WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра екології ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для студентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра екології

ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для студентів спеціальності

8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Дніпропетровськ

НГУ

Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / А.І. Горова, Є.Б. Устименко, В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, С.М. Лисицька, О.О. Борисовська, А.А. Юрченко, О.В. Деменко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. Д.: НГУ, 2014. – 39 с.

Автори:

А.І. Горова, д-р біол. наук, проф. (розділи 1…3);

Є.Б. Устименко, д-р техн. наук, проф. (розділи 1…3);

В.Є. Колесник, д-р техн. наук, проф. (розділ 6);

А.В. Павличенко, канд. біол. наук, доц. (розділи 1…8);

C.М. Лисицька, канд. сільськогосп. наук, доц. (розділи 5…7);

О.О. Борисовська, канд. техн. наук, доц. (розділ 6);

А.А. Юрченко, канд. техн. наук (розділ 6);

О.В. Деменко, асистент (розділи 5…8).

Затверджено до видання методичною комісією з спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (протокол № 7 від 04.04.2014) за поданням кафедри екології (протокол № 10 від 03.04.2014).

Подано методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра студентами зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Відповідальна за випуск завідувач кафедри екології, д-р біол. наук, проф.

А.І. Горова.

ВСТУП Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності. Підготовка магістрів спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за науково-дослідним, науково-педагогічним або управлінським (виробничим) напрямом діяльності.

Дипломна робота магістра-еколога виконується на 5-му курсі і є кваліфікаційною роботою для студентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Робота повинна містити нове рішення актуальної природоохоронної задачі і бути спрямована на вирішення сучасних екологічних проблем, а саме зменшення рівнів техногенного навантаження на компоненти навколишнього середовища й біоту, а також здоров’я населення. В результаті захисту магістерської роботи студент підтверджує кваліфікаційний рівень магістра та доводить уміння самостійно вирішувати актуальні наукові та професійні задачі.

Магістерська робота є результатом самостійних досліджень, які сприяють розвитку ініціативи студента під час виробничої та дослідницької діяльності, розвивають творчий підхід до вирішення різноманітних проблем екології, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування.

Дипломна робота магістра може бути комплексною (кафедральною, міжкафедральною та міжвузівською) і виконуватися декількома студентами.

Робота вважається реальною у разі виконання однієї із умов:

– тема дипломної роботи є актуальною, запропонована підприємством або установою і результати роботи можуть бути прийняті до реалізації;

– за темою дипломної роботи є наукова публікація, отримано позитивне рішення або патент на винахід.

Наукові положення магістерської роботи необхідно доповісти на наукових конференціях або семінарах та надрукувати у науковій статті.

Працюючи над дипломною роботою, студент виявляє свою здатність ставити і вирішувати актуальні екологічні проблеми промислових підприємств різних галузей економіки України, вміння використовувати здобуті знання й навички з розробки та удосконалення технічних засобів захисту навколишнього середовища, а також демонструє свої потенціальні можливості у проведенні науково-дослідної роботи, і тим самим, розкриває рівень та якість власної професійної підготовки, отриманої під час навчання.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Мета магістерської роботи полягає в формуванні навичок практичного застосування теоретичних знань, отриманих за час навчання, шляхом систематизації й аналізу цих знань та здатності методичного і практичного вирішення актуальної екологічної проблеми.

Магістерська робота відрізняється від дипломної роботи спеціаліста актуальністю, глибиною розробки, методами дослідження обраного предмета й об’єкта, використанням наукових досягнень, дослідницьким характером, практичним значенням, обов’язковим використанням комп’ютерних технологій.

Головним завданням магістерської роботи є формування навичок самостійного опрацьовування нормативних матеріалів, критичного осмислення наявних наукових концепцій та підходів у вивченні екологічних процесів та здатності вирішувати конкретні наукові завдання.

