WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет

Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів

агрономічного факультету спеціальності 6.090101 „Агрономія”

Форма навчання денна-заочна

Вінниця 2009

УДК 338

Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних робіт

студентів агрономічного факультету спеціальності 7.090101 „Агрономія”

денної і заочної форм навчання. Амонс С.Е., Кафлевська С.Г., Мазур В.А.

За ред. Амонса С.Е. – Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2009.

Методичні вказівки розроблені у відповідності з навчальним планом і програмою, затвердженими Головним управлінням вищої і середньої сільськогосподарської освіти Міністерства аграрної політики України із спеціальності 7.090101 „Агрономія” Рецензенти: Томчук В.В. к.е.н. доцент кафедри бухгалтерського обліку

ВТЕУ КНТЕУ

Поліщук І.С. к. с.-г. н., доцент, завідувач кафедри рослинництва ВДАУ Рекомендовано до друку науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету (протокол № 6 від 19 січня 2009 року) ВСТУП Економічні зміни в аграрному секторі України призвели до перетворення колективних сільськогосподарських підприємств у нові форми господарювання. Масова реорганізація і приватизація, здійснені в короткі строки, об’єктивно викликали створення нових умов і особливостей формування матеріально-технічної і технологічної бази новостворених підприємств.

Реформування аграрних відносин, виведення їх на якісно вищий рівень розвитку охоплює велику сукупність безпосередньо виробничих, економічних, соціальних та інших складових. Тому ефективне виробництво можливе лише при оптимальному забезпечення сільськогосподарських підприємств висококваліфікованими керівниками і спеціалістами на кожній ділянці роботи.

Для того, щоб успішно справитись з цим завданням, майбутні спеціалісти повинні опанувати основи науково-дослідної роботи і практично застосовувати результати отриманих досліджень; використовувати нові ідеї, методи, інформаційні матеріали по питаннях технології вирощування культур і виробництва інших видів сільськогосподарської продукції; знати економіку, організацію і управління сільськогосподарським виробництвом.

Важливою ланкою в підготовці спеціалістів сільського господарства з глибокими і різнобічними знаннями є виконання ними на завершальному стані навчання дипломної роботи (проекту). Виконання такої роботи на актуальну тему дозволяє студенту самому оцінити окремі положення, поглибити і закріпити теоретичні знання, практично впровадити або дати пропозиції для впровадження результатів проведених досліджень в господарстві або районі.

На цій основі молодий спеціаліст значно підвищує і свій професійний рівень, привчається самостійно, глибоко і грамотно аналізувати, обґрунтовувати прийняті рішення, по-державному підходити до справи, робити узагальнення, висновки і пропозиції.

Мета цих методичних вказівок - надати науково-методичну допомогу студентам-дипломникам зі спеціальності 6.090101 „Агрономія” при економічному обґрунтуванні різних агротехнічних міроприємств і вдосконаленні існуючих технологій вирощування сільськогосподарських культур.

На основі інформації, одержаної в ході вивчення відповідної літератури, проведенні лабораторно-польових досліджень, студент повинен проявити творчу ініціативу, поглибити теоретичні знання, зробити відповідні економічні розрахунки, навчитися самостійно глибоко і грамотно аналізувати, робити узагальнення, висновки та пропозиції щодо вирішення організаційноекономічних питань сільськогосподарського виробництва для досягнення високого економічного рівня господарювання.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ ЕКОНОМІЧНОГО

ОБГРУНТУВАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ АГРОНОМІЧНОГО

ФАКУЛЬТЕТУ

Виконання дипломної роботи (проекту) повинно передбачати певну мету

- отримання достовірних результатів і обґрунтування на них висновків, пропозицій і рекомендацій по збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції і підвищення її рентабельності, покращенню умов праці і охорони природного середовища для окремого аграрного підприємства, відділення, бригади, на матеріалах яких дипломна робота виконана. Для обґрунтування доцільності впровадження рекомендованих агротехнічних заходів кожен студент-дипломник повинен провести конкретні економічні розрахунки системи показників, які характеризують економічну ефективність вирощування культури залежно від того чи іншого технологічного прийому.

