж.Л. Ємельянова, В.С. Жигадло., І.В. Кобута, О.П. Комарніцька, О.О. Протченко, М.І. Пугачов, О.В. Сікачіна, І.П. Чапко, О.М. Ярославський У роботі охарактеризовано стан сільського господарства України у 2005 році, висвітлені поточні проблеми аграрного сектора та надані рекомендації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»