При виконанні магістерської роботи у магістранта формуються навички:

– систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання, отримані у процесі навчання та вміти їх використовувати при вирішенні конкретних інженерних, наукових, соціально-економічних і виробничих проблем у природоохоронній діяльності;

– самостійного осмислення наукової проблеми та творчого і критичного її дослідження;

– збирати, аналізувати й систематизувати літературні (архівні) джерела;

– формувати навички самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експерименту, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання екологічних проблем відповідно з завданням на магістерську роботу;

– розробляти технічні, технологічні та організаційні рішення, спрямовані на створення екологічно безпечних умов функціонування промислових об’єктів, вдосконалення систем моніторингу природних і техногенних територій та еколого-орієнтованих технологій захисту довкілля, задля забезпечення збалансованого розвитку екосистем та раціонального природокористування;

– формулювати висновки та рекомендації з предмету дослідження.

Магістерська робота повинна мати усі ознаки наукової праці, а саме, науковий результат, єдність змісту (обумовленої вирішенням певної наукової задачі), містити елемент новизни і науково обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати й відповідні наукові положення.

Рішення наукової задачі – це визначення предмету, ідеї, мети досліджень та підбір науково-обґрунтованого методу вирішення поставленої задачі, які встановлюють або підтверджують наукові закономірності.

Актуальність є критерієм вибору теми і спрямована на вирішення важливої екологічної проблеми. Крім того, актуальність підтверджує необхідність подолання протиріччя практики: треба щось зробити (побудувати, вирішити), але немає чим (немає інструменту, методу, технології). Фактично це відповідь на питання, які наукові результати потрібні галузям економіки.

Тема – формулювання об’єкту та предмету досліджень, назви задачі, що вирішується.

Об’єкт досліджень – процес або явище, що породжує проблемну екологічну ситуацію (протиріччя) у загальній сфері компетенції магістра. Один об’єкт може бути предметом багатьох досліджень Предмет – вивчення певної сторони об’єкту, його властивостей та галузі застосування, що досліджуються.

Ідея роботи – науковий прогноз, гіпотеза, здогад про істотні взаємозв’язки між основними параметрами предмета досліджень.

Сформульована ідея дозволяє визначити мету роботи та задачі досліджень для її досягнення.

Мета – запланований конструктивний результат, що дозволяє створювати суспільно корисний продукт з більш кращими показниками якості. Мета будьякої наукової праці – визначення нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених.

Метою дипломної роботи магістра-еколога є підтвердження уміння студента вирішувати питання щодо створення та підтримки екологічно безпечних умов функціонування промислових об’єктів, мінімізації техногенного впливу на складові навколишнього середовища шляхом наукового узагальнення сучасних досягнень в галузі екології і екологічної безпеки, проведення відповідних досліджень та розробки нових науковообґрунтованих рішень для раціонального природокористування і забезпечення збалансованого розвитку біосфери.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Задача досліджень визначається після формулювання мети та спрямована на виявлення зазначених у меті завдань. Назва задачі досліджень визначається предметом та метою.

Науковий результат – одержане знання (концепція, гіпотеза, класифікація, закон, метод, спосіб, технологія, методика, алгоритм, речовина тощо). Наукові результати мають задовольняти вимогам новизни, достовірності та практичної цінності.

Наукова новизна – узагальнення нових наукових результатів, що істотно значимі для науки. Формулюється на базі наукових положень, що виносяться на захист, як констатація нових, уперше встановлених автором закономірностей без розшифровки внутрішніх зв'язків. Полягає в перетворенні відомих даних, корінної їх зміни, розширенні та доповненні, уточненні, конкретизації, а також розповсюдженні відомих результатів на новий клас об'єктів і систем. До нових не відносяться результати, одержані аналогічно опублікованим, коли зміни здійснено за рахунок використання нових значень вихідних даних.

Достовірність – доказ того, що науковий результат при визначених умовах для названого класу об’єктів виконується будь-коли. Методи доказу – аналітичні, експериментальні, практичні.

Практична цінність – можливість використання результатів для вирішення певних теоретичних та прикладних задач.