Загальна система (затрати-результати-ефективність) в дипломній роботі повинна розглядатися як механізм розподілу ресурсів і визначення ефективності їх використання. Тільки такий підхід дозволить студенту-дипломнику вірно відповісти на запитання: які потрібні витрати для виконання того чи іншого агротехнічного міроприємства, що який економічний ефект (прибуток) господарство при цьому одержить, і яка буде окупність виробничих затрат.

Для того, щоб дати обґрунтовані пропозиції для впровадження у виробництво результатів проведених досліджень, студенту-дипломнику необхідно вивчити відповідні літературні джерела з економічного напрямку, оволодіти методикою визначення відповідних економічних показників, що в свою чергу, дозволить йому грамотно провести відповідні розрахунки, визначити економічну ефективність рекомендованих для впровадження агротехнічних заходів.

Таким чином, економічний розділ дипломної роботи (проекту) є її невід’ємною і головною частиною. При цьому він повинен бути розділений на дві частини: економічна характеристика господарства, яка розміщується слідом за теоретичною чистиною дипломної роботи, та її економічне обґрунтування, яке слід розміщувати після опису всієї експериментальної частини. Весь розділ не повинен перевищувати 4 - 6 сторінок машинописного тексту.

Обґрунтування економічної ефективності того чи іншого агротехнічного прийому проводиться в такій послідовності:

1) описується зміст заходу (прийому), який впроваджується;

2) встановлюється база для порівняння;

3) готуються вихідні дані для розрахунку;

4) проводиться розрахунок економічної ефективності заходу (прийому);

5) аналізуються одержані результати, робляться конкретні і обґрунтовані висновки і вносяться пропозиції для впровадження у виробництво.

ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА (ВИРОЩУВАННЯ)

С.-Г. КУЛЬТУР ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ – це якісний показник, на рівень якого по різному впливають багато чинників. На врожайність культур можуть впливати такі чинники, як сорт, виконання у визначений період стосовно культури агротехнічних заходів, забезпеченість господарства високоякісним насінням, внесенням органічних і мінеральних добрив, застосування пестицидів, зрошення земель, боротьба з ерозією ґрунтів та ін.

Визначається урожайність діленням валової продукції (ВП) зібраної із всієї площі посіву даної культури на площу посіву(Sп).

Урожайність культур, що вирощуються у відкритому ґрунті, визначається за результатами дослідження згідно з методикою дослідної справи.

Урожайність кормових культур визначають перерахуванням усіх видів різних за якістю кормів в умовні кормові одиниці. Для визначення виходу кормових одиниць з 1 га урожайність кормових культур в ц/га множать на їх поживність в кормових одиницях.

Розрахунок виходу кормо-протеїнових одиниць з 1 га проводять за К 10 П формулою: Укпо хУ ;

де Укпо – вихід кормо-протеїнових одиниць з 1 га посіву певної кормової культури, ц/га;

К – наявність кормових одиниць в 1 ц корму (ц);

П – наявність протеїну в кормі;

У – урожайність натурального корму певної кормової культури, ц/га.

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ - характеризує обсяг виробленої продукції даного виду, визначається множенням площі посіву (Sп) даної сільськогосподарської культури на її урожайність (У).

ТОВАРНА ПРДУКЦІЯ – характеризує обсяг тільки тієї частини валової продукції, що виходить за межі господарства.

ВАРТІСТЬ ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ – є вартісним вираженням усієї виробленої з одиниці площі продукції (основної і побічної). Вартісна оцінка дає змогу визначити загальний обсяг виробництва продукції даної культури при різних технологічних заходах, непорівнянних у натуральному виражені.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Використовуючи перевідні коефіцієнти, можна визначити сукупну валову продукцію в умовних одиницях.

