WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«„СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧСНА ДІЯЛЬНІСТЬ” ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальностей 7.130102„Агрономія”; 7.090221„Технологія виробництва і ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет менеджменту Кафедра економічної теорії

„СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧСНА ДІЯЛЬНІСТЬ”

ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальностей

7.130102„Агрономія”;

7.090221„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”;

7.091902 „Механізація сільськогосподарського виробництва”;

7.090215 „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”;

7.090221 „Обладнання переробних та харчових виробництв” денної та заочної форми навчання ВІННИЦЯ - 2009 УДК Нікітченко В.С., к.е.н., доцент; Головня О.М., к.е.н., доцент. Тимчасова програма з курсу „Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність” для студентів і магістрів спеціальностей 7.130102 „Агрономія”; 7.090221 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”; 7.091902 „Механізація сільськогосподарського виробництва”; 7.090215 „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”; 7.090221 „Обладнання переробних та харчових виробництв” денної та заочної форми навчання. – Вінниця: ВДАУ, 2009. Рецензенти: доцент кафедри аграрної економіки Вінницького державного аграрного університету Чорнопищук Т.І., доцент кафедри Тернопільської академії народного господарства Ціхановська О.М.

Тимчасова програма обговорена і ухвалена на засіданні кафедри економічної теорії „ „ 2008 р., протокол № Затверджено методичною комісією факультету менеджменту „ „ 2009 р., протокол № Рекомендовано навчально-методичною комісією Вінницького державного аграрного університету „ 23 „ лютого 2009 р., протокол № 6

ПЕРЕДМОВА

Провідною галуззю матеріального виробництва є сільськогосподарське виробництво. Ця галузь має важливе значення у вирішенні питань постачання продуктів харчування для населення та сировини для легкої та харчової промисловості.

Метою вивчення курсу є те, що студент мусить оволодіти знаннями про сучасний розвиток сільськогосподарського виробництва як окремої суспільної системи господарства, скласти уявлення про місце сільського господарства в економіці країни, одержати певне уявлення про рівень забезпеченості населення продуктами харчування (по системах господарств і по окремих країнах).

Успішне формування економічного світогляду майбутніх фахівців сільськогосподарського виробництва соціальної та ринкової інфраструктури галузей, які забезпечують його ефективне функціонування, неможливе без досконального вивчення “Світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності”, без озброєння знаннями, яких досягли передові країни в цих галузях.

Особливу увагу слід звернути на аграрну політику, яку проводить країни з різним суспільним ладом.

Враховуючи тенденцію зростання кількості населення світу, слід вивчати перспективи розвитку сучасного сільського господарства, головні напрями й особливості науково-технічного прогресу в країнах з однаковим рівнем розвитку економіки, мати чітке уявлення про необхідність заходів по охороні та відтворенню природних продуктивних сил, земельних і водних ресурсів, навколишнього середовища (рослинних і тваринних організмів, атмосферних умов і т.д.), а також про матеріально-технічну базу, зайнятість трудових ресурсів і продуктивність праці в сільському господарстві.

Мета навчальної дисципліни озброїти майбутніх фахівців систематизованими та узагальненими знаннями про економіку сільського господарства окремих країн і регіонів у контексті загальносвітових тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва та міжнародних зв'язків. Важливе значення мають знання про виробничі відносини у галузі сільського господарства окремих країн світу загалом та за типами господарств в цих країнах, основні напрями соціально-економічної інтеграції, форми міжнародної економічної і науково-технічної співпраці, прогресивні зарубіжні практики і досвід.

Завдання вивчення дисципліни - формування у студентів знань основних закономірностей сільського господарства, уміння аналізувати сучасний стан і оцінювати перспективи його подальшого розвитку; визначення рівня розвитку національних економік сільського господарства; розробка методів та шляхів використання досвіду зарубіжних країн у вирішенні проблем економічного розвитку сільського господарства України.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні закономірності формування світового сільського господарства та окремих регіонів;

- рівень розвитку національних економік сільського господарства розвинутих країн;

- тенденції розвитку економіки сільського господарства різних країн світу та регіонів;

- методи та шляхи використання зарубіжного досвіду в сільському господарстві України;

- переваги та недоліки економік сільського господарства в окремих країнах світу.