Наукові положення – науковий результат у вигляді тези, що виноситься на захист. Це об’єднані однією загальною ідеєю вперше встановлені нові факти, що розширюють знання про навколишній світ, чи закономірності, що описують якісні чи кількісні взаємозв’язки між основними параметрами чи елементами предмету.

Наукове положення розв’язує протиріччя об’єкта досліджень, що є причиною постановки наукової задачі. Відсутність протиріччя свідчить про неактуальність теми досліджень.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Організаційно процес виконання магістерської роботи складається з наступних етапів:

– підготовчого, який починається з вибору студентом теми та отримання індивідуального завдання від керівника магістерської роботи щодо питань, які необхідно вирішити під час проходження науково-виробничої та науковопрактичної підготовки (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо), включає виконання програм практик і завершується складанням та захистом звіту про їх проходження;

– основного, який починається відразу після захисту звіту про проходження практик й завершується орієнтовно за два тижні до захисту дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). На цьому етапі магістерська робота повинна бути повністю виконана, перевірена керівником та консультантами;

– заключного, який включає отримання відгуку керівника та рецензії на дипломну роботу, візи завідувача випускової кафедри про допуск до захисту, проведення попереднього захисту на кафедрі, подання роботи до ДЕК (за п’ять днів до її захисту на засіданні ДЕК).

При написанні магістерської роботи рекомендується дотримуватися наступної послідовності:

- вибір теми;

- з’ясування об’єкта і предмета досліджень;

- визначення мети і завдань дослідження;

- аналітичний огляд (пошук потрібної літератури, її вивчення, конспектування, написання літературного огляду);

- складання попереднього плану;

- написання вступу;

- теоретичний огляд (формулювання задачі, вихідних співвідношень і математичних моделей, розробка комп’ютерних програм, виконання аналітичних і числових обчислень);

- експериментальний огляд (формулювання задачі, розробка, модифікація або вивчення наявної вимірювальної установки, виконання вимірювань, їхній аналіз та інтерпретація, оцінка похибок);

- аналіз та інтерпретація результатів, формулювання висновків і рекомендацій;

- написання та оформлення тексту роботи, доповіді та ілюстрацій (плакатів) до неї;

- оформлення списку використаних джерел і додатків.

Магістерська робота повинна базуватися на сучасних реальних даних відносно екологічного стану об’єктів навколишнього природного середовища, селітебних зон, територій промислових підприємств (шахт, рудників, кар’єрів, електростанцій, котелень тощо), а також інших об’єктів (породних відвалів, хвостосховищ, ставків-відстійників, полігонів розміщення відходів тощо).

На основі зібраного матеріалу студент, консультуючись з науковим керівником, складає орієнтовний зміст, план роботи, в якому встановлює терміни виконання розділів, а також орієнтовний обсяг роботи.

Студент самостійно виконує магістерську роботу, працюючи з матеріалами, отриманими на конкретних об’єктах. Науковий керівник визначає генеральний напрямок роботи, рекомендує літературу, оцінює наявність та якість фактичного матеріалу.

План виконання магістерської роботи складається таким чином, щоб термін виконання роботи закінчувався не пізніше, ніж за п’ять днів до початку захисту дипломних робіт на засіданні ДЕК.

Для надання консультацій при виконанні окремих розділів роботи відповідними профілюючими кафедрами призначаються консультанти.

Консультації проводяться в спеціально виділених аудиторіях згідно з графіком, затвердженим завідувачем кафедри.