Для розрахунку валової продукції (ВВП) використовують фактичні (закупівельні) чи порівняльні ціни. ВВП визначається шляхом множення урожайності на фактичну чи порівняльну ціну 1 ц певної культури. Для оцінки вартості валової продукції товарних культур потрібно використовувати закупівельні ціни. Вартість побічної продукції товарних культур, якщо на неї не встановлені ціни, визначають чи по порівнянних цінах, або по ціні вівса. В останньому випадку побічну продукцію, яка одержана з 1 га, попередньо переводять в кормові одиниці, а після того множать на закупівельну ціну, встановлену за 1 ц (тону) вівса. Аналогічно визначають вартість валової продукції з 1 га кормових культур. Наприклад, з 1 га посіву кукурудзи отримано 65 ц зерна і 78,5 ц листостебельної маси. Закупівельна ціна 1 ц зерна кукурудзи 150 грн., а порівняльна ціна 1 ц листостебельної маси – 3,73 грн.

Таким чином, вартість валової продукції з 1 га становить:

ВВП = (45 х 150) + (78,5 х 3,73) = 6750 + 293 = 7043 грн.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ – показник, який характеризує ефективність використання трудових ресурсів підприємства. Під продуктивністю праці (Пп.) розуміють її результативність.

Продуктивність праці визначають за кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або затратами робочого часу на виробництво одиниці продукції:

У Пп ;

Зп де Пп. – продуктивність праці;

У – урожайність культури, ц/га Зп – затрати праці на 1 га, люд.-год.

ЗАТРАТИ ПРАЦІ – показник продуктивності праці, який нині широко використовують в економічних розрахунках.

Затрати праці (Зп) на виробництва одиниці продукції планують у годинах на 1 ц найважливіших видів продукції:

зерна (без кукурудзи), зерна кукурудзи, цукрових буряків, картоплі, овочів, кормів. При цьому зазначають тільки прямі затрати в годинах. Для визначення затрат праці на 1 ц продукції беруть загальні затрати праці (ЗЗп) на 1 га і ділять на урожайність відповідної культури. ЗЗп на 1 га визначають на основі технологічної карти.

ВИРОБНИЧІ ЗАТРАТИ – з позицій суспільного аспекту це повні затрати праці (живої і уречевленої) – необхідної і додаткової. До складу виробничих затрат (ВЗ) входять лише ті затрати, що мали місце при вирощуванні даної культури: на насіння, добрива, засоби захисту рослин, оплату праці, амортизацію тощо. Загальна сума виробничих затрат (на 1 га, на всю площу) визначається на основі технологічних карт вирощування відповідної культури.

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ - являє собою грошовий вираз затрат праці і матеріальних ресурсів на виробництво продукції. Зниження собівартості продукції - одне з головних джерел збільшення прибутків. Тому при плануванні необхідно врахувати резерви зменшення витрат по кожній культурі.

Собівартість 1 ц продукції (С) визначається відношенням виробничих затрат на вирощування культури з розрахунку на 1 га, виражених в грошовій формі, до урожайності.

Розрахунок показника собівартості проводиться за формулою:

ВЗ С ;

У де, С – собівартість 1 ц продукції, грн.;

ВЗ – виробничі затрати на 1 га, грн.;

У – урожайність культури, ц/га.

Розраховані в технологічних картах на вирощуванні сільськогосподарських культур затрати праці і коштів на її оплату, кількість палива і мастильних матеріалів, їх вартість, амортизація, витрати на поточний ремонт основних засобів виробництва, кількість і вартість витраченого насіння, внесених добрив, пестицидів, послуги автотранспорту, живої тяглової сили, електростанції та інші витрати заносять у відповідні розрахункові таблиці.

Після обчислення витрат по кожній культурі уточнюють кількісні співвідношення, розміри витрат на основну, супутню та побічну продукцію разом і з розрахунку на 1 ц.

Собівартість соломи, полови, гички, стебел кукурудзи тощо визначають відповідно до віднесених на них витрат по збиранню, пресуванню, транспортуванню, скиртуванню та інших роботах по збиранню відповідних видів продукції. Решту планових витрат відносять на основну та супутню продукцію пропорційно до їх обсягів. Наприклад, витрати на вирощування і збирання зернових культур становлять собівартість зерна, зерновідходів, соломи. Загальну суму планових витрат (за винятком вартості соломи) розподіляють на зерно і зерновідходи пропорційно до частки вмісту в них повноцінного зерна. За даними лабораторного аналізу, вміст зерна в зерновідходах досягає 30, 40, 50, 60%. Так, господарство одержало 10 тис. ц зерна озимої пшениці та 3% зерновідходів, в яких 40% зерна.