Повинен уміти:

- аналізувати та робити висновки основних тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва в окремих країнах та регіонах світу;

- використовувати досвід передових країн на сільськогосподарських підприємствах України;

- аналізувати та визначати економічні переваги і недоліки в сільськогосподарському виробництві різних країн світу.

Основними видами навчання з дисципліни є: лекції, лабораторно-практичні заняття, семінари, а також передбачається індивідуальна робота студентів під керівництвом викладачів.

Тимчасова програма дисципліни І. Структура тимчасової програми навчального курсу „Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність”

–  –  –

Тема 1. Роль сільського господарства у світовій економіці та тенденції його розвитку Місце сільського господарства у світовому виробництві.

Міжнародна економіка як система світового господарства і міжнародних економічних відносин. Чисельність зайнятого в сільському господарстві країн працездатного населення. Сільське господарство як виробник ряду важливих видів технічної сировини.

Частка аграрної сфери у валовому внутрішньому продукті, валовому національному доході, внутрішній і зовнішній торгівлі.

Вплив науково-технічної революції на розвиток сільського господарства з різним рівнем розвитку економіки. Концентрація і спеціалізація сільськогосподарського виробництва, кооперація і агропромислова інтеграція.

Економічні аспекти оптимізації природоохоронних технологій і стратегій.

Запобігання і ліквідація наслідків екологічних ексцесів, техногенного тиску на природу.

Тема 2. Глобалізація розвитку і світові проблеми людства

Геоагро. Глобалагро. Демографiчна ситуацiя в свiтi та окремих її регiонах в 20му та прогноз на першу половину 21 сторiччя. Щоденний i щорiчний прирiст населення Земної кулi i окремих регiонiв свiту. Потреби людини та їх пріорітети.

Науково-обгрунтованi норми харчування людей та фактична забезпеченiсть населення в рiзних частинах свiту продуктами харчування (загальна калорiйнiсть).

Подiл країн свiту за iндексом розвитку людського потенцiалу (ІРЛП) та мiсце України за цим показником. „Країни – глобалізатори”.

Тема 3. Продовольча проблема в сучасному світі

Система глобального планування виробництва і розподілу продовольства.

Основні тенденції виробництва продовольства в різних регіонах світу. Масштаби голоду і недоїдання. Томас Мальтус і його теорія через 200 років. Сiльське господарство як джерело одержання продуктiв харчування, його роль i мiсце в економiчному i соцiальному життi людей на Землi. Спiввiдношення продукцiї рослинництва i тваринництва в харчуваннi людей. Іншi, крiм сiльського господарства, джерела надходження продуктiв харчування. Продовольча безпека країни. Концептуальне визначення продовольчої проблеми. Цілі продовольчої проблеми та сільськогосподарської організації ООН, ФАО та інших міжнародних організацій. Система управління світовим аграрним виробництвом.

Науково обгрунтованi потреби людей в рiзних продуктах харчування. Загальна калорiйнiсть добового рацiону людини та вiдмiннiсть по цьому показнику мiж регiонами свiту. Рiчна потреба людини в продуктах харчування рослинного i тваринного походження. Вiдмiнностi мiж континентами свiту по показнику калорiйностi добового рацiону харчування людей, Мiсце України за показниками забезпеченостi населення продуктами харчування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тема 4. Методи збільшення продовольчих ресурсів

Поверхня земної кулi. Загальна плобща i структура сушi по всiй земнiй кулi i окремих регiонах свiту. Площа сушi i орної землi, що приходиться на одного мешканця землi i вiдмiнностi по цьому показнику мiж материками. Динаміка використання на планетi земельних угiдь сiльськогосподарського призначення.

Стислий огляд змін систем землеробства у світі. Програми збереження земель.

Можливостi збiльшення свiтових земельних ресурсiв Резерви підвищення продуктивності агропромислового виробництва. Тенденції науково-технічного прогресу в сільськогосподарському виробництві. Біологічні резерви збільшення продовольчих ресурсів. Нетрадиційні методи збільшення продовольчих ресурсів.