Матеріали, залежно від специфіки магістерської роботи можна знайти в спеціалізованих організаціях, структурних підрозділах підприємства, наприклад, на збагачувальній фабриці, у санітарно-промисловій лабораторії, відділі з рекультивації земель, санітарно-епідеміологічній станції, а також в структурних підрозділах Міністерства екології та природних ресурсів України, екологічних інспекціях, органів виконавчої влади, державної адміністрації та ін.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей За фінансової підтримки Виконавець проекту Європейського Cоюзу Інститут сільського розвитку ПОСІБНИК ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАВА ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ КИЇВ—200 Бібліотечка прав сільських жителів Упорядник: Хватинець О.О Посібник для сільських жінок: можливості та права Відповідальний за випуск: Прокопенко С.С. Верстка: Прівен О.Я. Наклад: 3000 примірників Підписано до друку 20.02.2008 Для безкоштовного...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з курсуАгрогеографія з основами агробізнесу Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка Рекомендовано до друку кафедрою економічної і соціальної географії Протокол № 5 від 10.12.2001 Уклала Мирослава Влах Відповідальний за випуск Олег Шаблій Редактор Мирослава Мартиняк Програма і методичні рекомендації з курсу Агрогеографія з основами агробізнесу Підп. до друку 02. Формат...»

«Телепередача «Надзвичайні новини Книжкового Королівства»познайомити учнів із кращими зразками української класики та Мета: творами сучасних авторів;розвивати читацькі смаки та інтереси, удосконалити навички виразного читання;виховати високі моральні цінності, вміння оцінки дійсності та самооцінки людських вчинків. (Звучить пісня на мелодію «Родина, родина») Ведуча В кожній хатині, у кожній родині Книгу шанують, її бережуть. Книга знання подарує людині, Вкаже єдину і правильну путь. Приспів:...»

«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ЯК СТВОРИТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ДОРАДЧУ СЛУЖБУ ТА ПІДТРИМАТИ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ Посібник для органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади Київ-Львів   УДК 342.25 ББК 67.304 Я-44 Цей посібник був створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест. Здійснення зазначеного проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID. Зміст матеріалів посібника...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій С. Я. Бовчалюк Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами»Автор: старший викладач каф. АіКТ Бовчалюк Станіслав Ярославович Затверджено: на засіданні кафедри автоматизації та комп'ютерних...»

«Тимчасові методичні рекомендації по підготовці пропозицій впровадження заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області.1. Загальні положення.1.1. Тимчасові методичні рекомендації розроблені для використання посадовими особами районних державних адміністрацій, міських, сільських і селищних рад і призначені для оцінки стану енергоспоживання бюджетними об’єктами, попереднього вивчення питань щодо визначення доцільності впровадження енергозберігаючих заходів та підготовки...»

«УДК 578.01+681.7.08+535.3+681.335.2 О.В. КОВИРЬОВА МОДЕЛІ ФОТОСИНТЕЗУ ТА КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА СТАНУ РОСЛИН У сільському господарстві, зокрема, в аграрному секторі, кліматичні фактори суттєво впливають на майбутній врожай. Внаслідок швидких змін клімату статистичні методи не завжди дозволяють оптимізувати внесення добрив, пестицидів, керувати штучним поливом, прогнозувати врожаї. O. Kovyriova Статистичні методи необхідно уточнювати моделюванням процесів, які відбуваються в MODELS OF рослинах...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет менеджменту Кафедра економічної теорії „СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧСНА ДІЯЛЬНІСТЬ” ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальностей 7.130102„Агрономія”; 7.090221„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”; 7.091902 „Механізація сільськогосподарського виробництва”; 7.090215 „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”; 7.090221 „Обладнання...»

«Координаційна рада з питань аграрної політики Аграрний сектор України у 2005 році Київ – УДК 338. Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника.– К., 2006. – 88 с.Автори: Ю.Ф. Мельник, В.В. Дем’янчук, Ж.Л. Ємельянова, В.С. Жигадло., І.В. Кобута, О.П. Комарніцька, О.О. Протченко, М.І. Пугачов, О.В. Сікачіна, І.П. Чапко, О.М. Ярославський У роботі охарактеризовано стан сільського господарства України у 2005 році, висвітлені поточні проблеми аграрного сектора та надані рекомендації...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ Актуальні питання земельного законодавства України НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Чернігів Посібник «Актуальні питання земельного законодавства України» розроблено та видано Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини в рамках реалізації проекту «Дотримання прав людини селянвласників землі та покращення їх доступу до правосуддя в Чернігівській області». Це видання стало можливим завдяки проекту «Розвиток громадянського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»