Собівартість 1 ц повноцінного зерна, зерновідходів обчислюють таким чином: зерновідходи перераховують у повноцінне зерно - 120 ц [(300x40%) :100]. Загальний обсяг зерна з урахуванням його в зерновідходах становитиме 10120 ц.

Прибуток – це кінцевий результат діяльності підприємства, що характеризує абсолютну ефективність його роботи. В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим чинником стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства та створює фінансову основу для її розширення, задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу.

ПРИБУТОК – це частина доходу, що залишається підприємству (власнику) після відшкодування всіх витрат, пов‘язаних із виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – це прибуток після сплати податку на нього.

УМОВНО-ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – це різниця між вартістю валової продукції з 1 га і виробничими витратами на її вирощування.

Визначається за формулою:

УЧП = ВВП – ВЗ;

де УЧП – умовно-чистий дохід з 1 га, грн.;

ВВП – вартість валової продукції з 1 га, грн.;

ВЗ – виробничі затрати на 1 га, грн.

Тільки після продажу продукції умовно-чистий (прибуток) дохід приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між чистим виторгом (після виплат податку на додану вартість, акцизного збору та інших відрахувань із виторгу до бюджетних і не бюджетних фондів) та повної собівартості реалізованої продукції.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«В умовах великого вибору на ринку товарів та послуг споживач не спроможний самостійно знайти детальну інформацію, яка б допомогла зробити оптимальний вибір на користь того чи іншого продукту, а у випадку необхідності добитися захисту своїх прав в судовому порядку.1. http://finance-dom.ru/marketing/76/340-vivchennya-spozhivachiv. 2. http://govuadocs.com.ua/docs/17/index-257434.html?page=2. 3. http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-896.html. 4. Методи визначення фальсифікації товарів:...»

«КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (двадцять восьма сесія шостого скликання) РІШЕННЯ від 21 лютого 2013 року м. Карлівка Про виконання комплексної Програми соціального розвитку сільських населених пунктів Карлівського району за 2013 рік та затвердження відповідної Програми на 2014 рік Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Костенка С.Б., про...»

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра розведення Факультет ТВ і ППТ сільськогосподарських тварин і зоогігієни ГІГІЄНА ТВАРИН Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ВІННИЦЯ 2009 УДК: 636.082:57.087.1 Укладачі: Яремчук О.С., Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Поліщук Т.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних...»

«Переяславський О.М., Козак Ю.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування (частина 1) для студентів спеціальності 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва та 7.05050313 – Обладнання переробних та харчових виробництв Вінниця, 2012 УДК Методичні вказівки підготував: доц., к.т.н., Переяславський О.М., ас. Козак Ю.М. (Вінницький національний аграрний університет) Рецензенти: доктор технічних наук, професор...»

«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ЯК СТВОРИТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ДОРАДЧУ СЛУЖБУ ТА ПІДТРИМАТИ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ Посібник для органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади Київ-Львів   УДК 342.25 ББК 67.304 Я-44 Цей посібник був створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест. Здійснення зазначеного проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID. Зміст матеріалів посібника...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій С. Я. Бовчалюк Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами»Автор: старший викладач каф. АіКТ Бовчалюк Станіслав Ярославович Затверджено: на засіданні кафедри автоматизації та комп'ютерних...»

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ УДК 657.471 А.М. Собченко, доцент, канд. екон. наук ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» вул. Р. Люксембург, 23, м. Херсон, 76006 E-mail: alinasobchenko@gmail.com УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ І МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Розглянуто різні види класифікації витрат, та висвітлені основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості, які використовуються у вітчизняної та закордонної практиці. Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»