Література: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 40.

Контрольні питання:

1. Розкрийте місце сільського господарства у світовому виробництві.

2. У чому сутність поняття „зелена революція”?

3. У чому полягають об’єктивні і суб’єктивні передумови формування світового сільського господарства?

4. Чим відрізняється фізіологічна потреба у продуктах харчування від інших потреб людини?

5. Якими факторами визначається місце сільського господарства у системі продовольчого маркетингу?

6. Які Ви знаєте прогнози щодо перспектив зростання виробництва продовольства і попиту на нього?

7. У чому сутність продовольчої безпеки країни?

8. У чому полягають цілі ФАО?

9. Якими організаціями і як здійснюється управління світовим аграрним виробництвом?

10. Розкрийте біологічні резерви збільшення продовольчих ресурсів?

–  –  –

Господарче опанування територій – національних регіонів, континентів. Площа с. г. угідь, лісів, невикористаних територій, їх агрокліматичний потенціал, якісна оцінка. Структура і динаміка с/г угідь. Форми землеволодіння і землекористування.

Економіка господарської діяльності на основі використання водних ресурсів.

Сучасні концепції про природний і економічний потенціал сільського господарства.

Системи землеробства: екстенсивна, інтенсивна, ґрунтозахисна.

Шляхи і резерви зростання продуктивності праці. Соціально-економічне становище працівників сільського господарства. Рівень життя сільського населення.

Доходи власників, орендарів, найманих працівників.

Тема 6. Матеріально-технічна база світового сільського господарства Модернізація матеріально-технічної бази сільського господарства та її виробничо-економічна характеристика.

Механізація виробництва.

Енергозабезпеченість. Економічна ефективність хімізації. Екологічні і соціальні протиріччя і наслідки хімізації. Меліоративне облаштування сільськогосподарських земель і сільської місцевості. Загальна спрямованість, регіональні і національні особливості, перспективи розвитку. Меліоративні роботи, їх масштаби, економічні результати та екологічні наслідки. Охорона навколишнього середовища: цілі і завдання, інвестиції, відповідальність землевласників і землекористувачів.

Тема 7. Розвиток землеробства в світі

Історичний екскурс землеробства. Сiльськогосподарськi угiддя Земної кулi i їх структура. Площа орних земель у свiтi i в розрiзi материкiв. Сучаснi тенденцiї землеробства. Бiологічне землеробство i його перспективи. Роль мiнеральних i органiчних добрив в пiдвищеннi врожайностi с.-г. культур i обсяги їх використання в країнах світу. Закислення ґрунтів. Землеробство в Українi, його ефективнiсть та можливостi його переводу в розряд iнтенсивного.

Тема 8. Продовольчі ресурси рослинницької галузі і тваринницької галузі

Рослинництво - основне джерело продуктiв харчування.

Найбiльшрозповсюдженi с.-г. культури, що використовуються в харчуваннi людини.

Потреба i ресурси рослинного бiлку. Потреба i свiтовi ресурси цукру. Коренеплоди, бульбоплоди, овочевi та баштаннi культури. Виробництво харчового i фуражного зерна, овочiв та iнших культур в рiзних регiонах свiту та в Україні. Основнi плодовi культури та виробництво фруктiв у свiтi i окремих країнаx. Основнi ягiднi культури, їх цiннiсть i споживання на душу населення. Цитрусовi культури, основнi регiони свiту, їх культивування, обсяги виробництва та рiвень забезпечення на душу населення. Садiвництво та плодоовочiвництво в Україні.

Повноцiннiсть продуктiв харчування тваринного походження. Асортимент продуктiв харчування тваринного походження. Обсяги виробництва продуктiв тваринництва у свiтi за 20 рокiв: молоко самок рiзних видiв, м’ясо с.-г. тварин i птицi, курячих яєць, Виробництво тваринницької продукцiї на душу населення в свiтi i в України. Функцiї жирiв в органiзмi. Основнi олiйнi культури, їх врожайнiсть та % олiї у сухiй речовинi. Виробництво рослинної олії iз рiзних олiйних культур в регiонах свiту та в Українi.

Тема 9. Тенденції розвитку рослинництва і тваринництва

Динамiка посiвних площ пiд зерновi та зернобобовi культури у світі.

Урожайнiсть зернових i зернобобових культур у свiтi i окремих регiонах свiту.

Рекордна урожайнiсть с.-г. культур. Шляхи збiльшення площ земельних угiдь в обробiтку та обсягiв виробництва кормового i фуражного зерна. Овочiвництво закритого грунту i перспективи його розвитку в свiтi i в України.

Динамiка свiтового поголiв’я с.-г. тварин i птицi всiх видiв в розрiзi окремих регiонiв свiту. Країни з iнтенсивним розвитком скотарства, свинарства, вiвчарства, птахiвництва, Тенденцiї до iнтенсифiкацiї молочного скотарства в рiзних регiонах свiту i в Україні. Свинарство, птахiвництво i вiвчарство в розвинених країнах свiту i в Україні.

Лiси планети, їх площi та основна функцiя. Продовольчi i кормовi ресурси лiсу. Харчовi та лiкувальнi властивостi лiсових ягiд та трав. Тенденцiї в динамiцi лiсових угiдь свiту та України.

Література: 1, 4, 8, 12, 14, 16, 17, 21, 32, 36, 38.

Контрольні питання:

1. У чому сутність багатофункціональності світового сільського господарства?Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Переяславський О.М., Козак Ю.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування (частина 1) для студентів спеціальності 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва та 7.05050313 – Обладнання переробних та харчових виробництв Вінниця, 2012 УДК Методичні вказівки підготував: доц., к.т.н., Переяславський О.М., ас. Козак Ю.М. (Вінницький національний аграрний університет) Рецензенти: доктор технічних наук, професор...»

«Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей За фінансової підтримки Виконавець проекту Європейського Cоюзу Інститут сільського розвитку ПОСІБНИК ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАВА ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ КИЇВ—200 Бібліотечка прав сільських жителів Упорядник: Хватинець О.О Посібник для сільських жінок: можливості та права Відповідальний за випуск: Прокопенко С.С. Верстка: Прівен О.Я. Наклад: 3000 примірників Підписано до друку 20.02.2008 Для безкоштовного...»

«В умовах великого вибору на ринку товарів та послуг споживач не спроможний самостійно знайти детальну інформацію, яка б допомогла зробити оптимальний вибір на користь того чи іншого продукту, а у випадку необхідності добитися захисту своїх прав в судовому порядку.1. http://finance-dom.ru/marketing/76/340-vivchennya-spozhivachiv. 2. http://govuadocs.com.ua/docs/17/index-257434.html?page=2. 3. http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-896.html. 4. Методи визначення фальсифікації товарів:...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій С. Я. Бовчалюк Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами»Автор: старший викладач каф. АіКТ Бовчалюк Станіслав Ярославович Затверджено: на засіданні кафедри автоматизації та комп'ютерних...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЛЬОТКА ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 636.085.5 ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана в Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України доктор...»

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ УДК 657.471 А.М. Собченко, доцент, канд. екон. наук ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» вул. Р. Люксембург, 23, м. Херсон, 76006 E-mail: alinasobchenko@gmail.com УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ І МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Розглянуто різні види класифікації витрат, та висвітлені основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості, які використовуються у вітчизняної та закордонної практиці. Ключові слова:...»

«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ЯК СТВОРИТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ДОРАДЧУ СЛУЖБУ ТА ПІДТРИМАТИ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ Посібник для органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади Київ-Львів   УДК 342.25 ББК 67.304 Я-44 Цей посібник був створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест. Здійснення зазначеного проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID. Зміст матеріалів посібника...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра розведення Факультет ТВ і ППТ сільськогосподарських тварин і зоогігієни ГІГІЄНА ТВАРИН Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ВІННИЦЯ 2009 УДК: 636.082:57.087.1 Укладачі: Яремчук О.С., Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Поліщук Т.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних...»

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»